Documente manageriale (PDI, PM, COD DE ETICA, ROI, RI ) 2022-2023

 

 

SET DOCUMENTE MANAGERIALE

Regulament Intern NEGHINITA 2022-2023

Plan Managerial 2022-2023

PDI Gradinita cu Program Prelungit Neghinita

Codul de Etica – OMEN nr. 4831 din 30.08.2018

 

SI LEGISLATIE SPECIFICA

 

 

 

 

LEGE Nr. 1/2011 din 5 ianuarie 2011
Legea educaţiei naţionale
Text în vigoare începând cu data de 21 iulie 2019
REALIZATOR: COMPANIA DE INFORMATICĂ NEAMŢ
Text actualizat prin produsul informatic legislativ LEX EXPERT în baza actelor
normative modificatoare, publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, până
la 18 iulie 2019.
Act de bază
#B: Legea nr. 1/2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 18
din 10 ianuarie 2011
Acte modificatoare
#M88: Legea nr. 139/2019
#M87: Legea nr. 114/2019
#M86: Legea nr. 112/2019
#M85: Legea nr. 104/2019
#M84: Legea nr. 103/2019
#M83: Legea nr. 102/2019
#M82: Legea nr. 87/2019
#M81: Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 23/2019
#M80: Legea nr. 57/2019
#M79: Legea nr. 56/2019
#M78: Legea nr. 48/2019
#M77: Legea nr. 38/2019
#M76: Legea nr. 19/2019
#M75: Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 114/2018
#M74: Legea nr. 289/2018
#M73: Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 96/2018
#M72: Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 87/2018
#M71: Ordonanţa Guvernului nr. 9/2018
#M70: Decizia Curţii Constituţionale nr. 528/2018
#M69: Legea nr. 201/2018
#M68: Decizia Curţii Constituţionale nr. 307/2018
#M67: Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 48/2018
#M66: Legea nr. 100/2018**
#M65: Legea nr. 95/2018**
#M64: Legea nr. 82/2018
2
#M63: Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 25/2018
#M62: Legea nr. 71/2018
#M61: Legea nr. 39/2018
#M60: Legea nr. 2/2018**
#M59: Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 90/2017
#M58: Rectificarea publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 950
din 29 noiembrie 2017
#M57: Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 83/2017**
#M56: Legea nr. 211/2017
#M55: Legea nr. 197/2017
#M54: Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 54/2017
#M53: Legea nr. 188/2017
#M52: Legea-cadru nr. 153/2017
#M51: Legea nr. 137/2017
#M50: Legea nr. 90/2017
#M49: Legea nr. 70/2017
#M48: Legea nr. 56/2017
#M47: Legea nr. 11/2017
#M46: Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 9/2017
#M45: Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 2/2017
#M44: Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2016
#M43: Rectificarea publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1027
din 21 decembrie 2016
#M42: Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 96/2016
#M41: Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 81/2016
#M40: Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 69/2016
#M39: Legea nr. 141/2016
#M38: Legea nr. 140/2016
#M37: Legea nr. 118/2016
#M36: Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 4/2016
#M35: Legea nr. 6/2016
#M34: Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 41/2015
#M33: Ordonanţa Guvernului nr. 20/2015**
#M32: Legea nr. 220/2015
#M31: Legea nr. 153/2015
#M30: Legea nr. 118/2015
#M29: Legea nr. 95/2015
#M28: Decizia Curţii Constituţionale nr. 669/2014
#M27: Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 94/2014
#M26: Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 83/2014
3
#M25: Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 74/2014**
#M24: Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 58/2014**
#M23: Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 49/2014
#M22: Legea nr. 70/2014**
#M21: Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 16/2014
#M20: Decizia Curţii Constituţionale nr. 106/2014
#M19: Legea nr. 1/2014
#M18: Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 117/2013
#M17: Legea nr. 356/2013
#M16: Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 107/2013**
#M15: Legea nr. 314/2013**
#M14: Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 103/2013
#M13: Decizia Curţii Constituţionale nr. 397/2013
#M12: Ordonanţa Guvernului nr. 29/2013
#M11: Legea nr. 206/2013
#M10: Legea nr. 62/2013
#M9: Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 14/2013
#M8: Legea nr. 5/2013
#M7: Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 92/2012
#M6: Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 84/2012
#M5: Legea nr. 187/2012
#M4: Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 21/2012
#M3: Rectificarea publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 41 din
18 ianuarie 2012
#M2: Legea nr. 283/2011
#M1: Legea nr. 166/2011
Actele normative marcate cu două asteriscuri (**) se referă la derogări sau
excepţii de la Legea nr. 1/2011 sau conţin modificări/abrogări efectuate asupra
acestor derogări sau excepţii.
Modificările şi completările efectuate prin actele normative enumerate mai sus
sunt scrise cu font italic. În faţa fiecărei modificări sau completări este indicat actul
normativ care a efectuat modificarea sau completarea respectivă, în forma #M1,
#M2 etc.
#B
Parlamentul României adoptă prezenta lege.
TITLUL I
4
Dispoziţii generale
ART. 1
Prezenta lege asigură cadrul pentru exercitarea sub autoritatea statului român a
dreptului fundamental la învăţătură pe tot parcursul vieţii. Legea reglementează
structura, funcţiile, organizarea şi funcţionarea sistemului naţional de învăţământ de
stat, particular şi confesional.
ART. 2
(1) Legea are ca viziune promovarea unui învăţământ orientat pe valori,
creativitate, capacităţi cognitive, capacităţi volitive şi capacităţi acţionale, cunoştinţe
fundamentale şi cunoştinţe, competenţe şi abilităţi de utilitate directă, în profesie şi
în societate.
(2) Misiunea asumată de lege este de formare, prin educaţie, a infrastructurii
mentale a societăţii româneşti, în acord cu noile cerinţe, derivate din statutul
României de ţară membră a Uniunii Europene şi din funcţionarea în contextul
globalizării, şi de generare sustenabilă a unei resurse umane naţionale înalt
competitive, capabilă să funcţioneze eficient în societatea actuală şi viitoare.
(3) Idealul educaţional al şcolii româneşti constă în dezvoltarea liberă, integrală
şi armonioasă a individualităţii umane, în formarea personalităţii autonome şi în
asumarea unui sistem de valori care sunt necesare pentru împlinirea şi dezvoltarea
personală, pentru dezvoltarea spiritului antreprenorial, pentru participarea
cetăţenească activă în societate, pentru incluziune socială şi pentru angajare pe piaţa
muncii.
(4) Statul asigură cetăţenilor României drepturi egale de acces la toate nivelurile
şi formele de învăţământ preuniversitar şi superior, precum şi la învăţarea pe tot
parcursul vieţii, fără nicio formă de discriminare.
(5) Aceleaşi drepturi se asigură şi cetăţenilor celorlalte state membre ale Uniunii
Europene, ai statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi ai Confederaţiei
Elveţiene.
(6) Drepturile prevăzute la alin. (4) sunt recunoscute în mod egal minorilor care
solicită sau au dobândit o formă de protecţie în România, minorilor străini şi
minorilor apatrizi a căror şedere pe teritoriul României este oficial recunoscută
conform legii.
(7) În România învăţământul constituie prioritate naţională.
ART. 3
Principiile care guvernează învăţământul preuniversitar şi superior, precum şi
învăţarea pe tot parcursul vieţii din România sunt:
a) principiul echităţii – în baza căruia accesul la învăţare se realizează fără
discriminare;
5
b) principiul calităţii – în baza căruia activităţile de învăţământ se raportează la
standarde de referinţă şi la bune practici naţionale şi internaţionale;
c) principiul relevanţei – în baza căruia educaţia răspunde nevoilor de dezvoltare
personală şi social-economice;
d) principiul eficienţei – în baza căruia se urmăreşte obţinerea de rezultate
educaţionale maxime, prin gestionarea resurselor existente;
e) principiul descentralizării – în baza căruia deciziile principale se iau de către
actorii implicaţi direct în proces;
f) principiul răspunderii publice – în baza căruia unităţile şi instituţiile de
învăţământ răspund public de performanţele lor;
g) principiul garantării identităţii culturale a tuturor cetăţenilor români şi
dialogului intercultural;
h) principiul asumării, promovării şi păstrării identităţii naţionale şi a valorilor
culturale ale poporului român;
i) principiul recunoaşterii şi garantării drepturilor persoanelor aparţinând
minorităţilor naţionale, dreptul la păstrarea, la dezvoltarea şi la exprimarea identităţii
lor etnice, culturale, lingvistice şi religioase;
j) principiul asigurării egalităţii de şanse;
k) principiul autonomiei universitare;
l) principiul libertăţii academice;
m) principiul transparenţei – concretizat în asigurarea vizibilităţii totale a deciziei
şi a rezultatelor, prin comunicarea periodică şi adecvată a acestora;
n) principiul libertăţii de gândire şi al independenţei faţă de ideologii, dogme
religioase şi doctrine politice;
o) principiul incluziunii sociale;
p) principiul centrării educaţiei pe beneficiarii acesteia;
q) principiul participării şi responsabilităţii părinţilor;
r) principiul promovării educaţiei pentru sănătate, inclusiv prin educaţia fizică şi
prin practicarea activităţilor sportive;
s) principiul organizării învăţământului confesional potrivit cerinţelor specifice
fiecărui cult recunoscut;
t) principiul fundamentării deciziilor pe dialog şi consultare;
u) principiul respectării dreptului la opinie al elevului/studentului ca beneficiar
direct al sistemului de învăţământ.
ART. 4
Educaţia şi formarea profesională a copiilor, a tinerilor şi a adulţilor au ca
finalitate principală formarea competenţelor, înţelese ca ansamblu multifuncţional şi
transferabil de cunoştinţe, deprinderi/abilităţi şi aptitudini, necesare pentru:
6
a) împlinirea şi dezvoltarea personală, prin realizarea propriilor obiective în viaţă,
conform intereselor şi aspiraţiilor fiecăruia şi dorinţei de a învăţa pe tot parcursul
vieţii;
b) integrarea socială şi participarea cetăţenească activă în societate;
c) ocuparea unui loc de muncă şi participarea la funcţionarea şi dezvoltarea unei
economii durabile;
d) formarea unei concepţii de viaţă, bazate pe valorile umaniste şi ştiinţifice, pe
cultura naţională şi universală şi pe stimularea dialogului intercultural;
e) educarea în spiritul demnităţii, toleranţei şi respectării drepturilor şi libertăţilor
fundamentale ale omului;
f) cultivarea sensibilităţii faţă de problematica umană, faţă de valorile moralcivice şi a respectului pentru natură şi mediul înconjurător natural, social şi cultural.
ART. 5
(1) În domeniul educaţiei şi al formării profesionale prin sistemul naţional de
învăţământ, dispoziţiile prezentei legi prevalează asupra oricăror prevederi din alte
acte normative. În caz de conflict între acestea se aplică dispoziţiile prezentei legi.
(2) Orice modificare sau completare a prezentei legi intră în vigoare începând cu
prima zi a anului şcolar, respectiv universitar următor celui în care a fost adoptată
prin lege.
(3) Prin excepţie de la prevederile alin. (2), dispoziţiile prezentei legi care vizează
evaluările naţionale de la finalul învăţământului gimnazial sau liceal se aplică
începând cu promoţia aflată în primul an al învăţământului gimnazial, respectiv
liceal, la data intrării în vigoare a modificării sau a completării.
ART. 6
(1) În România sunt valabile numai diplomele recunoscute de statul român,
conform legislaţiei în vigoare.
(2) Regimul actelor de studii emise de unităţile şi de instituţiile de învăţământ se
stabileşte prin ordin al ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului*).
(3) Conţinutul şi formatul actelor de studii sunt stabilite prin hotărâre a
Guvernului**), iniţiată de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului.
#CIN
*) A se vedea:
– Ordinul ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice nr. 3844/2016
pentru aprobarea Regulamentului privind regimul actelor de studii şi al
documentelor şcolare gestionate de unităţile de învăţământ preuniversitar;
– Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 3665/2019 pentru aprobarea
Regulamentului privind regimul actelor de studii eliberate cadrelor didactice de
către inspectoratele şcolare şi centrele de perfecţionare.
**) A se vedea:
7
– Hotărârea Guvernului nr. 728/2016 privind aprobarea conţinutului şi
formatului actelor de studii care vor fi eliberate absolvenţilor ciclului II – studii
universitare de masterat şi absolvenţilor ciclului I şi ciclului II de studii universitare
oferite comasat;
– Hotărârea Guvernului nr. 461/2017 privind aprobarea conţinutului şi
formatului actelor de studii care vor fi eliberate absolvenţilor şi personalului
didactic din sistemul naţional de învăţământ preuniversitar.
#B
ART. 7
(1) În unităţile, în instituţiile de învăţământ şi în toate spaţiile destinate educaţiei
şi formării profesionale sunt interzise activităţile care încalcă normele de moralitate
şi orice activităţi care pot pune în pericol sănătatea şi integritatea fizică sau psihică
a copiilor şi a tinerilor, respectiv a personalului didactic, didactic auxiliar şi
nedidactic, precum şi activităţile de natură politică şi prozelitismul religios.
(2) Privatizarea unităţilor şi a instituţiilor de învăţământ de stat este interzisă.
ART. 8*)
Pentru finanţarea educaţiei naţionale se alocă anual din bugetul de stat şi din
bugetele autorităţilor publice locale minimum 6% din produsul intern brut al anului
respectiv. Suplimentar, unităţile şi instituţiile de învăţământ pot obţine şi utiliza
autonom venituri proprii. Pentru activitatea de cercetare ştiinţifică se alocă anual, de
la bugetul de stat, minimum 1% din produsul intern brut al anului respectiv.
#CIN
*) Conform art. 50 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 114/2018 (#M75),
în perioada 2019 – 2021 nu se aplică prevederile art. 8.
#B
ART. 9*)
(1) Principiile finanţării învăţământului preuniversitar sunt următoarele:
a) transparenţa fundamentării şi alocării fondurilor;
b) echitatea distribuirii fondurilor destinate unui învăţământ de calitate;
c) adecvarea volumului de resurse în funcţie de obiectivele urmărite;
d) predictibilitatea, prin utilizarea unor mecanisme financiare coerente şi stabile;
e) eficienţa utilizării resurselor.
#M71
(2) Statul asigură finanţarea de bază pentru antepreşcolarii, preşcolarii şi elevii
din învăţământul de stat, pentru antepreşcolarii şi preşcolarii din învăţământul
particular şi cel confesional, acreditate, precum şi pentru elevii din învăţământul
general obligatoriu particular şi cel confesional, acreditate. De asemenea, statul
asigură finanţarea de bază pentru învăţământul profesional, liceal particular şi cel
8
confesional, acreditate. Finanţarea se face în baza şi în limitele costului standard
per elev, per preşcolar sau per antepreşcolar, după caz, după metodologia elaborată
de Ministerul Educaţiei Naţionale.
#M23
(2^1) Pentru absolvenţii de liceu care nu au susţinut/nu au promovat examenul
de bacalaureat naţional, statul poate asigura, din finanţarea de bază sau din alte
surse de finanţare, organizarea de cursuri de pregătire pentru examenul de
bacalaureat.
#M71
(2^2) Finanţarea de bază pentru antepreşcolari, prevăzută la alin. (2), se asigură
de către stat, începând cu anul şcolar 2019 – 2020**).
#B
(3) Învăţământul de stat este gratuit. Pentru unele activităţi, niveluri, cicluri şi
programe de studii se pot percepe taxe, în condiţiile stabilite de prezenta lege.
(4) Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, prin organismul
specializat, stabileşte anual costul standard per preşcolar/elev, cost care stă la baza
finanţării de bază. De suma aferentă beneficiază toţi preşcolarii şi elevii din
învăţământul preuniversitar de stat, precum şi preşcolarii şi elevii din învăţământul
general obligatoriu, profesional şi liceal, particular şi confesional, care studiază în
unităţi de învăţământ acreditate şi evaluate periodic, conform legislaţiei în vigoare.
(5) Finanţarea de bază a învăţământului preuniversitar se face după principiul
„resursa financiară urmează elevul”, în baza căruia alocaţia bugetară aferentă unui
elev sau unui preşcolar se transferă la unitatea de învăţământ la care acesta învaţă,
cu respectarea prevederilor alin. (2) – (4).
(6) Învăţământul poate să fie finanţat şi direct de către operatori economici,
precum şi de alte persoane fizice sau juridice, în condiţiile legii.
(7) Învăţământul poate fi susţinut prin burse, credite de studii, taxe, donaţii,
sponsorizări, surse proprii şi alte surse legale.
#CIN
*) 1. Conform art. I pct. 1 şi art. VII din Legea nr. 201/2018 (#M69), începând cu
anul şcolar 2019 – 2020, la articolul 9, alineatele (2), (4) şi (5) se modifică şi vor
avea următorul cuprins:
#M69
„(2) Statul asigură finanţarea de bază pentru toţi antepreşcolarii, preşcolarii şi
pentru toţi elevii din învăţământul general obligatoriu de stat, particular şi
confesional acreditat. De asemenea, statul asigură finanţarea de bază pentru
învăţământul profesional şi liceal acreditat, de stat, particular şi confesional,
precum şi pentru cel postliceal de stat. Finanţarea se face în baza şi în limitele
costului standard per elev, per preşcolar sau per antepreşcolar, după metodologia
elaborată de Ministerul Educaţiei Naţionale.
9
………………………………………………………………
(4) Ministerul Educaţiei Naţionale, prin organismul specializat, stabileşte anual
costul standard per antepreşcolar/preşcolar/elev, cost care stă la baza finanţării de
bază. De suma aferentă beneficiază toţi antepreşcolarii, preşcolarii şi elevii din
învăţământul preuniversitar de stat, precum şi antepreşcolarii, preşcolarii şi elevii
din învăţământul general obligatoriu, profesional şi liceal, particular şi confesional,
care studiază în unităţi de învăţământ acreditate şi evaluate periodic, conform
legislaţiei în vigoare.
(5) Finanţarea de bază a învăţământului preuniversitar se face după principiul
«resursa financiară urmează elevul», în baza căruia alocaţia bugetară aferentă unui
elev, unui preşcolar sau antepreşcolar se transferă la unitatea de învăţământ la care
acesta învaţă, cu respectarea prevederilor alin. (2) – (4).”
#CIN
Menţionăm că, ulterior publicării Legii nr. 201/2018 (#M69), alin. (2) al art. 9 a
fost modificat prin art. I pct. 1 din Ordonanţa Guvernului nr. 9/2018 (#M71).
#CIN
2. A se vedea şi Hotărârea Guvernului nr. 136/2016 privind aprobarea normelor
metodologice pentru determinarea costului standard per elev/preşcolar şi stabilirea
finanţării de bază de la bugetul de stat, din sume defalcate din T.V.A. prin bugetele
locale, pe baza costului standard per elev/preşcolar, pentru toţi preşcolarii şi elevii
din învăţământul general obligatoriu particular şi confesional acreditat, precum şi
pentru cei din învăţământul profesional şi liceal acreditat, particular şi confesional.
**) Conform art. II alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 23/2019
(#M81), termenul prevăzut la art. 9 alin. (2^2) se prorogă până la începutul anului
şcolar 2021 – 2022.
#B
ART. 10
(1) În România, învăţământul este serviciu de interes public şi se desfăşoară, în
condiţiile prezentei legi, în limba română, precum şi în limbile minorităţilor
naţionale şi în limbi de circulaţie internaţională.
(2) În fiecare localitate se organizează şi funcţionează unităţi de învăţământ sau
formaţiuni de studiu cu limba de predare română şi/sau, după caz, cu predarea în
limbile minorităţilor naţionale ori se asigură şcolarizarea fiecărui elev în limba sa
maternă în cea mai apropiată localitate în care este posibil.
(3) Învăţarea în şcoală a limbii române, ca limbă oficială de stat, este obligatorie
pentru toţi cetăţenii români. Planurile de învăţământ trebuie să cuprindă numărul de
ore necesar şi suficient învăţării limbii române. Autorităţile administraţiei publice
asigură condiţiile materiale şi resursele umane care să permită însuşirea limbii
române.
10
(4) În sistemul naţional de învăţământ, documentele şcolare şi universitare
oficiale, nominalizate prin ordin al ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi
sportului, se întocmesc numai în limba română. Celelalte înscrisuri şcolare şi
universitare pot fi redactate în limba de predare.
(5) Unităţile şi instituţiile de învăţământ pot efectua şi emite, la cerere, contra cost,
traduceri oficiale ale documentelor şi ale altor înscrisuri şcolare şi universitare
proprii, cu respectarea prevederilor legale.
#M74
ART. 11
(1) Guvernul sprijină învăţământul în limba română în ţările în care trăiesc
cetăţeni de etnie română, cetăţeni români cu domiciliul în acele state sau minorităţi
vorbitoare de limbă română, oricare ar fi denumirea acestora, cu respectarea
legislaţiei statului respectiv. De asemenea, Guvernul poate sprijini înfiinţarea de
unităţi şcolare, cu predare în limba română, în conformitate cu legislaţia statului
respectiv.
(2) Ministerul Educaţiei Naţionale poate organiza, anual, un examen de
bacalaureat pentru românii de pretutindeni. Absolvenţii de liceu care îndeplinesc
condiţiile prevăzute la alin. (1) pot să fie înscrişi la examenul de bacalaureat în
România.
(3) Lista probelor, conţinutul programelor, calendarul, metodologia, precum şi
modul de organizare şi desfăşurare a examenului se stabilesc de Ministerul
Educaţiei Naţionale, printr-o metodologie specifică.
(4) Ministerul Educaţiei Naţionale, în colaborare cu Ministerul Afacerilor
Externe, prin Institutul Limbii Române, poate organiza unităţi de învăţământ cu
predare în limba română pe lângă oficiile diplomatice şi instituţiile culturale ale
României în străinătate, poate susţine lectorate în universităţi din străinătate,
precum şi cursuri de limbă, cultură şi civilizaţie românească.
#B
ART. 12
(1) Statul susţine antepreşcolarii, preşcolarii, elevii şi studenţii cu probleme şi
nevoi sociale, precum şi pe aceia cu cerinţe educaţionale speciale.
#M35
(1^1) Educaţia persoanelor cu tulburări de învăţare (dislexia, disgrafia,
discalculia) este asigurată prin metode psihopedagogice consacrate şi prin
abordare adecvată, potrivit legii.
(1^2) Persoanele cu tulburări de învăţare sunt integrate în învăţământul de masă.
#B
(2) Statul acordă burse sociale de studii elevilor şi studenţilor proveniţi din familii
defavorizate, precum şi celor instituţionalizaţi, în condiţiile legii.
11
(3) Statul acordă premii, burse, locuri în tabere şi alte asemenea stimulente
elevilor şi studenţilor cu performanţe şcolare şi universitare, precum şi cu rezultate
remarcabile în educaţia şi formarea lor profesională sau în activităţi culturale şi
sportive.
(4) Elevii şi studenţii care beneficiază de burse sociale de studii pot primi şi burse
pentru performanţe şcolare şi universitare.
(5) Statul şi alţi factori interesaţi susţin financiar activităţile de performanţă, de
nivel naţional şi internaţional, ale elevilor şi studenţilor.
(6) Statul garantează dreptul la educaţie al tuturor persoanelor cu cerinţe
educaţionale speciale. Învăţământul special şi special integrat sunt parte componentă
a sistemului naţional de învăţământ preuniversitar.
(7) Învăţământul special şi special integrat reprezintă o formă de instruire şcolară
diferenţiată, adaptată, precum şi o formă de asistenţă educaţională, socială şi
medicală complexă, destinată persoanelor cu cerinţe educaţionale speciale.
(8) Elevii care în localitatea de domiciliu nu au posibilitatea de a învăţa într-o
unitate de învăţământ vor fi sprijiniţi prin decontarea cheltuielilor de transport la cea
mai apropiată unitate de învăţământ sau vor primi cazare şi masă gratuite în
internatele şcolare, cu excepţia celor înscrişi în învăţământul postliceal.
#M50
(8^1) Elevii înscrişi în învăţământul profesional şi tehnic cu durata de minimum
3 ani pot beneficia de masă şi cazare gratuită în cantinele şi internatele şcolare.
Acoperirea cheltuielilor pentru cazarea şi masa acestora se poate asigura din
bugetele locale sau de la consiliile judeţene, prin decizii proprii.
#M41
(9) În cazul elevilor care frecventează învăţământul dual în altă unitate
administrativ-teritorială decât cea de domiciliu, decontarea cheltuielilor de
transport şi facilităţile de cazare şi masă gratuite prevăzute la alin. (8) se acordă,
conform prevederilor prezentei legi, indiferent de oferta de educaţie şi formare
profesională disponibilă în localitatea de domiciliu.
#B
ART. 13
(1) Învăţarea pe tot parcursul vieţii este un drept garantat de lege.
(2) Învăţarea pe tot parcursul vieţii include totalitatea activităţilor de învăţare
realizate de fiecare persoană, începând cu educaţia timpurie, în scopul dobândirii de
cunoştinţe, formării de deprinderi/abilităţi şi dezvoltării de aptitudini semnificative
din perspectivă personală, civică, socială şi/sau ocupaţională.
ART. 14
(1) Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului proiectează,
fundamentează şi aplică strategiile naţionale în domeniul educaţiei, cu consultarea
asociaţiilor reprezentative ale profesorilor, structurilor asociative reprezentative ale
12
părinţilor, Consiliului Naţional al Rectorilor, structurilor asociative ale
universităţilor şi şcolilor de stat, particulare şi confesionale, Consiliului Minorităţilor
Naţionale, sindicatelor reprezentative din învăţământ, asociaţiilor reprezentative ale
elevilor, asociaţiilor reprezentative ale studenţilor, autorităţilor administraţiei
publice, mediului de afaceri şi organizaţiilor neguvernamentale finanţatoare care
susţin programe educative/federaţii ale furnizorilor de servicii sociale.
(2) Statul încurajează dezvoltarea parteneriatului public-privat.
ART. 15
(1) Cultele recunoscute oficial de stat pot solicita Ministerului Educaţiei,
Cercetării, Tineretului şi Sportului organizarea unui învăţământ teologic specific în
cadrul învăţământului de stat în universităţile de stat existente, ca facultăţi cu dublă
subordonare, destinat pregătirii personalului de cult şi activităţii social-misionare a
cultelor, numai pentru absolvenţii învăţământului liceal, proporţional cu ponderea
numerică a fiecărui cult în configuraţia religioasă a ţării, potrivit recensământului
oficial. Înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea acestui învăţământ se realizează
potrivit legii.
(2) Cultele recunoscute de stat au dreptul de a organiza învăţământ confesional
prin înfiinţarea şi administrarea propriilor unităţi şi instituţii de învăţământ
particular, conform prevederilor prezentei legi.
TITLUL II
Învăţământul preuniversitar
CAPITOLUL I
Dispoziţii generale
#M79
ART. 16
(1) Învăţământul general obligatoriu cuprinde învăţământul primar,
învăţământul gimnazial şi primii 2 ani ai învăţământului secundar superior.
Învăţământul secundar superior şi grupa mare din învăţământul preşcolar devin
obligatorii până cel mai târziu în anul 2020, grupa mijlocie până cel mai târziu în
anul 2023, iar grupa mică până în anul 2030.
(2) Frecventarea învăţământul obligatoriu poate înceta la forma cu frecvenţă la
18 ani.
#B
(3) În scopul realizării finalităţilor educaţiei şi a formării profesionale prin
sistemul naţional de învăţământ, învăţământul liceal de stat este generalizat şi
gratuit.
ART. 17
13
Pe durata şcolarizării în învăţământul preuniversitar, cu excepţia învăţământului
postliceal, copiii beneficiază de alocaţia de stat pentru copii, în condiţiile legii.
ART. 18*)
(1) Planurile-cadru ale învăţământului primar, gimnazial, liceal şi profesional
includ religia ca disciplină şcolară, parte a trunchiului comun. Elevilor aparţinând
cultelor recunoscute de stat, indiferent de numărul lor, li se asigură dreptul
constituţional de a participa la ora de religie, conform confesiunii proprii.
#M31
(2) Înscrierea elevului pentru a frecventa orele de religie se face prin cerere scrisă
a elevului major, respectiv a părintelui sau a tutorelui legal instituit pentru elevul
minor. Schimbarea acestei opţiuni se face tot prin cerere scrisă a elevului major,
respectiv a părintelui sau a tutorelui legal instituit pentru elevul minor. În cazul în
care elevul nu frecventează orele de religie, situaţia şcolară se încheie fără
disciplina Religie. În mod similar se procedează şi pentru elevul căruia, din motive
obiective, nu i s-au asigurat condiţiile pentru frecventarea orelor la această
disciplină.
#B
(3) Disciplina Religie poate fi predată numai de personalul didactic calificat
conform prevederilor prezentei legi şi abilitat în baza protocoalelor încheiate între
Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului şi cultele religioase
recunoscute oficial de stat.
#CIN
*) A se vedea şi Ordinul ministrului educaţiei şi cercetării ştiinţifice nr.
5232/2015 privind aprobarea Metodologiei de organizare a predării disciplinei
Religie în învăţământul preuniversitar.
#B
ART. 19*)
(1) În sistemul naţional de învăţământ, unităţile de învăţământ de stat au
personalitate juridică dacă se organizează şi funcţionează, după caz, astfel:
a) cu minimum 300 de elevi;
b) cu minimum 300 de elevi, preşcolari şi antepreşcolari;
c) cu minimum 150 de preşcolari şi antepreşcolari;
d) cu minimum 100 de elevi şi/sau preşcolari, în cazul unităţilor de învăţământ
special.
#M64
(1^1) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), se pot organiza unităţi de
învăţământ de stat cu personalitate juridică cu efective mai mici de elevi, dar nu mai
puţin de 100 de elevi, care să ofere educaţie şi formare profesională prin
învăţământul dual. În cazul în care nu se mai întrunesc caracteristicile
14
învăţământului dual prevăzute la art. 25 alin. (4) şi cerinţele pentru organizarea
acestuia, prevăzute la art. 25 alin. (5), unitatea de învăţământ intră în structura sau
funcţionează ca structură, după caz, a unei alte unităţi de învăţământ cu
personalitate juridică din localitate.
#B
(2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), în unităţile administrativ-teritoriale în
care numărul total al elevilor, preşcolarilor şi antepreşcolarilor nu se încadrează în
prevederile alin. (1), se organizează o singură unitate de învăţământ cu personalitate
juridică.
#M67
(3) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), în funcţie de necesităţile locale, se
organizează, la cererea părinţilor, tutorilor legali sau a cultelor recunoscute de stat,
în condiţiile legii, cu respectarea prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei, aprobată cu modificări prin
Legea nr. 87/2006, cu modificările şi completările ulterioare, grupe, clase sau
unităţi de învăţământ preuniversitar cu personalitate juridică, cu predare în limba
română sau în limbile minorităţilor naţionale.
#M71
(3^1) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), unităţile de învăţământ care
şcolarizează pe filiera vocaţională, cu profil teologic, la cererea cultelor
recunoscute de stat, pot funcţiona cu efective mai mici de elevi şi cu menţinerea
personalităţii juridice.
#B
(4) Pentru asigurarea accesului egal la educaţie şi formare profesională,
autorităţile administraţiei publice locale, în baza avizului conform al inspectoratelor
şcolare, aprobă organizarea, funcţionarea şi, după caz, dizolvarea unor structuri de
învăţământ, fără personalitate juridică – ca părţi ale unei unităţi de învăţământ cu
personalitate juridică – şi subordonate aceluiaşi ordonator principal de credite, în
condiţiile legii.
(5) În cazul unităţilor de învăţământ confesional preuniversitar de stat existente la
data intrării în vigoare a prezentei legi, cultele respective şi Ministerul Educaţiei,
Cercetării, Tineretului şi Sportului au obligaţia ca, în termen de 6 luni de la intrarea
în vigoare a prezentei legi să elaboreze o metodologie de funcţionare aprobată prin
hotărâre a Guvernului, care stabileşte relaţia juridică, patrimonială, financiară şi
administrativă.
#CIN
*) Derogări de la prevederile art. 19 au fost acordate prin:
– art. 12 alin. (14) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 104/2001, cu
modificările ulterioare;
15
– art. 29^1 alin. (10) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 75/2005, cu
modificările ulterioare.
Precizăm că dispoziţiile de derogare menţionate mai sus sunt reproduse în pct.
4.1 şi pct. 4.9 din nota 4 de la sfârşitul textului actualizat.
#B
ART. 20
(1) Autorităţile administraţiei publice locale asigură, în condiţiile legii, buna
desfăşurare a învăţământului preuniversitar în localităţile în care acestea îşi exercită
autoritatea.
(2) Neîndeplinirea de către autorităţile administraţiei publice locale a obligaţiilor
ce le revin în organizarea şi funcţionarea învăţământului preuniversitar se
sancţionează conform legii.
ART. 21
(1) Sistemul de învăţământ preuniversitar are caracter deschis. În învăţământul
preuniversitar, trecerea elevilor de la o unitate şcolară la alta, de la o clasă la alta, de
la un profil la altul şi de la o filieră la alta este posibilă în condiţiile stabilite prin
metodologia elaborată de către Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi
Sportului.
(2) Elevii din învăţământul preuniversitar de stat şi particular se pot transfera la
alte unităţi de învăţământ de stat sau particular, cu acordul unităţii primitoare.
(3) Statul garantează dreptul la educaţie diferenţiată, pe baza pluralismului
educaţional, în acord cu particularităţile de vârstă şi individuale.
(4) Elevii cu performanţe şcolare excepţionale pot promova 2 ani de studii într-un
an şcolar la decizia unităţii de învăţământ, pe baza unei metodologii naţionale
aprobate prin ordin al ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului.
CAPITOLUL II
Structura sistemului naţional de învăţământ preuniversitar
SECŢIUNEA 1
Dispoziţii generale
ART. 22*)
(1) Sistemul naţional de învăţământ preuniversitar este constituit din ansamblul
unităţilor de învăţământ de stat, particulare şi confesionale autorizate/acreditate.
(2) Învăţământul preuniversitar este organizat pe niveluri, forme de învăţământ şi,
după caz, filiere şi profiluri şi asigură condiţiile necesare pentru dobândirea
competenţelor-cheie şi pentru profesionalizarea progresivă.
#M67
16
(3) Unităţile de învăţământ de stat, particulare şi confesionale se înfiinţează prin
ordin al ministrului educaţiei naţionale, în baza acreditării unui nivel de
învăţământ, în condiţiile prevăzute de art. 31 din Ordonanţa de urgenţă a
Guvernului nr. 75/2005, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu
modificările şi completările ulterioare.
(4) Procesul de înfiinţare a unei unităţi de învăţământ preuniversitar cuprinde 2
etape, care se desfăşoară astfel:
a) orice persoană juridică de drept public sau privat, interesată în furnizarea de
educaţie, se supune procesului de evaluare şi parcurge procedura de autorizare de
funcţionare provizorie, stabilită prin art. 30 al Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr. 75/2005, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările şi
completările ulterioare, pentru a deveni organizaţie furnizoare de educaţie.
Autorizaţia de funcţionare provizorie se acordă pentru fiecare nivel de învăţământ,
pentru fiecare filieră, profil şi specializare/calificare profesională, pentru fiecare
program de studii, pe fiecare limbă de predare, pe fiecare formă de învăţământ, pe
fiecare locaţie, după caz, prin ordin al ministrului educaţiei naţionale, la
propunerea Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în Învăţământul
Preuniversitar, denumită în continuare ARACIP, transmisă în termen de cel mult 30
de zile de la finalizarea evaluării, cu respectarea prevederilor legale în vigoare;
b) furnizorul de educaţie autorizat să funcţioneze provizoriu, care îndeplineşte
condiţiile de acreditare, parcurge procedura prevăzută de art. 31 din Ordonanţa de
urgenţă a Guvernului nr. 75/2005, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006,
cu modificările şi completările ulterioare. Acreditarea în învăţământul
preuniversitar se acordă pentru fiecare nivel de învăţământ, pentru fiecare filieră,
profil şi specializare/calificare profesională, pentru fiecare program de studii, pe
fiecare limbă de predare, pe fiecare formă de învăţământ, pe fiecare locaţie, după
caz, prin ordin al ministrului educaţiei naţionale, la propunerea ARACIP, transmisă
în termen de maximum 20 de zile de la finalizarea evaluării, cu respectarea
prevederilor legale în vigoare.
(5) Ordinele ministrului educaţiei naţionale prevăzute la alin. (4) se comunică, în
termen de 5 zile de la emitere, autorităţilor publice locale, în vederea includerii în
reţeaua şcolară a furnizorului de educaţie sau a unităţii de învăţământ, după caz.
(6) Actele prin care se poate manifesta voinţa oricărei persoane juridice publice
sau private de a deveni organizaţie furnizoare de educaţie se materializează, după
caz, prin:
a) hotărâre a autorităţilor publice locale privind necesitatea de a înfiinţa o unitate
de învăţământ preuniversitar, de stat, cu respectarea prevederilor legale în vigoare;
b) hotărâre a persoanei juridice private privind intenţia de înfiinţare a unei unităţi
de învăţământ, adoptată/aprobată conform statutului propriu, cu respectarea
prevederilor legale în vigoare;
17
c) hotărâre a conducerii cultului recunoscut oficial de stat privind intenţia de
înfiinţare a unei unităţi de învăţământ, adoptată/aprobată conform statutului
propriu, cu respectarea prevederilor legale în vigoare;
d) ordin al ministrului educaţiei naţionale emis în vederea aplicării prevederilor
art. 61 alin. (4^1) şi/sau a prevederilor art. 29^1 din Ordonanţa de urgenţă a
Guvernului nr. 75/2005, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu
modificările şi completările ulterioare, privind necesitatea de a înfiinţa/reorganiza
una sau mai multe unităţi de învăţământ preuniversitar, de stat.
(7) Prin ordinul de acreditare prevăzut la alin. (4) lit. b) se înfiinţează şi se acordă
personalitate juridică, după cum urmează:
a) de drept privat şi de utilitate publică, pentru unităţile particulare de învăţământ
preuniversitar, înfiinţate din iniţiativa şi cu resursele unor persoane juridice de
drept privat;
b) de drept privat şi de utilitate publică, pentru unităţile de învăţământ
preuniversitar confesional, înfiinţate din iniţiativa, cu resursele şi potrivit cerinţelor
specifice fiecărui cult recunoscut de stat;
c) de drept public, pentru unităţile de învăţământ preuniversitar, de stat.
#CIN
*) Derogări de la prevederile art. 22 au fost acordate prin:
– art. 29^1 alin. (10) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 75/2005, cu
modificările ulterioare.
Precizăm că dispoziţiile de derogare menţionate mai sus sunt reproduse în pct.
4.9 din nota 4 de la sfârşitul textului actualizat.
#M67
ART. 22^1
(1) Unităţile de învăţământ preuniversitar de stat, acreditate cu personalitate
juridică, pot fi supuse procesului de reorganizare, în cazuri justificate în vederea
asigurării accesului egal la educaţie şi formare profesională, a eficientizării şi
asigurării/menţinerii standardelor de calitate, cu respectarea prevederilor legale în
vigoare.
(2) Unităţile de învăţământ particular/confesional acreditate sau autorizate să
funcţioneze provizoriu pot solicita din motive întemeiate Ministerului Educaţiei
Naţionale intrarea în proces de reorganizare.
(3) Reorganizarea prevăzută la alin. (1) sau la alin. (2) se poate realiza prin
operaţiunea de fuziune sau prin divizare, după caz, la iniţiativa:
a) autorităţilor publice locale, în cazul unităţilor de învăţământ de stat, ce
funcţionează în unitatea administrativ-teritorială;
b) inspectoratelor şcolare judeţene sau al Municipiului Bucureşti, în cazul
unităţilor de învăţământ de stat;
18
c) persoanelor juridice de drept privat care au participat la înfiinţarea unităţilor
particulare de învăţământ;
d) cultelor recunoscute oficial de stat, care au participat la înfiinţarea de structuri
sau de unităţi de învăţământ confesionale;
e) Ministerului Educaţiei Naţionale în cazul unităţilor de învăţământ de stat,
particulare sau confesionale;
f) Ministerului Apărării Naţionale, Ministerului Afacerilor Interne, Ministerului
Justiţiei şi a altor instituţii cu atribuţii în domeniile apărării, ordinii publice şi
securităţii naţionale în cazul unităţilor de învăţământ militar preuniversitar.
(4) În situaţia în care entităţile prevăzute la alin. (3) lit. a) şi b) au opinii
divergente cu privire la procesul de reorganizare, Ministerul Educaţiei Naţionale
decide cu privire la procesul de reorganizare, cu respectarea prevederilor legale în
vigoare.
(5) Ministerul Educaţiei Naţionale prin direcţiile de specialitate competente,
precum şi prin Direcţia Minorităţi, în cazul unităţilor cu predare în limbile
minorităţilor naţionale, stabileşte şi propune ARACIP, pentru situaţiile prevăzute la
alin. (3) lit. e) şi la alin. (4), unităţile de învăţământ care intră în proces de
reorganizare.
(6) Entităţile prevăzute la alin. (3) transmit ARACIP, până cel mai târziu la data
de 31 august a fiecărui an şcolar, lista unităţilor pentru care se propune
reorganizarea.
(7) ARACIP, pe baza constatărilor privind asigurarea standardelor de calitate
pentru componentele organizatorice ale unităţilor de învăţământ care intră în
proces de reorganizare, propune ministrului educaţiei naţionale, după caz, ordinul
privind unităţile de învăţământ rezultate în urma reorganizării.
(8) Unităţile de învăţământ rezultate în urma procesului de reorganizare se
includ, de drept, în reţeaua şcolară, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.
(9) Procesul de reorganizare se finalizează cel mai târziu, până la începutul
noului an şcolar.
(10) Procesul de reorganizare se poate realiza prin una dintre următoarele
operaţiuni:
a) fuziune;
b) divizare.
(11) Fuziunea se poate realiza în două moduri:
a) prin absorbţie;
b) prin contopire.
(12) Divizarea se poate realiza în două moduri:
a) prin absorbţie;
b) prin constituirea unei noi unităţi de învăţământ.
#M67
19
ART. 22^2
(1) Reorganizarea prin operaţiunea fuziunii prin absorbţie se poate realiza, în
cazuri justificate, prin includerea unei unităţi de învăţământ acreditate, denumită
unitate absorbită, într-o altă unitate de învăţământ acreditată, denumită unitate
absorbantă.
(2) Reorganizarea prin operaţiunea fuziunii prin contopire se poate realiza, în
cazuri justificate, prin unirea a două sau a mai multor unităţi de învăţământ
acreditate, pentru a constitui o nouă unitate de învăţământ acreditată.
(3) Unităţile de învăţământ, supuse procesului de reorganizare prin una din
operaţiunile prevăzute la alin. (1) sau alin. (2), pot avea în structură componente
organizatorice, de tipul: nivel de învăţământ, filieră, profil cu specializări/calificări
profesionale, programe de studii, care sunt autorizate să funcţioneze provizoriu,
pentru care, după reorganizare, se urmează procedura de acreditare în condiţiile
art. 31 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 75/2005, aprobată cu modificări
prin Legea nr. 87/2006, cu modificările şi completările ulterioare.
(4) Finalizarea operaţiunii de fuziune prin absorbţie sau prin contopire se
realizează prin ordin al ministrului educaţiei naţionale, la propunerea ARACIP, pe
baza constatărilor privind asigurarea standardelor de calitate, în care sunt stabilite,
cu respectarea prevederilor legale în vigoare, cel puţin, următoarele elemente:
a) noua structură a unităţii de învăţământ;
b) drepturile şi obligaţiile dobândite, după caz, de către unitatea de învăţământ
absorbantă sau constituită prin operaţiunea de fuziune prin contopire;
c) desfiinţarea unităţii de învăţământ absorbite integral sau, după caz, a unităţilor
de învăţământ contopite;
d) menţinerea acreditării pentru unitatea de învăţământ absorbantă, respectiv
transferul acreditării la unitatea nou-constituită prin contopire.
(5) Unitatea de învăţământ absorbantă, rezultată în urma operaţiunii de fuziune
prin absorbţie, este acreditată şi are obligaţia de a solicita evaluarea periodică, în
termen de cel mult un an, de la finalizarea operaţiunii de absorbţie.
(6) Unitatea de învăţământ nou-rezultată, în urma operaţiunii de fuziune prin
contopire, este acreditată şi are obligaţia de a solicita evaluarea periodică, în
termen de cel mult un an, de la finalizarea operaţiunii de contopire.
(7) Dacă ARACIP constată, în urma evaluării externe periodice, că nu se poate
asigura menţinerea standardelor de calitate, în urma procesului de reorganizare,
sprijină Ministerul Educaţiei Naţionale în vederea identificării unei alte soluţii, în
condiţiile legii.
#M67
ART. 22^3
20
(1) Divizarea prin absorbţie se poate realiza prin absorbţia de către o unitate de
învăţământ acreditată, de la una sau de la mai multe unităţi de învăţământ
acreditate, de componente organizatorice, de tipul:
a) nivel de învăţământ acreditat/autorizat să funcţioneze provizoriu, pe limbă de
predare, formă de învăţământ, locaţie;
b) specializare/calificare profesională acreditată/autorizată să funcţioneze
provizoriu, pe limbă de predare, formă de învăţământ, locaţie;
c) program de studii acreditat/autorizat să funcţioneze provizoriu, pe limbă de
predare, formă de învăţământ, locaţie.
(2) Finalizarea operaţiunii de divizare prin absorbţie se realizează prin ordin al
ministrului educaţiei naţionale privind menţinerea acreditării şi a calităţii de
persoană juridică a unităţii de învăţământ absorbante, la propunerea ARACIP, pe
baza constatărilor privind asigurarea standardelor de calitate, în care sunt stabilite
cel puţin următoarele elemente:
a) noua structură a unităţii de învăţământ constituite prin operaţiunea de divizare
prin absorbţie;
b) menţinerea acreditării pentru unitatea de învăţământ constituită prin
operaţiunea de divizarea prin absorbţie;
c) drepturile şi obligaţiile dobândite de unitatea de învăţământ absorbantă;
d) drepturile şi obligaţiile păstrate de unitatea/unităţile de învăţământ asupra
căreia/cărora operează divizarea.
(3) Unitatea de învăţământ constituită prin divizarea prin absorbţie este
acreditată şi are obligaţia de a se supune procesului de evaluare periodică, în
termen de cel mult 1 an, de la finalizarea operaţiunii de divizare prin absorbţie, cu
respectarea prevederilor legale în vigoare.
(4) Unitatea de învăţământ absorbantă constituită prin operaţiunea prevăzută la
alin. (1) are obligaţia, după caz, de a parcurge procedura de acreditare prevăzută
de art. 31 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 75/2005, aprobată cu
modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările şi completările ulterioare, pentru
nivelurile de învăţământ, filierele, profilurile, specializările/calificările
profesionale, programele de studii, autorizate să funcţioneze provizoriu, pe limbă
de predare, pe formă de învăţământ şi locaţie, cu respectarea prevederilor legale în
vigoare.
(5) ARACIP propune, pe baza constatărilor privind asigurarea standardelor de
calitate, emiterea ordinului ministrului educaţiei naţionale privind menţinerea
acreditării şi a calităţii de persoană juridică, pentru unitatea de învăţământ de la
care s-au divizat componente organizatorice.
(6) Divizarea prin constituirea unei noi unităţi de învăţământ se poate realiza
prin divizarea din cadrul uneia sau a mai multor unităţi de învăţământ acreditate,
după caz, a următoarelor componente organizatorice:
21
a) unul sau mai multe niveluri de învăţământ acreditate/autorizate să funcţioneze
provizoriu, pe limbă de predare, formă de învăţământ şi/sau locaţie;
b) una sau mai multe specializări/calificări acreditate/autorizate să funcţioneze
provizoriu, pe limbă de predare, formă de învăţământ şi/sau locaţie;
c) unul sau mai multe programe de studii acreditate/autorizate să funcţioneze
provizoriu, pe limbă de predare, formă de învăţământ şi/sau locaţie.
