Statut

Asociaia Conect Copiii  Cluj-Napoca are ca scop sust’inerea procesului de învăţământ, activităţilor educative şi extracurriculare desfăţurate de Grădinița cu Program Prelungit “Neghiniţă”, sustinerea, acordarea de sprijin financiar, stimularea si derularea de activitati in acest domeniu, stimularea si fidelizarea personalului didactic, didactic auxiliar si auxiliar nedidactic al Grădiniței cu Program Prelungit “Neghiniţă”.

In vederea indeplinirii scopului pentru care a luat fiinta, asociatia are urmatoarele obiecte de activitate :

–         sustinerea formarii profesionale a personalului Grădiniței cu Program Prelungit “Neghiniţă”.;

–         mentinerea, fidelizarea personalului, colaboratorilor, parintilor si copiilor gradinitei  prin sprijinirea in formare si dezvoltare profesionala, prin acordarea de premii si stimulente;

–         dezvoltarea programelor intructiv-educative ale copiilor inscrisi  la Grădinița cu Program Prelungit “Neghiniţă”.;

–         construirea de programe comune intre parinti, copii, personalul gradinitei de natura a implica participarea parintilor in programul copiilor desfasurat in gradinita si in afara acesteia;

–         sprijinirea copiilor cu posibilitati materiale reduse pentru a facilita participarea acestora la activitatile optionale si extracurriculare;

–         imbogatirea bazei materiale a Grădiniței cu Program Prelungit “Neghiniţă”, in folosul copiilor si al cadrelor didactice;

–         activitati educationale recreative si sportive, tabere si excursii tematice ;

–         activitati de conceptie, editare si difuzare a materialelor didactice, reviste ale  copiilor, articole ale parintilor si bunicilor, materiale de promovare ale colaboratorilor ;

–         coparticipant si finantator  pentru  proiecte educationale ale copiilor, parintilor si personalului angajat si colaborator al gradinitei;

–         sustinerea copiilor care au nevoie de sprijin suplimentar medical, educational si financiar;

–         implicarea in proiecte internationale in folosul copiilor gradinitei

–         implicarea in investitii atat in resursa umana cat si in resursa materiala pentru asigurarea conditiilor optime pentru copii din comunitate care urmeaza sa fie inscrisi in gradinita, pentru  personalul angajat al unitatii , pentru personalul medical colaborator, pentru profesorii specializati care asigura activitatile extracurriculare, pentru parintii voluntari implicati in procesul didactic si in activitatile extracurriculare;

–         promovarea activitatilor si rezultatelor copiilor, parintilor, personalului angajat si colaborator al gradinitei prin site-uri tematice, prin media, prin spectacole, seminarii, simpozioane, conferinte,etc.

–         activitati de educatie a adultilor: scoala parintilor, orientare profesionala, etc;

Asociatia va desfasura orice activitati permise de lege necesare atingerii scopurilor propuse.

Pentru indeplinirea scopului si obiectivelor sale asociatia va stabili relatii de colaborare cu personalitati ale vietii sociale, politice, culturale si economice sau cu orice asociatii sociale, politice, culturale si economice din Romania sau din strainatate, precum si cu orice alte persoane fizice sau juridice care doresc sa contribuie la atingerea scopului asociatiei.

Calitatea de membru al asociatiei se poate obtine de orice persoana fizica, de nationalitate romana sau straina, de o persoana juridica romana sau straina, in baza solicitarii acesteia, cu urmatoarele conditii :

-persoanele fizice sa aiba capacitate de exercitiu deplina;

-persoanele juridice sa fi dobandit personalitate juridica;

-sa cunoasca si sa accepte statutul si structura asociatiei;

-sa achite taxa de inscriere si cotizatia anuala;

-sa sprijine si sa participe la activitatile organizate de asociatie;

-solicitarea sa fie acceptata de catre Consiliul director.

Asociatia poate avea urmatoarele categorii de membri: membri fondatori, membri simpatizanti si membri de onoare.

Calitatea de membru al asociatiei se dobandeste la cerere, de catre cetatenii romani si straini.