(7) Pentru realizarea procesului de reorganizare prin operaţiunea de divizare
prevăzută la alin. (6) trebuie îndeplinite, cumulativ, următoarele condiţii:
a) unităţile care se supun operaţiunii de divizare trebuie să îşi menţină în
structura sa cel puţin un nivel de învăţământ acreditat pe limbă de predare, formă
de învăţământ şi/sau locaţie;
b) unitatea de învăţământ care se constituie trebuie să cuprindă în structura sa
cel puţin un nivel de învăţământ acreditat, pe limbă de predare, formă de învăţământ
şi/sau locaţie.
(8) Finalizarea operaţiunii de divizare prin constituirea unei noi unităţi de
învăţământ se realizează prin ordinul ministrului educaţiei naţionale privind
înfiinţarea unităţii de învăţământ, la propunerea ARACIP, pe baza constatărilor
privind asigurarea standardelor de calitate, în care se stabilesc drepturile şi
obligaţiile dobândite de unitatea de învăţământ nou-înfiinţată.
(9) Unitatea de învăţământ nou-constituită prin operaţiunea de divizare este
acreditată şi are obligaţia de a se supune procesului de evaluare periodică, în
termen de cel mult 1 an, de la finalizarea procesului de divizare.
(10) Menţinerea acreditării unităţii/unităţilor de învăţământ din care au fost
divizate componente organizatorice de tipul celor prevăzute la alin. (6) se realizează
prin ordin al ministrului educaţiei naţionale privind menţinerea acreditării şi a
calităţii de persoană juridică, la propunerea ARACIP, pe baza constatărilor privind
asigurarea standardelor de calitate, cu obligaţia de a se supune procesului de
evaluare periodică, în termen de cel mult 1 an, de la finalizarea operaţiunii de
divizare.
(11) Unitatea de învăţământ nou-constituită prin operaţiunea prevăzută la alin.
(6) are obligaţia, după caz, de a parcurge procedura de acreditare prevăzută de art.
31 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 75/2005, aprobată cu modificări prin
Legea nr. 87/2006, cu modificările şi completările ulterioare, pentru nivelurile de
învăţământ, specializările/calificările profesionale, programele de studii autorizate
să funcţioneze provizoriu, pe limbă de predare, formă de învăţământ şi/sau locaţie,
cu respectarea prevederilor legale în vigoare.
#M67
ART. 22^4
Prin excepţie de la prevederile art. 22^1, reorganizarea unităţilor de învăţământ
militar preuniversitar se realizează în baza unei metodologii aprobate prin ordin
22
comun de către ministrul educaţiei naţionale, ministrul apărării naţionale, ministrul
afacerilor interne şi ministrul justiţiei.
#M18
ART. 23
(1) Sistemul naţional de învăţământ preuniversitar cuprinde următoarele
niveluri:
a) educaţia timpurie (0 – 6 ani), formată din nivelul antepreşcolar (0 – 3 ani) şi
învăţământul preşcolar (3 – 6 ani), care cuprinde grupa mică, grupa mijlocie şi
grupa mare;
b) învăţământul primar, care cuprinde clasa pregătitoare şi clasele I – IV;
c) învăţământul secundar, care cuprinde:
(i) învăţământul secundar inferior sau gimnazial, care cuprinde clasele V – VIII;
#M23
(ii) învăţământul secundar superior care poate fi:
– învăţământ liceal, care cuprinde clasele de liceu IX – XII/XIII, cu următoarele
filiere: teoretică, vocaţională şi tehnologică;
– învăţământ profesional cu durata de minimum 3 ani;
#M18
d) învăţământul terţiar nonuniversitar, care cuprinde învăţământul postliceal.
(2) Învăţământul liceal este organizat în două cicluri care se succedă: ciclul
inferior al liceului, format din clasele a IX-a – a X-a, şi ciclul superior al liceului,
format din clasele a XI-a – a XII-a/a XIII-a.
(3) Învăţământul liceal, vocaţional şi tehnologic, învăţământul profesional şi
învăţământul postliceal se organizează pentru specializări şi calificări stabilite de
Ministerul Educaţiei Naţionale, în conformitate cu Registrul naţional al
calificărilor.
#M79
ART. 24
(1) Învăţământul general obligatoriu cuprinde învăţământul primar,
învăţământul gimnazial şi primii 2 ani ai învăţământului secundar superior.
Învăţământul secundar superior şi grupa mare din învăţământul preşcolar devin
obligatorii până cel mai târziu în anul 2020, grupa mijlocie până cel mai târziu în
anul 2023, iar grupa mică până în anul 2030.
#M27
(2) *** Abrogat
(3) Învăţământul profesional şi tehnic este format din: învăţământ profesional
învăţământ liceal tehnologic şi învăţământ postliceal.
#B
ART. 25
23
(1) Formele de organizare a învăţământului preuniversitar sunt: învăţământ cu
frecvenţă şi învăţământ cu frecvenţă redusă.
(2) Învăţământul obligatoriu este învăţământ cu frecvenţă. În mod excepţional,
pentru persoanele care au depăşit cu mai mult de 3 ani vârsta clasei, învăţământul
obligatoriu se poate organiza şi în forma de învăţământ cu frecvenţă redusă, în
conformitate cu prevederile unei metodologii elaborate de Ministerul Educaţiei,
Cercetării, Tineretului şi Sportului.
#M77
(3) Pentru copiii cu cerinţe educaţionale speciale sau nedeplasabili din motive
medicale se poate organiza învăţământ la domiciliu sau pe lângă unităţile de
asistenţă medicală. Pentru copiii cu dizabilităţi locomotorii, în vederea integrării
acestora în învăţământul cu frecvenţă, se vor achiziţiona elevatoare sau procesul
instructiv-educativ se va desfăşura într-o sală de clasă situată la parterul unităţii.
#M64
(4) Învăţământul dual este o formă de organizare a învăţământului profesional şi
tehnic care se desfăşoară pe bază de contract şi are următoarele caracteristici:
a) este organizat, într-un cadru unitar, de către unităţile de învăţământ la
solicitarea operatorilor economici sau a structurilor asociative interesate, cum ar fi
camere de comerţ, asociaţii patronale de ramură, clustere în calitate de potenţiali
angajatori şi parteneri de practică;
b) asigură o rută alternativă de educaţie şi formare profesională, organizată pe
bază de parteneriat şi conform unor contracte individuale de pregătire practică
încheiate cu operatorii economici care asumă ca responsabilitate principală
pregătirea practică a elevilor;
c) operatorii economici asigură pregătirea practică a elevilor, bursă, cel puţin la
nivelul celei acordate din fonduri publice pentru învăţământul profesional, şi alte
cheltuieli pentru formarea de calitate a elevilor;
d) se bazează pe un parteneriat extins, asigurând colaborarea dintre unităţile de
învăţământ partenere, autorităţile publice centrale şi locale şi mediul economic şi
asociativ.
(5) Învăţământul dual reflectă caracteristicile prevăzute la alin. (4) şi îndeplineşte
următoarele cerinţe:
a) încheierea contractului de parteneriat între unul sau mai mulţi operatori
economici sau între structuri asociative/un consorţiu de operatori economici,
unitatea de învăţământ şi unitatea administrativ-teritorială pe raza căreia se află
unitatea şcolară, contract care stabileşte condiţiile de colaborare, drepturile şi
obligaţiile părţilor, precum şi costurile asumate de parteneri;
b) încheierea contractului individual de pregătire practică dintre elev, respectiv
părintele, tutorele sau susţinătorul legal al elevului minor, operatorul economic şi
unitatea de învăţământ, contract care stabileşte drepturile şi obligaţiile părţilor.
24
(6) Organizarea şi funcţionarea învăţământului dual, accesul în învăţământul
dual, durata şi conţinutul programelor de pregătire profesională, modul de
organizare şi desfăşurare a examenului de certificare a calificării sunt reglementate
prin metodologii specifice, propuse de Centrul Naţional de Dezvoltare a
Învăţământului Profesional şi Tehnic, aprobate prin ordin al ministrului educaţiei
naţionale, în urma consultării reprezentanţilor operatorilor economici şi a altor
structuri reprezentative ale mediului economic interesate.
#B
ART. 26
Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului poate stabili, prin
hotărâre a Guvernului, funcţionarea în sistemul de învăţământ preuniversitar a unor
unităţi-pilot, experimentale şi de aplicaţie.
SECŢIUNEA a 2-a
Educaţia antepreşcolară
ART. 27*)
(1) Educaţia antepreşcolară se organizează în creşe şi, după caz, în grădiniţe şi în
centre de zi.
#M71
(2) Organizarea unităţilor de educaţie timpurie antepreşcolară, standardele de
calitate şi metodologia de organizare ale acesteia se stabilesc prin hotărâre a
Guvernului, iniţiată de Ministerul Educaţiei Naţionale.
(2^1) Conţinutul educativ al activităţilor desfăşurate în unităţile de educaţie
timpurie antepreşcolară, conform prevederilor curriculumului specific, se stabileşte
prin ordin al ministrului educaţiei naţionale.
#B
(3) Asigurarea personalului didactic necesar desfăşurării educaţiei antepreşcolare
se face de către autorităţile administraţiei publice locale, împreună cu inspectoratele
şcolare, cu respectarea standardelor de calitate şi a legislaţiei în vigoare.
(4) Tipurile şi modalităţile de finanţare a serviciilor de educaţie timpurie
antepreşcolară se reglementează prin hotărâre a Guvernului, în termen de maximum
12 luni de la intrarea în vigoare a prezentei legi. Finanţarea din resurse publice se
poate acorda numai furnizorilor de servicii de educaţie timpurie acreditaţi, de stat
sau privaţi.
(5) Acreditarea furnizorilor de educaţie timpurie antepreşcolară se realizează în
conformitate cu prevederile metodologiei elaborate de Ministerul Educaţiei,
Cercetării, Tineretului şi Sportului şi Ministerul Sănătăţii.
(6) Statul sprijină educaţia timpurie, ca parte componentă a învăţării pe tot
parcursul vieţii, prin acordarea unor cupoane sociale. Acestea vor fi acordate în scop
25
educaţional, conform legislaţiei în domeniul asistenţei sociale, în funcţie de
veniturile familiei, din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Muncii, Familiei şi
Protecţiei Sociale.
(7) Modalitatea de acordare a cupoanelor sociale prevăzute la alin. (6) se stabileşte
prin norme metodologice adoptate prin hotărâre a Guvernului, la propunerea
Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale.
#CIN
*) 1. Conform art. II alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 96/2018
(#M73), cupoanele sociale prevăzute la art. 27 alin. (6) din Legea nr. 1/2011 nu se
acordă până la data de 31 decembrie 2020.
#CIN
2. Conform art. I pct. 2 şi art. VII din Legea nr. 201/2018 (#M69), începând cu
anul şcolar 2019 – 2020, la articolul 27, alineatele (1), (3) şi (4) se modifică şi vor
avea următorul cuprins:
#M69
„ART. 27
(1) Educaţia antepreşcolară se organizează în creşe, grădiniţe şi în centre de zi.
………………………………………………………………
(3) Asigurarea personalului didactic şi a celui de specialitate necesar desfăşurării
educaţiei antepreşcolare se face de către Ministerul Educaţiei Naţionale conform
art. 104 alin. (2) lit. a), cu respectarea standardelor de calitate şi a legislaţiei în
vigoare.
(4) Finanţarea din resurse publice se acordă numai furnizorilor de servicii de
educaţie timpurie acreditaţi, de stat, particular sau confesional.”
#CIN
3. Conform art. I pct. 3 şi art. VII din Legea nr. 201/2018 (#M69), începând cu
anul şcolar 2019 – 2020, la articolul 27, după alineatul (4) se introduce un nou
alineat, alineatul (4^1), cu următorul cuprins:
#M69
„(4^1) Statul asigură finanţarea de bază pentru toţi antepreşcolarii înscrişi în
unităţile acreditate de educaţie timpurie antepreşcolară de stat, particulară sau
confesională, în limitele costului standard per antepreşcolar, conform metodologiei
elaborate de Ministerul Educaţiei Naţionale.”
#B
SECŢIUNEA a 3-a
Învăţământul preşcolar
ART. 28
26
(1) Învăţământul preşcolar se organizează în grădiniţe cu program normal,
prelungit şi săptămânal. Grădiniţele pot funcţiona ca unităţi cu personalitate juridică
sau în cadrul altor unităţi şcolare cu personalitate juridică.
(2) Autorităţile administraţiei publice locale şi inspectoratele şcolare asigură
condiţiile pentru generalizarea treptată a învăţământului preşcolar.
SECŢIUNEA a 4-a
Învăţământul primar
ART. 29
(1) Învăţământul primar se organizează şi funcţionează, de regulă, cu program de
dimineaţă.
(2) În clasa pregătitoare sunt înscrişi copiii care au împlinit vârsta de 6 ani până
la data începerii anului şcolar. La solicitarea scrisă a părinţilor, a tutorilor sau a
susţinătorilor legali, pot fi înscrişi în clasa pregătitoare şi copiii care împlinesc vârsta
de 6 ani până la sfârşitul anului calendaristic, dacă dezvoltarea lor psihosomatică
este corespunzătoare.
(3) În clasa pregătitoare din învăţământul special sunt înscrişi copii cu cerinţe
educaţionale speciale, care împlinesc vârsta de 8 ani până la data începerii anului
şcolar. La solicitarea scrisă a părinţilor, a tutorilor legali sau a susţinătorilor legali,
pot fi înscrişi în clasa pregătitoare şi copii cu cerinţe educaţionale speciale cu vârste
cuprinse între 6 şi 8 ani la data începerii anului şcolar.
(4) Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului poate aproba
organizarea de programe educaţionale de tip „A doua şansă”, în vederea promovării
învăţământului primar pentru persoanele care depăşesc cu 4 ani vârsta
corespunzătoare clasei şi care, din diferite motive, nu au absolvit acest nivel de
învăţământ până la vârsta de 14 ani.
SECŢIUNEA a 5-a
Învăţământul gimnazial
ART. 30
(1) Învăţământul gimnazial se organizează şi funcţionează, de regulă, cu program
de dimineaţă.
#M23
(2) Ministerul Educaţiei Naţionale, în colaborare cu autorităţile administraţiei
publice locale, prin inspectoratele şcolare, poate organiza programe educaţionale
de tip „A doua şansă”, în vederea promovării învăţământului obligatoriu pentru
persoane care depăşesc cu peste 4 ani vârsta corespunzătoare clasei şi care, din
diferite motive, nu au absolvit învăţământul secundar inferior, gimnazial.
27
#M18
(3) *** Abrogat
#B
SECŢIUNEA a 6-a
Învăţământul liceal
ART. 31
(1) Învăţământul liceal cuprinde următoarele filiere şi profiluri:
a) filiera teoretică, cu profilurile umanist şi real;
b) filiera tehnologică, cu profilurile tehnic, servicii, resurse naturale şi protecţia
mediului;
c) filiera vocaţională, cu profilurile militar, teologic, sportiv, artistic şi pedagogic.
(2) Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului este abilitat să
stabilească prin planurile-cadru de învăţământ, în funcţie de dinamica socială,
economică şi educaţională, specializări diferite în cadrul profilurilor prevăzute la
alin. (1).
#M37
(2^1) Liceele cu profil agricol pot fi susţinute în ceea ce priveşte infrastructura,
terenurile şi mijloacele de învăţământ şi de autorităţile locale şi de Ministerul
Agriculturii şi Dezvoltării Rurale.
#M18
(3) Durata studiilor în învăţământul liceal este de 4 sau 5 ani, în conformitate cu
planurile-cadru aprobate de Ministerul Educaţiei Naţionale. Pentru unele forme de
învăţământ cu frecvenţă şi pentru învăţământul liceal cu frecvenţă redusă, durata
studiilor se prelungeşte cu un an.
#B
(4) Învăţământul liceal se organizează şi funcţionează, de regulă, ca învăţământ
cu frecvenţă. Acesta se poate organiza şi poate funcţiona şi ca învăţământ cu
frecvenţă redusă, în unităţile de învăţământ stabilite de inspectoratul şcolar, în
colaborare cu autorităţile administraţiei publice locale.
(5) Unităţile de învăţământ liceal se organizează cu una sau mai multe filiere şi
unul sau mai multe profiluri. În cadrul profilurilor se pot organiza una sau mai multe
calificări profesionale sau specializări, conform legii.
(6) Absolvenţii învăţământului liceal care au dobândit formal, nonformal sau
informal competenţe profesionale pot susţine examen de certificare a calificării, în
condiţiile legii. Absolvenţii care promovează examenul de certificare dobândesc
certificat de calificare şi suplimentul descriptiv al certificatului, conform Europass.
#M27
28
(7) Unităţile de învăţământ în care se organizează filiera tehnologică sau
vocaţională a liceului sunt stabilite de inspectoratele şcolare, cu consultarea
autorităţilor administraţiei publice locale, având în vedere tendinţele de dezvoltare
socială şi economică precizate în documentele strategice regionale, judeţene şi
locale elaborate şi monitorizate de structurile parteneriale consultative: consorţii
regionale şi comitete locale de dezvoltare a parteneriatului social. Cadrul general
de organizare şi funcţionare a structurilor parteneriale consultative pentru
învăţământul profesional şi tehnic este aprobat prin ordin al ministrului educaţiei şi
cercetării ştiinţifice*).
#CIN
*) A se vedea Ordinul ministrului educaţiei şi cercetării ştiinţifice nr. 4456/2015
privind aprobarea Cadrului general de organizare şi funcţionare a structurilor
parteneriale consultative pentru învăţământul profesional şi tehnic.
#M80
ART. 31^1
(1) Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale susţine, pentru liceele
tehnologice cu profil preponderent agricol, finanţarea de investiţii specifice în
agricultură din categoria celor prevăzute la art. 31 alin. (2^1), precum şi cheltuieli
materiale necesare funcţionării acestora, aşa cum sunt ele definite la pct. 29^1 din
anexă, pe baza unei metodologii aprobate prin hotărâre a Guvernului.
(2) Finanţarea cheltuielilor prevăzute la alin. (1) se asigură din transferuri de la
bugetul de stat către bugetele locale, prin bugetul Ministerului Agriculturii şi
Dezvoltării Rurale, fiind aprobate, anual, prin Legea bugetului de stat, ca anexă la
bugetul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, repartizate pe unităţi
administrativ-teritoriale şi pe unităţi de învăţământ.
(3) Bunurile mobile şi imobile achiziţionate/realizate pe baza finanţării prevăzute
la alin. (1) intră în proprietatea liceelor cu profil preponderent agricol şi se
utilizează conform destinaţiei stabilite de către Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării
Rurale.
(4) Lista liceelor tehnologice cu profil preponderent agricol se stabileşte prin
ordin*) comun al ministrului educaţiei naţionale şi al ministrului agriculturii şi
dezvoltării rurale. Această listă se actualizează din 3 în 3 ani.
(5) În raport cu necesităţile identificate pe piaţa muncii, Ministerul Agriculturii
şi Dezvoltării Rurale susţine finanţarea cheltuielilor aferente înfiinţării de noi
specializări/calificări profesionale în domeniul agriculturii, precum şi a unor
programe de perfecţionare a cadrelor didactice de specialitate din cadrul liceelor
tehnologice cu profil preponderent agricol.
(6) În vederea dezvoltării învăţământului agricol, Ministerul Agriculturii şi
Dezvoltării Rurale poate propune:
29
a) alocarea fundamentată a unei cifre de şcolarizare pentru liceele tehnologice
cu profil preponderent agricol, care se aprobă prin hotărâre a Guvernului;
b) măsuri privind îmbunătăţirea structurii organizatorice pentru liceele
tehnologice cu profil preponderent agricol, cu respectarea legislaţiei privind
asigurarea calităţii;
c) înfiinţarea de noi specializări/calificări profesionale, conform legislaţiei în
vigoare, în domeniul agricol.
(7) În cazul liceelor tehnologice cu profil preponderent agricol, directorul
acestora încheie un contract de management privind gestiunea investiţiilor specifice
în agricultură cu reprezentantul desemnat de Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării
Rurale, în vederea utilizării, întreţinerii şi exploatării eficiente a bunurilor finanţate
conform prevederilor alin. (1).
(8) Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale are dreptul de a coordona şi
controla modul în care directorii liceelor tehnologice cu profil preponderent agricol
gestionează, utilizează, întreţin şi exploatează investiţiile specifice în agricultură
prevăzute la alin. (1).
(9) În cadrul liceelor tehnologice cu profil preponderent agricol, consiliile de
administraţie se măresc cu 2 membri, desemnaţi de Ministerul Agriculturii şi
Dezvoltării Rurale.
(10) Modul de utilizare a veniturilor proprii obţinute prin valorificarea
produselor realizate din loturile didactice se reglementează prin ordin comun al
ministrului educaţiei naţionale şi al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale.
#CIN
*) A se vedea Ordinul ministrului educaţiei naţionale şi al ministrului agriculturii
şi dezvoltării rurale nr. 4215/296/2019 pentru aprobarea listei liceelor tehnologice
cu profil preponderent agricol.
#M80
ART. 31^2
(1) Liceele tehnologice cu profil preponderent agricol care nu au în proprietate
sau în administrare ori în folosinţă terenuri agricole în extravilan primesc în
folosinţă, prin grija Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, o suprafaţă de
minimum 10 ha, în echivalent arabil, pentru constituirea lotului didactic
experimental.
(2) Loturile didactice experimentale prevăzute la alin. (1) se atribuie la cererea
liceelor tehnologice cu profil preponderent agricol, din fondul de rezervă aflat la
dispoziţia consiliilor locale sau, după caz, din alte surse, prin hotărâre a
Guvernului, iniţiată de Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale.
(3) Practica de specialitate a liceelor tehnologice cu profil preponderent agricol
se asigură cu sprijinul unităţilor subordonate Ministerului Agriculturii şi
30
Dezvoltării Rurale, în colaborare cu inspectoratele şcolare judeţene, respectiv al
municipiului Bucureşti.
#B
SECŢIUNEA a 7-a
Învăţământul tehnologic şi vocaţional
ART. 32
(1) Învăţământul liceal tehnologic şi vocaţional se poate organiza în cadrul
liceelor din filiera tehnologică sau vocaţională, pentru calificări din Registrul
naţional al calificărilor, actualizat periodic, în funcţie de nevoile pieţei muncii,
identificate prin documente strategice de planificare a ofertei de formare regionale,
judeţene şi locale.
(2) Învăţământul liceal tehnologic şi vocaţional se poate organiza şi pe baza
solicitărilor din partea angajatorilor privaţi sau ai Agenţiei Naţionale pentru
Ocuparea Forţei de Muncă, pe baza unor contracte de şcolarizare.
#M18
(3) Absolvenţii clasei a X-a din cadrul filierei tehnologice sau vocaţionale care
au finalizat un stagiu de pregătire practică pot susţine examen de certificare a
calificării corespunzător nivelului de certificare stabilit prin Cadrul naţional al
calificărilor.
#B
(4) Stagiile de pregătire practică de pe parcursul filierei tehnologice sau
vocaţionale se pot organiza la nivelul unităţii de învăţământ şi/sau la operatorii
economici ori instituţiile publice cu care unitatea de învăţământ are încheiate
contracte pentru pregătire practică sau la organizaţii-gazdă din străinătate, în cadrul
unor programe ale Uniunii Europene – componenta de formare profesională iniţială.
Durata stagiului de pregătire practică este stabilită prin planul-cadru de învăţământ,
aprobat de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului.
#M64
(5) Operatorii economici care încheie contract de parteneriat cu unităţile de
învăţământ care desfăşoară învăţământ profesional şi tehnic, potrivit
reglementărilor legale din domeniul educaţiei naţionale, beneficiază de facilităţi la
plata impozitelor, taxelor şi contribuţiilor datorate bugetului de stat, bugetului
asigurărilor sociale, bugetelor fondurilor speciale sau bugetelor locale, potrivit
prevederilor legale.
#B
SECŢIUNEA a 8-a
Învăţământul profesional
31
ART. 33
(1) Învăţământul profesional se poate organiza în şcoli profesionale care pot fi
unităţi independente sau afiliate liceelor tehnologice, de stat sau particulare.
#M64
(2) Pregătirea prin învăţământul profesional şi tehnic se realizează pe baza
standardelor de pregătire profesională aprobate prin ordin al ministrului educaţiei
naţionale, la propunerea Centrului Naţional de Dezvoltare a Învăţământului
Profesional şi Tehnic, şi elaborate în urma consultării partenerilor sociali.
Standardele de pregătire profesională se realizează pe baza standardelor
ocupaţionale aprobate de Autoritatea Naţională pentru Calificări. Standardele de
pregătire profesională se realizează prin consultare cu operatorii economici în
situaţia în care nu există standarde ocupaţionale actualizate.
#B
(3) Absolvenţii învăţământului profesional, care promovează examenul de
certificare a calificării profesionale, dobândesc certificat de calificare profesională
şi suplimentul descriptiv al certificatului, conform Europass.
(4) Modul de organizare şi de desfăşurare a examenului de certificare a calificării
profesionale este reglementat de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi
Sportului prin metodologie, care se dă publicităţii la începutul ciclului.
#M64
(5) Absolvenţii învăţământului profesional pot continua studiile în ciclul superior
al învăţământului liceal, în condiţiile stabilite prin metodologia aprobată prin ordin
al ministrului educaţiei naţionale.
#M41
(5^1) *** Abrogat
(5^2) *** Abrogat
(5^3) *** Abrogat
(5^4) *** Abrogat
(5^5) *** Abrogat
(5^6) *** Abrogat
#M64
(6) Absolvenţii învăţământului gimnazial care întrerup studiile pot fi cuprinşi,
până la împlinirea vârstei de 26 de ani, într-un program de pregătire profesională,
în vederea dobândirii unei calificări profesionale.
(6^1) *** Abrogat
#M41
(7) Programele de pregătire profesională, prevăzute la alin. (6), pot fi organizate
prin unităţile de învăţământ de stat şi particulare sau confesionale acreditate şi sunt
32
gratuite pentru persoanele care intră în aceste programe organizate în învăţământul
de stat până la împlinirea vârstei de 26 de ani.
#M64
(7^1) Unităţile de învăţământ de stat în care se organizează învăţământ
profesional sunt stabilite de inspectoratele şcolare, cu consultarea autorităţilor
administraţiei publice locale, a comitetelor locale de dezvoltare a parteneriatului
social, având în vedere tendinţele de dezvoltare socială şi economică precizate în
documentele strategice regionale, judeţene şi locale privind învăţământul
profesional, precum şi la solicitările operatorilor economici şi ale structurilor
asociative interesate în formarea profesională prin învăţământul profesional.
#M27
(8) *** Abrogat
(9) *** Abrogat
#B
(10) Statul susţine învăţământul profesional şi învăţământul liceal – filiera
tehnologică sau vocaţională, prin:
a) recunoaşterea în învăţământul terţiar nonuniversitar a studiilor obţinute în
cadrul învăţământului liceal – filiera tehnologică sau vocaţională, în baza unui
regulament propriu;
b) finanţarea parţială la şcolarizarea în cadrul şcolilor postliceale de stat;
c) burse speciale şi alte forme de sprijin material.
#M64
ART. 33^1
(1) Învăţământul profesional şi tehnic, inclusiv dual, se organizează pentru
dobândirea de cunoştinţe, deprinderi şi competenţe preponderent pentru ocuparea
unui loc de muncă pentru calificări profesionale de nivel 3, 4 şi 5, conform Cadrului
naţional al calificărilor. Învăţământul dual pentru calificări profesionale de nivel 4
şi 5 se organizează începând cu anul şcolar 2019 – 2020.
(2) Absolvenţii învăţământului profesional şi tehnic, inclusiv dual, care
promovează examenul de certificare a calificării profesionale dobândesc certificat
de calificare profesională pentru nivel 3, 4 sau 5, conform Cadrului naţional al
calificărilor, şi suplimentul descriptiv al certificatului, conform Europass.
(3) Absolvenţii învăţământului profesional, inclusiv dual, care promovează
examenul de certificare a calificării profesionale de nivel 3, conform Cadrului
naţional al calificărilor, pot continua studiile în învăţământul liceal pentru
dobândirea unei calificări de nivel 4, conform Cadrului naţional al calificărilor, în
condiţiile stabilite prin metodologii aprobate prin ordin al ministrului educaţiei
naţionale.
(4) Pot avea acces la o calificare profesională de nivel 5 al Cadrului naţional al
calificărilor absolvenţi ai învăţământului liceal şi/sau absolvenţi cu certificat de
33
calificare profesională de nivel 4 al Cadrului naţional al calificărilor, în condiţiile
stabilite prin metodologii aprobate prin ordin al ministrului educaţiei naţionale.
(5) Absolvenţii de învăţământ profesional şi tehnic, inclusiv dual, care nu au
finalizat studiile liceale pot fi cuprinşi în programe de pregătire pentru finalizarea
nivelului de învăţământ liceal. Condiţiile de acces, conţinutul şi durata acestor
programe de pregătire sunt reglementate prin metodologii specifice, aprobate prin
ordin al ministrului educaţiei naţionale.
#M41
ART. 33^2
(1) Învăţământul dual se organizează în unităţi de învăţământ de stat, particulare
sau confesionale în baza unui contract de parteneriat care se încheie între unul sau
mai mulţi operatori economici sau asociaţie/consorţiu de operatori economici,
unitatea de învăţământ şi unitatea administrativ-teritorială pe raza căreia se află
unitatea şcolară.
#M64
(2) Contractul-cadru de parteneriat se reglementează prin metodologie specifică
elaborată de Centrul Naţional de Dezvoltare a Învăţământului Profesional şi
Tehnic, cu consultarea prealabilă a reprezentanţilor desemnaţi ai operatorilor
economici şi ai structurilor asociative, inclusiv ale autorităţilor administraţiei
publice locale, şi aprobată prin ordin al ministrului educaţiei naţionale.
(3) Pentru pregătirea profesională, fiecare elev major respectiv părintele,
tutorele sau susţinătorul legal al elevului minor, încheie un contract de pregătire
practică individuală*) cu operatorul economic şi unitatea de învăţământ,
reglementat prin metodologie specifică elaborată de Centrul Naţional de Dezvoltare
a Învăţământului Profesional şi Tehnic, cu consultarea prealabilă a
reprezentanţilor desemnaţi ai operatorilor economici, ai structurilor asociative şi ai
consorţiilor şi aprobată prin ordin al ministrului educaţiei naţionale.
#CIN
*) A se vedea şi Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 4798/2017 privind
aprobarea Contractului de pregătire practică a elevilor din învăţământul dual.
#B
SECŢIUNEA a 9-a
Învăţământul militar preuniversitar
ART. 34
(1) Învăţământul preuniversitar din sistemul de apărare, ordine publică şi
securitate naţională este învăţământ de stat, parte integrantă a sistemului naţional de
învăţământ, şi cuprinde: învăţământ liceal militar şi învăţământ postliceal pentru
34
formarea maiştrilor militari, a subofiţerilor, agenţilor de poliţie şi agenţilor de
penitenciare.
(2) Structura organizatorică, profilurile, specializările/calificările profesionale,
cifrele anuale de şcolarizare şi criteriile de selecţionare a candidaţilor pentru
învăţământul preuniversitar militar din sistemul de apărare, ordine publică şi
securitate naţională se propun Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi
Sportului de ministerele interesate şi de alte instituţii cu responsabilităţi în domeniul
apărării, ordinii publice şi securităţii naţionale potrivit fiecărei arme, specializări şi
forme de organizare a învăţământului şi se aprobă conform prevederilor prezentei
legi valabile pentru instituţiile de învăţământ civil.
(3) Planurile-cadru de învăţământ pentru învăţământul liceal militar se elaborează
de către Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, în colaborare cu
Ministerul Apărării Naţionale, şi sunt aprobate prin ordin al ministrului educaţiei,
cercetării, tineretului şi sportului. Planurile-cadru de învăţământ pentru învăţământul
postliceal din sistemul de apărare, ordine publică şi securitate naţională se elaborează
de Ministerul Apărării Naţionale, Ministerul Administraţiei şi Internelor, Ministerul
Justiţiei şi alte instituţii cu atribuţii în domeniile apărării, ordinii publice şi securităţii
naţionale, în conformitate cu standardele naţionale elaborate de instituţiile
responsabile cu asigurarea calităţii, şi se avizează de Ministerul Educaţiei,
Cercetării, Tineretului şi Sportului.
(4) Programele şcolare pentru disciplinele de specialitate militară se elaborează
de Ministerul Apărării Naţionale, Ministerul Administraţiei şi Internelor, Ministerul
Justiţiei şi de alte instituţii cu atribuţii în domeniul apărării, ordinii publice şi
securităţii naţionale şi se aprobă de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi
Sportului.
ART. 35
Ministerul Apărării Naţionale, Ministerul Administraţiei şi Internelor, Ministerul
Justiţiei şi alte instituţii cu atribuţii în domeniile apărării, ordinii publice şi securităţii
naţionale coordonează şi controlează unităţile de învăţământ militar preuniversitar,
împreună cu Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, prin
inspectoratele şcolare judeţene/al municipiului Bucureşti.
ART. 36
Conducerea operativă a unităţilor de învăţământ preuniversitar din sistemul de
apărare, ordine publică şi securitate naţională se asigură de comandantul/directorul
numit prin ordin al conducătorilor ministerelor şi instituţiilor de ordine publică şi
siguranţă naţională, care este şi preşedintele consiliului de administraţie/consiliului
de conducere. În activitatea de conducere, comandantul/directorul este ajutat de
locţiitorul comandantului pentru învăţământ/directorul adjunct. Directorul
adjunct/Locţiitorul comandantului pentru învăţământ este şi preşedintele consiliului
profesoral.
35
ART. 37
(1) Personalul didactic din unităţile de învăţământ preuniversitar din sistemul de
apărare, ordine publică şi securitate naţională se constituie din personalul didactic
prevăzut în prezenta lege şi din corpul instructorilor militari, de ordine şi securitate
publică.
(2) Personalul didactic din unităţile de învăţământ preuniversitar din sistemul
militar de apărare, ordine publică şi securitate naţională are drepturile şi îndatoririle
care decurg din prezenta lege şi din calitatea de cadru militar în activitate, respectiv
de funcţionar public cu statut special.
(3) *) Funcţiile didactice pentru corpul instructorilor militari din unităţile de
învăţământ preuniversitar din sistemul de apărare, ordine publică şi securitate
naţională, condiţiile care se cer pentru ocuparea acestora, normele didactice,
competenţele şi responsabilităţile se stabilesc prin instrucţiuni proprii.
#CIN
*) Curtea Constituţională, prin Decizia nr. 307/2018 (#M68), a constatat că
dispoziţiile art. 37 alin. (3) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 sunt
neconstituţionale.
#B
ART. 38
Finanţarea învăţământului preuniversitar din sistemul de apărare, ordine publică
şi securitate naţională este asigurată de Ministerul Apărării Naţionale, Ministerul
Administraţiei şi Internelor, Ministerul Justiţiei şi alte instituţii cu atribuţii în
domeniile apărării, informaţiilor, ordinii publice şi securităţii naţionale din fondurile
alocate din bugetul de stat.
ART. 39
Certificatele de absolvire şi competenţe profesionale dau dreptul deţinătorilor
legali, după trecerea în rezervă, în condiţiile legii, să ocupe funcţii echivalente cu
cele ale absolvenţilor instituţiilor civile de învăţământ cu profil apropiat şi de acelaşi
nivel.
ART. 40
Instituţiile de învăţământ preuniversitar din cadrul sistemului de apărare, ordine
publică şi securitate naţională, precum şi specializările/calificările profesionale din
cadrul acestora se supun mecanismelor de asigurare a calităţii, ca şi instituţiile de
învăţământ civil.
ART. 41
Aplicarea prevederilor prezentei legi la specificul militar, de ordine publică şi
securitate naţională se face prin ordine, regulamente şi instrucţiuni proprii.
SECŢIUNEA a 10-a
36
Învăţământul de artă şi învăţământul sportiv
ART. 42
(1) Învăţământul de artă şi învăţământul sportiv se organizează pentru elevii cu
aptitudini în aceste domenii.
(2) Unităţile în care se organizează învăţământul de artă şi învăţământul sportiv
de stat se stabilesc de către autorităţile administraţiei publice locale cu avizul
conform al inspectoratelor şcolare, potrivit legii.
(3) În învăţământul de artă şi în învăţământul sportiv:
a) şcolarizarea se realizează, de regulă, începând cu învăţământul gimnazial;
b) elevii pot fi înscrişi numai pe baza testării aptitudinilor specifice;
c) planurile-cadru de învăţământ sunt adaptate specificului acestui învăţământ;
d) studiul disciplinelor de specialitate se realizează pe clase, pe grupe sau
individual, potrivit criteriilor stabilite de Ministerul Educaţiei, Cercetării,
Tineretului şi Sportului;
e) programele şcolare pentru învăţământul liceal de artă şi pentru învăţământul
liceal sportiv respectă obiectivele educaţionale stabilite pentru profilul respectiv.
(4) Pentru activitatea sportivă şi artistică de performanţă, la propunerea
autorităţilor administraţiei publice locale, a inspectoratelor şcolare, a Ministerului
Culturii şi Patrimoniului Naţional şi/sau a instituţiilor publice de cultură împreună
cu Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului se pot organiza cluburi
şcolare şi unităţi de învăţământ preuniversitar de stat cu program sportiv sau de artă,
integrat ori suplimentar.
(5) Învăţământul de artă şi învăţământul sportiv integrat se organizează în şcolile
şi liceele cu program de artă, respectiv sportiv, precum şi în clase cu program de artă
sau sportiv, organizate în celelalte unităţi de învăţământ primar, gimnazial şi liceal.
(6) Organizarea învăţământului de artă şi a învăţământului sportiv se face prin
regulamente aprobate de ministrul educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului.
(7) Unităţile de învăţământ cu program sportiv suplimentar, denumite cluburi
sportive şcolare, se constituie ca unităţi de învăţământ de nivel liceal, independente
sau afiliate pe lângă alte unităţi de învăţământ de acelaşi nivel.
(8) Pentru buna desfăşurare a activităţii, cluburile sportive şcolare beneficiază de
baze sportive proprii şi de acces în bazele sportive care aparţin celorlalte unităţi de
învăţământ, cu acordul conducerilor acestor unităţi de învăţământ.
(9) Elevii au acces liber în cluburile sportive, în palatele şi cluburile copiilor.
(10) Pentru buna desfăşurare a activităţilor artistice, unităţile de învăţământ
gimnazial şi liceal beneficiază de săli de repetiţie şi spectacol proprii sau de acces la
sălile unităţilor de învăţământ de acelaşi nivel, cu acordul conducerii acestora.
(11) Cluburile sportive şcolare pot să fie finanţate şi de autorităţile administraţiei
publice locale.
37
(12) Toţi elevii cuprinşi în grupele de performanţă sunt înscrişi într-un Registru
naţional al performanţelor sportive, în baza reglementărilor aprobate prin ordin al
ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului.
ART. 43
(1) Pentru sprijinirea activităţii sportive şi artistice de performanţă, Ministerul
Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului organizează tabere sportive sau de
creaţie artistică, concursuri sportive sau artistice, campionate şcolare, precum şi
festivaluri şi acordă burse şi alte forme de sprijin material.
(2) Pentru activităţile sportive, în structura Ministerului Educaţiei, Cercetării,
Tineretului şi Sportului funcţionează Federaţia Sportului Şcolar şi Universitar.
(3) Ministerul Culturii şi Patrimoniului Naţional şi celelalte ministere interesate,
Comitetul Olimpic şi Sportiv Român, federaţiile sportive naţionale, autorităţile
locale, precum şi instituţiile de cultură pot sprijini financiar şi material activităţile
de performanţă în domeniul artelor, respectiv al sportului.
(4) Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului colaborează cu
instituţii, cu organizaţii şi cu alte persoane juridice, respectiv cu persoane fizice
pentru asigurarea resurselor financiare şi materiale necesare desfăşurării, în bune
condiţii, a învăţământului de artă şi învăţământului sportiv integrat şi suplimentar,
precum şi a competiţiilor artistice şi sportive de nivel regional şi naţional.
SECŢIUNEA a 11-a
Învăţământul postliceal
ART. 44
(1) Învăţământul postliceal se organizează pentru calificări profesionale înscrise
în Registrul naţional al calificărilor, stabilite de Ministerul Educaţiei, Cercetării,
Tineretului şi Sportului şi aprobate prin hotărâre a Guvernului.
(2) Învăţământul postliceal face parte din învăţământul profesional şi tehnic şi este
parţial subvenţionat de stat.
(3) Învăţământul postliceal special face parte din învăţământul profesional şi
tehnic şi este integral subvenţionat de stat.
#M23
(3^1) Învăţământul postliceal se organizează în şcoli postliceale cu personalitate
juridică sau ca structuri fără personalitate juridică, în cadrul liceelor cu
personalitate juridică, ori în colegii în cadrul instituţiilor de învăţământ superior
acreditate.
(3^2) Organizarea şi funcţionarea învăţământului postliceal se fac conform unei
metodologii aprobate prin ordin al ministrului educaţiei naţionale.
#B
(4) Şcolile de maiştri sunt şcoli postliceale.
38
(5) Învăţământul postliceal are o durată de 1 – 3 ani, în funcţie de complexitatea
calificării şi de numărul de credite pentru educaţie şi formare profesională.
(6) Şcolarizarea în învăţământul postliceal de stat, organizat în conformitate cu
prevederile prezentei legi, se finanţează prin bugetele locale ale unităţilor
administrativ-teritoriale, din sumele defalcate din venituri ale bugetului de stat şi din
venituri ale bugetelor locale. Şcolarizarea poate să fie finanţată şi de către solicitanţi,
persoane fizice sau juridice, prin contract încheiat cu unitatea de învăţământ care
asigură şcolarizarea. Statul susţine şi stimulează, inclusiv financiar, programe de
studiu pentru învăţământul postliceal, în parteneriat public-privat.
#M23
(7) Cifra de şcolarizare pentru învăţământul postliceal de stat se aprobă prin
hotărâre a Guvernului. Prin excepţie, cifra de şcolarizare pentru învăţământul
postliceal de stat finanţat integral de către solicitanţi, persoane fizice sau juridice,
se aprobă, prin decizii, de inspectoratele şcolare ori, prin hotărâri, de senatele
universitare şi se comunică Ministerului Educaţiei Naţionale.
(7^1) Pentru anul şcolar 2014 – 2015, colegiile din cadrul instituţiilor de
învăţământ superior de stat pot organiza învăţământ postliceal doar finanţat
integral de către solicitanţi.
(7^2) Începând cu anul şcolar 2015 – 2016, cifra de şcolarizare şi mecanismul de
finanţare pentru învăţământul postliceal, organizat la nivelul colegiilor din cadrul
instituţiilor de învăţământ superior de stat, se aprobă prin hotărâre a Guvernului.
Finanţarea de bază pentru colegiile din cadrul instituţiilor de învăţământ superior
de stat se asigură la nivelul standardelor de cost pentru învăţământul preuniversitar.
(8) Admiterea în învăţământul postliceal se face în conformitate cu criteriile
generale stabilite de Ministerul Educaţiei Naţionale, pe baza unei metodologii
elaborate de unitatea/instituţia de învăţământ, prin consultarea factorilor interesaţi.
#B
(9) Au dreptul să se înscrie în învăţământul postliceal, în condiţiile alin. (8),
absolvenţii de liceu, cu sau fără diplomă de bacalaureat.
#M18
(9^1) Învăţământul postliceal se încheie cu examen de certificare a competenţelor
profesionale. Modul de organizare şi desfăşurare a examenului de certificare a
competenţelor profesionale este reglementat de Ministerul Educaţiei Naţionale prin
metodologie specifică, elaborată cu consultarea factorilor interesaţi şi aprobată
prin ordin al ministrului educaţiei naţionale.
(9^2) Candidaţii proveniţi din învăţământul postliceal de stat admişi pe locurile
finanţate de la bugetul de stat pot susţine examenul de certificare a calificării
profesionale, fără taxă, de cel mult două ori. Prezentările ulterioare la acest examen
sunt condiţionate de achitarea unor taxe stabilite la nivelul centrului de examen,
luând în considerare cheltuielile de examen per candidat.
39
(9^3) Absolvenţii învăţământului postliceal care susţin şi promovează examenul
de certificare a calificării profesionale primesc certificat de calificare profesională,
corespunzător nivelului stabilit prin Cadrul naţional al calificărilor şi Suplimentul
descriptiv al certificatului în format Europass.
#B
(10) Creditele pentru educaţie şi formare profesională obţinute în învăţământul
postliceal pot fi recunoscute pentru absolvenţii cu diplomă de bacalaureat de către
universităţi, în baza deciziilor senatului universitar, ca unităţi de credite de studii
transferabile pentru nivelul licenţă.
SECŢIUNEA a 12-a
Învăţământul pentru persoanele aparţinând minorităţilor naţionale
ART. 45*)
(1) Persoanele aparţinând minorităţilor naţionale au dreptul să studieze şi să se
instruiască în limba maternă, la toate nivelurile, tipurile şi formele de învăţământ
preuniversitar, în condiţiile legii.
(2) În funcţie de necesităţile locale se organizează, la cererea părinţilor sau
tutorilor legali şi în condiţiile legii, grupe, clase sau unităţi de învăţământ
preuniversitar cu predare în limbile minorităţilor naţionale.
#M80
(2^1) Unităţi de învăţământ cu predare în limbile minorităţilor naţionale pot fi
înfiinţate de către:
a) autorităţi ale administraţiei publice locale sau judeţene, prin hotărâre;
b) cultele recunoscute de lege;
c) persoane juridice de drept privat;
d) ministrul educaţiei naţionale, prin ordin, conform prevederilor art. 61 alin.
(4^1);
e) în condiţiile în care drepturile constituţionale garantate de art. 32 alin. (3) din
Constituţia României, republicată, persoanelor aparţinând minorităţilor naţionale
de a învăţa limba lor maternă şi de a putea fi instruite în această limbă nu se
realizează în unităţi de învăţământ cu predare în limbile minorităţilor naţionale,
înfiinţate conform lit. a) şi d), pe baza solicitărilor, deşi există cereri ale părinţilor
sau tutorilor legali ori ale organizaţiei minorităţii naţionale reprezentate în
Parlamentul României, atunci exercitarea acestor drepturi se va asigura prin lege,
înfiinţându-se unităţi de învăţământ cu predare în limbile minorităţilor naţionale
cuprinzând toate grupele, clasele de nivel preşcolar, primar, gimnazial, liceal şi
postliceal solicitate.
#B
40
(3) La toate formele de învăţământ în limba română, în limbile minorităţilor
naţionale sau în limbi de circulaţie internaţională, se poate înscrie şi pregăti orice
cetăţean român sau cetăţean din ţările Uniunii Europene şi Confederaţia Elveţiană,
indiferent de limba sa maternă şi de limba în care a studiat anterior.
(4) În cadrul unităţilor sau secţiilor cu predare în limbile minorităţilor naţionale,
singulare în localitate, se pot organiza clase liceale şi profesionale cu grupe de elevi
de diferite profiluri, în condiţiile legii.
(5) Pe raza unei unităţi administrativ-teritoriale, cu mai multe unităţi de
învăţământ cu predare în limbile minorităţilor naţionale, funcţionează cel puţin o
unitate şcolară cu personalitate juridică, pentru fiecare limbă maternă, indiferent de
efectivul de elevi.
(6) În cazul unităţilor de nivel gimnazial sau liceal cu predare în limbile
minorităţilor naţionale, singulare în municipiu, oraş sau comună, se acordă
personalitate juridică, indiferent de efectivul de elevi.
(7) Elevii care, în localitatea de domiciliu, nu au posibilitatea de a învăţa în limba
lor maternă sunt sprijiniţi prin decontul transportului la cea mai apropiată şcoală cu
predare în limba maternă sau primesc cazare şi masă gratuite în internatul unităţii de
învăţământ cu predare în limba maternă.
(8) Minorităţile naţionale au dreptul la reprezentare proporţională cu numărul de
clase în organele de conducere ale unităţilor de învăţământ, ale inspectoratelor
şcolare sau ale instituţiilor echivalente, cu respectarea criteriilor de competenţă
profesională, potrivit legii.
(9) În unităţile şcolare cu predare şi în limbile minorităţilor naţionale, unul dintre
directori va fi un cadru didactic din rândul minorităţilor respective, cu respectarea
criteriilor de competenţă profesională.
(10) În unităţile conexe învăţământului preuniversitar din judeţele în care
funcţionează forme de învăţământ în limbile minorităţilor naţionale se asigură
încadrarea cu specialişti şi din rândul minorităţilor naţionale, cu respectarea
criteriilor de competenţă profesională.
(11) Cadrele didactice care predau la grupe sau clase cu predare integrală în limba
minorităţilor naţionale trebuie să facă dovada competenţei profesionale în limba
minorităţii naţionale respective şi au dreptul la pregătire şi perfecţionare în limba de
predare, în ţară sau în străinătate. Fac excepţie de la necesitatea de a face dovada
competenţei profesionale în limba minorităţii naţionale respective cadrele didactice
care predau limba şi literatura română.
(12) Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului asigură materiale
didactice specifice disciplinelor predate în limba maternă.
(13) Pentru elevii aparţinând minorităţilor naţionale, Ministerul Educaţiei,
Cercetării, Tineretului şi Sportului asigură manualele şcolare, care pot fi: manuale
elaborate în limba de predare a minorităţilor naţionale şi manuale traduse din limba
41
română sau manuale de import, avizate de Ministerul Educaţiei, Cercetării,
Tineretului şi Sportului, pentru titlurile needitate din cauza tirajului redus.
(14) În învăţământul în limbile minorităţilor naţionale, în comunicarea internă şi
în comunicarea cu părinţii elevilor şi ai preşcolarilor se poate folosi şi limba de
predare.
(15) În învăţământul primar cu predare în limbile minorităţilor naţionale,
calificativele se comunică în scris şi oral şi în limba de predare.
(16) În cadrul Institutului de Ştiinţe ale Educaţiei din subordinea Ministerului
Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului va funcţiona şi o secţie de cercetare şi
inovare pentru învăţământul cu predare în limbile minorităţilor naţionale.
(17) În finanţarea de bază a unităţii de învăţământ preuniversitar cu predare în
limbile minorităţilor naţionale, costul standard per elev şi per preşcolar se calculează
după un coeficient mărit pe baza factorilor de corecţie, luând în considerare predarea
în limba minorităţii naţionale sau a limbii minorităţii naţionale. În cazul acestor
unităţi se are în vedere izolarea lingvistică, geografică şi numărul redus de elevi şi
preşcolari, precum şi elevii prevăzuţi la alin. (7). Acelaşi coeficient se aplică şi în
cazul unităţilor şcolare cu predare în limba română, în condiţii similare.
#CIN
*) Conform art. I pct. 4 şi art. VII din Legea nr. 201/2018 (#M69), începând cu
anul şcolar 2019 – 2020, la articolul 45, alineatul (17) se modifică şi va avea
următorul cuprins:
#M69
„(17) În finanţarea de bază a unităţii de învăţământ preuniversitar cu predare în
limbile minorităţilor naţionale costul standard per elev, per preşcolar şi per
antepreşcolar se calculează după un coeficient mărit pe baza factorilor de corecţie,
luând în considerare predarea în limba minorităţii naţionale sau a limbii minorităţii
naţionale. În cazul acestor unităţi se au în vedere izolarea lingvistică, geografică şi
numărul redus de elevi, preşcolari şi antepreşcolari, precum şi elevii prevăzuţi la
alin. (7). Acelaşi coeficient se aplică şi în cazul unităţilor şcolare cu predare în
limba română, în condiţii similare.”
#B
ART. 46
(1) În cadrul învăţământului preuniversitar cu predare în limbile minorităţilor
naţionale, toate disciplinele se studiază în limba maternă, cu excepţia disciplinei
Limba şi literatura română.
(2) Disciplina Limba şi literatura română se predă pe tot parcursul învăţământului
preuniversitar după programe şcolare şi manuale elaborate în mod special pentru
minoritatea respectivă.
42
(3) Prin excepţie, în unităţile de învăţământ cu predare în limba unei minorităţi
naţionale, ca urmare a cererii părinţilor sau tutorilor legali, la solicitarea organizaţiei
minorităţii naţionale reprezentate în Parlamentul României sau, în cazul în care
minoritatea respectivă nu are reprezentare parlamentară, la solicitarea grupului
parlamentar al minorităţilor naţionale, predarea disciplinei Limba şi literatura
română se face după manualele utilizate în unităţile de învăţământ cu predare în
limba română.
(4) Testele la disciplina Limba şi literatura română se elaborează pe baza
programei speciale.
(5) Testele de evaluare, subiectele de examen de orice tip din învăţământul
preuniversitar şi lucrările semestriale pentru elevii din învăţământul cu predare în
limbile minorităţilor naţionale se elaborează pe baza cerinţelor didacticometodologice stabilite de Curriculumul naţional.
(6) În învăţământul preuniversitar, activitatea de predare şi de educare la Limba
şi literatura maternă, la istoria şi tradiţiile minorităţilor naţionale respective şi la
Educaţia muzicală se realizează pe baza programelor şi a metodologiilor specifice
elaborate de colective de experţi cunoscători ai limbii şi ai culturii minorităţii
naţionale respective şi aprobate, potrivit legii.
(7) Elevilor aparţinând minorităţilor naţionale, care frecventează unităţi de
învăţământ cu predare în limba română sau în altă limbă decât cea maternă, li se
asigură, la cerere, şi în condiţiile legii, ca disciplină de studiu, limba şi literatura
maternă, precum şi istoria şi tradiţiile minorităţii naţionale respective, ca parte a
trunchiului comun. Programele şi manualele disciplinei Istoria şi tradiţiile
minorităţii naţionale sunt aprobate de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi
Sportului.
(8) În învăţământul primar, gimnazial şi liceal cu predare în limbile minorităţilor
naţionale, disciplinele Istoria şi Geografia României se predau în aceste limbi, după
programe şcolare şi manuale identice cu cele pentru clasele cu predare în limba
română, cu obligaţia transcrierii şi a însuşirii toponimiei şi a numelor proprii
româneşti şi în limba română.
(9) În învăţământul gimnazial cu predare în limbile minorităţilor naţionale se
introduce, ca disciplină de studiu, Istoria şi tradiţiile minorităţilor naţionale
respective, cu predare în limba maternă. Programele şcolare şi manualele la această
disciplină sunt aprobate de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului.
(10) În programele şi manualele de istorie se vor reflecta istoria şi tradiţiile
minorităţilor naţionale din România.
(11) În învăţământul liceal şi postliceal, în care predarea se face în limba maternă
pentru disciplinele, respectiv modulele de pregătire de specialitate, se realizează
însuşirea terminologiei de specialitate şi în limba română.
43
(12) În învăţământul preuniversitar, probele de admitere şi probele examenelor de
absolvire pot fi susţinute în limba în care au fost studiate disciplinele respective, în
condiţiile legii.
ART. 47
(1) Pe raza unei unităţi administrativ-teritoriale – comună, oraş, municipiu – unde
funcţionează mai multe unităţi şcolare cu predare în limba română cel puţin una
dintre acestea are personalitate juridică, indiferent de efectivul de elevi.
(2) Unităţile cu predare în limba română, de nivel gimnazial sau liceal, unice în
municipiu, în oraş sau în comună au personalitate juridică indiferent de efectivul de
elevi.
#M35
SECŢIUNEA a 12^1-a
Învăţământ pentru persoanele cu tulburări de învăţare
#M35
ART. 47^1
Pentru persoanele cu tulburări de învăţare se aplică în toate ciclurile de
învăţământ preuniversitar curriculumul naţional.
#M35
ART. 47^2
În învăţământul primar, cu precădere pentru clasa pregătitoare şi pentru clasa I,
se vor efectua, în mod obligatoriu, teste de evaluare a capacităţii de învăţare în
vederea depistării precoce a tulburărilor de învăţare, stabilirii eventualelor metode
specifice de educaţie şi a asigurării terapiilor specifice. Pe parcursul ciclului de
învăţământ primar se efectuează evaluări anuale.
#M35
ART. 47^3
Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice elaborează, în termen de
90 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi, metodologia*) pentru asigurarea
suportului necesar elevilor cu tulburări de învăţare.
#CIN
*) A se vedea Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 3124/2017 privind
aprobarea Metodologiei pentru asigurarea suportului necesar elevilor cu tulburări
de învăţare.
#M35
ART. 47^4
44
Metodologia va cuprinde procedurile de evaluare pentru depistarea tulburărilor
de învăţare, precum şi cadrul general de asigurare a cadrelor didactice cu pregătire
adecvată şi a terapiilor specifice.
#M35
ART. 47^5
Cu acordul prealabil al consiliului de administraţie al unităţii de învăţământ şi la
recomandarea specialistului, pentru fiecare caz în parte, elevii cu deficienţe de
învăţare pot folosi materiale sau instrumente compensatorii, inclusiv tehnologie
informatică, şi vor beneficia de evaluare adaptată pe parcursul semestrelor.
#M35
ART. 47^6
La nivelul centrelor judeţene de resurse şi de asistenţă educaţională/Centrului
Municipiului Bucureşti de Resurse şi Asistenţă Educaţională se organizează
compartimente de consiliere parentală pentru părinţii care au copii cu tulburări de
învăţare, pentru a se asigura comunicarea şi colaborarea între şcoală, familie şi
specialişti pentru diagnosticarea şi reabilitarea pe tot parcursul şcolarizării
elevilor.
#M35
ART. 47^7
În cadrul programelor de formare continuă a personalului didactic se vor
introduce sesiuni de informare/cursuri de perfecţionare asupra problemelor legate
de tulburările de învăţare, în vederea dobândirii de competenţe în identificarea
acestora şi a capacităţii de aplicare a unor strategii didactice potrivite.
#B
SECŢIUNEA a 13-a
Învăţământul special şi special integrat
ART. 48
(1) Învăţământul special şi special integrat, organizat pentru persoanele cu cerinţe
educaţionale speciale sau alte tipuri de cerinţe educaţionale, stabilite prin ordin al
ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului, se realizează pentru toate
nivelurile de învăţământ, diferenţiat, în funcţie de tipul şi gradul de deficienţă.
(2) Învăţământul special şi special integrat este gratuit şi este organizat, de regulă,
ca învăţământ cu frecvenţă. În funcţie de necesităţile locale, acesta se poate organiza
şi sub alte forme, în conformitate cu legislaţia în vigoare.
(3) Guvernul elaborează reglementări specifice pentru serviciile educaţionale şi
de asistenţă, oferite copiilor cu cerinţe educaţionale speciale.
#M42
ART. 49
45
(1) Învăţământul special se organizează în unităţi de învăţământ special.
(2) Învăţământul special integrat se organizează în învăţământul de masă, prin
cuprinderea fiecărui preşcolar şi elev cu dizabilităţi sau cerinţe educaţionale
speciale în grupe, clase sau formaţiuni de studiu din învăţământul de masă.
(2^1) Prin excepţie de la prevederile alin. (2), în învăţământul de masă se pot
organiza grupe/clase speciale cu elevi cu dizabilităţi, cu avizul inspectoratului
şcolar judeţean, respectiv al Inspectoratului Şcolar al Municipiului Bucureşti, în
conformitate cu normele metodologice aprobate prin ordin al ministrului educaţiei
naţionale şi cercetării ştiinţifice.
(2^2) Efectivele formaţiunilor de studiu din învăţământul special şi special
integrat sunt stabilite de Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice, în
funcţie de tipul şi gradul dizabilităţii.
#B
(3) Conţinuturile învăţământului special şi special integrat, demersurile didactice,
precum şi pregătirea şi formarea personalului care îşi desfăşoară activitatea în
domeniul educaţiei copiilor cu cerinţe educaţionale speciale sunt stabilite prin
metodologii elaborate de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului.
#M42
(4) Durata şcolarizării copiilor cu cerinţe educaţionale speciale poate fi mai mare
decât cea precizată prin prezenta lege şi se stabileşte, în funcţie de nevoile
individuale, de gradul şi tipul dizabilităţii, prin ordin al ministrului educaţiei
naţionale şi cercetării ştiinţifice.
#B
ART. 50
(1) Evaluarea, asistenţa psihoeducaţională, orientarea şcolară şi orientarea
profesională a copiilor, a elevilor şi a tinerilor cu cerinţe educaţionale speciale se
realizează de către centrele judeţene de resurse şi de asistenţă educaţională, denumite
în continuare CJRAE, respectiv de Centrul Municipiului Bucureşti de Resurse şi
Asistenţă Educaţională, denumit în continuare CMBRAE, prin serviciile de evaluare
şi de orientare şcolară şi profesională, pe baza unei metodologii elaborate de
Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, acordându-se prioritate
integrării în învăţământul de masă. CJRAE cuprind şi centrele logopedice
interşcolare.
(2) Stabilirea gradului de deficienţă al elevilor cu cerinţe educaţionale speciale se
realizează de către comisiile din cadrul CJRAE/CMBRAE, în colaborare cu
comisiile pentru protecţia copilului din cadrul direcţiilor generale judeţene/a
municipiului Bucureşti de asistenţă socială şi protecţia copilului.
(3) Diagnosticarea abuzivă a copiilor pe criterii de rasă, naţionalitate, etnie, limbă,
religie, apartenenţă la o categorie defavorizată, precum şi de orice alt criteriu, fapt
ce determină includerea lor în clase cu cerinţe educaţionale speciale, se sancţionează.
46
(4) Obţinerea unei calificări de către elevii/tinerii cu cerinţe educaţionale speciale
se face în unităţi de învăţământ special şi de masă, cu consultarea factorilor locali
interesaţi.
(5) Elevii şi tinerii cu cerinţe educaţionale speciale pot dobândi calificări
profesionale corespunzătoare tipului şi gradului de deficienţă.
ART. 51
(1) Copiii, elevii şi tinerii cu cerinţe educaţionale speciale, integraţi în
învăţământul de masă, beneficiază de suport educaţional prin cadre didactice de
sprijin şi itinerante, de la caz la caz. Organizarea serviciilor de sprijin educaţional se
face de către CJRAE/CMBRAE şi se reglementează prin metodologii specifice
elaborate de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului.
(2) Copiii şi tinerii cu cerinţe educaţionale speciale, şcolarizaţi în unităţile de
învăţământ special sau de masă, inclusiv cei şcolarizaţi în alt judeţ decât cel de
domiciliu, beneficiază de asistenţă socială constând în asigurarea alocaţiei zilnice de
hrană, a rechizitelor şcolare, a cazarmamentului, a îmbrăcămintei şi a încălţămintei
în cuantum egal cu cel pentru copiii aflaţi în sistemul de protecţie a copilului, precum
şi de găzduire gratuită în internate sau centrele de asistare pentru copiii cu cerinţe
educaţionale speciale din cadrul direcţiilor generale judeţene/a municipiului
Bucureşti de asistenţă socială şi protecţia copilului.
ART. 52
(1) Pentru copiii, elevii şi tinerii cu boli cronice sau cu boli care necesită perioade
de spitalizare mai mari de 4 săptămâni se organizează, după caz, grupe sau clase în
cadrul unităţii sanitare în care aceştia sunt internaţi.
(2) Pentru copiii, elevii şi tinerii care, din motive medicale sau din cauza unei
dizabilităţi, sunt nedeplasabili, se organizează şcolarizare la domiciliu, pe o perioadă
determinată.
(3) Şcolarizarea la domiciliu, respectiv înfiinţarea de clase sau de grupe în spitale
se fac de către inspectoratul şcolar, la propunerea CJRAE/CMBRAE, conform unei
metodologii-cadru elaborate de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi
Sportului.
(4) Unităţile de învăţământ special pot beneficia de sprijinul instituţiilor de
protecţie socială, al altor organisme private autorizate, al persoanelor fizice sau
juridice din ţară şi din străinătate, pentru stimulare, compensare şi pentru reducerea
gradului de dizabilitate.
ART. 53
Învăţământul special dispune de planuri de învăţământ, de programe şcolare, de
programe de asistenţă psihopedagogică, de manuale şi de metodologii didactice
alternative, adaptate tipului şi gradului de dizabilitate şi aprobate de Ministerul
Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului.
ART. 54
47
(1) În funcţie de evoluţia copilului se pot face propuneri de reorientare dinspre
şcoala specială spre şcoala de masă şi invers.
(2) Propunerea de reorientare se face de către cadrul didactic care a lucrat cu
copilul în cauză sau de către părinţii copilului/tutorele legal instituit şi de către
psihologul şcolar. Decizia de reorientare se ia de către comisia de expertiză din
cadrul CJRAE/CMBRAE, cu acordul familiei sau al susţinătorului legal.
ART. 55
(1) Şcolarizarea minorilor şi a adulţilor din centrele de reeducare, din
penitenciarele pentru minori şi tineri şi din penitenciarele pentru adulţi se realizează
cu respectarea Curriculumului naţional. Resursa umană necesară pentru şcolarizarea
acestora este asigurată de către Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi
Sportului, prin inspectoratele şcolare.
(2) În vederea obţinerii unei calificări şi a integrării în viaţa activă a tinerilor cu
cerinţe educaţionale speciale, Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi
Sportului, împreună cu Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale,
organizează ateliere protejate.
ART. 56
La absolvirea învăţământului special, Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului
şi Sportului colaborează cu Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale şi cu
alte organisme guvernamentale sau nonguvernamentale în vederea integrării în viaţa
activă, potrivit calificării obţinute şi în condiţiile prevăzute de legislaţia în vigoare.
SECŢIUNEA a 14-a
Învăţământul pentru copiii şi tinerii capabili de performanţe înalte
ART. 57
(1) Statul sprijină copiii şi tinerii capabili de performanţe înalte atât în unităţi de
învăţământ, cât şi în centre de excelenţă. Centrele de excelenţă sunt înfiinţate prin
ordin al ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului.
(2) Coordonarea acţiunilor prevăzute la alin. (1) este asigurată de Centrul Naţional
de Instruire Diferenţiată, înfiinţat prin hotărâre a Guvernului, iniţiată de Ministerul
Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului.
(3) Resursele umane, curriculare, informaţionale, materiale şi financiare pentru
susţinerea copiilor şi a tinerilor capabili de performanţe înalte se asigură de unităţile
de învăţământ şi de inspectoratele şcolare, conform normelor metodologice
elaborate de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului.
#M23
(4) Pentru sprijinirea copiilor şi a tinerilor capabili de performanţe înalte,
Ministerul Educaţiei Naţionale organizează competiţii şcolare, extraşcolare şi
extracurriculare, tabere de profil, simpozioane şi alte activităţi specifice şi acordă
48
burse şi alte forme de sprijin material şi financiar. Normele metodologice privind
cheltuielile cu organizarea şi desfăşurarea competiţiilor şcolare, extraşcolare şi
extracurriculare, cuantumul stimulentelor financiare acordate elevilor premiaţi,
profesorilor care i-au pregătit şi unităţilor şcolare de provenienţă a premianţilor se
aprobă prin hotărâre a Guvernului.
#B
(5) Copiii şi tinerii capabili de performanţe înalte beneficiază, indiferent de vârstă,
de programe educative care le respectă particularităţile de învăţare şi de orientare a
performanţei. Aceste programe sunt de aprofundare a învăţării, de grupare pe
abilităţi, de îmbogăţire a curriculumului cu noi domenii, de mentorat şi transfer de
competenţă, de accelerare a promovării conform ritmului individual de învăţare.
SECŢIUNEA a 15-a
Programul „Şcoala după şcoală”
ART. 58
(1) Unităţile de învăţământ, prin decizia consiliului de administraţie, pot să îşi
extindă activităţile cu elevii după orele de curs, prin programe „Şcoala după şcoală”.
(2) În parteneriat cu autorităţile publice locale şi cu asociaţiile de părinţi, prin
programul „Şcoala după şcoală”, se oferă activităţi educative, recreative, de timp
liber, pentru consolidarea competenţelor dobândite sau de accelerare a învăţării,
precum şi activităţi de învăţare remedială. Acolo unde acest lucru este posibil,
parteneriatul se poate realiza cu organizaţii nonguvernamentale cu competenţe în
domeniu.
(3) Programele „Şcoala după şcoală” se organizează în baza unei metodologii
aprobate prin ordin al ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului.
(4) Statul poate finanţa programul „Şcoala după şcoală” pentru copiii şi elevii din
grupurile dezavantajate, potrivit legii.
SECŢIUNEA a 16-a
Alternativele educaţionale
ART. 59
(1) În sistemul de învăţământ preuniversitar pot fi iniţiate şi organizate alternative
educaţionale, cu acordul Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului,
pe baza unor regulamente aprobate prin ordin al ministrului educaţiei, cercetării,
tineretului şi sportului.
(2) Acreditarea, respectiv evaluarea periodică a alternativelor educaţionale se fac
potrivit legii.
49
(3) Unităţile de învăţământ preuniversitar alternativ dispun de autonomie
organizatorică şi funcţională, în conformitate cu specificul alternativei.
(4) La toate formele de învăţământ alternativ în limba română, în limbile
minorităţilor naţionale sau în limbi de circulaţie internaţională, se poate înscrie şi
pregăti orice cetăţean român.
(5) Cadrele didactice care predau la grupe sau clase din alternativele educaţionale
au dreptul la recunoaşterea de către inspectoratele şcolare judeţene şi Ministerul
Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului a pregătirii şi a perfecţionărilor
realizate de organizaţiile, asociaţiile, federaţiile care gestionează dezvoltarea
alternativei respective la nivel naţional.
SECŢIUNEA a 17-a
Învăţământul particular şi confesional
ART. 60
(1) Învăţământul particular şi confesional se organizează conform principiului
nonprofit în unităţi de învăţământ preuniversitar, la toate nivelurile şi formele,
conform legislaţiei în vigoare.
(2) Criteriile, standardele şi indicatorii de performanţă pe care trebuie să le
îndeplinească unităţile de învăţământ preuniversitar particular şi confesional sunt
identice cu cele pe care trebuie să le îndeplinească unităţile de învăţământ de stat.
(3) Unităţile particulare de învăţământ sunt unităţi libere, deschise, autonome atât
din punct de vedere organizatoric, cât şi economico-financiar, având drept
fundament proprietatea privată, garantată de Constituţie.
(4) Autorizarea de funcţionare provizorie, acreditarea şi evaluarea periodică a
unităţilor de învăţământ preuniversitar particular şi confesional sunt realizate de
către Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Preuniversitar,
conform legislaţiei în vigoare.
(5) Unităţile de învăţământ preuniversitar particular şi confesional acreditate sunt
sprijinite de stat, condiţiile fiind stabilite prin hotărâre a Guvernului.
(6) Statul sprijină şi coordonează învăţământul particular şi confesional, în
condiţiile legii, respectând în întregime drepturile acestuia.
(7) Directorii unităţilor de învăţământ particular sunt numiţi de conducerea
persoanei juridice fondatoare, cu respectarea criteriilor de competenţă. Actul de
numire se aduce la cunoştinţa inspectoratului şcolar pe raza căruia îşi desfăşoară
activitatea unitatea respectivă.
CAPITOLUL III
Reţeaua şcolară
50
#M67
ART. 61*)
(1) Reţeaua şcolară este formată din totalitatea:
a) unităţilor de învăţământ acreditate, respectiv autorizate să funcţioneze
provizoriu;
b) unităţilor de învăţământ preuniversitar, înfiinţate în structura universităţilor
de stat;
c) furnizorilor de educaţie autorizaţi să funcţioneze provizoriu.
#B
(2) Reţeaua şcolară a unităţilor de învăţământ de stat şi particular preuniversitar
se organizează de către autorităţile administraţiei publice locale, cu avizul conform
al inspectoratelor şcolare. Pentru învăţământul special liceal şi special postliceal,
reţeaua şcolară se organizează de către consiliul judeţean, respectiv de către
consiliile locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti, cu consultarea partenerilor
sociali şi cu avizul conform al Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi
Sportului.
#M67
(2^1) Prin organizarea reţelei şcolare, prevăzute la alin. (1), autorităţile
administraţiei publice locale, respectiv consiliul judeţean sau consiliile
subdiviziunilor administrativ-teritoriale ale municipiilor asigură publicarea, pentru
fiecare an şcolar, a unităţilor de învăţământ de stat, particulare şi confesionale
acreditate, precum şi a furnizorilor de educaţie autorizaţi să funcţioneze provizoriu,
care organizează legal activităţi de educaţie în vederea realizării opozabilităţii faţă
de toţi beneficiarii direcţi şi indirecţi ai educaţiei, aşa cum sunt aceştia definiţi la
punctele 5 şi 6 din anexă.
#B
(3) În cadrul reţelei şcolare se pot înfiinţa şi pot funcţiona, conform legii,
grupe/clase în alternative educaţionale integrate în unităţi şcolare de stat sau
particulare.
(4) Persoanele juridice şi fizice pot înfiinţa, conform legii, unităţi de educaţie
timpurie şi de învăţământ primar, gimnazial, liceal şi postliceal.
#M67
(4^1) În cazul în care autorităţile administraţiei publice locale nu aprobă
organizarea reţelei şcolare prevăzute la alin. (2), ministrul educaţiei naţionale
emite, până la sfârşitul anului şcolar, un ordin cu privire la aprobarea reţelei
şcolare, inclusiv pentru înfiinţarea, desfiinţarea, fuziunea sau divizarea unităţilor
de învăţământ de stat, confesional şi particular pentru unitatea administrativteritorială în cauză, cuprinzând toate grupele de nivel preşcolar, clasele de
învăţământ primar, gimnazial, liceal şi postliceal, cu respectarea prevederilor
legale în vigoare.
51
#B
(5) Reţeaua şcolară a unităţilor de învăţământ se dă publicităţii la începutul
fiecărui an, pentru anul şcolar următor. Cifra de şcolarizare pentru învăţământul de
stat se aprobă prin hotărâre a Guvernului, cu cel puţin 6 luni înainte de începerea
anului şcolar.
(6) În cadrul sistemului naţional de învăţământ preuniversitar de stat se pot înfiinţa
şi pot funcţiona, conform legii, unităţi de învăţământ cu clase constituite pe bază de
contracte de parteneriat între unităţi de învăţământ de stat şi particulare acreditate,
între acestea şi operatori economici, precum şi între instituţii din ţară şi străinătate,
pe baza unor acorduri interguvernamentale.
(7) Unităţile de învăţământ preuniversitar, indiferent de tip, nivel, formă, filieră şi
profil sunt supuse acreditării şi evaluării periodice, conform legii.
(8) Pentru a asigura calitatea învăţământului, la propunerea autorităţilor
administraţiei publice locale sau din proprie iniţiativă, inspectoratele şcolare pot
solicita Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului ridicarea
acreditării/autorizării unei unităţi de învăţământ cu personalitate juridică sau a unei
structuri a acesteia în conformitate cu prevederile legale. În situaţia în care Agenţia
Română pentru Asigurarea Calităţii în Învăţământul Preuniversitar, denumită în
continuare ARACIP, retrage acreditarea/autorizaţia de funcţionare, pentru
neîndeplinirea condiţiilor legale, unei unităţi de învăţământ, aceasta îşi încetează
activitatea. Autorităţile administraţiei publice locale realizează alocarea elevilor
altor unităţi şcolare, cu respectarea interesului copiilor şi asigurarea logisticii
necesare.
#CIN
*) A se vedea şi art. I din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 48/2018 (#M67),
articol reprodus în nota 2 de la sfârşitul textului actualizat.
#B
ART. 62
(1) În vederea asigurării calităţii educaţiei şi a optimizării gestionării resurselor,
unităţile de învăţământ şi autorităţile administraţiei publice locale pot decide
înfiinţarea consorţiilor şcolare.
(2) Consorţiile şcolare sunt parteneriate contractuale între unităţile de învăţământ,
care asigură:
a) mobilitatea personalului între unităţile membre ale consorţiului;
b) utilizarea în comun a resurselor unităţilor de învăţământ din consorţiu;
c) lărgirea oportunităţilor de învăţare oferite elevilor şi recunoaşterea reciprocă a
rezultatelor învăţării şi evaluării acestora.
52
(3) Cadrul general pentru înfiinţarea, desfiinţarea şi funcţionarea consorţiilor
şcolare se va reglementa prin ordin al ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi
sportului.
ART. 63
(1) În învăţământul preuniversitar, formaţiunile de studiu cuprind grupe, clase sau
ani de studiu, după cum urmează:
a) educaţia antepreşcolară: grupa cuprinde în medie 7 copii, dar nu mai puţin de 5
şi nu mai mult de 9;
b) învăţământul preşcolar: grupa cuprinde în medie 15 preşcolari, dar nu mai puţin
de 10 şi nu mai mult de 20;
#M18
c) învăţământul primar: clasa cuprinde în medie 20 de elevi, dar nu mai puţin de
12 şi nu mai mult de 25;
d) învăţământul gimnazial: clasa cuprinde în medie 25 de elevi, dar nu mai puţin
de 12 şi nu mai mult de 30;
e) învăţământul liceal şi profesional: clasa cuprinde în medie 25 de elevi, dar nu
mai puţin de 15 şi nu mai mult de 30;
#M64
e^1) învăţământul dual: clasa cuprinde în medie 25 de elevi, dar nu mai puţin de
20 şi nu mai mult de 30;
#M41
e^2) instruirea practică şi pregătirea de specialitate se desfăşoară pe grupe de
minimum 10 elevi şi maximum 15 elevi;
#M64
e^3) clasele din învăţământul dual pot fi constituite din maximum 3 grupe cu
calificări diferite;
#M18
f) învăţământul postliceal: clasa cuprinde în medie 25 de elevi, dar nu mai puţin
de 15 şi nu mai mult de 30;
#B
g) învăţământul special pentru elevi cu deficienţe uşoare şi/sau moderate: grupa
care cuprinde în medie 10 elevi, dar nu mai puţin de 8 şi nu mai mult de 12;
h) învăţământul special pentru elevi cu deficienţe grave: grupa care cuprinde în
medie 5 elevi, dar nu mai puţin de 4 şi nu mai mult de 6.
#M78
(2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), în localităţile în care există cerere
pentru forma de învăţământ în limba maternă a unei minorităţi naţionale, efectivele
formaţiunilor de studiu se organizează, se înfiinţează şi funcţionează astfel:
53
a) organizarea de noi formaţiuni de studiu pentru forma de învăţământ în limba
maternă a unei minorităţi naţionale, cu efective mai mici decât minimul prevăzut de
prezenta lege, se poate realiza la cerere, conform art. 19 alin. (3), în condiţiile legii;
b) organizarea, reorganizarea, desfiinţarea oricăror formaţiuni de studiu,
inclusiv cel simultan pentru forma de învăţământ în limba maternă a unei minorităţi
naţionale existente, se pot realiza cu avizul conform al Ministerului Educaţiei
Naţionale, Comisiei de învăţământ şi tineret a Consiliului Minorităţilor Naţionale,
aflat în coordonarea Departamentului de relaţii interetnice din cadrul
Secretariatului General al Guvernului, şi/sau al organizaţiei minorităţii naţionale
reprezentate în Parlamentul României;
c) în situaţii excepţionale, formaţiunile de studiu pentru antepreşcolari,
preşcolari sau elevi pentru forma de învăţământ în limba maternă a unei minorităţi
naţionale pot funcţiona sub efectivul minim sau peste efectivul maxim, cu aprobarea
direcţiei pentru minorităţi din cadrul Ministerului Educaţiei Naţionale, pe baza unei
propuneri justificate din partea consiliului de administraţie al unităţii de învăţământ
sau al organizaţiei minorităţii naţionale reprezentate în Parlamentul României, care
solicită exceptarea de la prevederile alin. (1).
(2^1) Prevederile alin. (2) se aplică şi formaţiunilor de studiu în limba română,
atunci când acestea funcţionează în zone unde ponderea unei minorităţi etnice este
majoritară. În aceste situaţii, avizul conform, respectiv aprobarea prevăzută la alin.
(2) lit. b) şi c) se realizează de direcţia de specialitate competentă din cadrul
Ministerului Educaţiei Naţionale.
(2^2) Prevederile alin. (2) şi (2^1) se aplică doar formaţiunilor de studiu ce
cuprind, conform legii, grupe, clase sau ani de studiu. Reorganizarea unităţilor de
învăţământ cu personalitate juridică se realizează conform art. 22^1.
(2^3) Aplicarea prevederilor prezentului articol, respectiv a dispoziţiilor art. 22^1
nu poate avea ca efect pierderea personalităţii juridice de către unităţile de
învăţământ singulare, acordată conform art. 45 alin. (6).
#M39
(3) În situaţii excepţionale, formaţiunile de preşcolari sau de elevi pot funcţiona
sub efectivul minim sau peste efectivul maxim, cu aprobarea consiliului de
administraţie al inspectoratului şcolar, pe baza unei justificări din partea consiliului
de administraţie al unităţii de învăţământ care solicită exceptarea de la prevederile
alin. (1).
(3^1) Situaţiile aprobate de inspectoratul şcolar se comunică Ministerului
Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice şi autorităţilor locale pentru asigurarea
finanţării.
#B
CAPITOLUL IV
54
Curriculumul învăţământului preuniversitar
ART. 64
(1) În învăţământul preuniversitar se aplică Curriculumul naţional elaborat în
conformitate cu nevoile specifice dezvoltării personale şi cu nevoile pieţei forţei de
muncă şi ale fiecărei comunităţi, în baza principiului subsidiarităţii.
(2) Curriculumul naţional reprezintă ansamblul coerent al planurilor-cadru de
învăţământ şi al programelor şcolare din învăţământul preuniversitar.
ART. 65
(1) Planurile-cadru de învăţământ cuprind disciplinele, domeniile de studiu,
respectiv modulele de pregătire obligatorii şi opţionale, precum şi numărul minim şi
maxim de ore aferente acestora.
(2) Trunchiul comun se constituie din disciplinele/domeniile de studiu/modulele
de pregătire obligatorii, iar curriculumul la decizia şcolii se constituie din
disciplinele/domeniile de studiu/modulele de pregătire opţionale.
(3) Programele şcolare stabilesc, pentru fiecare disciplină, domeniul de
studiu/modulul de pregătire din planul de învăţământ, finalităţile urmărite şi
evidenţiază conţinuturile fundamentale de ordin teoretic, experimental şi aplicativ,
oferind orientări metodologice generale pentru realizarea şi evaluarea acestora.
(4) Planurile-cadru şi programele şcolare pentru disciplinele/domeniile de studiu,
respectiv modulele de pregătire obligatorii din învăţământul preuniversitar sunt
elaborate de către instituţiile şi organismele abilitate ale Ministerului Educaţiei,
Cercetării, Tineretului şi Sportului şi se aprobă prin ordin al ministrului educaţiei,
cercetării, tineretului şi sportului.
(5) Curriculumul la decizia şcolii se constituie atât din pachete disciplinare
opţionale ofertate la nivel naţional, regional şi local, cât şi din pachete disciplinare
opţionale ofertate la nivelul unităţii de învăţământ. Consiliul de administraţie al
unităţii de învăţământ, în urma consultării elevilor, părinţilor şi pe baza resurselor
disponibile, stabileşte curriculumul la decizia şcolii.
#M64
(5^1) Pentru învăţământul profesional şi tehnic, curriculumul la decizia şcolii
este curriculum în dezvoltare locală (CDL) şi constituie oferta educaţională la nivel
local, elaborată de unitatea de învăţământ în parteneriat cu operatorii
economici/autorităţile administraţiei publice locale, pentru adaptarea formării
profesionale a elevilor la nevoile locale ale pieţei muncii.
#M41
(5^2) În cazul învăţământului dual, curriculumul în dezvoltare locală reprezintă
maximum 30% din oferta educaţională.
#B
55
(6) Programele şcolare pentru disciplinele/domeniile de studiu, respectiv
modulele de pregătire opţionale se elaborează la nivelul unităţilor de învăţământ, cu
consultarea consiliului profesoral, consiliului consultativ al elevilor, structurii
asociative a părinţilor, precum şi a reprezentanţilor comunităţii locale şi, după caz,
a operatorilor economici cu care unitatea de învăţământ are relaţii pentru pregătirea
practică a elevilor. Programele şcolare sunt aprobate de consiliul de administraţie al
unităţii de învăţământ.
#M77
(6^1) Ministerul Educaţiei Naţionale în colaborare cu Ministerul Sănătăţii
elaborează o strategie privind educaţia pentru sănătate şi nutriţie până la data de
31 decembrie 2019. Strategia va fi transpusă în planurile-cadru de învăţământ
începând cu anul şcolar 2020 – 2021.
#B
(7) În cazul alternativelor educaţionale, planurile-cadru şi programele şcolare sunt
elaborate, în proiect, de reprezentanţi ai acestora şi sunt aprobate de Ministerul
Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului.
(8) În învăţământul particular şi confesional se utilizează planurile-cadru de
învăţământ şi programele şcolare pentru Curriculumul naţional aprobat de
Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului sau planurile şi programele
de învăţământ similare ori alternative învăţământului de stat, aprobate de Ministerul
Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului.
(9) Planurile-cadru de învăţământ şi programele şcolare pentru învăţământul
teologic şi confesional se elaborează de către Ministerul Educaţiei, Cercetării,
Tineretului şi Sportului, în colaborare cu fiecare cult în parte, şi sunt aprobate prin
ordin al ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului.
(10) Planurile-cadru de învăţământ pentru învăţământul militar se elaborează de
către Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, în colaborare cu
Ministerul Apărării Naţionale, şi sunt aprobate prin ordin al ministrului educaţiei,
cercetării, tineretului şi sportului.
#M7
ART. 66
(1) Numărul de ore alocat disciplinelor de studiu/modulelor de pregătire este
stabilit prin planurile-cadru de învăţământ şi se aprobă prin ordin al ministrului
educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului. Aceste ore sunt alocate atât pentru
predare şi evaluare, cât şi pentru învăţarea în clasă, asistată de cadrul didactic, a
conţinuturilor predate.
(2) În cadrul Curriculumului naţional, ponderea disciplinelor obligatorii,
respectiv a celor opţionale se stabileşte prin planurile-cadru, astfel încât să fie
respectate atât principiul asigurării egalităţii de şanse şi al echităţii, cât şi
principiul relevanţei şi al descentralizării.
56
(3) Pentru fiecare disciplină şi domeniu de studiu, programa şcolară acoperă
75% din orele de predare şi evaluare, lăsând la dispoziţia cadrului didactic 25%
din timpul alocat disciplinei/domeniului de studiu respectiv. În funcţie de
caracteristicile elevilor şi de strategia şcolii din care face parte, profesorul decide
dacă procentul de 25% din timpul alocat disciplinei/domeniului de studiu este folosit
pentru învăţare remedială, pentru consolidarea cunoştinţelor sau pentru stimularea
elevilor capabili de performanţe superioare, conform unor planuri individuale de
învăţare elaborate pentru fiecare elev.
#B
ART. 67
(1) Curriculumul naţional pentru educaţia timpurie este centrat pe dezvoltarea
fizică, cognitivă, emoţională şi socială a copiilor, respectiv pe remedierea precoce a
eventualelor deficienţe de dezvoltare.
(2) CJRAE, respectiv CMBRAE constituie echipe multidisciplinare de intervenţie
timpurie, menite să realizeze evaluarea tuturor copiilor, monitorizarea, depistarea şi
asistenţa precoce corespunzătoare a celor cu cerinţe educaţionale speciale sau cu risc
în dezvoltarea competenţelor personale.
ART. 68
(1) Curriculumul naţional pentru învăţământul primar şi gimnazial se axează pe 8
domenii de competenţe-cheie care determină profilul de formare a elevului:
a) competenţe de comunicare în limba română şi în limba maternă, în cazul
minorităţilor naţionale;
b) competenţe de comunicare în limbi străine;
c) competenţe de bază de matematică, ştiinţe şi tehnologie;
d) competenţe digitale de utilizare a tehnologiei informaţiei ca instrument de
învăţare şi cunoaştere;
e) competenţe sociale şi civice;
f) competenţe antreprenoriale;
g) competenţe de sensibilizare şi de expresie culturală;
h) competenţa de a învăţa să înveţi.
(2) Educaţia fizică şi sportul în învăţământul preuniversitar sunt cuprinse în
trunchiul comun al planurilor de învăţământ.
(3) Disciplina Tehnologia informaţiei şi comunicării constituie o disciplină
opţională pentru elevii din clasele I – IV şi este disciplină obligatorie în învăţământul
gimnazial şi liceal.
(4) Curriculumul pentru clasele pregătitoare urmăreşte dezvoltarea fizică,
socioemoţională, cognitivă a limbajului şi comunicării, precum şi dezvoltarea
capacităţilor şi a atitudinilor în învăţare, asigurând totodată punţile către dezvoltarea
celor 8 competenţe-cheie.
57
(5) Învăţământul liceal este centrat pe dezvoltarea şi diversificarea competenţelorcheie şi formarea competenţelor specifice în funcţie de filieră, profil, specializare
sau calificare.
#M64
(6) Învăţământul profesional este orientat pe formarea de competenţe specifice
calificării profesionale şi aptitudinilor practice şi pe aprofundarea competenţelorcheie în contexte reale de muncă.
#B
ART. 69*)
(1) În unităţile de învăţământ de stat sau particulare se utilizează manuale şcolare
şi alte auxiliare didactice aprobate de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi
Sportului.
(2) Manualele şcolare se elaborează şi se evaluează pe baza programelor şcolare
aprobate de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului. Ministerul
Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului reglementează elaborarea de manuale
şcolare alternative.
(3) Cadrele didactice selectează şi le recomandă elevilor, în baza libertăţii
iniţiativei profesionale, acele manuale şcolare din lista celor aprobate de Ministerul
Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului care vor fi utilizate în procesul
didactic.
(4) Elevii şi profesorii din învăţământul de stat şi din învăţământul obligatoriu
particular acreditat/autorizat beneficiază de manuale şcolare gratuite, atât pentru
învăţământul în limba română, cât şi pentru cel în limbile minorităţilor naţionale, în
condiţiile legii.
(5) Auxiliarele curriculare sunt constituite din ghiduri metodologice care, prin
conţinut, sunt în conformitate cu prevederile legale în vigoare şi pe care cadrele
didactice le pot selecta şi utiliza la clasă, în baza libertăţii iniţiativei profesionale, în
scopul îmbunătăţirii calităţii procesului educaţional.
#CIN
*) A se vedea şi:
– Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 5062/2017 pentru aprobarea
Metodologiei-cadru privind reglementarea utilizării auxiliarelor didactice în
unităţile de învăţământ preuniversitar;
– Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 3103/2019 privind regimul
manualelor şcolare în învăţământul preuniversitar.
#B
ART. 70
58
(1) Bibliotecile şcolare şi centrele de documentare şi informare se organizează şi
funcţionează pe baza unui regulament elaborat de Ministerul Educaţiei, Cercetării,
Tineretului şi Sportului.
(2) Se înfiinţează Biblioteca Şcolară Virtuală şi Platforma şcolară de e-learning,
care includ programe şcolare, exemple de lecţii pentru toate temele din programele
şcolare, ghiduri metodologice, exemple de probe de evaluare. Aceste resurse digitale
vor fi protejate de Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe, cu
modificările şi completările ulterioare, Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului
şi Sportului obţinând dreptul de publicare din partea autorilor, astfel încât aceste
resurse să fie accesibile permanent şi gratuit oricărui elev sau profesor.
(3) Unităţile de învăţământ utilizează platforma şcolară de învăţare pentru a
acorda asistenţă elevilor în timpul sau în afara programului şcolar ori pentru cei care,
din motive de sănătate, temporar nu pot frecventa şcoala.
(4) Înfiinţarea, gestiunea şi îmbogăţirea permanentă a Bibliotecii Şcolare Virtuale
şi a Platformei şcolare de e-learning intră în responsabilitatea Ministerului Educaţiei,
Cercetării, Tineretului şi Sportului.
CAPITOLUL V
Evaluarea rezultatelor învăţării
SECŢIUNEA 1
Dispoziţii generale privind evaluarea
ART. 71
(1) Scopul evaluării este acela de a orienta şi de a optimiza învăţarea.
(2) Toate evaluările se realizează pe baza standardelor naţionale de evaluare
pentru fiecare disciplină, domeniu de studiu, respectiv modul de pregătire.
(3) Rezultatele evaluării se exprimă, după caz, prin calificative, în învăţământul
primar, respectiv prin note de la 1 la 10, în învăţământul secundar şi în învăţământul
terţiar nonuniversitar, sau prin punctaje, în mod similar testelor internaţionale.
#M18
(3^1) Pe parcursul clasei pregătitoare nu se acordă note sau calificative.
#B
(4) Controlul utilizării şi al respectării standardelor naţionale de evaluare de către
cadrele didactice se realizează prin inspecţia şcolară.
(5) Notarea elevilor fără utilizarea şi respectarea standardelor naţionale şi a
metodologiilor de evaluare constituie abatere disciplinară şi se sancţionează conform
prevederilor prezentei legi.
ART. 72
59
(1) Evaluarea se centrează pe competenţe, oferă feed-back real elevilor şi stă la
baza planurilor individuale de învăţare. În acest scop se va crea o bancă de
instrumente de evaluare unică, având funcţie orientativă, pentru a-i ajuta pe profesori
în notarea la clasă.
(2) Un elev cu deficienţe de învăţare beneficiază, în mod obligatoriu, de educaţie
remedială.
ART. 73
(1) Portofoliul educaţional cuprinde totalitatea diplomelor, a certificatelor sau a
altor înscrisuri obţinute în urma evaluării competenţelor dobândite sau a participării
la activităţi de învăţare, în diferite contexte, precum şi produse sau rezultate ale
acestor activităţi, în contexte de învăţare formale, nonformale şi informale.
(2) Portofoliul educaţional este elementul central al evaluării învăţării. Utilizarea
lui debutează începând cu clasa pregătitoare şi reprezintă cartea de identitate
educaţională a elevului.
SECŢIUNEA a 2-a
Structura şi caracteristicile evaluărilor
ART. 74
(1) La finalul clasei pregătitoare, cadrul didactic responsabil întocmeşte, în baza
unei metodologii elaborate de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi
Sportului, un raport de evaluare a dezvoltării fizice, socioemoţionale, cognitive, a
limbajului şi a comunicării, precum şi a dezvoltării capacităţilor şi atitudinilor de
învăţare.
(2) La finalul clasei a II-a, fiecare şcoală, în baza unei metodologii elaborate de
Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, organizează şi realizează
evaluarea competenţelor fundamentale: scris – citit şi matematică. Rezultatele
evaluărilor sunt folosite pentru elaborarea planurilor individualizate de învăţare ale
elevilor. Rezultatele evaluării şi planurile individualizate se comunică părinţilor
elevilor şi constituie documente din portofoliul educaţional al elevului.
(3) La finalul clasei a IV-a, Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi
Sportului realizează, prin eşantionare, o evaluare la nivel naţional a competenţelor
fundamentale dobândite în ciclul primar, după modelul testărilor internaţionale,
pentru diagnoza sistemului de învăţământ la nivel primar.
(4) La finalul clasei a VI-a, toate şcolile, în baza unei metodologii elaborate de
Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, organizează şi realizează
evaluarea elevilor prin două probe transdisciplinare: limbă şi comunicare,
matematică şi ştiinţe. Proba de limbă şi comunicare va cuprinde limba română şi
limba modernă I, iar pentru elevii din clasele cu predare în limbile minorităţilor
naţionale, şi limba maternă. Rezultatele evaluărilor sunt utilizate pentru elaborarea
60
planurilor individualizate de învăţare ale elevilor şi pentru preorientarea şcolară către
un anumit tip de liceu. Rezultatele evaluării şi planurile individualizate de învăţare
se comunică părinţilor elevilor şi sunt trecute în portofoliul educaţional al elevului.
#M18
(5) La finalul clasei a VIII-a, în baza unei metodologii elaborate de Ministerul
Educaţiei Naţionale, se realizează o evaluare naţională obligatorie a tuturor
absolvenţilor. Rezultatele evaluării se exprimă printr-un punctaj, similar testelor
internaţionale. Evaluarea se realizează prin următoarele probe:
a) o probă scrisă la limba şi literatura română;
b) o probă scrisă la limba maternă;
c) o probă scrisă transdisciplinară la matematică şi ştiinţe;
d) o probă scrisă la o limbă de circulaţie internaţională;
e) o probă practică de utilizare a calculatorului, susţinută în timpul anului;
f) o probă orală transdisciplinară de evaluare a competenţelor civice şi sociale,
susţinută în timpul anului.