Asociatia poate avea si membri simpatizanti, proveniti din randul cetatenilor romani sau straini, care nu indeplinesc conditiile pentru a deveni membri si care doresc sa contribuie activ la dezvoltarea asociatiei.

Asociatia poate avea si membri de onoare proveniti din randul persoanelor care se remarca prin activitatea lor. Calitatea de membru de onoare se acorda de catre Consiliul director al asociatiei.

Calitatea de membru inceteaza prin :

–         excluderea, ca urmare a nerespectarii prevederilor statutare sau ca urmare a aducerii de prejudicii materiale, morale sau de imagine Asociatiei;

–         neplata cotizatiei anuale;

–         retragerea, expres formulata in scris;

–         deces;

–         dizolvarea asociatiei;

Membri asociatiei au urmatoarele drepturi :

–         sa aleaga si sa fie alesi in structuri de conducere;

–         sa fie informati asupra actiunilor asociatiei:

–         sa foloseasca dotarile sociale si culturale ale asociatiei.

Membrii asociatiei au urmatoarele obligatii :

–         sa cunoasca si sa respecte Statutul si Regulamentele de functionare ale asociatiei si ale unitatilor componente;

–         sa contribuie activ la realizarea scopului si obiectivelor sale;

–         sa nu intreprinda nicio activitate de natura a prejudicia in orice mod asociatia;

–         sa plateasca taxe si cotizatii periodice, in cuantumul si la termenele stabilite de Consiliul de conducere;

–         sa indeplineasca cu buna credinta indatoririle ce le revin in cadrul asociatiei.

Sursele financiare ale asociatiei sunt asigurate din: taxe de inscriere, cotizatii, subventii, dobanzi, sponsorizari, din credite, imprumuturi, din venituri proprii, donatii sau legate testamentare si din alte surse admise de lege sau de prezentul statut.

Cheltuielile si utilizarea mijloacelor materiale se aproba de catre Consiliul director  si se fac in exclusivitate pentru buna functionare a asociatiei pentru indeplinirea scopurilor si obiectivelor propuse.

Consiliul director

–         Conduce si organizeaza activitatea asociatiei pentru indeplinirea scopurilor acesteia;

–         Intocmeste raportul de activitate al asociatiei si programul acesteia, convoaca si stabileste ordinea de zi a Adunarii generale

–         Aproba cereri de inscrieri, de retrageri si hotareste excluderi

–         Examineaza si aproba bilantul contabil si cheltuielile anuale

–         Adopta regulamente de functionare si organizare

–         Adopta masuri pentru aplicarea si respectarea Statutului

–         Aduce la indeplinire hotararile Adunarii generale

–         Accepta donatii

–         Aproba si coordoneaza programele asociatiei

–         Intocmeste proiectul de buget si administreaza patrimoniul asociatiei

–         Prezinta anual raportul de activitate si gestiune

–         Indeplineste orice alta activitate in vederea desfasurarii in bune conditii a activitatii sociatiei, cu exceptia celor care sunt prezentate expres altor organe de conducere

–         Hotareste angajarea de administratori, sarcinile si atributiile acestora.

Presedintele Consiliului director este ales de Adunarea generala cu majoritatea simpla de voturi.

Presedintele Consiliului director are urmatoarele atributii:

–         Reprezinta asociatia in raporturi cu tertii

–         Reprezinta interesele Asociatiei

–         Convoaca si conduce Adunarile generale si Consiliul director

–         Prezinta Adunarii generale rapoartele si directiile de activitatea Asociatiei

–         Asigura conducerea curenta a activitatii asociatiei

–         Aproba cheltuielile Asociatiei

–         Conduce si administreaza Asociatia pana la inlocuirea sa de catre Adunarea generala

–         Alte responsabilitati sau sarcini pot fi stabilite de catre Adunarea generala sau Consiliul director

Presedintele comitetului de conducere poate da mandate de reprezentare unei alte persoane atunci cand se afla in imposibilitatea de a-si exercita atributiile.

Prevederile prezentului Statut se completeaza cu normele legale aflate in vigoare pe durata functionarii Asociatiei.

Asociatia dispune de stampila cu insemne proprii si are cont bancar.

Asociatia elibereaza membrilor sai legitimatie de membru.