#B
(6) Rezultatele evaluării naţionale se înscriu în portofoliul educaţional al elevului.
ART. 75
(1) Absolvenţii învăţământului gimnazial dobândesc diploma de absolvire, parte
a portofoliului educaţional, şi foaia matricolă, parte a portofoliului educaţional.
#M18
(2) Continuarea studiilor din învăţământul gimnazial în învăţământul liceal sau
în învăţământul profesional este asigurată pe baza unui proces de consiliere şi de
orientare şcolară şi profesională. Numărul de locuri alocate clasei a IX-a din
învăţământul liceal şi profesional este cel puţin egal cu cel al absolvenţilor clasei a
VIII-a.
#M27
ART. 76
(1) După absolvirea gimnaziului, elevii urmează învăţământul liceal sau
învăţământul profesional.
(2) Admiterea în învăţământul liceal sau în învăţământul profesional se realizează
după următoarea procedură:
#B
a) în cazul în care numărul de candidaţi nu depăşeşte numărul locurilor oferite de
unitatea de învăţământ, admiterea se va realiza pe baza portofoliului educaţional al
elevului;
#M18
b) în cazul în care numărul de candidaţi este mai mare decât numărul locurilor
oferite de unitatea de învăţământ, admiterea se face luând în calcul în proporţie de
70% portofoliul educaţional al elevului, media de absolvire a învăţământului
61
obligatoriu, precum şi media la probele de la evaluarea naţională de la sfârşitul
clasei a VIII-a şi în proporţie de 30% nota obţinută la proba de admitere stabilită
de unitatea de învăţământ.
#B
(3) În cazul mediilor egale, diferenţierea se face pe baza portofoliului educaţional
al elevului.
#M18
(4) Metodologia-cadru de organizare şi desfăşurare a admiterii în clasa a IX-a
este elaborată de Ministerul Educaţiei Naţionale şi este dată publicităţii, pentru
fiecare generaţie, cel mai târziu la începutul clasei a VIII-a. Unităţile de învăţământ
au obligaţia de a anunţa public disciplina sau disciplinele la care se susţine proba
de admitere, programele, procedurile de organizare a acesteia, precum şi modul de
utilizare a portofoliului educaţional, până, cel mai târziu, la începutul clasei a VIIIa. Proba suplimentară de admitere se va susţine la cel mult două discipline.
#M64
(5) Prin excepţiile de la prevederile alin. (2), (3) şi (4), condiţiile de acces în
învăţământul dual, se stabilesc de unitatea de învăţământ în colaborare cu
operatorii economici parteneri.
(6) *** Abrogat
(7) *** Abrogat
#B
ART. 77
(1) Absolvenţii învăţământului liceal primesc diploma de absolvire şi foaia
matricolă, parte a portofoliului educaţional, care atestă finalizarea studiilor liceale şi
care conferă dreptul de acces, în condiţiile legii, în învăţământul postliceal, precum
şi dreptul de susţinere a examenului de bacalaureat.
(2) Elevii care au promovat clasa a XII-a/a XIII-a vor susţine examenul naţional
de bacalaureat.
(3) Absolvenţii învăţământului liceal care susţin şi promovează examenul naţional
de bacalaureat dobândesc şi diplomă de bacalaureat, care le dă dreptul de acces în
învăţământul superior, în condiţiile legii.
(4) Examenul naţional de bacalaureat constă în susţinerea următoarelor probe:
– proba A de evaluare a competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba
română;
– proba B de evaluare a competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba
maternă, pentru elevii care au urmat studiile liceale într-o limbă a minorităţilor
naţionale;
– proba C de evaluare a competenţei lingvistice la două limbi de circulaţie
internaţională studiate pe parcursul învăţământului liceal. Rezultatul evaluării se
exprimă prin nivelul de competenţă corespunzător Cadrului european comun de
62
referinţă pentru limbi. Elevii care promovează, pe parcursul învăţământului
preuniversitar, examene cu recunoaştere internaţională pentru certificarea
competenţelor lingvistice în limbi străine au dreptul la recunoaşterea şi echivalarea
rezultatelor obţinute la aceste examene, la cerere şi conform unei metodologii
aprobate prin ordin al ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului;
– proba D de evaluare a competenţelor digitale. Rezultatul evaluării se exprimă
prin nivelul de competenţă, în raport cu standardele europene recunoscute în
domeniu. Elevii care promovează, pe parcursul învăţământului preuniversitar,
examene cu recunoaştere europeană pentru certificarea competenţelor digitale au
dreptul la recunoaşterea şi la echivalarea rezultatelor obţinute la aceste examene, la
cerere şi conform unei metodologii aprobate prin ordin al ministrului educaţiei,
cercetării, tineretului şi sportului;
– proba E scrisă de evaluare a competenţelor formate pe durata învăţământului
liceal, după cum urmează:
a) probă scrisă la Limba şi literatura română – probă comună pentru elevii de la
toate filierele, profilurile şi specializările;
b) probă scrisă la Limba şi literatura maternă – probă comună pentru elevii de la
toate filierele, profilurile şi specializările, care au urmat studiile liceale într-o limbă
a minorităţilor naţionale;
c) două probe scrise, diferenţiate după cum urmează:
1. pentru profilul real din filiera teoretică:
(i) matematică;
(ii) probă transdisciplinară din ştiinţe: fizică, chimie, biologie;
2. pentru profilul umanist din filiera teoretică:
(i) o limbă de circulaţie internaţională;
(ii) probă transdisciplinară din geografie, istorie, ştiinţe socioumane;
3. pentru filiera tehnologică:
(i) probă scrisă disciplinară specifică profilului;
(ii) probă transdisciplinară specifică domeniului de pregătire;
4. pentru filiera vocaţională:
(i) probă practică sau scrisă, după caz, specifică profilului ori specializării;
(ii) probă transdisciplinară specifică profilului sau specializării.
(5) Conţinuturile programelor de examen sunt stabilite de Ministerul Educaţiei,
Cercetării, Tineretului şi Sportului şi se dau publicităţii elevilor la începutul primei
clase de liceu, în condiţiile legii. Calendarul, metodologia, precum şi modul de
organizare şi desfăşurare a examenului de bacalaureat se stabilesc de Ministerul
Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului şi se dau publicităţii, pentru fiecare
generaţie, la începutul ultimei clase de liceu.
(6) Pentru anumite filiere, profiluri, specializări sau calificări, stabilite de
Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, absolvenţii învăţământului
63
liceal pot susţine un examen de certificare a calificării, separat de examenul de
bacalaureat. Conţinutul, calendarul şi modul de organizare ale examenului de
certificare a calificării se stabilesc de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi
Sportului şi se dau publicităţii, pentru fiecare generaţie, cel mai târziu la începutul
ultimei clase de liceu.
(7) Absolvenţii învăţământului liceal care susţin şi promovează examenul de
certificare a calificării primesc certificat de calificare corespunzător nivelului stabilit
prin Cadrul naţional al calificărilor şi suplimentul descriptiv al certificatului în
format Europass.
(8) Eliberarea certificatului de calificare nu este condiţionată de promovarea
examenului de bacalaureat.
ART. 78
(1) Examenul naţional de bacalaureat se consideră promovat de către absolvenţii
învăţământului secundar superior, liceal, care îndeplinesc cumulativ următoarele
condiţii:
a) au susţinut probele A, B, C şi D prevăzute la art. 77 alin. (4);
b) au susţinut probele scrise E prevăzute la art. 77 alin. (4) şi au obţinut cel puţin
nota 5 la fiecare dintre acestea;
c) au obţinut media aritmetică, calculată cu două zecimale exacte, a notelor
obţinute la probele scrise E prevăzute la art. 77 alin. (4) cel puţin egală cu 6.
(2) În urma promovării examenului naţional de bacalaureat, absolventului i se
eliberează diploma de bacalaureat.
(3) Absolvenţilor de liceu care au susţinut evaluările A, B, C şi D prevăzute la art.
77 alin. (4) li se eliberează certificate care atestă nivelul de competenţă lingvistică,
respectiv nivelul de competenţă digitală. Eliberarea acestor certificate nu este
condiţionată de promovarea probelor scrise E prevăzute la art. 77 alin. (4).
(4) În cazul nepromovării examenului naţional de bacalaureat, pot fi recunoscute
în sesiunile următoare, la cerere, rezultatele la evaluările A, B, C şi D susţinute
conform prevederilor art. 77 alin. (4), respectiv rezultatele la probele scrise E
prevăzute la art. 77 alin. (4) care au fost promovate cu cel puţin nota 5.
(5) În decursul unui an şcolar se organizează două sesiuni ale examenului naţional
de bacalaureat.
#M23
(5^1) Prin excepţie de la prevederile alin. (5), în cazuri temeinic justificate, se
poate organiza o sesiune de bacalaureat specială, aprobată prin ordin al ministrului
educaţiei naţionale.
#B
(6) Candidaţii proveniţi din învăţământul preuniversitar pot susţine examenul
naţional de bacalaureat şi examenul de certificare a calificării, fără taxă, de cel mult
64
două ori. Prezentările ulterioare la aceste examene sunt condiţionate de achitarea
unor taxe stabilite de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului.
(7) Evaluările A, B, C şi D prevăzute la art. 77 alin. (4) se organizează şi se
desfăşoară la nivelul unităţii de învăţământ, în timpul anului şcolar, pe parcursul
semestrului al II-lea, în faţa unei comisii prezidate de directorul unităţii de
învăţământ şi numite prin decizie a inspectorului şcolar general, în condiţiile stabilite
prin metodologie specifică.
(8) Probele scrise E la examenul naţional de bacalaureat, prevăzute la art. 77 alin.
(4), se susţin după încheierea cursurilor, în faţa unei comisii stabilite de inspectoratul
şcolar.
(9) Comisia prevăzută la alin. (8) este condusă de un preşedinte, numit prin ordin
al ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului dintre cadrele didactice
universitare de predare, având titlul ştiinţific de doctor, sau de un cadru didactic din
învăţământul liceal, având gradul didactic I şi performanţe profesionale deosebite,
dintr-o unitate de învăţământ situată în alt judeţ decât cel în care se află unitatea de
învăţământ din care provin elevii care susţin probele scrise ale examenului naţional
de bacalaureat.
(10) Comisia prevăzută la alin. (8) este alcătuită exclusiv din profesori de la alte
unităţi de învăţământ decât cele din care provin elevii care susţin probele scrise ale
examenului naţional de bacalaureat.
(11) Rezultatele examenului naţional de bacalaureat se fac publice prin afişare.
#M23
(12) În situaţia în care absolvenţii studiilor liceale nu au susţinut/nu au promovat
examenul naţional de bacalaureat, aceştia pot beneficia de cursuri de pregătire
pentru examenul de bacalaureat, organizate la nivelul unităţilor de învăţământ
liceal, precum şi la nivelul instituţiilor de învăţământ superior acreditate. Fiecare
absolvent poate beneficia o singură dată de finanţare pentru a participa la cursurile
de pregătire pentru examenul de bacalaureat. Cursurile de pregătire în vederea
promovării examenului naţional de bacalaureat, aprobate de Ministerul Educaţiei
Naţionale, se desfăşoară potrivit unei metodologii aprobate prin ordin al ministrului
educaţiei naţionale.
#B
CAPITOLUL VI
Resursa umană
SECŢIUNEA 1
Beneficiarii educaţiei
ART. 79
65
(1) Beneficiarii primari ai învăţământului preuniversitar sunt antepreşcolarii,
preşcolarii şi elevii.
(2) Beneficiarii secundari ai învăţământului preuniversitar sunt familiile
antepreşcolarilor, ale preşcolarilor şi ale elevilor.
(3) Comunitatea locală şi societatea, în general, sunt beneficiari terţiari ai
învăţământului preuniversitar.
ART. 80
(1) Învăţământul preuniversitar este centrat pe beneficiari. Toate deciziile majore
sunt luate prin consultarea reprezentanţilor beneficiarilor primari, respectiv a
Consiliului Naţional al Elevilor sau a altor asociaţii reprezentative ale elevilor, şi
prin consultarea obligatorie a reprezentanţilor beneficiarilor secundari şi terţiari,
respectiv a structurilor asociative reprezentative ale părinţilor, a reprezentanţilor
mediului de afaceri, a autorităţilor administraţiei publice locale şi a societăţii civile.
(2) Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, împreună cu
Consiliul Naţional al Elevilor şi organizaţiile guvernamentale şi nonguvernamentale
reprezentative, elaborează un statut în care sunt prevăzute drepturile şi îndatoririle
elevilor, care se aprobă prin ordin al ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi
sportului. În baza acestui statut, fiecare unitate de învăţământ îşi elaborează
regulamentul şcolar propriu.
ART. 81
(1) Antepreşcolarii, preşcolarii şi elevii din învăţământul preuniversitar au
drepturi egale la educaţie, prin activităţi extraşcolare organizate de Ministerul
Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului.
(2) Activităţile extraşcolare sunt realizate în cadrul unităţilor de învăţământ
preuniversitar, în cluburi, în palate ale copiilor, în tabere şcolare, în baze sportive,
turistice şi de agrement sau în alte unităţi acreditate în acest sens.
(3) Organizarea, acreditarea, controlul şi competenţele unităţilor care oferă
educaţie extraşcolară se stabilesc prin regulament aprobat prin ordin al ministrului
educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului.
#M77
ART. 82
(1) Elevii de la cursurile cu frecvenţă din învăţământul preuniversitar de stat
beneficiază lunar de burse de performanţă, de burse de merit, de burse de studiu şi
de burse de ajutor social.
(1^1) Cuantumul minim al bursei de performanţă, al bursei de merit, al bursei de
studiu şi al bursei de ajutor social se stabileşte anual prin hotărâre a Guvernului.
(1^2) Bursa de ajutor social se poate cumula cu bursa de performanţă, cu bursa
de merit sau cu bursa de studiu.
#B
66
(2) Cuantumul unei burse acordate din sumele defalcate din unele venituri ale
bugetului de stat şi numărul acestora se stabilesc anual prin hotărâre a consiliului
local, respectiv a consiliului judeţean/consiliilor locale ale sectoarelor municipiului
Bucureşti.
(3) Criteriile generale de acordare a burselor*) se stabilesc de Ministerul
Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului. Criteriile specifice de acordare a
burselor de performanţă, de merit, a burselor de studiu şi a celor de ajutor social se
stabilesc anual în consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ, în limitele
fondurilor repartizate şi în raport cu integralitatea efectuării de către elevi a
activităţilor şcolare.
(4) Elevii pot beneficia şi de burse pe bază de contract încheiat cu operatori
economici ori cu alte persoane juridice sau fizice, precum şi de credite pentru studiu
acordate de bănci, în condiţiile legii.
(5) Elevii şi cursanţii străini din învăţământul preuniversitar pot beneficia de
burse, potrivit prevederilor legale.
(6) Elevii etnici români cu domiciliul stabil în străinătate beneficiază de burse,
potrivit prevederilor prezentei legi.
#CIN
*) A se vedea Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr.
5576/2011 privind aprobarea Criteriilor generale de acordare a burselor elevilor
din învăţământul preuniversitar de stat.
#B
ART. 83
(1) Antepreşcolarii, preşcolarii şi elevii din unităţile şcolare de stat şi particulare
autorizate/acreditate beneficiază de asistenţă medicală, psihologică şi logopedică
gratuită, în cabinete medicale, psihologice şi logopedice şcolare ori în unităţi
medicale de stat.
(2) La începutul fiecărui an şcolar se realizează examinarea stării de sănătate a
elevilor, pe baza unei metodologii comune elaborate de Ministerul Educaţiei,
Cercetării, Tineretului şi Sportului şi de Ministerul Sănătăţii.
(3) Autorizarea sanitară necesară funcţionării unităţilor de învăţământ de stat se
obţine fără taxe.
#M62
ART. 84*)
(1) Elevii din învăţământul preuniversitar acreditat/autorizat beneficiază de tarif
redus cu minimum 50% pentru transportul local în comun, de suprafaţă, naval şi
subteran, precum şi pentru transportul intern auto, feroviar şi naval, pe tot
parcursul anului calendaristic.
#M18
67
(2) Elevii orfani, elevii cu cerinţe educaţionale speciale, precum şi cei pentru care
s-a stabilit o măsură de protecţie specială, în condiţiile legii, sau tutela beneficiază
de gratuitate pentru toate categoriile de transport prevăzute la alin. (1), pe tot
parcursul anului calendaristic.
#B
(3) Elevilor care nu pot fi şcolarizaţi în localitatea de domiciliu li se decontează
cheltuielile de transport din bugetul Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi
Sportului, prin unităţile de învăţământ la care sunt şcolarizaţi, pe bază de abonament,
în limita a 50 km, sau li se asigură decontarea sumei ce reprezintă contravaloarea a
8 călătorii dus-întors pe semestru, dacă locuiesc la internat sau în gazdă.
#M55
(3^1) Elevilor de nivel liceal care nu pot fi şcolarizaţi în localitatea de domiciliu
la filiera/profilul/specializarea solicitată li se decontează cheltuielile de transport
din bugetul Ministerului Educaţiei Naţionale, prin unităţile de învăţământ la care
sunt şcolarizaţi, pe bază de abonament, în limita a 50 km, sau li se asigură
decontarea sumei ce reprezintă contravaloarea a 8 călătorii dus-întors pe semestru,
dacă locuiesc la internat sau în gazdă.
(3^2) Prin derogare de la prevederile art. 43 lit. b) din Legea serviciilor de
transport public local nr. 92/2007, cu modificările şi completările ulterioare, tariful
maxim per kilometru aferent abonamentului de transport rutier prevăzut la alin. (3)
şi (3^1) se stabileşte şi se actualizează prin hotărâre a Guvernului**).
(3^3) Metodologia de calcul al tarifului maxim prevăzut la alin. (3^2) şi valorile
aferente se aprobă prin hotărâre a Guvernului**).
(3^4) Operatorul de transport rutier are obligaţia să emită abonamente pentru
transportul elevilor şi să asigure transportul rutier al elevilor potrivit prevederilor
alin. (3^2).
#M62
(4) Elevii beneficiază de tarife reduse cu minimum 75% pentru accesul la muzee,
la concerte, la spectacole de teatru, de operă, de film şi la alte manifestări culturale
şi sportive organizate de instituţii publice.
#B
(5) Elevii etnici români din afara graniţelor ţării, bursieri ai statului român,
beneficiază de gratuitate la toate manifestările prevăzute la alin. (4).
#CIN
*) A se vedea şi Hotărârea Guvernului nr. 42/2017 pentru aprobarea Normelor
metodologice privind acordarea facilităţilor de transport intern feroviar şi cu
metroul pentru elevi şi studenţi.
**) A se vedea Hotărârea Guvernului nr. 863/2016 pentru aprobarea
Metodologiei de calcul şi stabilirea tarifului maxim per kilometru aferent
68
abonamentului de transport prevăzut la alin. (3) al art. 84 din Legea educaţiei
naţionale nr. 1/2011.
NOTE:
1. Menţionăm că, ulterior publicării hotărârilor enumerate mai sus, art. 84 a fost
modificat prin:
– articolul unic pct. 1 din Legea nr. 197/2017 (#M55);
– articolul unic din Legea nr. 71/2018 (#M62).
2. Reproducem mai jos prevederile art. V din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului
nr. 69/2016 (#M40).
#M40
„ART. V
Contractele de transport în curs, valabil încheiate, în baza cărora sunt practicate
tarife specifice pentru serviciile publice de transport al elevilor nu pot fi modificate,
până la ajungerea la termen, decât prin voinţa părţilor.”
#B
ART. 85
(1) În situaţii justificate, elevilor din învăţământul obligatoriu, şcolarizaţi într-o
altă localitate decât aceea de domiciliu, li se asigură, după caz, servicii de transport,
de masă şi de internat, de către autorităţile administraţiei publice locale din
localitatea de domiciliu, cu sprijinul operatorilor economici, al colectivităţilor locale,
al societăţilor de binefacere, precum şi al altor persoane juridice sau fizice.
#M18
(2) Statul subvenţionează toate costurile aferente frecventării liceului pentru
elevii provenind din grupuri socioeconomice dezavantajate, precum şi pentru cei
care frecventează învăţământul profesional, inclusiv pentru perioada stagiilor de
pregătire practică. Modalitatea de subvenţionare şi criteriile de acordare a
subvenţiei se stabilesc prin hotărâre a Guvernului*), iniţiată de Ministerul Educaţiei
Naţionale.
#CIN
*) A se vedea Hotărârea Guvernului nr. 951/2017 privind modalitatea de
subvenţionare de către stat a costurilor pentru elevii care frecventează învăţământul
profesional.
#B
ART. 86
(1) Unităţile de învăţământ încheie cu părinţii, în momentul înscrierii
antepreşcolarilor, respectiv a preşcolarilor sau a elevilor, în Registrul unic matricol,
un contract educaţional, în care sunt înscrise drepturile şi obligaţiile reciproce ale
părţilor. Contractul educaţional-tip este aprobat prin ordin al ministrului educaţiei,
69
cercetării, tineretului şi sportului şi este particularizat, la nivelul fiecărei unităţi de
învăţământ, prin decizia consiliului de administraţie.
(2) Nerespectarea prevederilor contractului educaţional-tip de către unitatea de
învăţământ este sancţionată de inspectoratul şcolar, în conformitate cu prevederile
metodologiei aprobate prin ordin al ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi
sportului.
(3) Părintele sau tutorele legal este obligat să ia măsuri pentru şcolarizarea
elevului, pe perioada învăţământului obligatoriu.
(4) Părintele sau tutorele legal răspunde pentru distrugerile materiale din
patrimoniul şcolii, cauzate de elev.
ART. 87
Unităţile de învăţământ pot primi donaţii din ţară şi din străinătate, potrivit
reglementărilor legale, dacă servesc politicii educaţionale a sistemului naţional de
învăţământ şi dacă nu sunt contrare intereselor statului român şi legislaţiei în
vigoare.
SECŢIUNEA a 2-a
Personalul din învăţământul preuniversitar
#M23
ART. 88
(1) Personalul din învăţământul preuniversitar este format din personal didactic
şi personal nedidactic.
(2) Personalul didactic este format din personalul didactic de predare, personal
didactic auxiliar şi personal didactic de conducere, de îndrumare şi control.
(3) În învăţământul preuniversitar poate funcţiona personal didactic de predare
asociat, denumit în continuare personal didactic asociat.
(4) Personalul nedidactic îşi desfăşoară activitatea în baza Legii nr. 53/2003 –
Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
#M23
ART. 89
(1) În învăţământul preuniversitar de stat, posturile didactice/catedrele vacante
şi rezervate se ocupă prin concurs naţional organizat de inspectoratul şcolar,
conform unei metodologii-cadru elaborate de Ministerul Educaţiei Naţionale, cu
consultarea partenerilor de dialog social, aprobate prin ordin al ministrului
educaţiei naţionale şi publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, până la
data de 15 noiembrie a fiecărui an.
(2) În învăţământul preuniversitar particular, posturile didactice/catedrele
vacante şi rezervate se ocupă prin concurs organizat la nivelul unităţii de
învăţământ particular sau prin asociere temporară la nivel local, judeţean ori
70
interjudeţean, conform unei metodologii-cadru elaborate de Ministerul Educaţiei
Naţionale. Unităţile de învăţământ preuniversitar particular pot decide şi ocuparea
posturilor didactice/catedrelor vacante şi rezervate în condiţiile alin. (1).
#B
ART. 90
(1) Concursurile pentru ocuparea posturilor didactice au caracter deschis. La
concurs se poate prezenta orice persoană care îndeplineşte condiţiile prevăzute de
legislaţia în vigoare.
#M23
(2) În învăţământul preuniversitar de stat validarea concursului pentru ocuparea
posturilor didactice/catedrelor se face de către inspectoratul şcolar. Angajarea pe
post a personalului didactic de predare se face de către directorul unităţii de
învăţământ, pe baza deciziei de repartizare semnate de inspectorul şcolar general.
(3) În învăţământul preuniversitar particular validarea concursului pentru
ocuparea posturilor didactice/catedrelor, organizat în baza art. 89 alin. (1), se face
de către inspectoratul şcolar şi angajarea pe post a personalului didactic de predare
se face de către directorul unităţii de învăţământ, pe baza deciziei de repartizare
semnate de inspectorul şcolar general. În situaţia concursului pentru ocuparea
posturilor didactice/catedrelor, organizat conform art. 89 alin. (2), angajarea pe
post a personalului didactic de predare se face de către directorul unităţii de
învăţământ şi se comunică în scris inspectoratului şcolar.
#M64
(4) *** Abrogat
#B
ART. 91
(1) Organizarea şi desfăşurarea concursului de ocupare a posturilor didactice
auxiliare şi administrative dintr-o unitate de învăţământ sunt coordonate de director.
Consiliul de administraţie al unităţii de învăţământ aprobă comisiile de concurs şi
validează rezultatele concursului.
(2) Angajarea prin încheierea contractului individual de muncă a personalului
didactic auxiliar şi administrativ în unităţile de învăţământ cu personalitate juridică
se face de către directorul unităţii, cu aprobarea consiliului de administraţie.
#M23
ART. 92
(1) La nivelul fiecărei unităţi şi instituţii de învăţământ preuniversitar se
realizează anual evaluarea activităţii personalului didactic de predare şi didactic
auxiliar. Metodologia de evaluare se stabileşte prin ordin al ministrului educaţiei
naţionale.
#B
71
(2) Rezultatele evaluării stau la baza deciziei consiliului de administraţie privind
acordarea calificativului anual şi a gradaţiei de merit.
#M23
(2^1) Evaluarea anuală a activităţii manageriale desfăşurate de directorii şi
directorii adjuncţi din unităţile de învăţământ preuniversitar şi a inspectorilor
şcolari se realizează de către inspectoratul şcolar, conform unei metodologii*)
elaborate de Ministerul Educaţiei Naţionale.
(2^2) Evaluarea anuală a activităţii manageriale desfăşurate de inspectorii
şcolari generali, inspectorii şcolari generali adjuncţi din inspectoratele şcolare şi
de directorii caselor corpului didactic se realizează de către Ministerul Educaţiei
Naţionale, conform unei metodologii aprobate prin ordin al ministrului educaţiei
naţionale.
#B
(3) Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului dezvoltă programul
naţional de stimulare a excelenţei didactice, finanţat din propriul buget, din care se
premiază excelenţa didactică.
(4) Metodologia de acordare a gradaţiei de merit şi a implementării programului
naţional de stimulare a excelenţei didactice se elaborează de Ministerul Educaţiei,
Cercetării, Tineretului şi Sportului.
(5) Salarizarea personalului didactic şi a celui didactic auxiliar din unităţile de
învăţământ de stat se face şi în funcţie de performanţele profesionale, conform legii.
(6) Veniturile salariale şi extrasalariale ale directorilor şi directorilor adjuncţi,
precum şi salarizarea personalului didactic din unităţile de învăţământ particular se
stabilesc prin negociere între conducerea persoanei juridice finanţatoare şi persoana
în cauză, cu avizul consiliului de administraţie al unităţii şcolare.
(7) Inspectoratele şcolare judeţene şi Inspectoratul Şcolar al Municipiului
Bucureşti realizează auditarea periodică a resursei umane din învăţământul
preuniversitar. Rezultatele auditului se aduc la cunoştinţa celor în cauză, consiliului
de administraţie al unităţii de învăţământ şi Ministerului Educaţiei, Cercetării,
Tineretului şi Sportului.
#CIN
*) A se vedea:
– Ordinul ministrului educaţiei şi cercetării ştiinţifice nr. 4716/2015 privind
aprobarea Metodologiei de evaluare a inspectorilor şcolari şi a fişei de evaluarecadru a inspectorului şcolar;
– Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 3623/2017 pentru aprobarea
Metodologiei privind evaluarea anuală a activităţii manageriale desfăşurate de
directorii şi directorii adjuncţi din unităţile de învăţământ preuniversitar.
#B
72
ART. 93
(1) Hotărârile privind angajarea, motivarea, evaluarea, recompensarea,
răspunderea disciplinară şi disponibilizarea personalului didactic se iau la nivelul
unităţii de învăţământ de către consiliul de administraţie, cu votul a 2/3 din totalul
membrilor. Directorul unităţii de învăţământ emite deciziile conform hotărârilor
consiliului de administraţie. Angajatorul este unitatea de învăţământ.
#M23
(2) În situaţii excepţionale, în care hotărârile consiliului de administraţie nu pot
fi luate conform alin. (1), la următoarea şedinţă cvorumul de şedinţă necesar
adoptării este de jumătate plus unu din membrii consiliului de administraţie, iar
hotărârile consiliului de administraţie se adoptă cu 2/3 din voturilor celor prezenţi.
#M81
ART. 93^1
(1) Consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ pot hotărî modificarea
duratei contractului individual de muncă din durată determinată de un an în
contract individual de muncă pe durata de viabilitate a postului/catedrei, pentru
cadrele didactice calificate, dacă acestea au promovat examenul de definitivat şi
concursul naţional de titularizare cu nota/media de cel puţin 7, în condiţiile
prezentei legi, şi dacă postul este vacant.
(2) Cadrele didactice calificate care beneficiază de prevederile alin. (1) au
dreptul să participe la mobilitatea de personal, potrivit metodologiei elaborate cu
consultarea partenerilor de dialog social şi aprobată prin ordin al ministrului
educaţiei naţionale.
#B
CAPITOLUL VII
Conducerea sistemului şi a unităţilor de învăţământ
SECŢIUNEA 1
Dispoziţii generale
ART. 94
(1) Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, ca organ de
specialitate al administraţiei publice centrale, elaborează şi implementează politica
naţională în domeniul învăţământului preuniversitar. Ministerul Educaţiei,
Cercetării, Tineretului şi Sportului are drept de iniţiativă şi de execuţie în domeniul
politicii financiare şi al resurselor umane din sfera educaţiei.
(2) Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului exercită, în domeniul
învăţământului preuniversitar, următoarele atribuţii:
a) elaborează, aplică, monitorizează şi evaluează politicile educaţionale naţionale;
73
b) monitorizează activitatea de evaluare externă;
c) coordonează şi controlează sistemul naţional de învăţământ;
#M27
d) avizează structura reţelei învăţământului preuniversitar şi înaintează
Guvernului, spre aprobare, cifrele de şcolarizare, pe baza propunerilor unităţilor
de învăţământ, a autorităţilor administraţiei publice locale, a operatorilor
economici, având în vedere recomandările studiilor de prognoză, centralizate,
avizate de către consorţiile regionale şi comitetele locale de dezvoltare a
parteneriatului social şi transmise de către inspectoratele şcolare judeţene,
respectiv al municipiului Bucureşti;
#B
e) coordonează elaborarea şi aprobă Curriculumul naţional şi sistemul naţional de
evaluare, asigură şi supraveghează respectarea acestora;
#M23
f) elaborează, evaluează, aprobă şi achiziţionează, după caz, manualele şcolare
şi asigură finanţarea conform legii şi, în acest sens, este singura autoritate cu
competenţe în domeniu;
#B
g) aprobă, conform legii, regulamentele de organizare şi de funcţionare a unităţilor
subordonate şi a unităţilor conexe;
h) elaborează studii de diagnoză şi de prognoză în domeniul învăţământului;
i) asigură omologarea mijloacelor de învăţământ;
j) asigură cadrul organizatoric pentru selecţionarea şi pregătirea adecvată a
elevilor cu aptitudini deosebite;
k) asigură şcolarizarea specializată şi asistenţa psihopedagogică adecvată a
copiilor şi tinerilor cu dizabilităţi sau cu cerinţe educaţionale speciale;
l) analizează modul în care se asigură protecţia socială în învăţământ şi propune
Guvernului şi autorităţilor administraţiei publice locale abilitate măsuri
corespunzătoare;
m) coordonează, monitorizează şi controlează perfecţionarea şi formarea iniţială
şi continuă a personalului didactic pentru politicile de interes naţional;
n) elaborează politicile naţionale în domeniul resurselor umane;
o) răspunde de evaluarea sistemului naţional de învăţământ pe baza standardelor
naţionale;
p) elaborează, împreună cu alte ministere interesate, strategia colaborării cu alte
state şi cu organismele internaţionale specializate în domeniul învăţământului,
formării profesionale şi al cercetării ştiinţifice;
q) stabileşte modalităţile de recunoaştere şi de echivalare a studiilor, a diplomelor,
a certificatelor şi a titlurilor ştiinţifice eliberate în străinătate, pe baza unor norme
74
interne, încasează taxe, în lei şi în valută, pentru acoperirea cheltuielilor ocazionate
de vizarea şi de recunoaşterea actelor de studii, conform legii;
r) stabileşte structura anului şcolar;
s) elaborează metodologii şi regulamente pentru asigurarea cadrului unitar al
implementării politicilor educaţionale naţionale;
t) construieşte şi asigură funcţionarea optimă a Platformei şcolare de e-learning,
precum şi a Bibliotecii Şcolare Virtuale;
u) elaborează norme specifice pentru construcţiile şcolare şi pentru dotarea
acestora;
#M78
v) dă publicităţii şi prezintă Parlamentului anual, până la data de 31 decembrie,
raportul privind starea învăţământului preuniversitar în România, în care sunt
prezentate inclusiv direcţiile şi priorităţile de dezvoltare a învăţământului
preuniversitar;
#B
w) coordonează colectarea şi asigură analiza şi interpretarea datelor statistice
pentru sistemul naţional de indicatori privind educaţia;
#M23
x) coordonează concursul naţional de ocupare a posturilor didactice/catedrelor
în învăţământul preuniversitar de stat;
y) gestionează modalitatea de utilizare a formularelor actelor de studii,
documentelor şcolare prin controlarea periodică a modului de folosire a acestora
de către instituţiile şi unităţile de învăţământ, avizează necesarul de formulare
solicitat şi comanda pentru tipărirea acestora.
#B
(3) În realizarea atribuţiilor sale, Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi
Sportului înfiinţează, organizează şi finanţează comisii şi consilii naţionale.
Organizarea şi funcţionarea acestora sunt stabilite prin ordin al ministrului educaţiei,
cercetării, tineretului şi sportului. De asemenea, Ministerul Educaţiei, Cercetării,
Tineretului şi Sportului propune Guvernului înfiinţarea de agenţii.
ART. 95
(1) Inspectoratele şcolare judeţene şi Inspectoratul Şcolar al Municipiului
Bucureşti sunt servicii publice deconcentrate ale Ministerului Educaţiei, Cercetării,
Tineretului şi Sportului, cu personalitate juridică, având în principal următoarele
atribuţii:
a) aplică politicile şi strategiile Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi
Sportului la nivel judeţean, respectiv al municipiului Bucureşti;
b) controlează aplicarea legislaţiei şi monitorizează calitatea activităţilor de
predare-învăţare şi respectarea standardelor naţionale/indicatorilor de performanţă,
prin inspecţia şcolară;
75
c) controlează, monitorizează şi evaluează calitatea managementului unităţilor şi
instituţiilor de învăţământ;
d) asigură, împreună cu autorităţile administraţiei publice locale, şcolarizarea
elevilor şi monitorizează participarea la cursuri a acestora pe durata învăţământului
obligatoriu;
e) coordonează admiterea în licee, evaluările naţionale şi concursurile şcolare la
nivelul unităţilor de învăţământ din judeţ şi, respectiv, din municipiul Bucureşti;
f) monitorizează implementarea programelor naţionale iniţiate de Ministerul
Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului pe aria judeţului, respectiv a
municipiului Bucureşti, precum şi a proiectelor derulate de unităţile şcolare şi cele
conexe în cadrul programelor Uniunii Europene în domeniul educaţiei şi tineretului;
g) mediază conflictele şi litigiile survenite între autoritatea administraţiei publice
locale şi unităţile de învăţământ;
h) coordonează şi controlează activităţile unităţilor conexe ale Ministerului
Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului din aria judeţului/municipiului
Bucureşti;
i) prezintă un raport anual privind starea învăţământului pe teritoriul judeţului,
respectiv al municipiului Bucureşti. Acest raport se face public;
#M67
j) *** Abrogată
#B
k) aplică politicile educaţionale naţionale la nivel judeţean, respectiv al
municipiului Bucureşti;
l) acordă consiliere şi asistenţă unităţilor şi instituţiilor de învăţământ în
gestionarea resurselor umane şi a posturilor didactice la nivelul judeţului, respectiv
al municipiului Bucureşti;
#M23
m) monitorizează activităţile de constituire şi de vacantare a posturilor
didactice/catedrelor din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat şi particular,
organizează concursul naţional de ocupare a posturilor didactice/catedrelor
vacante/rezervate din învăţământul preuniversitar de stat şi monitorizează
concursurile de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate
organizate de unităţile de învăţământ preuniversitar particular;
#B
n) gestionează baza de date privind cadrele didactice calificate angajate în
unităţile de învăţământ, precum şi întreaga bază de date a educaţiei;
#M67
o) înaintează Ministerului Educaţiei Naţionale reţeaua şcolară din raza lor
teritorială în vederea publicării reţelei naţionale a învăţământului preuniversitar;
#B
76
p) realizează auditarea periodică a resursei umane din învăţământul
preuniversitar;
q) asigură colectarea datelor statistice pentru sistemul naţional de indicatori
privind educaţia.
(2) Structura inspectoratelor şcolare judeţene, respectiv a Inspectoratului Şcolar
al Municipiului Bucureşti se stabileşte prin ordin al ministrului educaţiei, cercetării,
tineretului şi sportului.
(3) Inspectoratul şcolar are un consiliu de administraţie şi un consiliu consultativ.
Funcţionarea acestora se realizează în baza unui regulament propriu, elaborat şi
aprobat de consiliul de administraţie, conform regulamentului-cadru aprobat prin
ordin al ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului.
(4) În structura inspectoratelor şcolare din judeţele cu învăţământ şi în limbile
minorităţilor naţionale sunt cuprinşi şi inspectori şcolari pentru acest tip de
învăţământ. Aceşti inspectori şcolari sunt numiţi respectând procedurile prezentei
legi, cu consultarea grupului parlamentar al minorităţilor naţionale.
(5) În structura inspectoratelor şcolare sunt cuprinşi şi inspectori şcolari pentru
problemele copiilor şi tinerilor proveniţi din medii socioeconomice dezavantajate.
SECŢIUNEA a 2-a
Conducerea unităţilor de învăţământ
ART. 96
(1) Unităţile de învăţământ preuniversitar cu personalitate juridică sunt conduse
de consiliile de administraţie, de directori şi de directori adjuncţi, după caz. În
exercitarea atribuţiilor ce le revin, consiliile de administraţie şi directorii conlucrează
cu consiliul profesoral, cu comitetul de părinţi şi cu autorităţile administraţiei publice
locale.
#M23
(2) În unităţile de învăţământ de stat consiliul de administraţie este organ de
conducere şi este constituit din 7, 9 sau 13 membri, astfel:
a) în cazul unităţilor de învăţământ de nivel gimnazial cu un singur rând de clase,
consiliul de administraţie este format din 7 membri, cu următoarea componenţă: 3
cadre didactice, inclusiv directorul; 2 reprezentanţi ai părinţilor; primarul sau un
reprezentant al primarului; un reprezentant al consiliului local. Directorul este
membru de drept al consiliului de administraţie din cota aferentă cadrelor didactice
din unitatea de învăţământ respectivă. Prevederile prezentului articol se aplică în
mod corespunzător şi pentru învăţământul preşcolar şi primar;
#M64
a^1) *** Abrogată
#M23
77
b) în cazul în care consiliul de administraţie este format din 9 membri, dintre
aceştia 4 sunt cadre didactice, primarul sau un reprezentant al primarului, 2
reprezentanţi ai consiliului local şi 2 reprezentanţi ai părinţilor. Directorul este
membru de drept al consiliului de administraţie din cota aferentă cadrelor didactice
din unitatea de învăţământ respectivă;
#M64
b^1) *** Abrogată
#M23
c) în cazul în care consiliul de administraţie este format din 13 membri, dintre
aceştia 6 sunt cadre didactice, primarul sau un reprezentant al primarului, 3
reprezentanţi ai consiliului local şi 3 reprezentanţi ai părinţilor. Directorul este
membru de drept al consiliului de administraţie din cota aferentă cadrelor didactice
din unitatea de învăţământ respectivă;
#M64
c^1) *** Abrogată
#M29
d) în consiliile de administraţie ale unităţilor şcolare, din cota rezervată
părinţilor un loc este repartizat, cu drept de vot, unui reprezentant al elevilor, care
a împlinit 18 ani;
#M64
e) în unităţile de învăţământ care organizează învăţământ profesional şi tehnic,
consiliile de administraţie se pot mări cu 2 membri desemnaţi de operatori
economici parteneri, asociaţii profesionale partenere, consorţii partenere. În cazul
în care sunt mai mulţi operatori economici parteneri, asociaţii profesionale
partenere şi consorţii partenere, aceştia vor desemna reprezentanţii în consiliul de
administraţie al unităţii de învăţământ sau pot forma un consiliu reprezentativ care
să desemneze reprezentanţii pe locurile care le sunt alocate.
#M23
(2^1) În unităţile de învăţământ special de stat, consiliul de administraţie este
organ de conducere şi este constituit din 7, 9 sau 13 membri, astfel:
a) în cazul unităţilor de învăţământ special de nivel gimnazial cu un singur rând
de clase, consiliul de administraţie este format din 7 membri, cu următoarea
componenţă: 3 cadre didactice, inclusiv directorul; 2 reprezentanţi ai părinţilor;
preşedintele consiliului judeţean/Consiliului General al Municipiului Bucureşti sau
un reprezentant al acestuia; un reprezentant al consiliului judeţean/Consiliului
General al Municipiului Bucureşti. Directorul este membru de drept al consiliului
de administraţie din cota aferentă cadrelor didactice din unitatea de învăţământ
respectivă. Prevederile prezentului articol se aplică în mod corespunzător şi pentru
învăţământul preşcolar şi primar;
78
b) în cazul în care consiliul de administraţie este format din 9 membri, dintre
aceştia 4 sunt cadre didactice, preşedintele consiliului judeţean/Consiliului General
al Municipiului Bucureşti sau un reprezentant al acestuia, 2 reprezentanţi ai
consiliului judeţean/Consiliului General al Municipiului Bucureşti şi 2
reprezentanţi ai părinţilor. Directorul este membru de drept al consiliului de
administraţie din cota aferentă cadrelor didactice din unitatea de învăţământ
respectivă;
c) în cazul în care consiliul de administraţie este format din 13 membri, dintre
aceştia 6 sunt cadre didactice, preşedintele consiliului judeţean/Consiliului General
al Municipiului Bucureşti sau un reprezentant al acestuia, 3 reprezentanţi ai
consiliului judeţean/Consiliului General al Municipiului Bucureşti şi 3
reprezentanţi ai părinţilor. Directorul este membru de drept al consiliului de
administraţie din cota aferentă cadrelor didactice din unitatea de învăţământ
respectivă.
(3) Consiliul de administraţie este organul de conducere al unităţii de învăţământ.
La şedinţele consiliului de administraţie participă de drept reprezentanţii
organizaţiilor sindicale reprezentative la nivel de sector de activitate învăţământ
preuniversitar din unitatea de învăţământ, cu statut de observatori.
(4) Preşedintele consiliului de administraţie este directorul unităţii de
învăţământ. Preşedintele conduce şedinţele consiliului de administraţie şi semnează
hotărârile adoptate.
(4^1) Preşedintele consiliului de administraţie are obligaţia de a convoca
reprezentanţii organizaţiilor sindicale reprezentative din unitatea de învăţământ la
toate şedinţele consiliului de administraţie.
(4^2) La şedinţele consiliului de administraţie în care se dezbat aspecte privind
elevii, preşedintele consiliului de administraţie are obligaţia de a convoca
reprezentantul elevilor care participă la şedinţă cu statut de observator.
#B
(5) În învăţământul particular şi confesional, în componenţa consiliului de
administraţie sunt incluşi reprezentanţi ai fondatorilor. Conducerea consiliului de
administraţie este asigurată de persoana desemnată de fondatori. În unităţile pentru
învăţământul general obligatoriu, consiliul de administraţie cuprinde şi un
reprezentant al consiliului local.
(6) Consiliul de administraţie se întruneşte lunar sau ori de câte ori este necesar,
la solicitarea directorului sau a două treimi dintre membri. Metodologia-cadru de
organizare şi de funcţionare a consiliului de administraţie este stabilită prin ordin al
ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului.
(7) Consiliul de administraţie are următoarele atribuţii principale:
a) adoptă proiectul de buget şi avizează execuţia bugetară la nivelul unităţii de
învăţământ;
79
b) aprobă planul de dezvoltare instituţională elaborat de directorul unităţii de
învăţământ;
c) aprobă curriculumul la decizia şcolii, la propunerea consiliului profesoral;
d) stabileşte poziţia şcolii în relaţiile cu terţi;
#M23
e) *** Abrogată
#B
f) aprobă planul de încadrare cu personal didactic şi didactic auxiliar, precum şi
schema de personal nedidactic;
g) aprobă programe de dezvoltare profesională a cadrelor didactice, la propunerea
consiliului profesoral;
h) sancţionează abaterile disciplinare, etice sau profesionale ale cadrelor
didactice, conform legii;
i) aprobă comisiile de concurs şi validează rezultatul concursurilor;
j) aprobă orarul unităţii de învăţământ;
k) îşi asumă răspunderea publică pentru performanţele unităţii de învăţământ,
alături de director;
l) îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite prin ordine şi metodologii ale
ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului, respectiv ale Ministerului
Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului.
#M23
(8) Consiliul de administraţie poate emite hotărâri în condiţiile în care sunt
prezenţi minimum jumătate plus unu din totalul membrilor, exceptând situaţiile
prevăzute la art. 93 alin. (1). Hotărârile consiliului de administraţie se adoptă cu
votul a 2/3 din membrii prezenţi exceptând situaţiile prevăzute la art. 93 alin. (1).
Hotărârile consiliului de administraţie care vizează personalul din unitate, cum ar
fi procedurile pentru ocuparea posturilor, restrângerea de activitate, acordarea
calificativelor, aplicarea de sancţiuni şi altele asemenea, se iau prin vot secret.
Membrii consiliului de administraţie care se află în conflict de interese nu participă
la vot.
#B
(9) Deciziile privind bugetul şi patrimoniul unităţii de învăţământ se iau cu
majoritatea din totalul membrilor consiliului de administraţie.
#M71
(10) Prin excepţie de la prevederile alin. (2), prin ordin al ministrului educaţiei
naţionale se stabileşte, provizoriu, un consiliu de administraţie şi se numeşte un
director până la ocuparea funcţiei prin concurs naţional conform art. 257, ce va fi
organizat într-o perioadă de maximum 6 luni, pentru unităţile de învăţământ
înfiinţate conform prevederilor art. 29^1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului
nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei, aprobată cu modificări prin
80
Legea nr. 87/2006, cu modificările şi completările ulterioare. Consiliul de
administraţie stabilit provizoriu funcţionează pentru o perioadă de maximum 6 luni
de la înfiinţarea unităţii de învăţământ.
#M64
ART. 96^1 *** Abrogat
ART. 96^2 *** Abrogat
#B
ART. 97
(1) Directorul exercită conducerea executivă a unităţii de învăţământ. În cazul
unităţilor de învăţământ cu predare integrală în limbile minorităţilor naţionale,
directorul are obligaţia cunoaşterii limbii respective. În cazul unităţilor de
învăţământ cu secţii de predare în limbile minorităţilor naţionale, unul dintre
directori are obligaţia cunoaşterii limbii respective. În aceste cazuri, numirea
directorului se face cu consultarea organizaţiei care reprezintă minoritatea respectivă
în Parlamentul României sau, dacă minoritatea nu are reprezentare parlamentară, cu
consultarea Grupului parlamentar al minorităţilor naţionale.
(2) Directorul unităţii de învăţământ de stat are următoarele atribuţii:
a) este reprezentantul legal al unităţii de învăţământ şi realizează conducerea
executivă a acesteia;
b) este ordonatorul de credite al unităţii de învăţământ;
c) îşi asumă, alături de consiliul de administraţie, răspunderea publică pentru
performanţele unităţii de învăţământ pe care o conduce;
d) propune spre aprobare consiliului de administraţie regulamentul de organizare
şi funcţionare al unităţii de învăţământ;
e) propune spre aprobare consiliului de administraţie proiectul de buget şi raportul
de execuţie bugetară;
f) răspunde de selecţia, angajarea, evaluarea periodică, formarea, motivarea şi
încetarea raporturilor de muncă ale personalului din unitatea de învăţământ;
g) îndeplineşte alte atribuţii stabilite de către consiliul de administraţie, conform
legii;
h) prezintă anual un raport asupra calităţii educaţiei în unitatea sau în instituţia pe
care o conduce. Raportul este prezentat în faţa comitetului de părinţi şi este adus la
cunoştinţa autorităţilor administraţiei publice locale şi a inspectoratului şcolar
judeţean/al municipiului Bucureşti;
i) coordonează colectarea şi transmite inspectoratului şcolar datele statistice
pentru sistemul naţional de indicatori privind educaţia.
(3) Structurile şi funcţiile de conducere ale unităţilor de învăţământ particular şi
confesional, atribuţiile, modul de constituire, precum şi durata mandatelor sunt
stabilite prin regulamentele de organizare şi funcţionare a acestora, în concordanţă
cu prevederile legale.
81
(4) Directorul unităţii de învăţământ particular şi confesional exercită conducerea
executivă, în strictă conformitate cu responsabilităţile şi atribuţiile conferite de lege,
cu hotărârile consiliului de administraţie al unităţii de învăţământ şi cu respectarea
prevederilor regulamentului de organizare şi funcţionare a acesteia.
ART. 98
(1) Consiliul profesoral al unităţii de învăţământ este format din totalitatea
cadrelor didactice din unitatea şcolară cu personalitate juridică, este prezidat de către
director şi se întruneşte lunar sau ori de câte ori este nevoie, la propunerea
directorului sau la solicitarea a minimum o treime dintre membrii personalului
didactic.
(2) Atribuţiile consiliului profesoral sunt următoarele:
a) gestionează şi asigură calitatea actului didactic;
b) stabileşte Codul de etică profesională*) şi monitorizează aplicarea acestuia;
c) validează fişele de autoevaluare ale personalului angajat al unităţii de
învăţământ, în baza cărora se stabileşte calificativul anual;
d) propune consiliului de administraţie măsuri de optimizare a procesului didactic;
e) propune consiliului de administraţie curriculumul la dispoziţia şcolii;
f) propune consiliului de administraţie premierea şi acordarea titlului de
„profesorul anului” personalului cu rezultate deosebite la catedră;
g) aprobă sancţionarea abaterilor disciplinare ale elevilor;
h) propune consiliului de administraţie iniţierea procedurii legale în cazul cadrelor
didactice cu performanţe slabe sau pentru încălcări ale eticii profesionale;
i) propune consiliului de administraţie programele de formare şi dezvoltare
profesională continuă a cadrelor didactice;
j) alege cadrele didactice membre ale consiliului de administraţie;
k) îndeplineşte alte atribuţii stabilite de consiliul de administraţie.
#CIN
*) A se vedea şi Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 4831/2018 privind
aprobarea Codului-cadru de etică al personalului didactic din învăţământul
preuniversitar.
#B
SECŢIUNEA a 3-a
Unităţile conexe ale învăţământului preuniversitar
#M83
ART. 99
(1) Unităţile conexe ale Ministerului Educaţiei Naţionale sunt: Institutul de Ştiinţe
ale Educaţiei, casele corpului didactic, centrele atestate de formare continuă în
limbile minorităţilor naţionale, Centrul Naţional de Instruire Diferenţiată, Unitatea
82
pentru Finanţarea Învăţământului Preuniversitar, palatele şi cluburile copiilor şi
centrele judeţene de excelenţă/Centrul Municipiului Bucureşti de Excelenţă.
#B
(2) Unităţile conexe ale învăţământului preuniversitar sunt: centrul judeţean de
resurse şi asistenţă educaţională/Centrul Municipiului Bucureşti de Resurse şi
Asistenţă Educaţională.
(3) În fiecare judeţ şi în municipiul Bucureşti funcţionează casa corpului didactic,
denumită în continuare CCD, cu personalitate juridică, coordonată metodologic de
inspectoratul şcolar. Structura şi atribuţiile CCD se stabilesc prin ordin al ministrului
educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului.
#M83
(3^1) În fiecare judeţ şi în municipiul Bucureşti funcţionează un centru judeţean
de excelenţă/Centrul Municipiului Bucureşti de Excelenţă, denumit în continuare
CEX, ca unitate conexă a Ministerului Educaţiei Naţionale, cu personalitate
juridică, coordonat metodologic de inspectoratul şcolar. Organizarea şi
funcţionarea CEX se stabilesc prin regulament aprobat prin ordin al ministrului
educaţiei naţionale.
(3^2) Finanţarea CEX se asigură din bugetul Ministerului Educaţiei Naţionale.
(3^3) CEX organizează, coordonează metodologic, monitorizează şi evaluează,
după caz, la nivel judeţean/al municipiului Bucureşti, următoarele activităţi şi
servicii educaţionale:
a) elaborarea strategiilor de identificare şi de selecţie a copiilor şi tinerilor
capabili de performanţe înalte în vederea constituirii unor grupe de performanţă pe
discipline, arii curriculare sau domenii ştiinţifice, artistice şi tehnice;
b) iniţierea acţiunilor de identificare şi promovare a copiilor şi tinerilor capabili
de performanţe înalte;
c) asigurarea, anual, constituirea, funcţionarea şi pregătirea grupelor de
excelenţă;
d) elaborarea şi asigurarea implementării unor programe de parteneriat cu
diverse instituţii din ţară şi străinătate, cu organizaţii neguvernamentale, cu
comunitatea locală, în scopul îmbunătăţirii condiţiilor şi resurselor necesare
educării diferenţiate a copiilor şi tinerilor capabili de performanţe înalte;
e) dezvoltarea programelor proprii de cercetare didactică şi organizarea
conferinţelor care au ca temă activităţile specifice centrului de excelenţă;
f) organizarea, anual, a taberelor naţionale de pregătire a copiilor şi tinerilor
capabili de performanţe înalte, pe discipline;
g) poate organiza activitatea de pregătire a loturilor olimpice judeţene/al
municipiului Bucureşti.
#B
83
(4) Centrele judeţene de resurse şi asistenţă educaţională/Centrul Municipiului
Bucureşti de Resurse şi Asistenţă Educaţională sunt unităţi specializate ale
învăţământului preuniversitar, cu personalitate juridică, coordonate metodologic de
inspectoratul şcolar.
(5) Finanţarea centrului judeţean de resurse şi asistenţă educaţională/Centrului
Municipiului Bucureşti de Resurse şi Asistenţă Educaţională se asigură de la bugetul
consiliului judeţean.
(6) Centrul judeţean de resurse şi asistenţă educaţională/Centrul Municipiului
Bucureşti de Resurse şi Asistenţă Educaţională organizează, coordonează
metodologic, monitorizează şi evaluează, după caz, la nivel judeţean/al municipiului
Bucureşti, următoarele activităţi şi servicii educaţionale:
a) servicii de asistenţă psihopedagogică/psihologică, furnizate prin centrele
judeţene şi prin cabinetele de asistenţă psihopedagogică/psihologică;
b) servicii de terapii logopedice, furnizate prin centrele şi prin cabinetele
logopedice interşcolare;
c) servicii de evaluare, de orientare şcolară şi profesională;
d) servicii de mediere şcolară, furnizate de mediatorii şcolari;
e) servicii de consultanţă pentru educaţie incluzivă, furnizate de centrele şcolare
de educaţie incluzivă.
(7) Structura, organizarea şi funcţionarea centrului judeţean de resurse şi de
asistenţă educaţională se stabilesc prin regulament aprobat prin ordin al ministrului
educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului.
(8) Centrul Naţional de Instruire Diferenţiată se organizează şi funcţionează
conform metodologiei elaborate de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi
Sportului în 12 luni de la intrarea în vigoare a prezentei legi.
(9) Unitatea pentru Finanţarea Învăţământului Preuniversitar se organizează în
subordinea Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului. Atribuţiile,
structura, organizarea şi funcţionarea Unităţii pentru Finanţarea Învăţământului
Preuniversitar se stabilesc prin ordin al ministrului educaţiei, cercetării, tineretului
şi sportului*).
#M71
(10) Centrele de formare continuă în limbile minorităţilor naţionale sunt
persoane juridice în subordinea Ministerului Educaţiei Naţionale. Atribuţiile,
structura, organizarea şi funcţionarea acestora se stabilesc prin hotărâre a
Guvernului**).
#CIN
*) A se vedea Regulamentul de organizare şi funcţionare a Unităţii pentru
Finanţarea Învăţământului Preuniversitar, aprobat prin Ordinul ministrului
educaţiei naţionale nr. 3903/2018.
84
**) A se vedea Hotărârea Guvernului nr. 922/2018 privind înfiinţarea,
organizarea şi funcţionarea Centrului pentru Formarea Continuă în Limba
Maghiară.
#B
ART. 100
(1) Palatele şi cluburile copiilor sunt unităţi de învăţământ pentru activităţi
extraşcolare. Palatele copiilor au şi rol metodologic.
(2) Palatul Naţional al Copiilor din Bucureşti este subordonat Ministerului
Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului.
(3) Palatele şi cluburile copiilor sunt în subordinea inspectoratelor şcolare.
(4) Organizarea şi competenţele palatelor şi cluburilor copiilor se stabilesc prin
regulament aprobat prin ordin al ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi
sportului.
CAPITOLUL VIII
Finanţarea şi baza materială a învăţământului preuniversitar
SECŢIUNEA 1
Dispoziţii generale
ART. 101*)
(1) Finanţarea unităţilor de învăţământ preuniversitar cuprinde finanţarea de bază,
finanţarea complementară şi finanţarea suplimentară.
#M71
(2) Statul asigură finanţarea de bază pentru antepreşcolarii, preşcolarii şi elevii
din învăţământul de stat, pentru antepreşcolarii şi preşcolarii din învăţământul
particular şi cel confesional, acreditate, precum şi pentru elevii din învăţământul
general obligatoriu particular şi cel confesional, acreditate. De asemenea, statul
asigură finanţarea de bază pentru învăţământul profesional, liceal particular şi cel
confesional, acreditate, precum şi, după caz, pentru beneficiarii cursurilor de
pregătire pentru examenul naţional de bacalaureat. Finanţarea se face în baza şi în
limitele costului standard per elev, per preşcolar sau per antepreşcolar, după caz,
după metodologia elaborată de Ministerul Educaţiei Naţionale.
#B
(3) În învăţământul preuniversitar particular, taxele de şcolarizare se stabilesc de
consiliul de administraţie al fiecărei instituţii sau unităţi de învăţământ, în condiţiile
legii.
#CIN
85
*) Conform art. I pct. 5 şi art. VII din Legea nr. 201/2018 (#M69), începând cu
anul şcolar 2019 – 2020, la articolul 101, alineatul (2) se modifică şi va avea
următorul cuprins:
#M69
„(2) Statul asigură finanţarea de bază pentru toţi antepreşcolarii, preşcolarii şi
pentru toţi elevii din învăţământul primar, gimnazial, profesional şi liceal de stat,
particular sau confesional acreditat, pentru elevii din învăţământul postliceal de
stat, precum şi, după caz, pentru beneficiarii cursurilor de pregătire pentru
examenul naţional de bacalaureat. Finanţarea de bază se face în limitele costului
standard per elev/preşcolar/antepreşcolar, conform metodologiei elaborate de
Ministerul Educaţiei Naţionale.”
#CIN
Menţionăm că, ulterior publicării Legii nr. 201/2018 (#M69), alin. (2) al art. 101
a fost modificat prin art. I pct. 9 din Ordonanţa Guvernului nr. 9/2018 (#M71).
#B
ART. 102
(1) Finanţarea învăţământului preuniversitar de stat, particular şi confesional se
asigură din fonduri publice sau din alte surse, potrivit legii.
#M18
(2) Finanţarea învăţământului preuniversitar particular şi confesional acreditat
se face din taxe, din fonduri publice, în cazul învăţământului preşcolar şi al celui
obligatoriu, precum şi din alte surse, potrivit legii.
#M41
(3) În cazul învăţământului profesional şi tehnic finanţarea din partea
operatorilor economici se realizează în baza unui contract de parteneriat încheiat
între unitatea de învăţământ, unitatea administrativ-teritorială pe raza căreia se
află unitatea şcolară şi operatorul sau operatorii economici. Categoriile de
cheltuieli pentru operatorii economici, pentru organizarea şi desfăşurarea
învăţământului profesional şi tehnic, sunt:
#M64
a) cheltuieli cu organizarea procesului de învăţământ, şi anume: cheltuieli
efectuate pentru elevi, precum: burse şi premii oferite elevilor, echipamente de
lucru/protecţie, transport, masă, cazare pe parcursul pregătirii practice la
operatorul economic, alte facilităţi oferite acestora, respectiv cheltuieli cu
securitatea şi sănătatea în muncă şi analize medicale obligatorii, în funcţie de
domeniul de activitate, cheltuieli pentru asigurări de răspundere civilă în cazul unor
eventuale accidente, daune sau vătămări corporale generate în timpul pregătirii
practice la operatorul economic, cheltuieli materiale pentru susţinerea activităţilor
desfăşurate pe parcursul pregătirii practice la operatorul economic, reprezentând
86
rechizite, cărţi de specialitate, auxiliare didactice, softuri educaţionale, costuri
legate de evaluarea şi certificarea elevilor, materii prime şi materiale consumabile
şi alte cheltuieli de acest tip, cheltuieli aferente achiziţiei, punerii în funcţiune şi
exploatării mijloacelor fixe utilizate la operatorul economic pe parcursul pregătirii
practice a elevilor, cheltuieli aferente salarizării şi pregătirii personalului propriu
al operatorilor economici – tutori şi formatori -, pentru pregătirea practică a
elevilor, cheltuieli aferente pregătirii şi sprijinirii cadrelor didactice din unitatea de
învăţământ parteneră, precum şi sumele plătite direct cadrelor didactice în baza
unor contracte încheiate în condiţiile legii cu operatorul sau operatorii economici
pentru alte activităţi decât cele prevăzute în norma didactică;
#M41
b) cheltuieli de investiţii în spaţii de învăţământ existente sau nou-edificate,
precum şi în echipamente de natura mijloacelor fixe achiziţionate şi puse în
funcţiune pentru a fi utilizate în vederea pregătirii elevilor realizate în unitatea de
învăţământ.
#B
ART. 103
(1) Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului are drept de iniţiativă
în domeniile politicii financiare şi resurselor umane din domeniul educaţiei şi
colaborează cu alte ministere, cu autorităţi locale, structuri asociative reprezentative
ale autorităţilor administraţiei publice locale, cu asociaţii reprezentative ale
părinţilor, asociaţii reprezentative profesionale ale cadrelor didactice, precum şi cu
sindicatele reprezentative.
(2) Consiliile locale şi consiliul judeţean, respectiv consiliile locale ale sectoarelor
municipiului Bucureşti pot contribui din bugetele proprii la finanţarea de bază şi
complementară a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat.
ART. 104*)
(1) Finanţarea de bază asigură desfăşurarea în condiţii normale a procesului de
învăţământ la nivel preuniversitar, conform standardelor naţionale.
#M7
(2) Finanţarea de bază se asigură din bugetul de stat, din sume defalcate din taxa
pe valoarea adăugată, prin bugetele locale, pentru următoarele articole de
cheltuieli, în funcţie de care se calculează costul standard per elev/preşcolar:
a) cheltuieli cu salariile, sporurile, indemnizaţiile şi alte drepturi salariale în
bani, stabilite prin lege, precum şi contribuţiile aferente acestora;
b) cheltuieli cu pregătirea profesională;
c) cheltuieli cu evaluarea periodică a elevilor;
d) cheltuieli cu bunuri şi servicii.
#B
87
(3) Finanţarea de bază a unei unităţi şcolare rezultă prin multiplicarea costului
standard per elev/preşcolar cu coeficienţi specifici unităţii şcolare şi cu numărul de
elevi şi se aprobă anual prin hotărâre a Guvernului.
(4) Baza de calcul al fondurilor alocate unităţilor de învăţământ prin şi din
bugetele locale, pentru finanţarea de bază, o constituie costul standard per
elev/preşcolar. Costul standard per elev/preşcolar se determină pentru fiecare nivel
de învăţământ, filieră, profil, specializare/domeniu. Determinarea costului standard
per elev/preşcolar se face de către Consiliul Naţional pentru Finanţarea
Învăţământului Preuniversitar, în condiţiile prezentei legi şi conform normelor
metodologice elaborate de către Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi
Sportului şi aprobate prin hotărâre a Guvernului**). Consiliul Naţional pentru
Finanţarea Învăţământului Preuniversitar cuprinde reprezentanţii Ministerului
Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, ai partenerilor sociali şi ai structurilor
asociative ale autorităţilor administraţiei publice locale***). Alocarea fondurilor
pentru finanţarea de bază a unităţii de învăţământ se face pe baza unei formule de
finanţare aprobate prin ordin al ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi
sportului care ia în considerare costul standard per elev/preşcolar, numărul de
elevi/preşcolari din unitatea de învăţământ, precum şi factorii de corecţie dependenţi
de densitatea de elevi în zonă, severitatea dezavantajelor, de limba de predare şi alţi
factori.
(5) Finanţarea de bază aprobată anual prin legea bugetului de stat se repartizează
pe comune, oraşe, municipii şi sectoare ale municipiului Bucureşti de către direcţiile
generale ale finanţelor publice judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, cu
asistenţa tehnică de specialitate a inspectoratelor şcolare judeţene, respectiv a
Inspectoratului Şcolar al Municipiului Bucureşti.
#M18
(5^1) În cazuri excepţionale, atunci când sumele repartizate în baza standardelor
de cost nu asigură plata drepturilor prevăzute la alin. (2) lit. a) – d) la unele unităţi
de învăţământ cu personalitate juridică, în cadrul sumelor defalcate din taxa pe
valoarea adăugată aprobate judeţului/municipiului Bucureşti prin legea bugetului
de stat, direcţiile regionale ale finanţelor publice/administraţiile judeţene ale
finanţelor publice, respectiv a municipiului Bucureşti, cu asistenţa tehnică de
specialitate a inspectoratelor şcolare, pot efectua redistribuiri ale sumelor
repartizate pe comune, oraşe, municipii şi sectoare ale municipiului Bucureşti cu
această destinaţie sau pot proceda la repartizarea sumelor rămase nerepartizate,
după caz.
(5^2) Aprobarea redistribuirii/repartizării sumelor potrivit prevederilor alin.
(5^1) se va face numai după verificarea de către inspectoratul şcolar, pe baza
raportului de audit/control, a modului de angajare şi utilizare a sumelor alocate
pentru finanţarea de bază, pe baza costurilor standard per elev/preşcolar şi după
88
verificarea corelării numărului de personal cu numărul de elevi. În urma verificării,
inspectoratul şcolar stabileşte şi propune direcţiilor regionale ale finanţelor
publice/administraţiilor judeţene ale finanţelor publice, respectiv a municipiului
Bucureşti sumele ce urmează a fi redistribuite/repartizate suplimentar.
(5^3) Redistribuirea sumelor între unităţi de învăţământ cu personalitate juridică
din cadrul aceleiaşi unităţi administrativ-teritoriale se aprobă de consiliul local, la
propunerea primarului, cu avizul conform al inspectoratului şcolar.
(5^4) Redistribuirea sumelor între unităţi de învăţământ cu personalitate juridică,
potrivit prevederilor alin. (5^1) şi (5^2), conduce implicit la modificarea bugetelor
iniţiale aprobate, calculate pe baza costurilor standard per elev/preşcolar.
#B
(6) Sumele defalcate din unele venituri ale bugetului de stat, alocate pentru
unităţile de învăţământ preuniversitar de stat ca finanţare de bază, nu pot fi executate
silit pentru recuperarea creanţelor stabilite prin titluri executorii în sarcina
autorităţilor administraţiei publice locale.
#CIN
*) 1. Conform art. 39 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 90/2017
(#M59), prin derogare de la prevederile art. 104 alin. (2) din Legea nr. 1/2011,
începând cu anul 2018, din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Educaţiei
Naţionale, se asigură, pentru unităţile de învăţământ preuniversitar de stat,
finanţarea cheltuielilor cu salariile, sporurile, indemnizaţiile şi alte drepturi
salariale în bani, stabilite prin lege, inclusiv plata sumelor prevăzute prin hotărâri
judecătoreşti având ca obiect acordarea unor drepturi de natură salarială, precum
şi contribuţiile aferente acestora, precum şi diferenţele salariale prevăzute la art. 1
şi 2 din Legea nr. 85/2016.
A se vedea şi art. 39 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 90/2017 (#M59),
cu modificările ulterioare, articol reprodus în pct. 4.6 din nota 4 de la sfârşitul
textului actualizat.
#CIN
2. Conform art. I pct. 6 şi art. VII din Legea nr. 201/2018 (#M69), începând cu
anul şcolar 2019 – 2020, la articolul 104, alineatul (2) se modifică şi va avea
următorul cuprins:
#M69
„(2) Finanţarea de bază se asigură din bugetul de stat, pentru următoarele
articole de cheltuieli, în funcţie de care se calculează costul standard per
elev/preşcolar/antepreşcolar, după cum urmează:
a) cheltuieli cu salariile, sporurile, indemnizaţiile şi alte drepturi salariale în
bani, stabilite prin lege, precum şi contribuţiile aferente acestora, prin bugetul
Ministerului Educaţiei Naţionale;
89
b) cheltuieli cu pregătirea profesională, din sume defalcate din taxa pe valoarea
adăugată, prin bugetele locale;
c) cheltuieli cu evaluarea periodică a elevilor, din sume defalcate din taxa pe
valoarea adăugată, prin bugetele locale;
d) cheltuieli cu bunuri şi servicii, din sume defalcate din taxa pe valoarea
adăugată, prin bugetele locale.”
#CIN
3. Conform art. I pct. 7 şi art. VII din Legea nr. 201/2018 (#M69), începând cu
anul şcolar 2019 – 2020, la articolul 104, după alineatul (2) se introduce un nou
alineat, alineatul (2^1), cu următorul cuprins:
#M69
„(2^1) Pentru nivelurile de învăţământ preuniversitar acreditat/autorizat
provizoriu, înfiinţate în cadrul instituţiilor de învăţământ superior de stat,
finanţarea pentru cheltuieli cu salariile, sporurile, indemnizaţiile şi alte drepturi
salariale în bani, stabilite prin lege, precum şi contribuţiile aferente acestora se
asigură de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Educaţiei Naţionale, pe baza
costului standard per elev/preşcolar/antepreşcolar şi se cuprinde în contractul
instituţional.”
#CIN
4. Conform art. I pct. 8 şi art. VII din Legea nr. 201/2018 (#M69), începând cu
anul şcolar 2019 – 2020, la articolul 104, alineatele (3), (4) şi (5^2) se modifică şi
vor avea următorul cuprins:
#M69
„(3) Finanţarea de bază a unei unităţi şcolare rezultă prin multiplicarea costului
standard per elev/preşcolar/antepreşcolar cu coeficienţi specifici unităţii şcolare şi
cu numărul de elevi şi se aprobă anual prin hotărâre a Guvernului.
(4) Baza de calcul al fondurilor alocate unităţilor de învăţământ prin şi din
bugetele locale, pentru finanţarea de bază, o constituie costul standard per
elev/preşcolar/antepreşcolar. Costul standard per elev/preşcolar/antepreşcolar se
determină pentru fiecare nivel de învăţământ, filieră, profil, specializare/domeniu.
Determinarea costului standard per elev/preşcolar/antepreşcolar se face de către
Consiliul Naţional pentru Finanţarea Învăţământului Preuniversitar, în condiţiile
prezentei legi şi conform normelor metodologice elaborate de către Ministerul
Educaţiei Naţionale şi aprobate prin hotărâre a Guvernului. Consiliul Naţional
pentru Finanţarea Învăţământului Preuniversitar cuprinde reprezentanţii
Ministerului Educaţiei Naţionale, ai partenerilor sociali şi ai structurilor asociative
ale autorităţilor administraţiei publice locale. Alocarea fondurilor pentru
finanţarea de bază a unităţii de învăţământ se face pe baza unei formule de finanţare
aprobate prin ordin al ministrului educaţiei naţionale, care ia în considerare costul
standard per elev/preşcolar/antepreşcolar, numărul de
90
elevi/preşcolari/antepreşcolari din unitatea de învăţământ, precum şi factorii de
corecţie dependenţi de densitatea de elevi în zonă, severitatea dezavantajelor, de
limba de predare şi alţi factori.
………………………………………………………………
(5^2) Aprobarea redistribuirii/repartizării sumelor potrivit prevederilor alin.
(5^1) se va face numai după verificarea de către inspectoratul şcolar, pe baza
raportului de audit/control, a modului de angajare şi utilizare a sumelor alocate
pentru finanţarea de bază, pe baza costurilor standard per
elev/preşcolar/antepreşcolar, şi după verificarea corelării numărului de personal
cu numărul de elevi. În urma verificării, inspectoratul şcolar stabileşte şi propune
direcţiilor generale regionale ale finanţelor publice/administraţiilor judeţene ale
finanţelor publice, respectiv a municipiului Bucureşti sumele ce urmează a fi
redistribuite/repartizate suplimentar.”
#CIN
5. Conform art. I pct. 9 şi art. VII din Legea nr. 201/2018 (#M69), începând cu
anul şcolar 2019 – 2020, la articolul 104, după alineatul (6) se introduce un nou
alineat, alineatul (7), cu următorul cuprins:
#M69
„(7) Finanţarea de bază prevăzută la alin. (2^1) se repartizează de către
Ministerul Educaţiei Naţionale pe inspectorate şcolare/instituţii de învăţământ
superior în vederea repartizării pe unităţi de învăţământ.”
#CIN
**) A se vedea:
– Hotărârea Guvernului nr. 72/2013 privind aprobarea normelor metodologice
pentru determinarea costului standard per elev/preşcolar şi stabilirea finanţării de
bază a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat, care se asigură din bugetul
de stat, din sume defalcate din T.V.A. prin bugetele locale, pe baza costului standard
per elev/preşcolar;
– Hotărârea Guvernului nr. 136/2016 privind aprobarea normelor metodologice
pentru determinarea costului standard per elev/preşcolar şi stabilirea finanţării de
bază de la bugetul de stat, din sume defalcate din T.V.A. prin bugetele locale, pe
baza costului standard per elev/preşcolar, pentru toţi preşcolarii şi elevii din
învăţământul general obligatoriu particular şi confesional acreditat, precum şi
pentru cei din învăţământul profesional şi liceal acreditat, particular şi confesional.
***) A se vedea şi Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului
Naţional pentru Finanţarea Învăţământului Preuniversitar, aprobat prin Ordinul
ministrului educaţiei naţionale nr. 3903/2018.
#M18
ART. 105
91
(1) Finanţarea complementară asigură cheltuieli de capital, cheltuieli sociale şi
alte cheltuieli asociate procesului de învăţământ preuniversitar de stat care nu fac
parte din finanţarea de bază a unităţilor şcolare.
#M7
(2) Finanţarea complementară se asigură din bugetele locale ale unităţilor
administrativ-teritoriale de care aparţin unităţile de învăţământ preuniversitar şi
din sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată, aprobate anual prin legea
bugetului de stat cu această destinaţie, pentru următoarele categorii de cheltuieli:
#B
a) investiţii, reparaţii capitale, consolidări;
b) subvenţii pentru internate şi cantine;
c) cheltuieli pentru evaluarea periodică naţională a elevilor;
d) cheltuieli cu bursele elevilor;
#M84
e) cheltuieli pentru transportul elevilor, conform prevederilor art. 84 alin. (1), şi
pentru transportul şcolar;
#M19
f) cheltuielile pentru naveta cadrelor didactice şi a personalului didactic auxiliar,
conform legii;
#B
g) cheltuieli pentru examinarea medicală obligatorie periodică a salariaţilor din
învăţământul preuniversitar, cu excepţia celor care, potrivit legii, se efectuează
gratuit;
#M84
h) cheltuieli pentru concursuri şcolare şi activităţi educative extraşcolare, centre
de excelenţă organizate în cadrul sistemului de învăţământ;
#B
i) cheltuieli pentru asigurarea securităţii şi sănătăţii în muncă, pentru personalul
angajat, preşcolari şi elevi;
j) gestionarea situaţiilor de urgenţă;
k) cheltuieli pentru participarea în proiecte europene de cooperare în domeniul
educaţiei şi formării profesionale;
#M18
l) alte cheltuieli de natura bunurilor şi serviciilor, care nu fac parte din finanţarea
de bază.
#B
(3) Finanţarea complementară aprobată anual prin legea bugetului de stat se
repartizează pe comune, oraşe, municipii şi sectoare ale municipiului Bucureşti de
către direcţiile generale ale finanţelor publice judeţene, respectiv a municipiului
92
Bucureşti şi cu asistenţa tehnică a inspectoratelor şcolare judeţene, respectiv al
municipiului Bucureşti.
#M84
(4) Prin bugetul consiliilor locale pot fi aprobate cheltuieli cu reparaţii curente,
respectiv de natura obiectelor de inventar, cu încadrarea în bugetul alocat.
#M23
ART. 106
Finanţarea de bază şi finanţarea complementară se realizează pe baza
contractului de management administrativ-financiar încheiat între directorul
unităţii de învăţământ preuniversitar şi primarul localităţii/primarul de sector în a
cărei/cărui raza teritorială se află unitatea de învăţământ, respectiv cu preşedintele
consiliului judeţean/primarul de sector, în cazul şcolilor speciale.
#B
ART. 107
(1) Finanţarea suplimentară se acordă ca sumă globală fixă din bugetul
Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului pentru premierea
unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat cu rezultate deosebite în domeniul
incluziunii sau în domeniul performanţelor şcolare.
(2) Consiliile locale, respectiv consiliile locale ale sectoarelor municipiului
Bucureşti şi consiliile judeţene, respectiv Consiliul General al Municipiului
Bucureşti, contribuie la finanţarea suplimentară, acordând granturi unităţilor de
învăţământ, în baza unei metodologii proprii.
(3) Finanţarea suplimentară se realizează pe bază de contract încheiat între
unitatea şcolară şi finanţator.
ART. 108
(1) Unităţile de învăţământ preuniversitar de stat pot obţine venituri proprii din
activităţi specifice, conform legii, din donaţii, sponsorizări sau din alte surse legal
constituite.
(2) Veniturile proprii nu diminuează finanţarea de bază, complementară sau
suplimentară şi sunt utilizate conform deciziilor consiliului de administraţie. La
sfârşitul anului bugetar, sumele necheltuite rămân în contul unităţii de învăţământ
care le-a realizat şi se reportează pentru bugetul anual următor.
(3) Directorul şi consiliul de administraţie al unităţii de învăţământ cu
personalitate juridică răspund de încadrarea în bugetul aprobat, în condiţiile legii.
ART. 109
(1) Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului finanţează anual, în
cadrul programelor naţionale aprobate prin hotărâre a Guvernului, următoarele
competiţii:
a) competiţii între şcoli care se bazează pe evaluarea instituţională a fiecărei
unităţi de învăţământ după două axe majore: incluziune şi performanţă. În urma
93
evaluărilor după fiecare dintre cele două axe, se va realiza o clasificare a şcolilor pe
5 niveluri: „Excelent”, „Foarte bun”, „Bun”, „Satisfăcător” şi „Nesatisfăcător”. Sunt
premiate atât şcolile cu excelenţă în incluziune, cât şi cele cu excelenţă în
performanţă, de stat, particulare sau confesionale. Şcolile care obţin calificativul
„Satisfăcător” sau „Nesatisfăcător” se supun monitorizării în vederea creşterii
performanţelor;
b) în baza unei metodologii elaborate de Ministerul Educaţiei, Cercetării,
Tineretului şi Sportului, şcolile vor desemna „Profesorul anului”, ca semn al
excelenţei în predare. La nivel judeţean şi naţional va fi desemnat „Profesorul
anului” pentru fiecare disciplină din planul de învăţământ. Excelenţa în predare va
fi recompensată financiar, prin programul naţional de stimulare a excelenţei
didactice;
c) performanţa elevilor la olimpiadele pe discipline, la olimpiadele de creaţie
tehnico-ştiinţifică şi artistică şi la olimpiadele sportive se recompensează financiar
prin ordin al ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului.
(2) În lansarea competiţiilor, Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi
Sportului se consultă cu asociaţiile reprezentative ale părinţilor, asociaţiile
reprezentative profesionale ale cadrelor didactice, Consiliul Naţional al Elevilor şi
cu sindicatele reprezentative.
ART. 110
(1) Bugetul de venituri şi cheltuieli se întocmeşte anual, de către fiecare unitate
de învăţământ preuniversitar, conform normelor metodologice de finanţare a
învăţământului preuniversitar elaborate de Ministerul Educaţiei, Cercetării,
Tineretului şi Sportului, se aprobă şi se execută conform legii.
(2) Excedentele anuale rezultate din execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli ale
activităţilor finanţate integral din venituri proprii se reportează în anul următor şi se
folosesc cu aceeaşi destinaţie sau, cu aprobarea consiliului de administraţie, se
utilizează pentru finanţarea altor cheltuieli ale unităţii de învăţământ.
(3) Finanţarea unităţilor de învăţământ special, a claselor de învăţământ special, a
elevilor din învăţământul special, a liceelor speciale şi a CJRAE/CMBRAE se
asigură din sumele defalcate din unele venituri ale bugetului de stat prin bugetele
locale ale consiliilor judeţene şi ale sectoarelor municipiului Bucureşti, indiferent de
locul de domiciliu al copiilor, prin contract managerial.
ART. 111
(1) De la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Educaţiei, Cercetării,
Tineretului şi Sportului, se asigură următoarele cheltuieli aferente unităţilor de
învăţământ preuniversitar, inclusiv pentru învăţământul special:
a) finanţarea programelor naţionale ale Ministerului Educaţiei, Cercetării,
Tineretului şi Sportului, aprobate prin hotărâre a Guvernului;
94
b) componenţa locală aferentă proiectelor aflate în derulare, cofinanţate de
Guvernul României şi de organismele financiare internaţionale, precum şi
rambursările de credite externe aferente proiectelor respective;
c) bursele, aprobate prin hotărâre a Guvernului, pentru elevii din Republica
Moldova, etnicii români din afara graniţelor ţării, precum şi bursele pentru elevii
străini;
d) organizarea evaluărilor, a simulărilor şi a examenelor naţionale;
e) perfecţionarea pregătirii profesionale a cadrelor didactice şi didactice auxiliare,
pentru implementarea politicilor şi strategiilor Ministerului Educaţiei, Cercetării,
Tineretului şi Sportului;
f) finanţarea, prin hotărâre a Guvernului, iniţiată de Ministerul Educaţiei,
Cercetării, Tineretului şi Sportului, a unor programe anuale sau multianuale de
investiţii, de modernizare şi de dezvoltare a bazei materiale a instituţiilor de
învăţământ preuniversitar de stat, inclusiv consolidări şi reabilitări de şcoli şi dotări;
g) finanţarea unor programe naţionale de protecţie socială, stabilite prin
reglementări specifice;
h) finanţarea privind organizarea de concursuri pentru elevi, pe obiecte de
învăţământ şi pe meserii, tehnico-aplicative, ştiinţifice, de creaţie, concursuri şi
festivaluri cultural-artistice, campionate şi concursuri sportive şcolare, cu participare
naţională şi internaţională, precum şi olimpiade internaţionale pe obiecte de
învăţământ;
#M23
i) cheltuieli cu eliberarea actelor de studii ale elevilor.
#B
(2) Finanţarea cheltuielilor privind inspectoratele şcolare, casele corpului
didactic, palatele şi cluburile copiilor şi elevilor, cluburile sportive şcolare, se
asigură din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Educaţiei, Cercetării,
Tineretului şi Sportului.
#M23
(2^1) Autorităţile locale pot efectua din bugetele proprii, pentru imobilele trecute
în administrarea lor, cheltuieli pentru întreţinerea şi funcţionarea lor, precum şi
cheltuieli de natura investiţiilor.
#B
(3) Cluburile sportive şcolare, precum şi palatele şi cluburile copiilor pot să fie
finanţate şi de autorităţile administraţiei publice locale.
#M18
(4) Autorităţile administraţiei publice locale hotărăsc alocarea de fonduri, din
veniturile proprii ale acestora, ca participare la finanţarea de bază şi ca finanţare
complementară a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat.
#M56
95
(5) Consiliul judeţean/Consiliul General al Municipiului Bucureşti asigură
fonduri pentru organizarea şi desfăşurarea olimpiadelor şi a concursurilor şcolare
judeţene/ale municipiului Bucureşti, precum şi pentru acordarea stimulentelor
financiare elevilor care au obţinut distincţii, medalii şi premii speciale şi cadrelor
didactice care s-au ocupat de pregătirea acestora.
(5^1) Cuantumul stimulentelor financiare prevăzute la alin. (5) se acordă în baza
unui regulament aprobat prin hotărâre a consiliului judeţean/Consiliului General
al Municipiului Bucureşti.
#M7
(6) Cheltuielile aferente facilităţilor acordate elevilor şi studenţilor privind
transportul pe calea ferată şi cu metroul se finanţează de la bugetul de stat, prin
bugetul Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii.
#B
SECŢIUNEA a 2-a
Baza materială a învăţământului preuniversitar de stat
ART. 112*)
(1) Unităţile de învăţământ de stat pot deţine în administrare bunuri proprietate
publică, cele de învăţământ particular au drept fundament proprietatea privată, iar
cele de învăţământ confesional aparţin, în funcţie de entitatea care le-a înfiinţat,
uneia dintre cele două forme de proprietate.
(2) Terenurile şi clădirile unităţilor de educaţie timpurie, de învăţământ preşcolar,
şcolilor primare, gimnaziale şi liceale, inclusiv ale celorlalte niveluri de învăţământ
din cadrul acestora, înfiinţate de stat, fac parte din domeniul public local şi sunt
administrate de către consiliile locale. Celelalte componente ale bazei materiale sunt
de drept proprietatea acestora şi sunt administrate de către consiliile de administraţie,
conform legislaţiei în vigoare.
(3) Terenurile şi clădirile în care îşi desfăşoară activitatea unităţile de învăţământ
special de stat şi centrele judeţene de resurse şi asistenţă educaţională fac parte din
domeniul public judeţean, respectiv al municipiului Bucureşti, şi sunt în
administrarea consiliului judeţean, respectiv a consiliilor locale ale sectoarelor
municipiului Bucureşti, în a căror rază teritorială îşi desfăşoară activitatea, prin
consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ respective. Celelalte
componente ale bazei materiale a unităţilor de învăţământ special de stat, ale
cluburilor sportive şcolare, ale palatelor şi cluburilor copiilor şi elevilor, precum şi
ale centrelor judeţene de resurse şi asistenţă educaţională sunt de drept proprietatea
acestora şi sunt administrate de către consiliile de administraţie ale acestora.
#M23
96
(4) Terenurile şi clădirile în care îşi desfăşoară activitatea inspectoratele şcolare
judeţene, casele corpului didactic, centrul naţional de excelenţă, centrele recreative
şi de divertisment, Palatul Naţional al Copiilor, precum şi alte unităţi din
subordinea Ministerului Educaţiei Naţionale, ale căror cheltuieli curente şi de
capital se finanţează de la bugetul de stat, fac parte din domeniul public al statului
şi sunt administrate de Ministerul Educaţiei Naţionale, prin inspectoratele şcolare
judeţene şi prin consiliile de administraţie ale acestor unităţi. Celelalte componente
ale bazei materiale sunt de drept proprietatea unităţilor şi instituţiilor respective şi
sunt administrate de acestea.
(4^1) Terenurile şi clădirile în care îşi desfăşoară activitatea palatele şi cluburile
elevilor, cluburile sportive şcolare, ale căror cheltuieli curente şi de capital se
finanţează de la bugetul de stat, fac parte din domeniul public al statului şi sunt
administrate de Ministerul Educaţiei Naţionale, prin inspectoratele şcolare judeţene
şi prin consiliile de administraţie ale acestor unităţi. Acestea pot fi trecute din
domeniul public al statului în domeniul public al unei unităţi administrativteritoriale, la cererea consiliului judeţean, respectiv a Consiliului General al
Municipiului Bucureşti sau a consiliului local, după caz, prin hotărâre a
Guvernului.
#B
(5) Nu fac parte din domeniul public local, judeţean, respectiv al statului terenurile
şi clădirile prevăzute la alin. (2) – (4), deţinute în baza unor contracte de închiriere,
concesionare sau comodat, proprietarii acestora fiind alte persoane fizice sau
juridice.
#M23
(6) Schimbarea destinaţiei bazei materiale a instituţiilor şi unităţilor de
învăţământ preuniversitar de stat se poate face de către autorităţile administraţiei
publice locale numai cu avizul conform al ministrului educaţiei naţionale.
Procedura elaborării avizului conform şi condiţiile necesare acordării acestuia se
aprobă prin ordin al ministrului educaţiei naţionale**).
#M11
(6^1) Termenul pentru emiterea avizului conform este de 30 de zile. După
expirarea termenului, se aplică procedura aprobării tacite.
#M5
(7) Încălcarea dispoziţiilor alin. (6) constituie infracţiune şi se pedepseşte cu
închisoare de la 6 luni la 5 ani sau cu amendă.
(8) Actele de schimbare a destinaţiei bazei materiale efectuate cu încălcarea
dispoziţiilor alin. (6) sunt nule de drept.
#M81
(9) Înţelesul sintagmei „celelalte componente ale bazei materiale”, prevăzută la
alin. (2) – (4), cuprinde bunuri imobile şi mobile afectate în mod direct şi special
97
funcţionării învăţământului, ca serviciu public, pentru satisfacerea interesului
general, astfel: spaţii pentru procesul de învăţământ, mijloace de învăţământ,
bunuri mobile dobândite în urma implementării de proiecte, cu finanţare
rambursabilă sau nerambursabilă, biblioteci, ateliere şcolare, ferme didactice,
terenuri agricole, cămine, internate, cantine, cluburi ale elevilor, case ale corpului
didactic; tabere şcolare; baze şi complexuri cultural-sportive; edituri şi tipografii;
unităţi de microproducţie; palate şi case ale copiilor şi elevilor; spaţii cu destinaţia
de locuinţă; orice alt obiect ce intră în patrimoniul destinat învăţământului şi
salariaţilor din învăţământul preuniversitar. Aceste componente ale bazei materiale
sunt inalienabile, insesizabile şi imprescriptibile pe toată durata utilizării în
sistemul de învăţământ.
(10) Imobilele şi componentele bazei materiale prevăzute la alin. (4), temporar
disponibile, pot fi închiriate pe bază de contract, cu renegociere anuală a
contractului, numai în conformitate cu metodologia aprobată prin ordin al
ministrului educaţiei naţionale. Închirierea se face cu prioritate pentru activităţi de
învăţământ.
#CIN
*) Alin. (6), (7) şi (8) sunt reproduse conform modificării efectuate prin art. 224
pct. 1 şi 2 din Legea nr. 187/2012 (#M5).
Menţionăm că între data publicării acestui act modificator (12 noiembrie 2012)
şi data intrării lui în vigoare (1 februarie 2014) legiuitorul a mai efectuat două
modificări care afectează alineatele enumerate mai sus. Legiuitorul nu a făcut nicio
precizare privind corelarea acestor două modificări cu cele efectuate prin Legea nr.
187/2012 (#M5).
Prin aceste două modificări:
1. a fost introdus alin. (6^1) prin articolul unic din Legea nr. 206/2013 (#M11),
alineat păstrat în textul actualizat;
2. a fost introdus alin. (7) prin art. I pct. 22 din Ordonanţa de urgenţă a
Guvernului nr. 117/2013 (#M18).
Întrucât şi prin Legea nr. 187/2012 (#M5) a fost introdus un alineat (7), cu un
conţinut diferit, alineatul (7) introdus prin art. I pct. 22 din Ordonanţa de urgenţă a
Guvernului nr. 117/2013 (#M18) nu a mai putut fi păstrat în textul actualizat.
Reproducem mai jos prevederile alin. (7), astfel cum a fost introdus prin art. I pct.
22 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 117/2013 (#M18).
#M18
„(7) În situaţii temeinic justificate, dreptul de administrare al Ministerului
Educaţiei Naţionale asupra terenurilor şi clădirilor în care îşi desfăşoară activitatea
inspectoratele şcolare judeţene, casele corpului didactic, centrul naţional de
excelenţă, centrele recreative şi de divertisment, Palatul Naţional al Copiilor,
palatele şi cluburile elevilor, cluburile sportive şcolare se poate transmite şi altor
98
unităţi/instituţii din sistemul de învăţământ, la propunerea Ministerului Educaţiei
Naţionale, prin hotărâre a Guvernului.”
#CIN
**) A se vedea Ordinul ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice nr.
5819/2016 privind aprobarea procedurii de elaborare a avizului conform pentru
schimbarea destinaţiei bazei materiale a instituţiilor şi unităţilor de învăţământ
preuniversitar de stat, precum şi condiţiile necesare acordării acestuia.
#B
ART. 113
Înscrierea dreptului de proprietate asupra bunurilor imobile aparţinând
Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului sau instituţiilor şi
unităţilor de învăţământ şi cercetare ştiinţifică din sistemul învăţământului de stat,
precum şi asupra bunurilor aparţinând consiliilor locale, judeţene şi, respectiv,
Consiliului General al Municipiului Bucureşti, în care îşi desfăşoară activitatea
unităţile de învăţământ preuniversitar de stat, se face, după caz, în registrul de
inscripţiuni şi transcripţiuni, în cărţile funciare sau în cărţile de publicitate funciară,
cu scutire de plata taxelor prevăzute de lege.
TITLUL III
Învăţământul superior
CAPITOLUL I
Dispoziţii generale
#M23
ART. 114
(1) Prezentul titlu reglementează structura, funcţiile din domeniul didactic,
organizarea şi funcţionarea învăţământului superior din România.
(2) Învăţământul superior este organizat în universităţi, academii de studii,
institute, şcoli de studii superioare şi altele asemenea, denumite în continuare
instituţii de învăţământ superior sau universităţi.
(3) Instituţiile de învăţământ superior sunt organizaţii furnizoare de educaţie care
desfăşoară activităţi de învăţământ pe bază de programe de studii autorizate şi,
după caz, acreditate, în condiţiile legii, de formare iniţială şi continuă de nivel
universitar, programe ce funcţionează pe principiul calităţii necesar pentru
satisfacerea încrederii beneficiarilor direcţi şi indirecţi din societate.
(4) Instituţiile de învăţământ superior pot fi de stat, particulare sau confesionale.
Aceste instituţii au personalitate juridică, au caracter nonprofit şi sunt apolitice.
99
(5) Instituţiile de învăţământ superior sunt persoane juridice de drept public sau,
după caz, persoane juridice de drept privat şi de utilitate publică.
#B
ART. 115
(1) Învăţământul superior se poate organiza doar în instituţii de învăţământ
superior care au obţinut autorizarea de funcţionare provizorie sau acreditarea,
potrivit legii.
(2) Actele de finalizare a studiilor emise în România sunt recunoscute de către stat
numai în cazul în care sunt eliberate în conformitate cu prevederile legale în vigoare,
de către instituţii de învăţământ superior acreditate.
ART. 116
(1) Sistemul naţional de învăţământ superior include toate instituţiile de
învăţământ superior acreditate. O instituţie de învăţământ superior autorizată să
funcţioneze provizoriu, conform procedurilor legale în vigoare, devine parte a
sistemului naţional de învăţământ superior numai după acreditare.
(2) Instituţiile de învăţământ superior din străinătate, recunoscute legal, ca atare,
în statul de origine, pot organiza filiale pe teritoriul României, singure sau în
parteneriat cu instituţii de învăţământ superior acreditate din România, numai cu
respectarea legislaţiei în vigoare cu privire la autorizarea, acreditarea şi asigurarea
calităţii programelor de studii.
(3) Instituţiile de învăţământ superior româneşti pot organiza, în România sau în
alte state, programe de studii comune cu instituţii de învăţământ superior din
străinătate, recunoscute ca atare de statul de origine. În cazul în care aceste programe
se organizează în străinătate, trebuie să respecte reglementările legale în vigoare atât
în România, cât şi în statele respective.
ART. 117
Misiunea învăţământului superior este de a genera şi de a transfera cunoaştere
către societate prin:
a) formare iniţială şi continuă la nivel universitar, în scopul dezvoltării personale,
al inserţiei profesionale a individului şi a satisfacerii nevoii de competenţă a
mediului socioeconomic;
b) cercetare ştiinţifică, dezvoltare, inovare şi transfer tehnologic, prin creaţie
individuală şi colectivă, în domeniul ştiinţelor, al ştiinţelor inginereşti, al artelor, al
literelor, prin asigurarea performanţelor şi dezvoltării fizice şi sportive, precum şi
valorificarea şi diseminarea rezultatelor acestora.
ART. 118
(1) Sistemul naţional de învăţământ superior se bazează pe următoarele principii:
a) principiul autonomiei universitare;
b) principiul libertăţii academice;
c) principiul răspunderii publice;
100
d) principiul asigurării calităţii;
e) principiul echităţii;
f) principiul eficienţei manageriale şi financiare;
g) principiul transparenţei;
h) principiul respectării drepturilor şi libertăţilor studenţilor şi ale personalului
academic;
i) principiul independenţei de ideologii, religii şi doctrine politice;
j) principiul libertăţii de mobilitate naţională şi internaţională a studenţilor, a
cadrelor didactice şi a cercetătorilor;
k) principiul consultării partenerilor sociali în luarea deciziilor;
l) principiul centrării educaţiei pe student.
(2) În învăţământul superior nu sunt admise discriminări pe criterii de vârstă,
etnie, sex, origine socială, orientare politică sau religioasă, orientare sexuală sau alte
tipuri de discriminare, cu excepţia măsurilor afirmative prevăzute de lege.
(3) Studenţii cu dizabilităţi fizice au dreptul să aibă căi de acces adaptate acestora
în totalitatea spaţiilor universitare, precum şi condiţii pentru desfăşurarea normală a
activităţilor academice, sociale şi culturale în cadrul instituţiilor de învăţământ
superior.
(4) În învăţământul superior există şi pot fi organizate facultăţi de teologie, în
conformitate cu prevederile art. 15, şi institute de cercetare teologică în consens cu
perspectivele ecumenice şi irenice internaţionale şi în conformitate cu prevederile
legale.
ART. 119
(1) În instituţiile de învăţământ superior de stat, învăţământul este gratuit pentru
cifra de şcolarizare aprobată anual de Guvern şi cu taxă. Cuantumul taxei este stabilit
de către senatul universitar, conform legii.
(2) În instituţiile de învăţământ superior particular, învăţământul este cu taxă.
Cuantumul taxei este stabilit de către consiliul de administraţie, conform legii.
#M53
(2^1) În cazul în care în cadrul învăţământului superior de stat nu există
învăţământ teologic pastoral specific cultului, recunoscut drept cult conform Legii
nr. 489/2006 privind libertatea religioasă şi regimul general al cultelor,
republicată, prin excepţie de la prevederile alin. (2), în instituţiile de învăţământ
superior confesional particular, pentru programul de studii universitare de licenţă
de teologie pastorală, învăţământul este gratuit, pentru cifra de şcolarizare
aprobată şi finanţată anual de Guvern.
#B
(3) Instituţiile de învăţământ superior au autonomie în stabilirea cuantumului
taxelor şi au obligaţia să le comunice tuturor celor interesaţi, inclusiv pe site-ul
universităţii.
101
#M23
(4) În temeiul principiului autonomiei universitare, instituţiile de învăţământ
superior de stat au dreptul să stabilească şi să încaseze sumele reprezentând
contravaloarea serviciilor de şcolarizare pentru persoanele înmatriculate la studii
şi care au beneficiat anterior gratuit de şcolarizare în cadrul unui alt program de
studii universitare în cadrul aceluiaşi ciclu de studii universitare finanţate de la
bugetul de stat.
ART. 120
(1) Calificările dobândite de absolvenţii programelor de studii din învăţământul
superior sunt atestate prin diplome, prin certificate şi prin alte acte de studii eliberate
numai de către instituţiile de învăţământ superior acreditate.
#M5
(2) Diplomele corespunzătoare programelor de studii universitare sunt înscrisuri
oficiale şi nu pot fi emise decât de instituţiile acreditate, pentru programele şi
formele de studii acreditate sau autorizate provizoriu. În acest din urmă caz, în
cadrul instituţiei care emite diploma trebuie să existe o altă specializare acreditată
într-un domeniu înrudit cu specializarea autorizată.
#B
ART. 121
Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului este autoritate publică şi
este abilitat să urmărească, să controleze aplicarea şi respectarea reglementărilor
legale în domeniul învăţământului superior şi să aplice, dacă este cazul, sancţiuni.
De asemenea, Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului controlează
modul în care universităţile îşi exercită autonomia universitară, îşi asumă misiunea
generală şi pe cea proprie şi îşi exercită răspunderea publică.
ART. 122
(1) Instituţiile de învăţământ superior au patrimoniu propriu, pe care îl gestionează
conform legii.
(2) Instituţiile de învăţământ superior de stat şi particulare se înfiinţează prin lege,
cu respectarea dispoziţiilor legale privind acreditarea, stabilite conform Ordonanţei
de urgenţă a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei, aprobată
cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările ulterioare.
#M23
(3) Iniţiativa înfiinţării instituţiei de învăţământ superior de stat aparţine
Guvernului. Iniţiativa şi resursele financiare şi materiale necesare înfiinţării
instituţiei de învăţământ superior particular şi confesional aparţin unei persoane
fizice, unui grup de persoane fizice, unei fundaţii, unei asociaţii sau unui cult religios
ori altui furnizor de educaţie, recunoscut ca atare potrivit prevederilor prezentei
legi, denumit fondator.
102
(4) Persoanele fizice sau grupul de persoane fizice, precum şi persoanele juridice
care au avut iniţiativa înfiinţării instituţiei de învăţământ particular şi confesional
particular, finalizată prin acreditarea acesteia, îşi păstrează calitatea de fondatori.
#B
ART. 123
(1) Autonomia universitară este garantată prin Constituţie. Libertatea academică
este garantată prin lege. Instituţiile de învăţământ superior se organizează şi
funcţionează independent de orice ingerinţe ideologice, politice sau religioase.
(2) Autonomia universitară dă dreptul comunităţii universitare să îşi stabilească
misiunea proprie, strategia instituţională, structura, activităţile, organizarea şi
funcţionarea proprie, gestionarea resurselor materiale şi umane, cu respectarea
strictă a legislaţiei în vigoare.
#M84
(2^1) Prin excepţie de la prevederile art. 66 alin. (2) din Legea nr. 500/2002
privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, se autorizează
universităţile ca, pentru creditele bugetare din sold la finanţarea de bază, pentru
sumele rămase neconsumate şi reportate din anii precedenţi la obiectivele de
investiţii noi, precum şi pentru sumele rămase necheltuite din investiţii finalizate, să
le redistribuie pentru obiective de investiţii noi, pentru obiective de investiţii în
continuare, precum şi alte cheltuieli de natura investiţiilor.
#B
(3) Aspectele fundamentale ale autonomiei universitare se exprimă în Carta
universitară, aprobată de senatul universitar, în concordanţă strictă cu legislaţia în
vigoare.
(4) Autonomia universitară se exercită numai cu condiţia asumării răspunderii
publice.
(5) În instituţiile de învăţământ superior este asigurată libertatea cercetării în ceea
ce priveşte stabilirea temelor, alegerea metodelor, procedeelor şi valorificarea
rezultatelor, conform legii.
(6) În instituţiile de învăţământ superior este interzisă periclitarea sub orice formă
a dreptului la exprimarea liberă a opiniilor ştiinţifice şi artistice.
(7) Studenţilor le este asigurat dreptul la liberă alegere a cursurilor şi
specializărilor, în conformitate cu normele legale în vigoare şi cu planurile de
învăţământ.
(8) Structurile şi funcţiile de conducere ale universităţilor particulare şi
confesionale, atribuţiile, modul de constituire, precum şi alte considerente legate de
statutul acestora sunt stabilite în conformitate cu prevederile prezentei legi, cu avizul
consultativ al fondatorilor şi cu aprobarea senatului universitar.
ART. 124
103
(1) Răspunderea publică obligă orice instituţie de învăţământ superior, de stat sau
particulară:
a) să respecte legislaţia în vigoare, carta proprie şi politicile naţionale şi europene
în domeniul învăţământului superior;
b) să aplice şi să se supună reglementărilor în vigoare referitoare la asigurarea şi
evaluarea calităţii în învăţământul superior;
c) să respecte politicile de echitate şi etică universitară, cuprinse în Codul de etică
şi deontologie profesională aprobat de senatul universitar;
d) să asigure eficienţa managerială şi eficienţa utilizării resurselor, în cazul
universităţilor de stat, şi a cheltuirii fondurilor din surse publice, conform
contractului instituţional;
e) să asigure transparenţa tuturor deciziilor şi activităţilor sale, conform legislaţiei
în vigoare;
f) să respecte libertatea academică a personalului didactic, didactic auxiliar şi de
cercetare, precum şi drepturile şi libertăţile studenţilor.
(2) În cazul universităţilor confesionale, răspunderea publică se extinde la
respectarea statutului şi a prevederilor dogmatice şi canonice specifice cultului
respectiv.
ART. 125
(1) În cazul în care se constată nerespectarea obligaţiilor prevăzute la art. 124,
Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului sesizează senatul
universitar în termen de 30 de zile de la data constatării. Dacă în termen de 3 luni de
la data sesizării, universitatea continuă să nu respecte obligaţiile prevăzute la art.
124, Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului aplică, în termen de
maximum 6 luni de la data sesizării iniţiale a senatului universitar, una sau mai multe
dintre următoarele măsuri:
a) revocarea din funcţie a rectorului, în baza propunerii Consiliului de etică şi
management universitar, cu consultarea senatului universitar. În termen de
maximum 5 zile lucrătoare de la data revocării din funcţie a rectorului, senatul
universitar are obligaţia să desemneze un prorector care reprezintă universitatea şi
care devine ordonator de credite până la confirmarea unui nou rector de către
ministrul educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului. În termen de 3 luni de la
revocarea din funcţie a rectorului, senatul universitar finalizează procedurile de
desemnare a unui nou rector, cu respectarea prevederilor legale în vigoare, şi trimite
spre confirmare ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului numele
noului rector;
#M18
b) *** Abrogată
#B
104
c) propune Guvernului iniţierea unui proiect de lege de reorganizare sau
desfiinţare a instituţiei de învăţământ superior în cauză.
(2) Constatarea încălcării obligaţiilor prevăzute la art. 124 se face de către
Consiliul de etică şi management universitar, format din 11 membri, după cum
urmează: 3 reprezentanţi numiţi de către Consiliul Naţional al Rectorilor, 3
reprezentanţi ai Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, numiţi
de ministrul educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului, câte un reprezentant numit
de către Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior,
denumită în continuare ARACIS, Consiliul Naţional pentru Finanţarea
Învăţământului Superior, denumit în continuare CNFIS, Consiliul Naţional al
Cercetării Ştiinţifice, denumit în continuare CNCS, Consiliul Naţional de Atestare a
Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare, denumit în continuare
CNATDCU, şi un reprezentant al federaţiilor naţionale ale studenţilor.
(3) Orice persoană fizică sau juridică poate sesiza Consiliul de etică şi
management universitar în legătură cu nerespectarea obligaţiilor prevăzute la art.
124. În urma primirii unei astfel de sesizări, Consiliul de etică şi management
universitar are obligaţia de a investiga aspectele sesizate şi de a răspunde sesizării în
termenul de 3 luni. Răspunsurile la aceste sesizări constituie documente publice şi
se publică pe site-ul web al Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi
Sportului.
(4) Respectarea de către instituţiile de învăţământ superior a obligaţiilor prevăzute
la art. 124 şi a altor obligaţii legale aferente răspunderii publice, precum şi
respectarea de către Consiliul de etică şi management universitar a obligaţiilor
prevăzute la alin. (3) constituie un interes legitim public pentru orice persoană fizică
sau juridică română. Nerespectarea acestor obligaţii poate fi atacată în contencios
administrativ de către orice persoană fizică sau juridică română, potrivit legii.
ART. 126
(1) Spaţiul universitar este constituit din totalitatea edificiilor, terenurilor,
staţiunilor didactice experimentale, institutelor de cercetare, fermelor, grădinilor
botanice, caselor universitare, campusurilor universitare, spitalelor şi clinicilor
universitare, precum şi dotările aferente, folosite de instituţia de învăţământ superior,
indiferent de titlul juridic sub care aceasta este îndreptăţită să le utilizeze.
(2) Fac excepţie de la prevederile alin. (1) spaţiile şi dotările aferente care aparţin
Ministerului Sănătăţii, ministerelor şi instituţiilor cu reţea sanitară proprie, în care se
desfăşoară învăţământul medical superior, spaţiile care aparţin cultelor în care se
desfăşoară învăţământul confesional, precum şi spaţiile care aparţin Ministerului
Apărării Naţionale, Ministerului Administraţiei şi Internelor şi Serviciului Român
de Informaţii, în care se desfăşoară învăţământ de specialitate.
(3) Spaţiul universitar este inviolabil. Accesul în spaţiul universitar este permis
numai în condiţiile stabilite prin lege şi prin Carta universitară.
105
ART. 127
(1) Comunitatea universitară este constituită din studenţi, personal didactic şi de
cercetare şi personal didactic şi de cercetare auxiliar.
(2) Din comunitatea universitară fac parte şi persoane cărora li s-a conferit
calitatea de membru al comunităţii universitare, prin hotărâre a senatului universitar.
(3) Membrii comunităţii universitare au drepturile şi îndatoririle stabilite prin
reglementările legale în vigoare şi prin Carta universitară.
ART. 128
(1) Carta universitară prezintă opţiunile majore ale comunităţii universitare şi se
aplică în tot spaţiul universitar.
(2) Carta universitară se referă, în mod obligatoriu, cel puţin la:
a) modalităţile de desemnare şi revocare din funcţie a persoanelor care ocupă
funcţii de conducere sau care fac parte din structurile şi organismele de conducere
ale universităţii, în conformitate cu legislaţia în vigoare;
b) Codul de etică şi deontologie profesională universitară;
c) modul în care se realizează gestiunea şi protecţia resurselor universităţii;
d) condiţiile în care se constituie fondurile proprii şi stabilirea destinaţiei acestora
şi a condiţiilor în care sunt utilizate;
e) condiţiile în care se pot încheia contracte cu instituţiile publice şi cu alţi
operatori economici în vederea unor programe de cercetare fundamentală şi
aplicativă sau a creşterii nivelului de calificare a specialiştilor cu studii universitare;
f) condiţiile în care universitatea se poate asocia cu alte instituţii de învăţământ
superior sau cu alte organizaţii pentru îndeplinirea misiunii sale;
g) modalităţile în care se pot construi, deţine şi folosi elementele aferente bazei
materiale a universităţii, necesare educaţiei şi cercetării ştiinţifice;
h) modalităţile în care se derulează acţiunile de cooperare internaţională ale
instituţiei de învăţământ superior, încheierea de contracte şi participarea la
organizaţiile europene şi internaţionale;
i) modalităţile de colaborare dintre structurile de conducere ale universităţilor şi
sindicatele personalului didactic, de cercetare, tehnic şi administrativ şi organizaţiile
studenţeşti legal constituite;
j) orice alte aspecte considerate relevante de către senatul universitar şi care
corespund legislaţiei în vigoare.
(3) Carta universitară se elaborează şi se adoptă de către senatul universitar, numai
după dezbaterea cu comunitatea universitară.
(4) Carta universitară nu poate conţine prevederi contrare legislaţiei în vigoare.
Nerespectarea legilor în conţinutul Cartei universitare atrage nulitatea de drept a
actului respectiv.
(5) Carta universitară se adoptă numai după rezoluţia pozitivă a Ministerului
Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului privind avizul de legalitate asupra
106
Cartei universitare. Rezoluţia privind avizul de legalitate se emite de către Ministerul
Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului în termen de maximum 30 de zile de
la data solicitării instituţiei de învăţământ superior.
(6) În cazul în care termenul prevăzut la alin. (5) nu este respectat, Carta
universitară se consideră avizată potrivit procedurii aprobării tacite.
#M23
ART. 129
(1) Instituţiile de învăţământ superior pot înfiinţa, singure sau prin asociere,
societăţi, fundaţii, asociaţii, unităţi de învăţământ preuniversitar, cu aprobarea
senatului universitar, conform prevederilor legale. Condiţia ca acestea să se
înfiinţeze este aceea ca ele să contribuie la creşterea performanţelor instituţiei şi să
nu influenţeze negativ în niciun fel activităţile de învăţământ, cercetare şi
consultanţă.
#M67
(1^1) Instituţiile de învăţământ superior pot înfiinţa, în structura acestora, unităţi
de învăţământ preuniversitar, fără personalitate juridică, în urma evaluării externe
conform prevederilor art. 29 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 75/2005,
aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările şi completările
ulterioare.
(1^2) Unităţile de învăţământ preuniversitar, înfiinţate de universităţi de stat, sunt
unităţi de învăţământ de stat, finanţate din bugetul de stat prin contractele
instituţionale încheiate de universităţi cu Ministerului Educaţiei Naţionale, la
nivelul standardelor de cost specifice pentru învăţământul preuniversitar, cu
respectarea prevederilor legale în vigoare.
#B
(2) Instituţiile de învăţământ superior pot constitui consorţii, inclusiv cu unităţile
de cercetare-dezvoltare, în baza unui contract de parteneriat, conform legislaţiei în
vigoare.
(3) La constituirea societăţilor comerciale, a fundaţiilor sau a asociaţiilor,
instituţia de învăţământ superior de stat poate contribui exclusiv cu bani, brevete de
invenţie şi alte drepturi de proprietate industrială. Universitatea poate acorda prin
contract dreptul de administrare şi folosinţă asupra bunurilor patrimoniale
societăţilor comerciale sau asociaţiilor în care are calitatea de asociat sau acţionar
ori fundaţiilor în care are calitatea de fondator, cu aprobarea senatului universitar.
Dreptul de folosinţă şi administrare asupra bunurilor proprietate publică nu poate
constitui aport al universităţii la capitalul social al unei societăţi comerciale, fundaţii
sau asociaţii.
ART. 130
107
(1) Instituţiile de învăţământ superior adoptă un cod de etică şi deontologie
profesională universitară. Acesta face parte din Carta universitară şi include
obligatoriu:
a) stabilirea situaţiilor de conflicte de interese şi incompatibilităţi;
b) prevederea că persoanele care se află în relaţie de soţi, afini şi rude până la
gradul al III-lea inclusiv nu pot ocupa concomitent funcţii astfel încât unul sau una
să se afle faţă de celălalt sau cealaltă într-o poziţie de conducere, control, autoritate
sau evaluare instituţională la orice nivel în aceeaşi universitate şi nu pot fi numiţi în
comisii de doctorat, comisii de evaluare sau comisii de concurs ale căror decizii
afectează soţii, rudele sau afinii până la gradul al III-lea inclusiv;
c) măsurile educaţionale, administrative şi tehnice care se iau pentru garantarea
originalităţii lucrărilor de licenţă, master, doctorat, articolelor ştiinţifice sau a altor
asemenea lucrări, precum şi sancţiunile aferente.
(2) Rectorul universităţii are obligaţia să prezinte anual, cel târziu până în prima
zi lucrătoare a lunii aprilie a fiecărui an, un raport privind starea universităţii.
Raportul este făcut public pe site-ul universităţii şi este transmis tuturor părţilor
interesate. Acest raport include cel puţin:
a) situaţia financiară a universităţii, pe surse de finanţare şi tipuri de cheltuieli;
b) situaţia fiecărui program de studii;
c) situaţia personalului instituţiei;
d) rezultatele activităţilor de cercetare;
e) situaţia asigurării calităţii activităţilor din cadrul universităţii;
f) situaţia respectării eticii universitare şi a eticii activităţilor de cercetare;
g) situaţia posturilor vacante;
h) situaţia inserţiei profesionale a absolvenţilor din promoţiile precedente.
(3) Raportul anual al rectorului este o componentă a răspunderii publice şi
constituie o condiţie fundamentală pentru accesul la finanţările din bugetul public.
CAPITOLUL II
Structura organizatorică a instituţiilor de învăţământ superior
#M67
ART. 131
(1) Pentru îndeplinirea obiectivelor ce decurg din misiunea asumată, orice
instituţie de învăţământ superior poate cuprinde următoarele componente
organizatorice: facultăţi, departamente, institute, centre sau laboratoare, unităţi de
proiectare, centre de consultanţă, clinici universitare, studiouri şi ateliere artistice,
teatre, muzee, centre pentru formarea continuă a resurselor umane, unităţi de
microproducţie şi prestări servicii, staţiuni didactice/baze didactice pentru aplicaţii
şi performanţă în sport, staţiuni experimentale sau alte entităţi pentru activităţi de
108
producţie şi transfer de cunoaştere şi tehnologie, precum şi unităţi de învăţământ
preuniversitar. În structura instituţiilor de învăţământ superior funcţionează servicii
tehnico-administrative.
#B
(2) Instituţia de învăţământ superior poate înfiinţa, pe perioadă determinată şi pe
proiecte, unităţi de cercetare distincte sub raportul bugetului de venituri şi cheltuieli,
care au autonomie şi statute proprii, aprobate de senatul universitar.
(3) Componentele prevăzute la alin. (1) şi (2) sunt organizate de fiecare instituţie
de învăţământ superior, astfel încât instituţia să îşi realizeze misiunea, să asigure
criteriile şi standardele de calitate, să gestioneze în mod eficient activităţile de
învăţământ, cercetare, producţie sau transfer cognitiv şi tehnologic şi să asigure
sprijinul administrativ adecvat membrilor comunităţii universitare.
#M67
ART. 131^1
(1) Unităţile de învăţământ preuniversitar înfiinţate în structura instituţiilor de
învăţământ superior, conform art. 129 alin. (1^1), sunt componente organizatorice
conform art. 131 alin. (1), fără personalitate juridică, care se includ, de drept, în
reţeaua şcolară prevăzută de art. 61 alin. (1), pe baza deciziei rectorului şi a
ordinului ministrului educaţiei naţionale de autorizare de funcţionare
provizorie/acreditare, comunicate autorităţilor administraţiei publice locale şi
inspectoratului şcolar judeţean ori al municipiului Bucureşti.
(2) Universităţile care înfiinţează componente organizatorice, de tipul unităţilor
de învăţământ preuniversitar, au următoarele drepturi:
a) de a participa la asigurarea finanţării cheltuielilor aferente procesului de
organizare, funcţionare şi de învăţământ;
b) de a asigura angajarea de personal didactic şi nedidactic, universitatea având
calitatea de angajator;
c) de a propune Ministerului Educaţiei Naţionale cifre de şcolarizare aferente
unităţilor de învăţământ preuniversitar din structura acestora în vederea includerii
în hotărârea Guvernului de aprobare a cifrelor de şcolarizare.
(3) Consiliile de administraţie ale universităţilor aprobă regulamentele de
organizare şi de funcţionare proprii, pentru unităţile de învăţământ preuniversitar
de stat, înfiinţate în structura acestora, cu respectarea prevederilor legale în
vigoare.
(4) Prin derogare de la prevederile art. 24 alin. (3) lit. d) din Ordonanţa de
urgenţă a Guvernului nr. 75/2005, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006,
cu modificările şi completările ulterioare, după acreditare unităţile de învăţământ
preuniversitar înfiinţate în structura instituţiilor de învăţământ superior, conform
art. 129 alin. (1^1), sub forma de componente organizatorice conform art. 131 alin.
(1) nu dobândesc personalitate juridică.
109
#B
ART. 132
(1) Facultatea este unitatea funcţională care elaborează şi gestionează programele
de studii. Facultatea corespunde unuia sau mai multor domenii ale ştiinţelor, artelor
sau sportului.
(2) Orice facultate se înfiinţează, se organizează sau se desfiinţează la propunerea
şi cu aprobarea senatului universitar, prin hotărâre a Guvernului privind structura
instituţiilor de învăţământ superior, iniţiată anual de Ministerul Educaţiei, Cercetării,
Tineretului şi Sportului.
(3) Într-o instituţie de învăţământ superior de stat, Guvernul, cu consultarea
senatului universitar, poate să înfiinţeze şi să finanţeze un program de studii sau o
facultate cu acele programe de studii care răspund unor cerinţe stringente de instruire
şi formare profesională în domenii de interes naţional. Programele de studii astfel
propuse se supun reglementărilor legale în vigoare referitoare la asigurarea calităţii
în învăţământul superior.
(4) O facultate poate include unul sau mai multe departamente, şcoli doctorale,
şcoli postuniversitare şi extensii universitare care sunt responsabile de organizarea
programelor de studii pe tipuri şi cicluri de studii universitare.
#M18
(5) *** Abrogat
#B
ART. 133
(1) Departamentul este unitatea academică funcţională care asigură producerea,
transmiterea şi valorificarea cunoaşterii în unul sau mai multe domenii de
specialitate.
(2) Un departament poate avea în componenţă centre sau laboratoare de cercetare,
ateliere artistice, şcoli postuniversitare şi extensii universitare.
(3) Departamentul se înfiinţează, se organizează, se divizează, se comasează sau
se desfiinţează prin hotărâre a senatului universitar, la propunerea consiliului
facultăţii/facultăţilor în care funcţionează.
(4) Departamentul poate organiza centre sau laboratoare de cercetare care
funcţionează ca unităţi de venituri şi cheltuieli în cadrul universităţii.
ART. 134
Înfiinţarea institutelor, staţiunilor experimentale, centrelor sau laboratoarelor de
cercetare-dezvoltare este aprobată de către senatul universitar, cu respectarea
legislaţiei în vigoare.
ART. 135
(1) Învăţământul superior pentru minorităţile naţionale se realizează:
a) în instituţii de învăţământ superior în cadrul cărora funcţionează
facultăţi/linii/programe de studii cu predare în limba maternă;
110
b) în instituţii de învăţământ superior multiculturale şi multilingve; în acest caz,
se constituie secţii/linii cu predare în limbile minorităţilor naţionale;
c) în cadrul instituţiilor de învăţământ superior pot fi organizate grupe, secţii sau
linii de predare în limbile minorităţilor naţionale, în condiţiile legii.
(2) Linia de studiu din cadrul universităţii multilingve şi multiculturale se
organizează în departamente. Cadrele universitare aparţinând liniei de studiu adoptă
şi elaborează un regulament de funcţionare propriu, care stabileşte procedurile de
alegere şi alte aspecte specifice structurilor organizatorice ale liniei de studiu
respective în concordanţă cu Carta universitară, în termen de 6 luni de la data intrării
în vigoare a prezentei legi.
(3) Secţia de studiu este o formă de organizare a învăţământului universitar într-o
limbă a minorităţilor naţionale, care poate fi instituţionalizată, atât la nivelul
universităţii, cât şi în cadrul unei facultăţi, prin departamentul secţiei, care are în
componenţă programele de studiu şi structurile organizatorice aferente. Secţiile
beneficiază de autonomie universitară în organizarea activităţilor didactice.
(4) În învăţământul universitar pentru minorităţile naţionale, se asigură pregătirea
în ciclul I de studii universitare – licenţă, în ciclul II de studii universitare – master şi
în ciclul III de studii universitare – doctorat, precum şi în învăţământul
postuniversitar, în limba maternă.
(5) Finanţarea de bază se calculează după un coeficient mărit pentru studenţii care
urmează cursurile în limba unei minorităţi naţionale.
CAPITOLUL III
Organizarea studiilor universitare
SECŢIUNEA 1
Structura anului universitar
#M18
ART. 136
(1) Anul universitar începe, de regulă, în prima zi lucrătoare a lunii octombrie,
include două semestre şi se finalizează la 30 septembrie din anul calendaristic
următor. Un semestru are, de regulă, o durată de 14 săptămâni de activităţi
didactice urmate, de regulă, de minimum 3 săptămâni de examene. Structura anului
universitar se aprobă de către senatul universitar. În atribuirea creditelor de studii
transferabile dintr-un semestru se are în vedere o perioadă de minimum 17
săptămâni.
#B
(2) Senatul universitar al fiecărei instituţii de învăţământ superior aprobă anual,
cu cel puţin 3 luni înainte de începerea anului universitar, regulamentul privind
111
activitatea profesională a studenţilor, precum şi calendarul activităţilor educaţionale
specifice semestrelor academice de studiu.
SECŢIUNEA a 2-a
Programe de studii universitare
ART. 137
(1) Programul de studii universitare reprezintă un grup de unităţi curriculare de
predare, învăţare, cercetare, aplicaţii practice şi evaluare, planificate astfel încât să
ducă la o calificare universitară certificată printr-o diplomă şi printr-un supliment de
diplomă.
(2) Curriculumul programului de studii universitare este concordant cu profilul
calificării definit în Cadrul naţional al calificărilor. Curriculumul unui program de
studii universitare se stabileşte astfel încât să maximizeze şansele obţinerii calificării
dorite şi se aprobă de către senatul universitar.
(3) Concordanţa dintre curriculum şi calificarea oferită de programul de studii
universitare este un criteriu obligatoriu de evaluare a asigurării calităţii.
(4) Programele de studii universitare sunt grupate pe domenii de studii şi
organizate pe 3 cicluri de studiu: licenţă, master, doctorat.
(5) Programele de studii universitare dau acces la ocupaţii şi funcţii specifice
fiecărui ciclu de studii universitare absolvit.
ART. 138
(1) Organizarea programelor de studii este de competenţa instituţiilor de
învăţământ superior, cu respectarea legislaţiei în vigoare. Pentru fiecare ciclu
universitar organizat, senatul universitar aprobă un regulament propriu de organizare
şi funcţionare, în acord cu standardele naţionale şi internaţionale generale şi
specifice de calitate.
(2) Un program de studii universitare funcţionează legal dacă este autorizat
provizoriu sau acreditat şi funcţionează în condiţiile stabilite prin actul de autorizare,
respectiv acreditare. Organizarea şi desfăşurarea de programe de studii universitare
care nu funcţionează legal se sancţionează cu nerecunoaşterea studiilor pentru
beneficiari, precum şi cu amendă pentru organizatori, potrivit legii penale, şi cu
retragerea imediată, de către Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi
Sportului, a autorizaţiei de funcţionare provizorie, respectiv a acreditării pentru
instituţia în cauză.
(3) Autorizarea provizorie şi acreditarea programelor de studii universitare se
realizează distinct pentru fiecare formă de învăţământ, fiecare limbă de predare şi
pentru fiecare locaţie geografică în care se desfăşoară.
(4) Pentru profesiile reglementate la nivelul Uniunii Europene, reglementarea
naţională nu poate contraveni celei europene.
112
(5) Nomenclatorul domeniilor şi al programelor de studii universitare, domeniile
şi programele de studii universitare acreditate sau autorizate să funcţioneze
provizoriu, locaţiile geografice de desfăşurare, numărul de credite de studii
transferabile pentru fiecare program de studii universitare, formă de învăţământ sau
limbă de predare, precum şi numărul maxim de studenţi care pot fi şcolarizaţi, propus
de către agenţiile de evaluare a calităţii care au evaluat fiecare program, se stabilesc
anual prin hotărâre a Guvernului, promovată de către Ministerul Educaţiei,
Cercetării, Tineretului şi Sportului, înaintea datei de 31 martie a anului respectiv.
#M23
(6) Prin excepţie de la prevederile alin. (5), în cazuri temeinic justificate,
Ministerul Educaţiei Naţionale poate aproba universităţilor/instituţiilor de
învăţământ superior un număr suplimentar de locuri – în limita a 10% din
capacitatea de şcolarizare stabilită de ARACIS pentru programul de studii solicitat
– destinat şcolarizării cetăţenilor europeni şi din state terţe sau pentru mobilităţi
academice ale studenţilor în baza acordurilor guvernamentale, universitare sau
unor programe speciale aprobate, în condiţiile legii. Universitatea/Instituţia de
învăţământ superior are obligaţia de a informa ARACIS despre suplimentarea de
locuri primită.
(7) Înmatricularea pe locurile prevăzute la alin. (6) se poate realiza până cel
târziu la sfârşitul semestrului întâi al anului universitar în curs la data aprobării.
#B
SECŢIUNEA a 3-a
Forme de organizare
ART. 139
Formele de organizare a programelor de studii sunt:
a) cu frecvenţă, caracterizată prin activităţi de învăţământ şi/sau de cercetare
programate pe durata întregii zile, specifice fiecărui ciclu de studii universitare,
aproximativ uniform distribuite săptămânal/zilnic pe parcursul semestrului şi
presupunând întâlnirea nemijlocită, în spaţiul universitar, a studenţilor cu cadrele
didactice şi de cercetare;
b) cu frecvenţă redusă, caracterizată prin activităţi dedicate mai ales unor cursuri
de sinteză şi pregătirii aplicative, programate în mod compact şi periodic,
presupunând întâlnirea nemijlocită, în spaţiul universitar, a studenţilor cu cadrele
didactice de predare, completate de alte mijloace de pregătire specifice
învăţământului la distanţă;
c) la distanţă, caracterizată prin utilizarea unor resurse electronice, informatice şi
de comunicaţii specifice, activităţi de autoînvăţare şi autoevaluare completate de
activităţi specifice de tutorat.
113
ART. 140
(1) Programele de studii universitare de licenţă se pot organiza la următoarele
forme de învăţământ: cu frecvenţă, cu frecvenţă redusă şi la distanţă.
(2) Programele de studii universitare de master se pot organiza la următoarele
forme de învăţământ: cu frecvenţă şi cu frecvenţă redusă.
(3) Fac excepţie de la prevederile alin. (1) şi (2) programele de studii de licenţă şi
master din domeniile reglementate la nivelul Uniunii Europene, care se pot organiza
doar la forma de învăţământ cu frecvenţă.
#M23
(4) Programele de studii universitare de doctorat se pot organiza, de regulă, la
forma de învăţământ cu frecvenţă.
(4^1) Prin excepţie de la prevederile alin. (4) programele de studii universitare
de doctorat se pot organiza şi la forma de învăţământ cu frecvenţă redusă.
(4^2) Pentru programele de studii universitare de doctorat, obligaţiile referitoare
la frecvenţă şi frecvenţă redusă sunt stabilite de către conducerea universităţii la
propunerea Consiliului Studiilor Doctorale, conform unei metodologii elaborate de
Ministerul Educaţiei Naţionale. Granturile multianuale aferente studiilor
universitare de doctorat la forma cu frecvenţă redusă nu includ cuantumul burselor
individuale.
#B
(5) Diplomele şi certificatele de studii universitare eliberate de instituţiile de
învăţământ superior, în condiţiile legii, pentru aceleaşi programe de studii, indiferent
de forma de învăţământ absolvită, sunt echivalente. Metodologia de organizare a
examenelor, competenţele şi cunoştinţele verificate, corespondenţa dintre rezultatele
învăţării şi notele, diplomele sau certificatele de studii acordate trebuie să fie identice
pentru orice formă de învăţământ corespunzătoare unui anumit program de studii din
cadrul unei instituţii de învăţământ superior.
(6) Pot organiza programe de studii universitare la formele de învăţământ cu
frecvenţă redusă şi la distanţă numai instituţiile de învăţământ superior care au
acreditat programul de învăţământ respectiv la forma de învăţământ cu frecvenţă.
SECŢIUNEA a 4-a
Contracte de studii
ART. 141
Instituţia de învăţământ superior semnează cu fiecare student/studentdoctorand/cursant/cercetător post-doctoral înmatriculat la un program de studii un
contract de studii universitare în concordanţă cu prevederile regulamentelor de
organizare şi desfăşurare a programelor de studii şi cu respectarea legislaţiei în
vigoare. Contractele de studii nu se modifică în timpul anului universitar.
114
SECŢIUNEA a 5-a
Admiterea în programe de studii
ART. 142
(1) Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului elaborează anual o
metodologie-cadru privind organizarea admiterii în instituţiile de învăţământ
superior de stat şi particulare din România.
(2) Fiecare instituţie de învăţământ superior elaborează şi aplică propriul
regulament de organizare a admiterii în programele de studii oferite. Acest
regulament se elaborează conform metodologiei-cadru prevăzute la alin. (1).
(3) Condiţiile de admitere, inclusiv cifrele de şcolarizare trebuie făcute publice în
fiecare an, de către universitate, cu cel puţin 6 luni înainte de susţinerea concursului
de admitere.
(4) La admiterea în învăţământul superior de stat şi particular, pentru fiecare ciclu
şi program de studii universitare, cetăţenii statelor membre ale Uniunii Europene, ai
statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi ai Confederaţiei Elveţiene pot
candida în aceleaşi condiţii prevăzute de lege pentru cetăţenii români, inclusiv în
ceea ce priveşte taxele de şcolarizare.
(5) Instituţiile de învăţământ superior pot percepe de la candidaţi, în conformitate
cu prevederile legale în vigoare, taxe de înscriere pentru organizarea şi desfăşurarea
admiterii, în cuantumurile aprobate de senatele universitare. Senatele universitare
pot să prevadă, prin metodologiile proprii de admitere, scutirea la plata acestor taxe
sau reducerea lor.
(6) O persoană poate beneficia de finanţare de la buget pentru un singur program
de licenţă, pentru un singur program de master şi pentru un singur program de
doctorat.
#M23
(6^1) Persoana care a beneficiat gratuit de şcolarizare în cadrul unui program
de studii universitare finanţate de la bugetul de stat are, în condiţiile legii, dreptul
de a urma un alt program de studii universitare în cadrul aceluiaşi ciclu de studii
universitare:
a) în regim cu taxă, dacă instituţia de învăţământ superior de stat organizează
programul şi în acest mod;
b) în regim gratuit, cu finanţare de la bugetul de stat, în condiţiile în care
persoana achită contravaloarea serviciilor de şcolarizare de care a beneficiat
anterior cu finanţare de la bugetul de stat, integral sau parţial, în cazurile în care
programul de studii la care a fost admis este organizat doar cu finanţare integrală
de la buget.
115
(6^2) Încasarea sumei reprezentând contravaloarea serviciilor de şcolarizare se
realizează de către instituţia de învăţământ superior de stat care a asigurat
şcolarizarea, aceasta având totodată dreptul de a stabili ca plata efectivă a sumei
să se realizeze şi în tranşe/rate. Sumele încasate se fac venit la bugetul de stat.
(6^3) Cu ocazia înmatriculării persoana prevăzută la alin. (6^1) prezintă dovada
ca a efectuat/efectuează plata prevăzută la alin. (6^2).
#B
(7) Persoana admisă la un program de studii universitare de licenţă, master sau
doctorat are calitatea de student, respectiv student-doctorand, pe întreaga perioadă a
prezenţei sale în cadrul programului respectiv, de la înmatriculare şi până la
susţinerea examenului de finalizare a studiilor sau exmatriculare, mai puţin pe
perioadele de întrerupere a studiilor.
#M23
(7^1) Calitatea de student, respectiv student-doctorand se menţine inclusiv pe
perioada mobilităţilor interne şi internaţionale. În cazul mobilităţilor academice
internaţionale ale studenţilor care vin să studieze pe cont propriu valutar
recunoaşterea creditelor transferabile se realizează de către instituţiile de
învăţământ superior, în temeiul autonomiei universitare.
(7^2) Recunoaşterea creditelor transferabile în cazul mobilităţilor academice
internaţionale se poate realiza de către instituţiile de învăţământ superior numai
pentru persoana care dovedeşte calitatea de student cu documente relevante emise
de către instituţia de învăţământ superior pe care a frecventat-o.
(7^3) Condiţiile şi modul în care se realizează mobilitatea academică se stabilesc
printr-o metodologie aprobată prin ordin al ministrului educaţiei naţionale.
#B
(8) Instituţiile de învăţământ superior au obligaţia să restituie, în cel mult două
zile lucrătoare de la depunerea cererii şi necondiţionat, fără perceperea unor taxe,
dosarele candidaţilor declaraţi respinşi sau ale celor care renunţă la locul obţinut prin
admitere, după afişarea rezultatelor finale.
SECŢIUNEA a 6-a
Examene de finalizare a studiilor
ART. 143
(1) Examenele de finalizare a studiilor în învăţământul superior sunt:
a) examen de licenţă, pentru ciclul de studii universitare de licenţă sau examen de
diplomă pentru învăţământul din domeniul ştiinţelor inginereşti;
b) examen de disertaţie, pentru ciclul de studii universitare de master;
c) examen de susţinere publică a tezei de doctorat;
116
d) examen de certificare, pentru programele de studii postuniversitare de tip
specializare;
e) examen de selecţie, care precedă examenul de licenţă, în cazul
studenţilor/absolvenţilor care provin de la instituţii de învăţământ superior şi/sau
programe de studii care au intrat în lichidare.
(2) Examenele prevăzute la alin. (1) se organizează şi se desfăşoară numai de către
instituţiile de învăţământ superior acreditate, pe baza unui regulament propriu
aprobat de senatul universitar şi care respectă metodologia-cadru, aprobată prin
ordin al ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului, în termen de 6 luni
de la data intrării în vigoare a prezentei legi.
(3) Absolvenţii programelor de studiu din instituţiile de învăţământ superior
autorizate provizoriu vor finaliza studiile prin examen numai în cadrul instituţiilor
de învăţământ superior care au programe de studiu cu profil similar, acreditate,
desemnate de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului.
(4) Îndrumătorii lucrărilor de licenţă, de diplomă, de disertaţie şi de doctorat
răspund în solidar cu autorii acestora de asigurarea originalităţii conţinutului
acestora.
(5) Este interzisă comercializarea de lucrări ştiinţifice în vederea facilitării
falsificării de către cumpărător a calităţii de autor al unei lucrări de licenţă, de
diplomă, de disertaţie sau de doctorat.
SECŢIUNEA a 7-a
Examenele de evaluare pe parcurs a studenţilor
ART. 144
(1) Succesul academic al unui student pe parcursul unui program de studii este
determinat prin evaluări sumative de tip examen şi prin evaluarea continuă.
(2) Instituţiile de învăţământ superior dispun de metodologii de examinare
aprobate de senatul universitar, care au în vedere asigurarea calităţii şi respectarea
prevederilor Codului de etică şi deontologie universitară.
(3) Rezultatele în învăţare sunt apreciate la examene:
a) cu note întregi de la 10 la 1, nota 5 certificând dobândirea competenţelor
minimale aferente unei discipline şi promovarea unui examen;
b) cu calificative, după caz.
(4) Rezultatele unui examen sau ale unei evaluări pot fi anulate de către decanul
facultăţii în temeiul prevederilor din Carta universitară, atunci când se dovedeşte că
acestea au fost obţinute în mod fraudulos sau prin încălcarea prevederilor Codului
de etică şi deontologie universitară. Decanul poate dispune reorganizarea
examenului.
ART. 145
117
Analiza contestaţiilor depuse de candidaţii la admitere, de studenţii examinaţi, de
absolvenţi în cursul examenelor de finalizare a studiilor este în exclusivitate de
competenţa instituţiilor de învăţământ superior, conform propriilor regulamente
instituţionale şi prevederilor Cartei universitare.
SECŢIUNEA a 8-a
Diplome
ART. 146
Rectorul poate anula, cu aprobarea senatului universitar, un certificat sau o
diplomă de studii atunci când se dovedeşte că s-a obţinut prin mijloace frauduloase
sau prin încălcarea prevederilor Codului de etică şi deontologie universitară.
#M88
ART. 146^1
Titlul de doctor încetează să mai producă efecte juridice din momentul
comunicării dispoziţiei de retragere a acestuia.
#M88
ART. 146^2
(1) Diploma de doctor este revocată sau anulată prin hotărârea definitivă a unei
instanţe judecătoreşti.
(2) Prin derogare de la dispoziţiile alin. (6) al art. 1 din Legea contenciosului
administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare, instituţia
emitentă introduce acţiunea în anularea diplomei, în termen de un an de la data
dispoziţiei de retragere a titlului de doctor.
#B
ART. 147
(1) Recunoaşterea şi echivalarea studiilor sau a perioadelor de studii efectuate în
ţară sau în străinătate se realizează pe baza unei metodologii-cadru stabilite prin
ordin al ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului şi a unor metodologii
specifice aprobate de senatul universitar al fiecărei instituţii de învăţământ superior,
pe baza normelor europene, ale sistemului european de acumulare şi transfer al
creditelor de studii, cu respectarea metodologiei-cadru.
(2) Studiile efectuate în cadrul programului de studii întrerupt ca urmare a
exmatriculării datorate încălcării prevederilor Codului de etică şi deontologie
universitară nu pot fi recunoscute în cazul unei noi înmatriculări.
(3) În cazul unor programe de studii organizate în comun de două sau mai multe
universităţi, actele de studii se eliberează în concordanţă cu reglementările naţionale
şi cu prevederile acordurilor interinstituţionale.
SECŢIUNEA a 9-a
118
Credite de studii
ART. 148
(1) Programele de studii universitare planifică şi organizează volumul de muncă
specific activităţilor de predare, învăţare, aplicare practică şi examinare în
concordanţă cu ECTS/SECT, exprimându-l în termenii creditelor de studii
transferabile. Un credit de studiu transferabil constă în cantitatea de muncă
intelectuală dirijată şi independentă necesară pentru finalizarea individuală de către
student a unei unităţi componente a unui curs din cadrul unui program de studii
universitare, completată cu validarea rezultatelor învăţării.
(2) Munca intelectuală individuală a unui student nu poate fi mai mică decât cea
corespunzătoare unui număr anual de 60 de credite de studiu transferabile.
(3) Numărul minim de credite necesar promovării anului universitar se stabileşte
de către senatul universitar.
(4) Durata programelor de studii universitare de licenţă şi master, pe domenii de
specializare, se stabileşte la propunerea Ministerului Educaţiei, Cercetării,
Tineretului şi Sportului şi se aprobă prin hotărâre a Guvernului.
(5) Durata totală cumulată a ciclului de studii universitare de licenţă şi de master
corespunde obţinerii a cel puţin 300 de credite de studii transferabile.
(6) Numărul de credite de studii transferabile aferente ciclului de studii
universitare de doctorat se stabileşte de fiecare universitate în funcţie de domeniul
ştiinţific sau artistic.
ART. 149
(1) Numărul creditelor de studii transferabile constituie elementul de referinţă pe
care universităţile îl pot utiliza în recunoaşterea unor studii sau perioade de studii
universitare legale efectuate anterior în acelaşi domeniu fundamental în scopul
echivalării şi transferării creditelor de studiu transferabile şi a eventualei continuări
a studiilor dintr-un program de studii.
(2) Pentru echivalarea, continuarea sau finalizarea studiilor şi recunoaşterea în
străinătate a unor diplome eliberate anterior introducerii sistemului de credite
transferabile, pe baza informaţiilor existente în registrul matricol propriu, instituţiile
de învăţământ superior acreditate pot elibera, la cerere, documente în cadrul cărora
să fie atribuit un număr de credite de studiu transferabile disciplinelor de curs urmate
de absolvent. Pentru această operaţiune, instituţiile de învăţământ superior pot
percepe taxe în cuantumul aprobat de senatul universitar.
(3) Pentru cadrele didactice din învăţământul preuniversitar, Ministerul Educaţiei,
Cercetării, Tineretului şi Sportului poate echivala printr-o metodologie specifică, pe
baza ECTS/SECT, învăţământul universitar de scurtă durată, realizat prin colegiul
cu durata de 3 ani sau institutul pedagogic cu durată de 3 ani, cu ciclul I de studii
universitare de licenţă, potrivit legii.
119
SECŢIUNEA a 10-a
Ciclul I – Studii universitare de licenţă
A. Organizarea
#M42
ART. 150
(1) Acreditarea unui program de studii universitare de licenţă şi stabilirea
numărului maxim de studenţi care pot fi şcolarizaţi în cadrul programului şi cărora
li se poate acorda o diplomă de absolvire se realizează prin hotărâre a Guvernului,
în urma evaluării externe realizate de către ARACIS sau de către o altă agenţie de
asigurare a calităţii, din ţară sau din străinătate, înregistrată în Registrul European
pentru Asigurarea Calităţii în Învăţământul Superior (EQAR). Studiile universitare
de licenţă corespund unui număr cuprins între minimum 180 şi maximum 240 de
credite de studii transferabile, conform ECTS/SECT, respectiv între minimum 240
şi maximum 300 de credite, în cazul dublei specializări, şi se finalizează prin nivelul
6 din EQF/CEC.
#B
(2) La învăţământul cu frecvenţă, durata specifică a studiilor universitare de
licenţă este, după caz, de 3 – 4 ani şi corespunde unui număr de minimum 60 de
credite de studii transferabile pentru un an de studii. Durata studiilor de licenţă
pentru învăţământul universitar din domeniile ştiinţe inginereşti, ştiinţe juridice şi
teologie pastorală este de 4 ani.
(3) Un procent de maximum 5% din numărul studenţilor cu frecvenţă dintr-un
program de studii universitare de licenţă pot parcurge, cu aprobarea consiliului
facultăţii, 2 ani de studii într-un singur an, cu excepţia instituţiilor de învăţământ
superior medical şi al ultimului an de studii, în condiţiile prevăzute de regulamentele
de organizare şi desfăşurare a programelor de studii şi cu respectarea legislaţiei în
vigoare.
(4) În cadrul studiilor universitare de licenţă este obligatorie efectuarea unor stagii
de practică. Universităţile au obligaţia de a asigura un minim de 30% din locurile de
practică necesare, dintre care cel puţin 50% în afara universităţilor.
(5) Studiile universitare de licenţă la forma de învăţământ cu frecvenţă se pot
organiza în regim de finanţare de la bugetul de stat sau în regim cu taxă. Ministerul
Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului alocă pentru studiile universitare de
licenţă la forma de învăţământ cu frecvenţă un număr de granturi de studii finanţate
de la buget, pentru universităţile de stat.
#M42
(6) Senatul universitar poate înfiinţa duble specializări, formate prin alăturarea
a două programe de studiu acreditate existente, incluse în Nomenclatorul
120
domeniilor şi specializărilor/programelor de studii universitare şi structura
instituţiilor de învăţământ superior.
(7) Un program de studiu poate viza obţinerea unor calificări existente în
Registrul Naţional al Calificărilor din Învăţământul Superior (RNCIS) sau calificări
noi care se înscriu şi se înregistrează în RNCIS potrivit metodologiei stabilite prin
ordin al ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice.
#B
B. Admiterea
#M30
ART. 151
(1) Pot participa la admiterea în ciclul I de studii universitare absolvenţii de liceu
cu diplomă de bacalaureat sau diplomă echivalentă.
(2) În cadrul metodologiei proprii, instituţiile de învăţământ superior stabilesc
facilităţi sau condiţii speciale referitoare la admiterea candidaţilor la programe de
studii universitare de licenţă, care au obţinut în perioada studiilor liceale distincţii
la olimpiadele şcolare şi/sau la alte concursuri naţionale sau internaţionale.
(3) Candidaţii la studiile universitare de licenţă care au obţinut, în perioada
studiilor liceale, distincţii (premiile I, II, III, menţiune) la olimpiadele şcolare
internaţionale recunoscute de Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice
beneficiază de dreptul de a se înscrie, fără susţinerea concursului de admitere, pe
locuri finanţate de la buget, pentru un program de licenţă, masterat sau doctorat.
(4) Bursa „Meritul Olimpic” se acordă, conform alin. (3), pe toată durata studiilor
liceale şi universitare, dacă se menţine performanţa. Bursa se acordă din fonduri
bugetare, din bugetul Ministerului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice.
#B
C. Diploma
ART. 152
(1) Diploma conferită după promovarea unui program de studii universitare de
licenţă se numeşte diplomă de licenţă, diplomă de inginer sau, după caz, diplomă de
urbanist.
(2) Pe diploma de licenţă, pe diploma de inginer sau, după caz, pe diploma de
urbanist se menţionează toate informaţiile necesare pentru a descrie programul de
studii absolvit, inclusiv forma de învăţământ urmată şi titlul obţinut. Diploma de
licenţă, diploma de inginer, respectiv diploma de urbanist sunt însoţite de
suplimentul la diplomă şi se eliberează, gratuit, în limba română şi într-o limbă de
circulaţie internaţională.
SECŢIUNEA a 11-a
121
Ciclul II – Studii universitare de master
A. Organizarea
ART. 153
(1) Programele de studii universitare de master reprezintă al II-lea ciclu de studii
universitare şi se finalizează prin nivelul 7 din EQF/CEC şi din Cadrul Naţional al
Calificărilor. Acestea au o durată normală de 1 – 2 ani şi corespund unui număr
minim de credite de studii transferabile, cuprins între 60 şi 120. Pentru profesii
reglementate prin norme, recomandări sau bune practici europene, ciclul I şi ciclul
II de studii universitare pot fi oferite comasat, într-un program unitar de studii
universitare cu o durată cuprinsă între 5 şi 6 ani, la învăţământul cu frecvenţă, în
condiţiile prezentei legi, diplomele obţinute fiind echivalente diplomei de master.
(2) Diploma de absolvire sau de licenţă a absolvenţilor învăţământului superior de
lungă durată din perioada anterioară aplicării celor trei cicluri tip Bologna este
echivalentă cu diploma de studii universitare de master în specialitate.
ART. 154
(1) Programele de studii universitare de master pot fi:
a) master profesional, orientat preponderent spre formarea competenţelor
profesionale;
b) master de cercetare, orientat preponderent spre formarea competenţelor de
cercetare ştiinţifică. Învăţarea realizată în cadrul masterului de cercetare poate fi
echivalată cu primul an de studiu din cadrul programelor de studii universitare de
doctorat. Masterul de cercetare este exclusiv la forma de învăţământ cu frecvenţă şi
poate fi organizat în cadrul şcolilor doctorale;
c) master didactic, organizat exclusiv la forma de învăţământ cu frecvenţă.
(2) Pot organiza programe de studii universitare de master într-un domeniu acele
instituţii de învăţământ superior care sunt acreditate sau autorizate provizoriu în
acest scop.
ART. 155
(1) Acreditarea pentru o universitate a unui domeniu de studii universitare de
master, împreună cu stabilirea numărului maxim al studenţilor care pot fi şcolarizaţi
şi cărora li se poate acorda o diplomă de absolvire se realizează prin hotărâre a
Guvernului, în urma evaluării externe realizate de către ARACIS sau de către o altă
agenţie de asigurare a calităţii, din ţară sau străinătate, înregistrată în Registrul
European pentru Asigurarea Calităţii în Învăţământul Superior, denumit în
continuare EQAR.
(2) În cadrul domeniului acreditat sau autorizat provizoriu pentru studii
universitare de master, programele de studii promovate sunt stabilite anual de către
senatul universitar şi comunicate Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi
Sportului până la data de 1 februarie a fiecărui an, pentru a fi publicate centralizat.
122
(3) Instituţiile de învăţământ superior pot stabili parteneriate cu operatori
economici, asociaţii profesionale şi/sau instituţii publice pentru dezvoltarea unor
programe de studii universitare de master care să răspundă cerinţelor pieţei muncii.
(4) Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului alocă pentru studiile
universitare de master la forma de învăţământ cu frecvenţă un număr de granturi de
studii finanţate de la buget, pentru universităţile de stat.
B. Admiterea
ART. 156
Pot candida la programe de studii universitare de master absolvenţii cu diplomă
de licenţă sau echivalentă.
C. Diploma
ART. 157
Diploma conferită după promovarea unui program de studii universitare de master
şi susţinerea cu succes a lucrării de disertaţie se numeşte diplomă de master şi
cuprinde toate informaţiile necesare pentru a descrie programul de studii absolvit,
inclusiv forma de învăţământ. Aceasta este însoţită de suplimentul la diplomă care
se eliberează gratuit, în limba română şi o limbă de circulaţie internaţională.
SECŢIUNEA a 12-a
Ciclul III – Studii universitare de doctorat
A. Organizarea
ART. 158*)
(1) Studiile universitare de doctorat reprezintă al III-lea ciclu de studii universitare
şi permit dobândirea unei calificări de nivelul 8 din EQF/CEC şi din Cadrul Naţional
al Calificărilor. Acestea se desfăşoară pe baza unui cod al studiilor universitare de
doctorat, aprobat prin hotărâre a Guvernului.
(2) Programele de studii universitare de doctorat se organizează în şcoli doctorale
acreditate sau autorizate provizoriu. Şcolile doctorale se pot organiza de către o
universitate sau un consorţiu universitar ori de către consorţii sau parteneriate care
se stabilesc legal între o universitate sau un consorţiu universitar şi unităţi de
cercetare-dezvoltare. Universităţile, respectiv parteneriatele sau consorţiile
organizatoare de una sau mai multe şcoli doctorale acreditate sau autorizate
provizoriu constituie o instituţie organizatoare de studii universitare de doctorat,
denumită în continuare IOSUD, recunoscută ca atare de Ministerul Educaţiei,
Cercetării, Tineretului şi Sportului, pe baza autorizării provizorii, a acreditării,
respectiv a evaluării periodice.
123
(3) Academia Română poate înfiinţa Şcoala de Studii Doctorale a Academiei
Române, cu respectarea prevederilor prezentei legi în privinţa autorizării, acreditării
şi funcţionării ca instituţie de învăţământ superior. Şcoala de Studii Doctorale a
Academiei Române poate fi IOSUD şi poate organiza programe universitare de
doctorat.
#M71
(4) Procesul de evaluare a studiilor doctorale, în vederea acreditării sau
menţinerii acreditării, după caz, cuprinde, obligatoriu, parcurgerea următoarelor
etape, astfel:
a) evaluarea, în cadrul evaluării externe a IOSUD-ului, prevăzută de art. 13 lit.
a) – c) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 75/2005, aprobată cu modificări
prin Legea nr. 87/2006, cu modificările şi completările ulterioare, a componentei
organizatorice, denumită şcoală doctorală, organizată în condiţiile art. 132 alin. (4)
în cadrul IOSUD-ului;
b) evaluarea domeniilor de studii universitare de doctorat, în care sunt organizate
programele de studii universitare de doctorat. Când un domeniu de studii
universitare de doctorat este organizat de mai multe şcoli doctorale, din cadrul
aceluiaşi IOSUD, evaluarea se realizează, o singură dată, la nivelul IOSUD.
(4^1) Procesul de evaluare prevăzut la alin. (4) se realizează de către ARACIS
sau de către o altă agenţie de asigurare a calităţii, din ţară sau străinătate, înscrisă
în EQAR. În activitatea de evaluare a şcolilor doctorale, ARACIS cooptează şi
experţi internaţionali.
(4^2) ARACIS poate solicita rapoarte de la:
a) Consiliul Naţional al Cercetării Ştiinţifice privind elementele prevăzute de art.
219 alin. (3);
b) Consiliul Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor
Universitare privind elementele prevăzute de art. 219 alin. (1).
(4^3) Sistemul de criterii şi metodologia de evaluare se stabilesc pe baza
propunerilor ARACIS, prin ordin al ministrului educaţiei naţionale**). Fiecare
şcoală doctorală este evaluată, din 5 în 5 ani, în cadrul procesului de evaluare
periodică a IOSUD-ului.
#B
(5) Pe baza rezultatelor evaluării şcolii doctorale, ARACIS sau agenţia prevăzută
la alin. (4) propune Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului
acordarea sau, după caz, retragerea acreditării în vederea organizării de studii
universitare de doctorat. Acreditarea în vederea organizării de studii universitare de
doctorat se atestă prin ordin al ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi
sportului.
(6) Programele de studii universitare de doctorat sunt de două tipuri:
124
a) doctorat ştiinţific, care are ca finalitate producerea de cunoaştere ştiinţifică
originală, relevantă internaţional, pe baza unor metode ştiinţifice, organizat numai
la forma de învăţământ cu frecvenţă. Doctoratul ştiinţific este o condiţie pentru
cariera profesională în învăţământul superior şi cercetare;
b) doctorat profesional, în domeniile artelor sau sportului, care are ca finalitate
producerea de cunoaştere originală pe baza aplicării metodei ştiinţifice şi a reflecţiei
sistematice, asupra unor creaţii artistice sau asupra unor performanţe sportive de
înalt nivel naţional şi internaţional şi care poate constitui o bază pentru cariera
profesională în învăţământul superior şi în cercetare în domeniile artelor şi sportului.
(7) Şcolile doctorale din cadrul IOSUD se organizează pe discipline sau tematici
disciplinare şi interdisciplinare.
(8) Studiile universitare de doctorat dispun, în cadrul instituţional al IOSUD, de
sisteme proprii şi specifice de conducere şi administrare a programelor de studii şi
cercetare, inclusiv la nivelul şcolilor doctorale. La nivelul IOSUD funcţionează
consiliul pentru studiile universitare de doctorat. La nivelul fiecărei şcoli doctorale
funcţionează consiliul şcolii doctorale. Aceste structuri funcţionează conform
prevederilor prezentei legi şi ale codului studiilor universitare de doctorat prevăzut
la alin. (1).
#CIN
*) Conform art. VIII alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 96/2016
(#M42), cu modificările ulterioare, prin derogare de la prevederile art. 158 alin. (4)
şi (5), şcolile doctorale îşi menţin acreditarea până la realizarea procesului de
evaluare periodică, dar nu mai târziu de 31 decembrie 2019.
Menţionăm că, ulterior publicării Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.
96/2016 (#M42), alin. (4) al art. 158 a fost modificat prin art. I pct. 10 din
Ordonanţa Guvernului nr. 9/2018 (#M71).
**) A se vedea Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 3200/2019 privind
Metodologia de evaluare a studiilor universitare de doctorat şi a sistemelor de
criterii, standarde şi indicatori de performanţă.
#B
ART. 159
(1) Programul de studii universitare de doctorat se desfăşoară în cadrul unei şcoli
doctorale sub coordonarea unui conducător de doctorat şi cuprinde:
a) un program de pregătire bazat pe studii universitare avansate, în cadrul şcolii
doctorale;
b) un program individual de cercetare ştiinţifică sau creaţie artistică.
(2) În domeniile de studii reglementate la nivel european, durata studiilor
universitare de doctorat respectă reglementările în cauză.
125
(3) Durata programului de studii universitare de doctorat este, de regulă, de 3 ani.
În situaţii speciale, durata programului de studii universitare de doctorat poate fi
prelungită cu 1 – 2 ani, cu aprobarea senatului universitar, la propunerea
conducătorului de doctorat şi în limita fondurilor disponibile.
(4) O şcoală doctorală poate recunoaşte, conform regulamentului propriu de
organizare şi desfăşurare a studiilor universitare de doctorat şi în condiţiile prezentei
legi, parcurgerea unor stagii anterioare de doctorat şi/sau a unor stagii de cercetare
ştiinţifică, desfăşurate în ţară sau în străinătate, în universităţi sau în centre de
cercetare de prestigiu, precum şi recunoaşterea unor cursuri parcurse în cadrul
programelor de studii universitare de master de cercetare.
(5) Studiile universitare de doctorat se pot întrerupe din motive temeinice, în
condiţiile stabilite prin regulamentul instituţional propriu de organizare şi
desfăşurare a studiilor universitare de doctorat. Durata acestor studii se prelungeşte,
în consecinţă, cu perioadele cumulate ale întreruperilor aprobate.
(6) Curriculumul de pregătire şi programul de cercetare sunt stabilite de
conducătorul de doctorat şi de şcoala doctorală.
#M18
ART. 160
(1) Studiile universitare de doctorat se organizează cu finanţare de la bugetul de
stat, în regim cu taxă sau din alte surse legal constituite. Finanţarea studiilor de
doctorat poate fi realizată şi de persoane juridice de drept privat sau de institute de
cercetare-dezvoltare, pe baza unui contract. Modelul de contract şi metodologia de
realizare a finanţării se aprobă prin ordin al ministrului educaţiei naţionale.
(2) Prin hotărâre a Guvernului iniţiată de Ministerul Educaţiei Naţionale se alocă
anual, pentru studiile universitare de doctorat, un număr de locuri multianuale,
echivalent numărului de granturi multianuale, pe o durată de minimum 3 ani. În
metodologia de calcul a finanţării universităţilor se vor avea în vedere costurile
pentru programul de studii avansate şi pentru programul de cercetare. Aceste
costuri sunt ajustate cu coeficienţi corespunzători pe domenii disciplinare şi
profesionale ale doctoratului.
(3) Alocarea locurilor, respectiv a granturilor, pe universităţi se aprobă prin
ordin al ministrului educaţiei naţionale. Prioritate vor avea universităţile de
cercetare avansată şi educaţie.
(4) *** Abrogat
#M4
(5) Prin excepţie de la prevederile alin. (3) şi (4), pentru anul universitar 2012 –
2013, numărul granturilor doctorale se stabileşte prin hotărâre a Guvernului şi se
repartizează IOSUD prin ordin al ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi
sportului. IOSUD repartizează şcolilor doctorale granturile doctorale prin
competiţie între acestea, pe baza unei metodologii aprobate de senatul universităţii.
126
#B
ART. 161
Doctoratul se poate desfăşura în limba română, în limba minorităţilor naţionale
sau într-o limbă de circulaţie internaţională, conform contractului de studii doctorale
încheiat între IOSUD, conducătorul de doctorat şi studentul-doctorand.
ART. 162
(1) Studiile universitare de doctorat se pot organiza şi în cotutelă, caz în care
studentul-doctorand îşi desfăşoară activitatea sub îndrumarea concomitentă a unui
conducător de doctorat din România şi a unui conducător de doctorat dintr-o altă ţară
sau sub îndrumarea concomitentă a doi conducători de doctorat din instituţii diferite
din România, pe baza unui acord scris între instituţiile organizatoare implicate.
Doctoratul în cotutelă poate fi organizat şi în cazul în care conducătorii de doctorat
sunt din aceeaşi IOSUD, dar au specializări/domenii diferite de studiu sau unul
dintre conducătorii de doctorat a atins vârsta pensionării, conform prevederilor din
Carta universitară.
#M4
(1^1) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), în anul universitar 2012 – 2013,
studiile universitare de doctorat se pot organiza şi în cotutelă, caz în care studentul
doctorand îşi desfăşoară activitatea sub îndrumarea concomitentă a unui
conducător de doctorat din România şi a unui conducător de doctorat dintr-o altă
ţară sau sub îndrumarea concomitentă a 2 conducători de doctorat din instituţii
diferite din România, pe baza unui acord scris între instituţiile organizatoare
implicate. Doctoratul în cotutelă poate fi organizat şi în cazul în care conducătorii
de doctorat sunt din aceeaşi IOSUD, dar au specializări/domenii diferite de studii,
conform prevederilor din Carta universitară.
#B
(2) În contextul politicilor de asigurare a mobilităţii universitare, IOSUD poate
angaja, pe bază de contract, specialişti din străinătate care deţin dreptul legal de a
conduce doctorat, conform art. 166 alin. (4).
B. Admiterea
ART. 163
Au dreptul să participe la concursul de admitere la studii universitare de doctorat
numai absolvenţii cu diplomă de master sau echivalentă acesteia.
C. Studentul-doctorand
ART. 164
(1) Pe parcursul desfăşurării studiilor universitare de doctorat, persoana înscrisă
în programul de studii are calitatea de student-doctorand. Studenţii-doctoranzi sunt
127
încadraţi de către IOSUD sau oricare dintre membrii IOSUD ca asistenţi de cercetare
sau asistenţi universitari, pe perioadă determinată.
#M23
(1^1) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), studenţii-doctoranzi la forma de
învăţământ cu frecvenţă redusă nu au obligaţia de a fi încadraţi de către IOSUD ca
asistenţi de cercetare sau asistenţi universitari, pe perioadă determinată.
#B
(2) Pe toată durata activităţii, studentul-doctorand beneficiază de recunoaşterea
vechimii în muncă şi specialitate şi de asistenţă medicală gratuită, fără plata
contribuţiilor la asigurările sociale de stat, la asigurările pentru şomaj, la asigurările
sociale de sănătate şi pentru accidente de muncă şi boli profesionale.
(3) Studentul-doctorand poate desfăşura activităţi didactice, potrivit contractului
de studii de doctorat, în limita a 4 – 6 ore convenţionale didactice pe săptămână.
Activităţile didactice care depăşesc acest nivel vor fi remunerate în conformitate cu
legislaţia în vigoare, intrând sub incidenţa Codului muncii, cu respectarea drepturilor
şi obligaţiilor ce revin salariatului şi cu plata contribuţiilor datorate, potrivit legii, la
asigurările sociale de stat, la asigurările pentru şomaj, la asigurările sociale de
sănătate şi pentru accidente de muncă şi boli profesionale.
ART. 165
(1) Perioada desfăşurării studiilor universitare de doctorat este asimilată, conform
legislaţiei în domeniul pensiilor, pentru stabilirea stagiului de cotizare, cu excepţia
cazului în care studentul-doctorand realizează venituri pentru care plăteşte, în
această perioadă, contribuţii la asigurările sociale.
(2) După susţinerea tezei de doctorat, IOSUD eliberează o adeverinţă care atestă
perioada în care studentul-doctorand a urmat studiile universitare de doctorat.
D. Conducătorul de doctorat
ART. 166
(1) Pot fi conducători de doctorat persoanele care au obţinut dreptul de conducere
de doctorat înaintea intrării în vigoare a prezentei legi, precum şi persoanele care au
obţinut atestatul de abilitare, având cel puţin funcţia de lector/şef de lucrări, respectiv
de cercetător ştiinţific gradul III.
#M42
(2) Calitatea de conducător de doctorat este acordată prin ordin al ministrului
educaţiei, naţionale şi cercetării ştiinţifice, la propunerea CNATDCU de acordare
a atestatului de abilitare, în conformitate cu standardele şi procedurile elaborate de
Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice. Aceste standarde se
stabilesc pe baza unor criterii de evaluare relevante la nivel internaţional, propuse
de CNATDCU şi aprobate prin ordin al ministrului educaţiei naţionale şi cercetării
ştiinţifice. Standardele minimale de acceptare de către CNATDCU a dosarului
128
pentru obţinerea atestatului de abilitare nu depind de funcţia didactică sau de
gradul profesional.
#B
(3) Pentru a conduce doctorate, cadrele didactice şi de cercetare care au dobândit
acest drept trebuie să aibă un contract de muncă cu un IOSUD sau o instituţie
membră a unui IOSUD şi să fie membre ale unei şcoli doctorale. Cadrele didactice
şi de cercetare abilitate şi cercetătorii ştiinţifici abilitaţi devin conducători de
doctorat în urma abilitării.
(4) Specialiştii care au dobândit dreptul legal de a conduce doctorate în instituţii
de învăţământ superior sau de cercetare-dezvoltare din străinătate dobândesc
calitatea de conducător de doctorat în cadrul IOSUD din România, după cum
urmează:
a) specialiştii care au calitatea de conducător de doctorat în una din ţările Uniunii
Europene, ale Spaţiului Economic European şi Confederaţia Elveţiană dobândesc
automat calitatea de conducător de doctorat în România, pe baza unei metodologii
aprobate prin ordin al ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului;
b) Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului stabileşte o listă a
instituţiilor de învăţământ superior, din afara ţărilor menţionate la lit. a), aflate
printre cele mai prestigioase universităţi ale lumii. Specialiştii care au calitatea de
conducător de doctorat în una din instituţiile aflate pe această listă dobândesc
automat calitatea de conducător de doctorat în România, în urma unei metodologii
aprobate prin ordin al ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului;
c) specialiştii care sunt conducători de doctorat în cadrul unor instituţii din
străinătate, altele decât cele prevăzute la lit. a) sau b), pot obţine calitatea de
conducător de doctorat în România, fie printr-o convenţie internaţională de
recunoaştere reciprocă, fie conform prevederilor alin. (2).
(5) Un conducător de doctorat poate îndruma studenţi-doctoranzi numai în
domeniul pentru care a obţinut acest drept.
ART. 167
(1) Un conducător de doctorat nu poate îndruma simultan studenţi-doctoranzi
decât într-un singur IOSUD, excepţie făcând doctoratele conduse în cotutelă.
#M7
(2) Numărul studenţilor-doctoranzi care pot fi îndrumaţi simultan de către un
conducător de doctorat se stabileşte de către senatul universitar.
#B
(3) Pentru activitatea pe care o desfăşoară în această calitate, conducătorii de
doctorat sunt remuneraţi în conformitate cu legislaţia în vigoare.
ART. 168*)
(1) Teza de doctorat se elaborează conform cerinţelor stabilite de IOSUD prin
regulamentul de organizare şi desfăşurare a programelor de studii universitare de
129
doctorat şi în concordanţă cu reglementările prevăzute în codul studiilor universitare
de doctorat.
(2) Comisia de susţinere publică a tezei de doctorat, denumită în continuare
comisie de doctorat, este propusă de conducătorul de doctorat şi aprobată de
conducerea IOSUD. Comisia de doctorat este alcătuită din cel puţin 5 membri:
preşedintele, ca reprezentant al IOSUD, conducătorul de doctorat şi cel puţin 3
referenţi oficiali din ţară sau din străinătate, specialişti în domeniul în care a fost
elaborată teza de doctorat şi din care cel puţin doi îşi desfăşoară activitatea în afara
IOSUD respective. Membrii comisiei de doctorat au titlul de doctor şi au cel puţin
funcţia didactică de conferenţiar universitar sau de cercetător ştiinţific gradul II ori
au calitatea de conducător de doctorat, în ţară sau în străinătate.
(3) Teza de doctorat se susţine în şedinţă publică în faţa comisiei de doctorat, după
evaluarea de către toţi referenţii. Susţinerea tezei de doctorat poate avea loc în
prezenţa a cel puţin 4 dintre membrii comisiei de doctorat, cu participarea obligatorie
a preşedintelui comisiei şi a conducătorului de doctorat. Susţinerea publică include
obligatoriu o sesiune de întrebări din partea membrilor comisiei de doctorat şi a
publicului.
(4) Pe baza susţinerii publice a tezei de doctorat şi a rapoartelor referenţilor
oficiali, comisia de doctorat evaluează şi deliberează asupra calificativului pe care
urmează să îl atribuie tezei de doctorat. Calificativele care pot fi atribuite sunt:
„Excelent”, „Foarte bine”, „Bine”, „Satisfăcător” şi „Nesatisfăcător”. De regulă,
calificativul „Excelent” se acordă pentru maximum 15% dintre candidaţii care obţin
titlul de doctor într-un anumit IOSUD, în decursul unui an universitar.
(5) Dacă studentul-doctorand a îndeplinit toate cerinţele prevăzute în programul
de cercetare ştiinţifică şi aprecierile asupra tezei de doctorat permit atribuirea
calificativului „Excelent”, „Foarte bine”, „Bine” sau „Satisfăcător” comisia de
doctorat propune acordarea titlului de doctor, propunere care se înaintează
CNATDCU, spre validare. CNATDCU, în urma evaluării dosarului, propune
ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului acordarea sau neacordarea
titlului de doctor.
(6) În cazul atribuirii calificativului „Nesatisfăcător”, comisia de doctorat va
preciza elementele de conţinut care urmează să fie refăcute sau completate în teza
de doctorat şi va solicita o nouă susţinere publică a tezei. A doua susţinere publică a
tezei are loc în faţa aceleiaşi comisii de doctorat, ca şi în cazul primei susţineri. În
cazul în care şi la a doua susţinere publică se obţine calificativul „Nesatisfăcător”,
titlul de doctor nu va fi acordat, iar studentul-doctorand va fi exmatriculat.
(7) Titlul de doctor se atribuie prin ordin al ministrului educaţiei, cercetării,
tineretului şi sportului, după validarea tezei de doctorat de către CNATDCU.
#M27
130
(7^1) Titularul unui titlu ştiinţific poate solicita Ministerului Educaţiei şi
Cercetării Ştiinţifice renunţarea la titlul în cauză. În acest caz Ministerul Educaţiei
şi Cercetării Ştiinţifice ia act de renunţare printr-un ordin de revocare emis în acest
scop.
(7^2) Actul administrativ constatator al titlului ştiinţific se anulează de la data
emiterii ordinului de revocare. Procedura de renunţare la titlu, precum şi cea
privind anularea actului administrativ constatator al titlului ştiinţific se aprobă prin
ordin al ministrului educaţiei şi cercetării ştiinţifice.
#B
(8) În cazul în care CNATDCU invalidează argumentat teza de doctorat, IOSUD
primeşte din partea Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului o
motivaţie scrisă de invalidare, redactată în baza observaţiilor CNATDCU. Lucrarea
de doctorat poate fi retransmisă CNATDCU în termen de un an de la data primei
invalidări. Dacă lucrarea de doctorat se invalidează şi a doua oară, titlul de doctor
nu va fi acordat, iar studentul-doctorand va fi exmatriculat.
(9) Teza de doctorat este un document public. Aceasta se redactează şi în format
digital. În domeniul artelor, teza de doctorat poate fi însoţită de înregistrarea pe
suport digital a creaţiei artistice originale. Teza de doctorat şi anexele sale se publică
pe un site administrat de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului,
cu respectarea legislaţiei în vigoare în domeniul drepturilor de autor.
#M76
(10) După acordarea titlului de doctor, în termen de maximum 180 de zile,
IOSUD are obligaţia transmiterii către Biblioteca Naţională a României a unui
exemplar tipărit al tezei de doctorat şi al anexelor acesteia, conform Legii nr.
111/1995 privind Depozitul legal de documente, republicată, exemplar destinat
Fondului intangibil, precum şi a unui exemplar digital al acestora, pe suport
electronic, destinat consultării la cerere, la sediul Bibliotecii Naţionale a României,
de către orice persoană interesată, în condiţiile respectării reglementărilor legale
în vigoare.
#CIN
*) A se vedea şi Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 5110/2018 privind
aprobarea standardelor naţionale minimale pentru acordarea titlului de doctor.
#B
ART. 169
(1) Diploma conferită după promovarea unui program de studii universitare de
doctorat se numeşte diplomă de doctor. În diploma care certifică obţinerea şi
deţinerea titlului de doctor se menţionează, în mod expres, domeniul disciplinar sau
interdisciplinar al doctoratului pentru doctoratul ştiinţific; în cea care certifică
131
obţinerea şi deţinerea titlului de doctor într-un domeniu profesional se menţionează,
în mod expres, domeniul profesional al doctoratului.
(2) În urma finalizării studiilor universitare de doctorat ştiinţific, se conferă de
către IOSUD diploma şi titlul de doctor în ştiinţe, corespunzându-i acronimul Dr.
(3) În urma finalizării studiilor universitare de doctorat profesional, se conferă de
către IOSUD diploma şi titlul de doctor într-un domeniu profesional,
corespunzându-i acronimul Dr. P.
ART. 170
(1) În cazul nerespectării standardelor de calitate sau de etică profesională,
Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, pe baza unor rapoarte
externe de evaluare, întocmite, după caz, de CNATDCU, de CNCS, de Consiliul de
etică şi management universitar sau de Consiliul Naţional de Etică a Cercetării
Ştiinţifice, Dezvoltării Tehnologice şi Inovării, poate lua următoarele măsuri,
alternativ sau simultan:
a) retragerea calităţii de conducător de doctorat;
b) retragerea titlului de doctor;
c) retragerea acreditării şcolii doctorale, ceea ce implică retragerea dreptului şcolii
doctorale de a organiza concurs de admitere pentru selectarea de noi studenţidoctoranzi.
(2) Reacreditarea şcolii doctorale se poate obţine după cel puţin 5 ani de la
pierderea acestei calităţi, numai în urma reluării procesului de acreditare, conform
art. 158.
(3) Redobândirea calităţii de conducător de doctorat se poate obţine după cel puţin
5 ani de la pierderea acestei calităţi, la propunerea IOSUD, pe baza unui raport de
evaluare internă, ale cărui aprecieri sunt validate printr-o evaluare externă efectuată
de CNATDCU. Rezultatele pozitive ale acestor proceduri sunt condiţii necesare
pentru aprobare din partea Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi
Sportului.
(4) Conducătorii de doctorat sunt evaluaţi o dată la 5 ani. Procedurile de evaluare
sunt stabilite de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, la
propunerea CNATDCU.
CAPITOLUL IV
Organizarea învăţământului postuniversitar
ART. 171
Programele postuniversitare sunt:
a) programe postdoctorale de cercetare avansată;
b) programe postuniversitare de formare şi dezvoltare profesională continuă;
#M23
132
c) programe postuniversitare de perfecţionare.
#B
SECŢIUNEA 1
Programele postdoctorale
ART. 172
(1) Programele postdoctorale de cercetare avansată:
#M7
a) sunt programe destinate persoanelor care au obţinut o diplomă de doctor în
ştiinţe cu cel mult 5 ani înainte de admiterea în programul postdoctoral;
#B
b) asigură cadrul instituţional pentru dezvoltarea cercetărilor după finalizarea
studiilor universitare de doctorat;
c) au o durată de minimum un an;
d) se pot finanţa de către instituţii publice sau de către operatori economici;
e) în cadrul instituţiilor de învăţământ superior se desfăşoară în cadrul unei şcoli
doctorale pe baza planului de cercetare propus de cercetătorul postdoctoral şi aprobat
de şcoala doctorală.
(2) În cadrul instituţiilor de învăţământ superior, programele postdoctorale pot fi
organizate doar în cadrul şcolilor doctorale acreditate pentru organizarea de
programe de studii universitare de doctorat. Programele postdoctorale pot fi
organizate şi în cadrul unităţilor de cercetare-dezvoltare.
(3) Admiterea la programe postdoctorale se face pe baza metodologiei elaborate
de instituţia gazdă, în conformitate cu legislaţia în vigoare.
#M7
(4) *** Abrogat
#B
(5) La finalizarea programului postdoctoral, IOSUD sau instituţia gazdă acordă
un atestat de studii postdoctorale.
SECŢIUNEA a 2-a
Programele postuniversitare de formare şi dezvoltare profesională continuă
#M23
ART. 173
(1) Pot organiza programe postuniversitare de formare şi dezvoltare profesională
continuă şi programe postuniversitare de perfecţionare toate acele instituţii de
învăţământ superior care au acreditate cel puţin programe de studii universitare de
licenţă şi masterat în domeniul ştiinţific respectiv.
133
(2) Programele postuniversitare de formare şi dezvoltare profesională şi
programele postuniversitare de perfecţionare ale instituţiilor de învăţământ
superior acreditate se desfăşoară în baza unui regulament propriu de organizare şi
desfăşurare, aprobat de senatul universitar, în conformitate cu legislaţia în vigoare.
#B
(3) Programele postuniversitare pot utiliza ECTS/SECT şi se finalizează cu un
examen de certificare a competenţelor profesionale asimilate de cursanţi pe
parcursul programului.
(4) Programele postuniversitare se pot organiza în regim cu taxă sau cu finanţare
din alte surse.
(5) Au dreptul să participe la studii postuniversitare absolvenţii care au cel puţin
studii universitare cu diplomă de licenţă sau echivalentă.
#M23
(5^1) Au dreptul să participe la programe postuniversitare de perfecţionare
absolvenţii care deţin diplomă de absolvire a învăţământului superior de scurtă
durată sau diplomă de licenţă ori echivalentă.
#B
(6) La finalizarea programelor postuniversitare de formare şi dezvoltare
profesională, instituţia organizatoare eliberează un certificat de atestare a
competenţelor profesionale specifice programului.
#M23
(7) La finalizarea programelor postuniversitare de perfecţionare, instituţia
organizatoare eliberează un certificat de absolvire.
#B
CAPITOLUL V
Învăţământul superior medical
SECŢIUNEA 1
Organizarea şi funcţionarea învăţământului superior medical. Învăţământul
superior din domeniile sănătate şi medicină veterinară
ART. 174
(1) Învăţământul superior din domeniile sănătate şi medicină veterinară se
desfăşoară cu respectarea reglementărilor generale şi sectoriale din Uniunea
Europeană şi anume:
a) 6 ani de studii, pentru minimum de 5.500 de ore de activitate teoretică şi
practică medicală pentru domeniul medicină, la programele de studii Medicină,
Medicină Dentară şi Medicină Veterinară; 5 ani pentru programul de studii
Farmacie; 4 ani pentru minimum 4.600 de ore de pregătire pentru programele de
134
studii Asistenţă Medicală Generală şi Moaşe şi de 3 ani pentru alte programe de
studii de licenţă din domeniul sănătate;
b) fiecare an universitar are câte 60 de credite de studii transferabile în
ECTS/SECT, fiind totalizate 180 de credite de studii transferabile pentru programele
cu o durată a studiilor de licenţă de 3 ani, 240 de credite de studii transferabile pentru
programele cu o durată a studiilor de licenţă de 4 ani, 300 de credite de studii
transferabile pentru programul Farmacie cu o durată a studiilor de licenţă de 5 ani şi
360 de credite de studii transferabile pentru programele Medicină, Medicină Dentară
şi Medicină Veterinară cu o durată a studiilor de licenţă de 6 ani;
c) studiile universitare de master au între 60 şi 120 de credite de studii
transferabile ECTS/SECT;
d) studiile universitare de doctorat totalizează 240 de credite de studii
transferabile, iar studiile avansate din cadrul şcolii doctorale totalizează 60 de
credite; studiile universitare de doctorat se pot organiza în UOD şi în IOSUD
realizate prin consorţii între universităţi şi spitale sau clinici.
(2) Instituţiile de învăţământ superior din domeniile sănătate şi medicină
veterinară acreditate, pe baza criteriilor de calitate, pot organiza, pe lângă formele
de învăţământ prevăzute la alin. (1), şi programe postdoctorale şi de formare şi
dezvoltare profesională: de rezidenţiat, de perfecţionare, de specializare, de studii
complementare în vederea obţinerii de atestate şi de educaţie medicală şi
farmaceutică continuă.
(3) Durata doctoratului pentru absolvenţii învăţământului superior medical uman,
medical veterinar şi farmaceutic este de 4 ani.
(4) Instituţiile de învăţământ superior cu programe de studii din domeniile
sănătate şi medicină veterinară şi instituţiile sanitare publice pot utiliza veniturile
proprii, în interes reciproc, pentru asigurarea unor condiţii optime de activitate,
privind infrastructura, echipamentele medicale şi accesul la informaţie medicală.
(5) La selecţia şi promovarea personalului didactic universitar din instituţiile de
învăţământ superior cu programe de studii din domeniul sănătate se iau în
considerare criteriile privind experienţa profesională medicală dovedită. În
învăţământul superior din domeniul sănătate, pentru posturile didactice la
disciplinele cu corespondent în reţeaua Ministerului Sănătăţii pot accede doar
persoane care au obţinut, prin concurs, în funcţie de gradul universitar, titlurile de
medic/medic dentist rezident sau medic/medic dentist specialist sau
farmacist/farmacist rezident/farmacist specialist în specialitatea postului.
#M49
(6) *** Abrogat
(6^1) Absolvenţii şcolilor sanitare postliceale cu diplomă de bacalaureat pot
continua studiile în învăţământul superior medical la programele de licenţă
„Asistent medical generalist”.
135
(6^2) Pentru continuarea studiilor în învăţământul superior medical la
programele „Asistent medical generalist” absolvenţii şcolilor sanitare postliceale cu
diplomă de bacalaureat trebuie să se înscrie şi să promoveze concursul de admitere.
(6^3) Studenţii admişi la programele de licenţă „Asistent medical generalist”,
absolvenţi ai şcolilor sanitare postliceale, beneficiază de recunoaşterea parţială a
studiilor prin sistemul de credite transferabile.
(6^4) Recunoaşterea parţială a studiilor se face în baza unei metodologii
convenite de universităţile de medicină şi farmacie, aprobată prin ordin al
ministrului educaţiei naţionale şi care cuprinde criteriile generale.
(6^5) Universităţile îşi elaborează metodologii proprii care să cuprindă criterii
specifice stabilite de senatele universitare.
#B
(7) Învăţământul superior şi postuniversitar din domeniul sănătate se desfăşoară
în unităţi sanitare publice, în institute, în centre de diagnostic şi tratament, în secţii
cu paturi, în laboratoare şi în cabinete. Conform legii speciale, se pot constitui clinici
universitare, din una sau mai multe secţii clinice, în specialităţi înrudite, din spitale
publice sau private, în care sunt organizate activităţi de învăţământ şi cercetare ale
departamentelor universitare.
(8) Rezidenţiatul reprezintă forma specifică de învăţământ postuniversitar pentru
absolvenţii licenţiaţi ai programelor de studii medicină, medicină dentară şi farmacie
care asigură pregătirea necesară obţinerii uneia dintre specialităţile cuprinse în
Nomenclatorul specialităţilor medicale, medico-dentare şi farmaceutice pentru
reţeaua de asistenţă medicală. Organizarea şi finanţarea rezidenţiatului se
reglementează prin acte normative specifice.
(9) Admiterea la rezidenţiat a cadrelor didactice din învăţământul superior din
domeniul sănătate se face în aceleaşi condiţii ca pentru orice absolvent al
învăţământului superior din domeniul sănătate.
(10) Medicii rezidenţi care ocupă prin concurs posturi didactice de asistent
universitar în instituţii de învăţământ superior din domeniul sănătate continuă
formarea în rezidenţiat şi sunt retribuiţi pentru ambele activităţi.
(11) În cadrul instituţiilor de învăţământ superior care organizează programe de
pregătire în rezidenţiat se constituie un departament de pregătire în rezidenţiat. În
instituţiile de învăţământ superior care organizează programe de pregătire de
medicină şi farmacie, departamentul este subordonat conducerii universităţii.
SECŢIUNEA a 2-a
Reglementarea altor aspecte specifice
ART. 175
136
Reglementarea altor aspecte specifice desfăşurării activităţilor din acest domeniu
se realizează prin hotărâre a Guvernului, ordin al ministrului educaţiei, cercetării,
tineretului şi sportului şi, după caz, ordin comun al ministrului sănătăţii şi al
preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa
Alimentelor.
CAPITOLUL VI
Învăţământul superior militar şi învăţământul de informaţii, de ordine
publică şi de securitate naţională
SECŢIUNEA 1
Organizare şi funcţionare
ART. 176
(1) Învăţământul superior militar, de informaţii, de ordine publică şi de securitate
naţională este învăţământ de stat, parte integrantă a sistemului naţional de
învăţământ, şi cuprinde: învăţământ universitar pentru formarea ofiţerilor, ofiţerilor
de poliţie şi a altor specialişti, precum şi învăţământ postuniversitar.
(2) Instituţiile de învăţământ superior militar, de informaţii, de ordine publică şi
de securitate naţională din cadrul sistemului naţional de învăţământ, precum şi
specializările/programele de studii din cadrul acestora se supun reglementărilor
referitoare la asigurarea calităţii, inclusiv celor legate de autorizare şi acreditare, în
aceleaşi condiţii cu instituţiile de învăţământ superior civil.
(3) Structura organizatorică, oferta de şcolarizare care conţine profilurile,
programele de studii, cifrele anuale de şcolarizare, criteriile de selecţionare a
candidaţilor pentru învăţământul superior militar, de informaţii, de ordine publică şi
de securitate naţională se stabilesc, după caz, de Ministerul Apărării Naţionale,
Ministerul Administraţiei şi Internelor, Ministerul Justiţiei, Serviciul Român de
Informaţii şi alte instituţii cu atribuţii în domeniile apărării, informaţiilor, ordinii
publice şi securităţii naţionale, potrivit specificului fiecărei arme, specializări, nivel
şi formă de organizare a învăţământului, în condiţiile legii.
(4) Formele de organizare a învăţământului, admiterea la studii, derularea
programelor de studii, finalizarea studiilor, autorizarea şi acreditarea instituţiilor de
învăţământ, în învăţământul superior militar, de informaţii, de ordine publică şi de
securitate naţională, se supun procedurilor şi condiţiilor aplicabile instituţiilor de
învăţământ superior civil.
(5) Pentru învăţământul superior militar, de informaţii, de ordine publică şi de
securitate naţională, după caz, Ministerul Apărării Naţionale, Ministerul
Administraţiei şi Internelor, Ministerul Justiţiei, Serviciul Român de Informaţii şi
alte instituţii cu atribuţii în domeniile apărării, informaţiilor, ordinii publice şi
137
securităţii naţionale pot emite ordine, regulamente şi instrucţiuni proprii, în
condiţiile legii.
(6) Ofiţerii în activitate, în rezervă sau în retragere, posesori ai diplomei de
absolvire a şcolii militare de ofiţeri cu durata de 3 sau 4 ani, pot să îşi completeze
studiile în învăţământul superior, pentru obţinerea diplomei de licenţă în profiluri şi
specializări similare sau apropiate armei/specialităţii militare.
(7) Diplomele de licenţă, de master, de doctorat eliberate de instituţiile de
învăţământ superior militar, de informaţii, de ordine publică şi de securitate
naţională, precum şi titlurile ştiinţifice obţinute dau dreptul deţinătorilor legali, după
trecerea în rezervă, în condiţiile legii, să ocupe funcţii echivalente cu cele ale
absolvenţilor instituţiilor civile de învăţământ, cu profil apropiat şi de acelaşi nivel.
(8) Planurile de învăţământ pentru învăţământul superior militar, de informaţii şi
de ordine publică şi de securitate naţională se elaborează de Ministerul Apărării
Naţionale, Ministerul Administraţiei şi Internelor, Serviciul Român de Informaţii şi
alte instituţii cu atribuţii în domeniul apărării, informaţiilor, ordinii publice şi
securităţii naţionale, în conformitate cu standardele naţionale stabilite de instituţiile
responsabile cu asigurarea calităţii.
SECŢIUNEA a 2-a
Managementul şi finanţarea instituţiilor
ART. 177
(1) Managementul instituţiilor de învăţământ superior militar, de informaţii, de
ordine publică şi de securitate naţională se realizează în aceleaşi condiţii ca în
instituţiile civile de învăţământ superior. Finanţarea instituţiilor din învăţământul
superior militar, de informaţii, de ordine publică şi de securitate naţională se face în
condiţiile legii.
(2) Structurile şi funcţiile de conducere din instituţiile de învăţământ militar, de
informaţii, de ordine publică şi de securitate naţională sunt aceleaşi ca şi cele din
instituţiile civile de învăţământ superior şi se ocupă în aceleaşi condiţii ca şi acestea,
precum şi cu respectarea procedurilor specificate în actele normative specifice în
domeniu.
(3) Conducerea instituţiilor de învăţământ militar, de informaţii, de ordine publică
şi de securitate naţională se realizează de către rectori care sunt şi comandanţii
instituţiilor respective. Funcţia de comandant se ocupă în conformitate cu
reglementările Ministerului Apărării Naţionale, Ministerului Administraţiei şi
Internelor, Serviciului Român de Informaţii şi ale altor instituţii cu atribuţii în
domeniul apărării, ordinii publice şi siguranţei naţionale.
(4) În învăţământul superior militar, de informaţii, de ordine publică şi de
securitate naţională se înfiinţează corpul instructorilor militari, de ordine şi de
138
securitate publică, prin ordine şi instrucţiuni ale Ministerului Apărării Naţionale,
Ministerului Administraţiei şi Internelor, Ministerului Justiţiei, Serviciului Român
de Informaţii şi ale altor instituţii cu atribuţii în domeniul apărării, ordinii publice şi
siguranţei naţionale.
SECŢIUNEA a 3-a
Resurse umane
ART. 178
(1) Funcţiile didactice şi de cercetare din învăţământul superior militar, de
informaţii, de ordine publică şi de securitate naţională se ocupă şi se eliberează în
aceleaşi condiţii ca şi cele din instituţiile civile de învăţământ superior. Cadrele
didactice şi de cercetare din învăţământul superior militar, de informaţii, de ordine
publică şi de securitate naţională au acelaşi statut ca cele din instituţiile civile de
învăţământ superior.
(2) Instituţiile de învăţământ superior militar, de informaţii, de ordine publică şi
de securitate naţională se bucură de principiul autonomiei universitare.
(3) Cadrele didactice militare titulare, pensionate pentru limită de vârstă şi
vechime integrală ca militari, pot să îşi continue activitatea didactică, în cadrul
aceleiaşi instituţii de învăţământ superior, în condiţiile legii.
SECŢIUNEA a 4-a
Viaţa universitară
ART. 179
Viaţa universitară din instituţiile de învăţământ superior militar, de informaţii, de
ordine publică şi de securitate naţională se desfăşoară în conformitate cu
reglementările legale pentru instituţiile civile de învăţământ superior, adaptate
mediului militar, de informaţii, de ordine publică şi de securitate naţională.
CAPITOLUL VII
Învăţământul superior artistic şi sportiv
ART. 180
În învăţământul superior artistic şi sportiv, procesul educaţional se desfăşoară prin
activităţi didactice şi prin activităţi practice de creaţie şi performanţă.
ART. 181
Instituţiile de învăţământ superior artistic şi sportiv, autorizate provizoriu sau
acreditate, conform legii, pot organiza forme de învăţământ prin cele 3 cicluri de
studii universitare: ciclul I – studii universitare de licenţă, ciclul II – studii
139
universitare de master şi ciclul III – studii universitare de doctorat, incluzând
doctoratul ştiinţific şi doctoratul profesional, precum şi programe de formare şi
dezvoltare profesională continuă.
ART. 182
În învăţământul superior artistic şi sportiv, structura anului universitar poate fi
adaptată în funcţie de programul activităţilor practice specifice.
ART. 183
În învăţământul superior artistic şi sportiv, practica studenţilor se desfăşoară în
universităţi: în centre de proiectare, ateliere artistice, studiouri muzicale, unităţi de
producţie teatrale şi cinematografice, spaţii destinate performanţei sportive, precum
şi în instituţii din profilul artistic sau sportiv respectiv, pe bază de parteneriat
instituţional.
ART. 184
În învăţământul superior artistic şi sportiv, doctoratul ştiinţific sau profesional este
o condiţie pentru cariera didactică.
ART. 185
Cercetarea prin creaţie artistică, proiectare şi performanţă sportivă se desfăşoară
individual sau colectiv, în centre de proiectare, laboratoare şi ateliere artistice,
studiouri muzicale, unităţi de producţie teatrală şi cinematografică, spaţii destinate
performanţei sportive.
ART. 186
Evaluarea calităţii şi clasificarea universităţilor artistice şi sportive iau în
considerare criteriile specifice creaţiei artistice şi performanţei sportive.
ART. 187
În învăţământul superior artistic şi sportiv, alocarea pe baze competiţionale a
fondurilor se face inclusiv în baza criteriilor specifice creaţiei artistice şi
performanţei sportive.
ART. 188
Reglementarea altor aspecte specifice desfăşurării activităţii din aceste domenii
va fi realizată prin hotărâri ale Guvernului sau ordine ale ministrului educaţiei,
cercetării, tineretului şi sportului, în concordanţă cu prevederile legii şi cu
reglementările generale şi sectoriale ale Uniunii Europene.
CAPITOLUL VIII
Activitatea de cercetare şi creaţie universitară
ART. 189
(1) Activitatea de cercetare, dezvoltare, inovare şi creaţie artistică din universităţi
se organizează şi funcţionează pe baza legislaţiei naţionale şi a Uniunii Europene în
domeniu.
140
(2) Instituţiile de învăţământ superior care şi-au asumat ca misiune şi cercetarea
ştiinţifică au obligaţia să creeze structuri tehnico-administrative care să faciliteze
managementul activităţilor de cercetare şi a proiectelor de cercetare-dezvoltare
derulate de personalul instituţiei. Aceste structuri deservesc şi răspund optim
cerinţelor personalului implicat în cercetare.
(3) Personalul implicat în activităţi de cercetare în institute, laboratoare sau centre
de cercetare ale universităţii dispune, în limita proiectelor de cercetare pe care le
coordonează, de autonomie şi de responsabilitate personală, delegată de ordonatorul
de credite, în realizarea achiziţiilor publice şi a gestionării resurselor umane necesare
derulării proiectelor. Aceste activităţi se desfăşoară conform reglementărilor legale
în vigoare şi fac obiectul controlului financiar intern.
ART. 190
(1) La sfârşitul fiecărui an bugetar, conducerea universităţii prezintă senatului
universitar un raport referitor la cuantumul regiei pentru granturile de cercetare şi la
modul în care regia a fost cheltuită.
(2) Cuantumul maximal al regiei pentru granturile şi contractele de cercetare este
stabilit de finanţator sau de autoritatea contractantă şi nu poate fi modificat pe
perioada derulării acestora.
ART. 191
(1) Pentru granturile gestionate prin Autoritatea Naţională pentru Cercetare
Ştiinţifică, Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului asigură un avans
de până la 90% din valoarea grantului din momentul semnării contractului de
finanţare. Pentru diferenţă, universităţile pot avansa fonduri din venituri proprii.
(2) Mobilitatea interinstituţională a personalului de cercetare după principiul
„grantul urmează cercetătorul” este garantată prin prezenta lege şi se realizează prin
metodologii elaborate de autorităţile contractante. Titularul grantului răspunde
public, conform contractului cu autoritatea contractantă, de modul de gestionare a
grantului.
CAPITOLUL IX
Promovarea calităţii în învăţământul superior şi în cercetarea ştiinţifică
SECŢIUNEA 1
Dispoziţii generale
ART. 192
(1) Asigurarea calităţii învăţământului superior şi a cercetării ştiinţifice
universitare este o obligaţie a instituţiei de învăţământ superior şi o atribuţie
fundamentală a Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului. În
realizarea acestei atribuţii, Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului
141
colaborează cu ARACIS, cu alte agenţii înscrise în EQAR, precum şi cu CNCS,
CNATDCU, Consiliul de etică şi management universitar (CEMU) şi alte organisme
cu competenţe în domeniu conform legislaţiei în vigoare.
#M42
(1^1) Activităţile de asigurare externă a calităţii învăţământului superior
desfăşurate pe teritoriul României de către agenţiile din ţară sau străinătate
înregistrate în EQAR sunt reglementate printr-o metodologie aprobată prin ordin al
ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice.
#B
(2) Instituţiile de învăţământ superior au obligaţia de a furniza Ministerului
Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului datele solicitate de acesta, cu
respectarea prevederilor legale. Refuzul sau raportarea falsă încalcă principiul
răspunderii publice şi duce la sancţiunile prevăzute de lege.
(3) Instituţiile de învăţământ superior care refuză să facă publice datele de interes
public solicitate de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului sau
oricare altă persoană fizică sau juridică încalcă principiul răspunderii publice şi sunt
sancţionate conform legii.
(4) Studenţii sunt parteneri cu drepturi depline în procesul de asigurare a calităţii.
ART. 193
(1) Evaluarea universităţilor se realizează în scopul:
a) autorizării provizorii şi acreditării;
b) ierarhizării programelor de studii şi clasificării universităţilor.
(2) Evaluarea în scopul autorizării provizorii şi acreditării se realizează de către
ARACIS sau de altă agenţie înscrisă în EQAR şi are loc potrivit legii şi standardelor
internaţionale în domeniu.
(3) Evaluarea în scopul ierarhizării programelor de studii şi a clasificării
universităţilor se realizează pe baza unei metodologii de evaluare propuse de
Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului şi aprobate prin hotărâre a
Guvernului, în maximum 6 luni de la data intrării în vigoare a prezentei legi.
Aplicarea acestei metodologii intră în răspunderea Ministerului Educaţiei,
Cercetării, Tineretului şi Sportului. Evaluarea este realizată periodic.
(4) Universităţile se clasifică, pe baza evaluării prevăzute la alin. (3), în 3
categorii:
a) universităţi centrate pe educaţie;
b) universităţi de educaţie şi cercetare ştiinţifică sau universităţi de educaţie şi
creaţie artistică;
c) universităţi de cercetare avansată şi educaţie.
#M67
(5) Evaluarea prevăzută la alin. (3) se face de către ARACIS care cooptează,
inclusiv, experţi internaţionali cu competenţe în domeniul ierarhizării şi clasificării
142
instituţiilor de învăţământ superior, pe bază de selecţie. În echipele de evaluare,
ARACIS include şi reprezentanţi ai studenţilor şi ai CNATDCU.
#B
(6) Prin excepţie de la prevederile alin. (5), prima evaluare de după intrarea în
vigoare a prezentei legi, făcută conform prevederilor alin. (3), se face numai de către
un organism internaţional cu competenţă în domeniul ierarhizării şi clasificării
instituţiilor de învăţământ superior sau de către o agenţie de asigurare a calităţii
înregistrată în EQAR, din străinătate.
#M18
(7) Pentru programele de licenţă, master şi doctorat, finanţarea instituţiilor de
învăţământ superior de stat, din surse publice, se face pe baza unei metodologii
elaborate de Ministerul Educaţiei Naţionale prin consultare cu CNFIS şi aprobate
prin ordin al ministrului educaţiei naţionale.
#B
(8) Statul poate finanţa programele de excelenţă în cercetare şi educaţie din orice
categorie de universităţi.
#M18
(9) Programele de excelenţă prevăzute la alin. (8) se stabilesc pe baza evaluării
prevăzute la alin. (3).
#M4
(9^1) Prin excepţie de la prevederile alin. (9), în anul universitar 2012 – 2013,
programele de excelenţă prevăzute la alin. (8) se stabilesc pe baza evaluării
prevăzute la alin. (3).
#M18
(10) *** Abrogat
#M4
(11) Prin excepţie de la prevederile alin. (10), în anul universitar 2012 – 2013
sunt finanţate din fonduri publice, ţinând cont de evaluarea realizată conform alin.
(3), programe de licenţă, master şi doctorat în universităţile de stat menţionate la
alin. (4).
#B
ART. 194
(1) Pentru promovarea calităţii şi creşterea eficienţei sistemului de învăţământ
superior, pentru creşterea vizibilităţii internaţionale şi pentru concentrarea
resurselor, universităţile de stat şi particulare pot:
a) să se constituie în consorţii universitare, potrivit legii;
b) să fuzioneze într-o singură instituţie de învăţământ superior cu personalitate
juridică.
(2) Universităţile acreditate la data intrării în vigoare a prezentei legi pot demara
proceduri pentru constituirea de consorţii sau pentru fuzionare prin comasare sau
143
absorbţie. Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului alocă preferenţial
resurse financiare consorţiilor sau universităţilor fuzionate, conform unei
metodologii adoptate în acest sens prin ordin al ministrului educaţiei, cercetării,
tineretului şi sportului, la propunerea CNFIS.
(3) Fuziunea prin comasare sau absorbţie a instituţiilor de învăţământ superior de
stat se face, de regulă, în jurul instituţiilor din categoria universităţilor de cercetare
avansată şi educaţie şi ţinând cont de proximitatea geografică.
(4) Evaluarea programelor de studii şi a instituţiilor de învăţământ superior se face
periodic, la iniţiativa Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului sau
a universităţilor. Rezultatele evaluării sunt publice, pentru informarea beneficiarilor
de educaţie şi pentru transparenţa instituţională.
ART. 195
(1) Fiecare universitate are obligaţia să realizeze, la intervale de maximum 5 ani,
evaluarea internă şi clasificarea departamentelor pe 5 niveluri de performanţă în
cercetare, conform unei metodologii-cadru elaborate de CNCS şi aprobate prin ordin
al ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului. Rezultatele evaluării şi
clasificării sunt publice.
(2) Senatul universitar, la propunerea rectorului, pe baza evaluării interne, poate
dispune reorganizarea sau desfiinţarea departamentelor ori institutelor
neperformante, fără a prejudicia studenţii.
ART. 196
Guvernul României înfiinţează Institutul de Studii şi Cercetări Avansate din
România, având ca obiectiv principal susţinerea elitelor ştiinţifice româneşti din ţară
şi din diaspora. Metodologia de înfiinţare a acestuia se elaborează de către Ministerul
Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului şi se adoptă prin hotărâre a Guvernului,
în termen de 12 luni de la data intrării în vigoare a prezentei legi.
ART. 197
Statul încurajează excelenţa în instituţiile de învăţământ superior prin pârghii
financiare specifice, existente în prezenta lege:
a) universităţilor li se alocă o finanţare suplimentară, în sumă, la nivel naţional,
de minimum 30% din suma alocată la nivel naţional universităţilor de stat ca
finanţare de bază, pe baza criteriilor şi a standardelor de calitate stabilite de Consiliul
Naţional al Finanţării Învăţământului Superior şi aprobate de Ministerul Educaţiei,
Cercetării, Tineretului şi Sportului;
#M18
b) universităţilor de stat li se alocă un fond distinct pentru dezvoltarea
instituţională, din bugetul alocat Ministerului Educaţiei Naţionale. Fondul de
dezvoltare instituţională se adresează celor mai performante instituţii de învăţământ
superior din fiecare categorie şi se alocă după criterii competitive bazate pe
standarde internaţionale. Metodologia de alocare şi utilizare a fondului pentru
144
dezvoltare instituţională se elaborează de către Ministerul Educaţiei Naţionale şi se
aprobă prin ordin al ministrului educaţiei naţionale*).
#CIN
*) A se vedea Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 3129/2019 privind
aprobarea Metodologiei de alocare şi utilizare a fondului pentru dezvoltarea
instituţională a instituţiilor de învăţământ superior de stat.
#B
SECŢIUNEA a 2-a
Sprijinirea excelenţei individuale
ART. 198
Formele de sprijin pentru cadrele didactice, studenţii şi cercetătorii cu
performanţe excepţionale includ:
a) granturi de studii sau de cercetare la universităţi din ţară ori din străinătate,
acordate pe bază de competiţie;
b) granturi pentru efectuarea şi finalizarea unor cercetări, inclusiv teze de doctorat;
c) aprobarea unor rute educaţionale flexibile, care permit accelerarea parcursului
de studii universitare;
d) crearea de instrumente şi mecanisme de susţinere a inserţiei lor profesionale în
ţară, astfel încât să valorifice la nivel superior atât talentul, cât şi achiziţiile realizate
prin formare.
CAPITOLUL X
Promovarea universităţii centrate pe student
SECŢIUNEA 1
Dispoziţii generale
ART. 199
(1) Studenţii sunt consideraţi parteneri ai instituţiilor de învăţământ superior şi
membri egali ai comunităţii academice. În învăţământul confesional studenţii sunt
membri ai comunităţii academice în calitate de discipoli.
(2) O persoană dobândeşte statutul de student şi de membru al unei comunităţi
universitare numai în urma admiterii şi a înmatriculării sale într-o instituţie de
învăţământ superior acreditată sau autorizată să funcţioneze provizoriu.
(3) O persoană poate fi admisă şi înmatriculată ca student concomitent la cel mult
două programe de studii, indiferent de instituţiile de învăţământ care le oferă. Orice
subvenţie financiară sau bursă din fonduri publice se acordă, conform normelor
legale în vigoare, numai într-o singură instituţie de învăţământ superior, pentru un
145
singur program de studii. În cazul studenţilor care se transferă între universităţi sau
programe de studii, subvenţiile urmează studentul.
(4) În vederea testării cunoştinţelor şi a capacităţilor cognitive, respectiv artistice
sau sportive, şi a admiterii într-un program de studii pentru licenţă, master ori
doctorat, instituţiile de învăţământ superior organizează examene de admitere pentru
fiecare program şi ciclu de studiu.
SECŢIUNEA a 2-a
Înmatricularea studenţilor. Registrul matricol unic al universităţilor din
România
ART. 200
(1) O instituţie de învăţământ superior poate admite şi înmatricula într-un program
de studii numai acel număr de studenţi pentru care sunt asigurate condiţii optime de
calitate academică, de viaţă şi de servicii sociale în spaţiul universitar.
(2) Oferta anuală de şcolarizare este făcută publică de către rectorul instituţiei de
învăţământ superior prin declaraţie pe propria răspundere, cu respectarea capacităţii
de şcolarizare stabilite conform art. 138 alin. (5).
(3) În urma admiterii într-un program de studii, între student şi universitate se
încheie un contract în care se specifică drepturile şi obligaţiile părţilor.
(4) Universităţile care admit în programele lor de studii mai mulţi studenţi decât
capacitatea de şcolarizare, aprobată conform prezentei legi, încalcă răspunderea lor
publică şi sunt sancţionate în conformitate cu prevederile prezentei legi.
#M71
ART. 201*)
(1) Se constituie Registrul matricol unic al universităţilor din România, denumit
în continuare RMUR. RMUR este o bază de date electronică în care sunt înregistraţi
toţi studenţii din România din universităţile de stat sau particulare acreditate ori
autorizate să funcţioneze provizoriu, precum şi studenţii-doctoranzi din Academia
Română. Registrele matricole ale universităţilor şi al Academiei Române devin
parte a RMUR, asigurându-se un control riguros al diplomelor.
(1^1) Avizarea/Eliberarea numărului de formulare ale actelor de studii solicitate
de către instituţiile de învăţământ superior acreditate şi de către Academia Română
se realizează în baza informaţiilor înscrise de acestea în RMUR, pentru promoţia
respectivă. Lipsa acestor informaţii reprezintă o nerespectare a obligaţiilor
prevăzute la art. 124 şi conduce la neavizarea/neeliberarea formularelor actelor de
studii solicitate.
#B
146
(2) Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, la propunerea
CNFIS, elaborează un regulament de alocare a codului matricol individual, precum
şi conţinutul informaţiilor care vor fi scrise în RMUR.
#M5
(3) *** Abrogat
#B
(4) RMUR, registrele matricole ale universităţilor şi sistemele informatice
aferente se elaborează în termen de cel mult 2 ani de la data intrării în vigoare a
prezentei legi.
#M71
(5) În baza de date electronică aferentă RMUR se înregistrează şi se păstrează
evidenţa diplomelor universitare emise în România. Universităţile acreditate şi
Academia Română înregistrează seriile şi numerele actelor de studii întocmite şi
eliberate.
#CIN
*) A se vedea şi Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 3714/2018 privind
aprobarea Regulamentului de organizare, funcţionare şi operaţionalizare a
Registrului Matricol Unic al Universităţilor din România.
Menţionăm că, ulterior publicării ordinului indicat mai sus, art. 201 a fost
modificat prin art. I pct. 12 – 14 din Ordonanţa Guvernului nr. 9/2018 (#M71).
#B
ART. 202
(1) Principiile care reglementează activitatea studenţilor în cadrul comunităţii
universitare sunt:
a) principiul nediscriminării – în baza căruia toţi studenţii beneficiază de egalitate
de tratament din partea instituţiei de învăţământ superior; orice discriminare directă
sau indirectă faţă de student este interzisă;
b) principiul dreptului la asistenţă şi la servicii complementare gratuite în
învăţământul superior de stat – exprimat prin: consilierea şi informarea studentului
de către cadrele didactice, în afara orelor de curs, seminar sau laboratoare;
consilierea în scopul orientării profesionale; consilierea psihologică; acces la
principalele cărţi de specialitate şi publicaţii ştiinţifice; acces la datele referitoare la
situaţia şcolară personală;
c) principiul participării la decizie – în baza căruia deciziile în cadrul instituţiilor
de învăţământ superior sunt luate cu participarea reprezentanţilor studenţilor;
d) principiul libertăţii de exprimare – în baza căruia studenţii au dreptul să îşi
exprime liber opiniile academice, în cadrul instituţiei de învăţământ în care studiază;
147
e) principiul transparenţei şi al accesului la informaţii – în baza căruia studenţii au
dreptul de acces liber şi gratuit la informaţii care privesc propriul parcurs educaţional
şi viaţa comunităţii academice din care fac parte, în conformitate cu prevederile legii.
(2) În universităţile confesionale, drepturile, libertăţile şi obligaţiile studenţilor
sunt stabilite şi în funcţie de specificul dogmatic şi canonic al fiecărui cult.
(3) Drepturile, libertăţile şi obligaţiile studenţilor sunt cuprinse în Codul
drepturilor şi obligaţiilor studentului, propus de asociaţiile studenţeşti în termen de
6 luni de la intrarea în vigoare a prezentei legi şi adoptat de Ministerul Educaţiei,
Cercetării, Tineretului şi Sportului prin ordin al ministrului acestuia.
(4) În universităţile confesionale, studenţii se organizează cu respectarea statutului
şi a normelor dogmatice şi canonice ale cultului respectiv.
(5) Fiecare universitate va institui un sistem de aplicare şi monitorizare a
respectării prevederilor Codului drepturilor şi obligaţiilor studentului. Asociaţiile
studenţilor prezintă un raport anual privind respectarea codului, care este public.
ART. 203
(1) Studenţii au dreptul să înfiinţeze, în instituţiile de învăţământ superior, de stat
sau particulare, ateliere, cluburi, cercuri, cenacluri, formaţii artistice şi sportive,
organizaţii, precum şi publicaţii, conform legii.
(2) Studenţii sunt aleşi în mod democratic, prin vot universal, direct şi secret, la
nivelul diverselor formaţii, programe sau cicluri de studiu, atât în cadrul facultăţilor,
cât şi al universităţii. Ei sunt, de drept, reprezentanţi legitimi ai intereselor
studenţilor, la nivelul fiecărei comunităţi academice. Conducerea instituţiei de
învăţământ superior nu se implică în organizarea procesului de alegere a
reprezentanţilor studenţilor.
(3) În universităţile confesionale, reprezentarea studenţilor la nivelul comunităţii
universitare se va face cu respectarea statutului şi specificului dogmatic şi canonic
al cultului respectiv.
(4) Statutul de student reprezentant nu poate fi condiţionat de către conducerea
universităţii.
(5) Studenţii pot fi reprezentaţi în toate structurile decizionale şi consultative din
universitate.
(6) Federaţiile naţionale studenţeşti, legal constituite, sunt organismele care
exprimă interesele studenţilor din universităţi, în raport cu instituţiile statului.
(7) Organizaţiile studenţeşti care reprezintă interesele studenţilor la nivelul
fiecărei comunităţi universitare pot avea reprezentanţi de drept în structurile
decizionale şi executive ale universităţii.
(8) Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului colaborează, în
dezvoltarea învăţământului superior, cu federaţiile naţionale studenţeşti, legal
constituite, şi se va consulta cu acestea ori de câte ori este nevoie.
148
(9) Studenţii pot participa la acţiuni de voluntariat, pentru care pot primi un număr
de credite de studii transferabile, în condiţiile stabilite de Carta universitară.
ART. 204
(1) Studenţii care provin din familii cu venituri reduse beneficiază de un sistem
de împrumuturi bancare pentru efectuarea studiilor, garantate de stat, în condiţiile
legislaţiei în vigoare, prin Agenţia de credite şi burse de studii. Împrumuturile pot
acoperi taxele de studii şi costul vieţii pe perioada studiilor.
(2) Absolvenţii care vor practica profesia minimum 5 ani în mediul rural vor fi
scutiţi de plata a 75% din împrumut, această parte fiind preluată de către stat, în
cuantum de maximum 5.000 lei.
(3) Agenţia de credite şi burse de studii propune reglementări corespunzătoare în
vederea acordării creditelor.
ART. 205*)
(1) Studenţii beneficiază de asistenţă medicală şi psihologică gratuită în cabinete
medicale şi psihologice universitare ori în policlinici şi unităţi spitaliceşti de stat,
conform legii.
#M18
(2) În timpul anului universitar, studenţii înmatriculaţi la forma de învăţământ cu
frecvenţă, în instituţiile de învăţământ superior acreditate, în vârstă de până la 26
de ani, beneficiază de tarif redus cu minimum 50% pe mijloacele de transport local
în comun, transportul intern auto, feroviar şi naval. Studenţii orfani sau proveniţi
din casele de copii beneficiază de gratuitate pentru aceste categorii de transport.
#M45
(2^1) Prin excepţie de la prevederile alin. (2), în tot cursul anului calendaristic,
studenţii înmatriculaţi la forma de învăţământ cu frecvenţă, în instituţiile de
învăţământ superior acreditate, beneficiază de gratuitate la transport intern
feroviar la toate categoriile de trenuri, clasa a II-a.
#B
(3) Studenţii beneficiază de tarife reduse cu 75% pentru accesul la muzee,
concerte, spectacole de teatru, operă, film, la alte manifestări culturale şi sportive
organizate de instituţii publice, în limita bugetelor aprobate.
(4) Studenţii etnici români din afara graniţelor ţării, bursieri ai statului român,
beneficiază de gratuitate la toate manifestările prevăzute la alin. (3), care se
desfăşoară pe teritoriul României.
(5) Instituţiile de învăţământ superior pot acorda, în afara cifrei de şcolarizare
aprobate, cel puţin un loc pentru studii gratuite absolvenţilor cu diplomă de
bacalaureat proveniţi din centrele de plasament, în condiţiile stabilite de senatul
universitar.
(6) Candidaţii proveniţi din medii cu risc socioeconomic ridicat sau marginalizate
din punct de vedere social – romi, absolvenţi ai liceelor din mediul rural sau din oraşe
149
cu mai puţin de 10.000 de locuitori – pot beneficia de un număr de locuri bugetate
garantate, în condiţiile legii.
(7) Activităţile extracurriculare – ştiinţifice, tehnice, cultural-artistice şi sportive,
precum şi cele pentru studenţii capabili de performanţe sunt finanţate de la bugetul
statului, conform normelor stabilite de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului
şi Sportului. În acest scop se pot folosi şi alte surse de finanţare.
(8) Prevederile alin. (6) se aplică şi în cazul taberelor de creaţie, sportive şi de
odihnă ale studenţilor.
(9) Statutul de student cu taxă se modifică în condiţiile stabilite de senatul
universitar.
(10) Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului poate acorda anual
burse pentru stagii de studii universitare şi postuniversitare în străinătate din fonduri
constituite în acest scop. Aceste burse se obţin prin concurs organizat la nivel
naţional.
(11) La concursurile pentru obţinerea burselor prevăzute la alin. (10) pot participa
studenţii şi absolvenţii instituţiilor de învăţământ superior de stat şi cei ai instituţiilor
de învăţământ superior particular acreditate.
(12) Cheltuielile de întreţinere a internatelor, a căminelor şi a cantinelor
universităţilor se acoperă din veniturile proprii ale instituţiilor de învăţământ
respective şi din subvenţii de la buget cu această destinaţie.
(13) Tarifele practicate de universităţi pentru studenţi la cămine şi cantine sunt cel
mult egale cu diferenţa dintre costurile de funcţionare, cuprinzând cheltuielile de
personal, cheltuielile cu utilităţile, cheltuielile cu materiile prime şi consumabile şi
cheltuielile de întreţinere curentă şi, respectiv, subvenţiile de la bugetul de stat.
(14) În vederea asigurării transparenţei, universitatea de stat publică periodic
balanţa de venituri şi cheltuieli pentru fiecare cămin studenţesc.
(15) Pot fi acordate subvenţii pentru cazare şi studenţilor care aleg altă formă de
cazare decât căminele instituţiilor de învăţământ superior.
(16) Instituţiile de învăţământ superior de stat asigură, în limita resurselor
financiare alocate pentru efectuarea practicii comasate a studenţilor, pe perioada
prevăzută în planurile de învăţământ, cheltuielile de masă, cazare şi transport, în
situaţiile în care practica se desfăşoară în afara centrului universitar respectiv.
(17) Toate actele de studii eliberate de universitate, precum şi cele care atestă
statutul de student (adeverinţe, carnete, legitimaţii) se eliberează în mod gratuit.
#CIN
*) 1. A se vedea şi Hotărârea Guvernului nr. 42/2017 pentru aprobarea Normelor
metodologice privind acordarea facilităţilor de transport intern feroviar şi cu
metroul pentru elevi şi studenţi.
2. Excepţii de la prevederile art. 205 sunt prevăzute în:
– art. 4 alin. (1) din Legea nr. 95/2018 (#M65).
150
Precizăm că excepţiile menţionate mai sus sunt reproduse în pct. 4.8 din nota 4
de la sfârşitul textului actualizat.
#B
ART. 206
(1) Statul român acordă anual, prin hotărâre a Guvernului, un număr de burse
pentru şcolarizarea studenţilor străini. Aceste burse sunt atribuite doar acelor
universităţi şi programe de studii care îndeplinesc cele mai ridicate standarde de
calitate, indiferent dacă sunt de stat sau particulare.
#M18
(2) Din taxele de la studenţii şi cursanţii străini, încasate de instituţiile de
învăţământ superior de stat, se virează la Ministerul Educaţiei Naţionale un
cuantum de 5% din încasările în valută*).
#CIN
*) A se vedea şi Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 3933/2017 privind
aprobarea termenelor de plată şi a modalităţilor de raportare a cuantumului de 5%
din încasările în valută provenite din taxele achitate de studenţii şi cursanţii străini
instituţiilor de învăţământ superior de stat.
#B
CAPITOLUL XI
Conducerea universităţilor
SECŢIUNEA 1
Dispoziţii generale
ART. 207
(1) Structurile de conducere în instituţiile de învăţământ superior de stat sau
particulare sunt:
a) senatul universitar şi consiliul de administraţie, la nivelul universităţii;
b) consiliul facultăţii;
c) consiliul departamentului.
(2) Funcţiile de conducere sunt următoarele:
#M71
a) rectorul, prorectorii, directorul general administrativ, directorul general
adjunct administrativ, la nivelul universităţii;
#B
b) decanul, prodecanii, la nivelul facultăţii;
c) directorul de departament, la nivelul departamentului.
#M23
151
(2^1) Funcţiile de conducere prevăzute la alin. (2) reprezintă funcţii în domeniul
didactic a căror desfăşurare nu presupune prerogative de putere publică.
(2^2) Funcţiile prevăzute la alin. (2) nu sunt funcţii publice de autoritate,
activităţile din domeniul didactic specifice care se derulează prin intermediul
acestora sunt, în principal, următoarele:
a) îndeplinirea misiunii instituţiei de învăţământ superior de a genera şi de a
transfera cunoaştere către societate;
b) organizarea derulării programelor de studii al căror element central este
asigurarea calităţii în scopul dezvoltării personale, al inserţiei profesionale a
individului şi a satisfacerii nevoii de competenţă a mediului socioeconomic;
c) organizarea procesului de obţinere a calificărilor corelate cu nevoile
identificate pe piaţa muncii;
d) gestionarea eficientă a activităţilor de învăţământ, cercetare, producţie sau
transfer cognitiv şi tehnologic;
e) realizarea şi implementarea de proiecte finanţate din surse interne sau externe
universităţii;
f) sprijinirea, în mod, adecvat a membrilor comunităţii universitare;
g) derularea de acţiuni privind cooperarea internaţională a instituţiei de
învăţământ superior;
h) asigurarea libertăţii academice a personalului didactic, didactic auxiliar şi de
cercetare, precum şi a drepturilor şi libertăţilor studenţilor;
i) respectarea autonomiei universitare, a transparenţei deciziilor şi activităţilor,
a echităţii şi eticii universitare;
j) asigurarea şi gestionarea resurselor materiale şi umane, cu respectarea
regimului juridic al conflictelor de interese şi a legislaţiei în vigoare;
k) asigurarea, la nivelul instituţiei de învăţământ superior, a condiţiilor necesare
desfăşurării activităţii de cercetare ştiinţifică, dezvoltare, inovare şi transfer
tehnologic, prin creaţie individuală şi colectivă, în domeniul ştiinţelor, al ştiinţelor
inginereşti, al artelor, al literelor, prin asigurarea performanţelor şi dezvoltării
fizice şi sportive, precum şi valorificarea şi diseminarea rezultatelor acestora în
vederea producerii, transmiterii şi valorificării cunoaşterii.
#B
(3) IOSUD este condusă de Consiliul pentru studiile universitare de doctorat,
respectiv de directorul acestui consiliu. Funcţia de director al Consiliului pentru
studiile universitare de doctorat este asimilată funcţiei de prorector. Procedura de
numire a directorului Consiliului pentru studiile universitare de doctorat este stabilită
de Codul studiilor universitare de doctorat.
(4) La nivelul departamentului, directorul de departament şi membrii consiliului
departamentului sunt aleşi prin votul universal, direct şi secret al tuturor cadrelor
didactice şi de cercetare titulare.
152
(5) La nivelul facultăţii, stabilirea structurilor şi a funcţiilor de conducere se face
după următoarea procedură:
a) componenţa membrilor consiliului facultăţii este de maximum 75% cadre
didactice şi de cercetare, respectiv minimum 25% studenţi. Reprezentanţii cadrelor
didactice şi de cercetare în consiliul facultăţii sunt aleşi prin votul universal, direct
şi secret al tuturor cadrelor didactice şi de cercetare titulare din facultate, iar
reprezentanţii studenţilor sunt aleşi prin vot universal, direct şi secret de către
studenţii facultăţii;
b) decanii sunt selectaţi prin concurs public, organizat de către rectorul
universităţii la nivelul facultăţii. La concurs pot participa persoane din cadrul
universităţii sau din orice facultate de profil din ţară ori din străinătate care, pe baza
audierii în plenul consiliului facultăţii, au primit avizul acestuia de participare la
concurs. Consiliul facultăţii are obligaţia de a aviza minimum 2 candidaţi;
c) decanul îşi desemnează prodecanii după numirea de către rector;
d) în universităţile multilingve şi multiculturale, cel puţin unul dintre prodecani
se numeşte la propunerea cadrelor didactice aparţinând minorităţii naţionale din
departamentul secţiei sau liniei de predare într-o limbă a minorităţilor naţionale,
potrivit regulamentului liniei de studiu conform art. 135 alin. (2), cu excepţia cazului
în care decanul provine de la secţia sau linia de studiu cu predare în limba minorităţii
naţionale respective. Cadrele didactice aparţinând secţiei sau liniei de predare
trebuie să propună cel puţin 3 candidaţi.
(6) Consiliul şcolii doctorale se stabileşte prin votul universal, direct şi secret al
conducătorilor de doctorat din şcoala doctorală respectivă.
(7) Procesul de stabilire şi de alegere a structurilor şi funcţiilor de conducere la
nivelul universităţii, al facultăţilor şi departamentelor trebuie să respecte principiul
reprezentativităţii pe facultăţi, departamente, secţii/linii de predare, programe de
studii, după caz, şi se stabileşte prin Carta universitară.
(8) În cazul universităţilor confesionale, alegerea persoanelor în funcţiile de
conducere se face cu avizul cultului fondator.
ART. 208
(1) Senatul universitar este compus din 75% personal didactic şi de cercetare şi
din 25% reprezentanţi ai studenţilor. Toţi membrii senatului universitar, fără
excepţie, vor fi stabiliţi prin votul universal, direct şi secret al tuturor cadrelor
didactice şi cercetătorilor titulari, respectiv al tuturor studenţilor. Fiecare facultate
va avea reprezentanţi în senatul universitar, pe cote-părţi de reprezentare stipulate în
Carta universitară. În cazul universităţilor confesionale, organizarea senatului
universitar se va face cu respectarea statutului şi specificului dogmatic şi canonic al
cultului fondator.
153
(2) Senatul universitar îşi alege, prin vot secret, un preşedinte care conduce
şedinţele senatului universitar şi reprezintă senatul universitar în raporturile cu
rectorul.
(3) Senatul universitar stabileşte comisii de specialitate prin care controlează
activitatea conducerii executive a instituţiei de învăţământ superior şi a consiliului
de administraţie. Rapoartele de monitorizare şi de control sunt prezentate periodic şi
discutate în senatul universitar, stând la baza rezoluţiilor senatului universitar.
ART. 209
(1) Rectorul universităţilor de stat şi particulare se desemnează prin una dintre
următoarele modalităţi:
a) pe baza unui concurs public, în baza unei metodologii aprobate de senatul
universitar nou-ales, conformă cu prezenta lege; sau
b) prin votul universal, direct şi secret al tuturor cadrelor didactice şi de cercetare
titulare din cadrul universităţii şi al reprezentanţilor studenţilor din senatul
universitar şi din consiliile facultăţilor.
(2) Modalitatea de desemnare a rectorului, dintre cele prevăzute la alin. (1), se
stabileşte cu minimum 6 luni înainte de fiecare desemnare a rectorului, prin votul
universal, direct şi secret al tuturor cadrelor didactice şi de cercetare titulare din
cadrul universităţii şi al reprezentanţilor studenţilor din senatul universitar şi din
consiliile facultăţilor.
ART. 210
(1) În cazul în care modalitatea aleasă pentru desemnarea rectorului este cea pe
baza unui concurs public, procedura de desemnare este cea prevăzută de prezentul
articol.
(2) Senatul universitar nou-ales stabileşte o comisie de selecţie şi de recrutare a
rectorului formată, în proporţie de 50%, din membri ai universităţii şi, în proporţie
de 50%, din personalităţi ştiinţifice şi academice din afara universităţii, din ţară şi
din străinătate. Această comisie conţine minimum 12 membri, dintre care cel puţin
un reprezentant al studenţilor sau un absolvent al universităţii desemnat de către
studenţii din senatul universitar, conform Cartei universitare. De asemenea, senatul
universitar nou-ales elaborează şi aprobă metodologia de avizare, de selecţie şi de
recrutare a rectorului, conform legii.
(3) Concursul public pentru desemnarea rectorului se desfăşoară în baza
metodologiei prevăzute la alin. (2). Comisia de concurs este comisia de selecţie şi
recrutare prevăzută la alin. (2).
(4) La concursul de ocupare a funcţiei de rector pot participa personalităţi
ştiinţifice sau academice din ţară şi din străinătate care, pe baza audierii în plenul
senatului universitar nou-ales, au obţinut avizul de participare la concurs din partea
acestuia. Avizul se acordă numai pe baza votului majorităţii simple a membrilor
senatului universitar nou-ales. Senatul universitar nou-ales are obligaţia de a aviza
154
minimum 2 candidaţi. Candidaţii avizaţi de senatul universitar nou-ales participă
apoi la concursul organizat conform alin. (3).
ART. 211
(1) Rectorul, desemnat conform art. 209, este confirmat prin ordin al ministrului
educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului, în termen de 30 de zile de la data
selecţiei. După emiterea ordinului de confirmare, rectorul poate semna acte oficiale,
înscrisuri, acte financiare/contabile, diplome şi certificate.
(2) Rectorul confirmat de ministrul educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului,
pe baza consultării senatului universitar, îşi numeşte prorectorii. În universităţile
multilingve şi multiculturale cel puţin unul dintre prorectori este numit de către
rector la propunerea cadrelor didactice aparţinând minorităţilor naţionale din
departamentul secţiei sau liniei de predare într-o limbă a minorităţilor naţionale, cu
excepţia cazului în care rectorul provine de la secţia sau linia de studiu cu predare în
limba minorităţii naţionale respective. Cadrele didactice aparţinând secţiei sau liniei
de predare trebuie să propună cel puţin 3 candidaţi.
(3) Rectorul confirmat de ministrul educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului
încheie cu senatul universitar un contract de management, cuprinzând criteriile şi
indicatorii de performanţă managerială, drepturile şi obligaţiile părţilor contractuale.
#M7
(3^1) În cazul exercitării unei funcţii de membru al Guvernului sau de secretar de
stat, rectorul are obligaţia de a se suspenda din funcţie pe perioada exercitării
respectivei demnităţi.
#B
(4) Decanii sunt selectaţi prin concurs public organizat de noul rector şi validat de
senatul universitar. La concurs pot participa candidaţii avizaţi de consiliul facultăţii
cu votul majorităţii simple a membrilor acestuia şi pe baza unei metodologii
specifice elaborate de senatul universitar. Consiliul facultăţii validează cel puţin 2
candidaţi.
(5) Menţinerea în funcţie a directorului general administrativ se face pe baza
acordului scris al acestuia de susţinere executivă a planului managerial al noului
rector.
#M23
(6) Consiliul de administraţie al universităţilor de stat este format din rector,
prorectorii, decanii, directorul general administrativ şi un reprezentant al
studenţilor. În cadrul universităţilor unde salariaţii sunt organizaţi în sindicat, un
reprezentant al acestuia participă, în calitate de observator, la şedinţele consiliului
de administraţie.
#B
(7) Consiliul de administraţie al universităţilor particulare este numit de către
fondatori.
155
ART. 212
(1) Rectorul confirmat al universităţii de stat încheie un contract instituţional cu
ministrul educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului.
(2) Rectorul poate fi demis de către senatul universitar, în condiţiile specificate
prin contractul de management şi Carta universitară.
(3) Ministrul educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului poate revoca din funcţie
rectorul în condiţiile art. 125.
SECŢIUNEA a 2-a
Atribuţiile senatului universitar, ale rectorului, ale consiliului de
administraţie, ale decanului şi ale şefului de departament
ART. 213
(1) Senatul universitar reprezintă comunitatea universitară şi este cel mai înalt for
de decizie şi deliberare la nivelul universităţii.
(2) Atribuţiile senatului universitar sunt următoarele:
a) garantează libertatea academică şi autonomia universitară;
b) elaborează şi adoptă, în urma dezbaterii cu comunitatea universitară, Carta
universitară;
c) aprobă planul strategic de dezvoltare instituţională şi planurile operaţionale, la
propunerea rectorului;
d) aprobă, la propunerea rectorului şi cu respectarea legislaţiei în vigoare,
structura, organizarea şi funcţionarea universităţii;
e) aprobă proiectul de buget şi execuţia bugetară;
f) elaborează şi aprobă Codul de asigurare a calităţii şi Codul de etică şi
deontologie profesională universitară;
g) adoptă Codul universitar al drepturilor şi obligaţiilor studentului, cu respectarea
prevederilor Codului drepturilor şi obligaţiilor studentului;
h) aprobă metodologiile şi regulamentele privind organizarea şi funcţionarea
universităţii;
i) încheie contractul de management cu rectorul;
j) controlează activitatea rectorului şi a consiliului de administraţie prin comisii
specializate;
k) validează concursurile publice pentru funcţiile din consiliul de administraţie;
l) aprobă metodologia de concurs şi rezultatele concursurilor pentru angajarea
personalului didactic şi de cercetare şi evaluează periodic resursa umană;
m) aprobă, la propunerea rectorului, sancţionarea personalului cu performanţe
profesionale slabe, în baza unei metodologii proprii şi a legislaţiei în vigoare;
n) îndeplineşte alte atribuţii, conform Cartei universitare.
156
(3) Componenţa şi mărimea senatului universitar sunt stabilite prin Carta
universitară, astfel încât să se asigure eficienţa decizională şi reprezentativitatea
comunităţii academice.
#M23
(4) Mandatul senatului universitar este de 4 ani. Durata mandatului unui membru
al senatului universitar este de 4 ani. Pentru studenţi, durata mandatului se
reglementează prin Carta universitară.
#B
(5) Senatul universitar poate fi convocat de rector sau la cererea a cel puţin o
treime dintre membrii senatului universitar.
(6) Rectorul reprezintă legal universitatea în relaţiile cu terţii şi realizează
conducerea executivă a universităţii. Rectorul este ordonatorul de credite al
universităţii. Rectorul are următoarele atribuţii:
a) realizează managementul şi conducerea operativă a universităţii, pe baza
contractului de management;
b) negociază şi semnează contractul instituţional cu Ministerul Educaţiei,
Cercetării, Tineretului şi Sportului;
c) încheie contractul de management cu senatul universitar;
d) propune spre aprobare senatului universitar structura şi reglementările de
funcţionare ale universităţii;
e) propune spre aprobare senatului universitar proiectul de buget şi raportul
privind execuţia bugetară;
f) prezintă senatului universitar, în luna aprilie a fiecărui an, raportul prevăzut la
art. 130 alin. (2). Senatul universitar validează raportul menţionat, în baza referatelor
realizate de comisiile sale de specialitate. Aceste documente sunt publice;
g) conduce consiliul de administraţie;
h) îndeplineşte alte atribuţii stabilite de senatul universitar, în conformitate cu
contractul de management, Carta universitară şi legislaţia în vigoare.
#M23
(7) Durata mandatului de rector este de 4 ani. O persoană nu poate ocupa funcţia
de rector la aceeaşi instituţie de învăţământ superior pentru mai mult de două
mandate succesive, complete.
#B
(8) Atribuţiile prorectorilor, numărul şi durata mandatelor acestora se stabilesc
prin Carta universitară.
(9) Decanul reprezintă facultatea şi răspunde de managementul şi conducerea
facultăţii. Decanul prezintă anual un raport consiliului facultăţii privind starea
facultăţii. Decanul conduce şedinţele consiliului facultăţii şi aplică hotărârile
rectorului, consiliului de administraţie şi senatului universitar. Atribuţiile decanului
157
sunt stabilite în conformitate cu prevederile Cartei universitare şi cu legislaţia în
vigoare.
(10) Consiliul facultăţii reprezintă organismul decizional şi deliberativ al
facultăţii. Consiliul facultăţii are următoarele atribuţii:
a) aprobă, la propunerea decanului, structura, organizarea şi funcţionarea
facultăţii;
b) aprobă programele de studii gestionate de facultate;
c) controlează activitatea decanului şi aprobă rapoartele anuale ale acestuia
privind starea generală a facultăţii, asigurarea calităţii şi respectarea eticii
universitare la nivelul facultăţii;
d) îndeplineşte alte atribuţii, stabilite prin Carta universitară sau aprobate de
senatul universitar şi în conformitate cu legislaţia în vigoare.
(11) Directorul de departament realizează managementul şi conducerea operativă
a departamentului. În exercitarea acestei funcţii, el este ajutat de consiliul
departamentului, conform Cartei universitare. Directorul de departament răspunde
de planurile de învăţământ, de statele de funcţii, de managementul cercetării şi al
calităţii şi de managementul financiar al departamentului.
(12) Selecţia, angajarea, evaluarea periodică, formarea, motivarea şi încetarea
relaţiilor contractuale de muncă ale personalului sunt de răspunderea directorului de
departament, a conducătorului şcolii doctorale sau a decanului, conform prevederilor
Cartei universitare.
(13) Consiliul de administraţie al universităţii asigură, sub conducerea rectorului
sau a unei alte persoane desemnate prin Carta universitară, în cazul universităţilor
particulare şi confesionale particulare, conducerea operativă a universităţii şi aplică
deciziile strategice ale senatului universitar. De asemenea, consiliul de administraţie:
a) stabileşte în termeni operaţionali bugetul instituţional;
b) aprobă execuţia bugetară şi bilanţul anual;
c) aprobă propunerile de scoatere la concurs a posturilor didactice şi de cercetare;
d) avizează propunerile de programe noi de studii şi formulează propuneri către
senatul universitar de terminare a acelor programe de studii care nu se mai
încadrează în misiunea universităţii sau care sunt ineficiente academic şi financiar;
e) aprobă operaţiunile financiare care depăşesc plafoanele stabilite de senatul
universitar, în universităţile de stat, respectiv de fondatori, în universităţile
particulare;
f) propune senatului universitar strategii ale universităţii pe termen lung şi mediu
şi politici pe domenii de interes ale universităţii.
(14) Studenţii au cel puţin un reprezentant în comisiile de etică, de cazări, de
asigurare a calităţii, precum şi în alte comisii cu caracter social.
ART. 214
158
(1) Funcţiile de conducere de rector, de prorector, de decan, de prodecan, de
director de departament sau de unitate de cercetare-dezvoltare, proiectare,
microproducţie nu se cumulează.
#M23
(2) În cazul vacantării unui loc în funcţiile de conducere, se procedează la alegeri
parţiale, în cazul directorului de departament, sau se organizează concurs public,
potrivit Cartei universitare, în termen de maximum 3 luni de la data vacantării.
Modalitatea de desemnare a rectorului, dintre cele prevăzute la art. 209 alin. (1),
stabilită cu ocazia alegerilor generale, se menţine valabilă.
#B
(3) Numărul de prorectori şi de prodecani din instituţiile de învăţământ superior
se stabileşte prin Carta universitară.
(4) Atribuţiile şi competenţele structurilor şi ale funcţiilor de conducere din
învăţământul superior sunt stabilite prin Carta universitară a instituţiei, potrivit legii.
Hotărârile senatelor universitare, ale consiliilor facultăţilor şi ale departamentelor se
iau cu votul majorităţii membrilor prezenţi, dacă numărul celor prezenţi reprezintă
cel puţin două treimi din numărul total al membrilor. Membrii acestor structuri de
conducere au drept de vot deliberativ egal.
(5) Structura administrativă a universităţii este condusă de către un director
administrativ şi este organizată pe direcţii. Postul de director general administrativ
se ocupă prin concurs organizat de consiliul de administraţie al instituţiei de
învăţământ superior. Preşedintele comisiei de concurs este rectorul instituţiei. Din
comisie face parte, în mod obligatoriu, un reprezentant al Ministerului Educaţiei,
Cercetării, Tineretului şi Sportului. Validarea concursului se face de către senatul
universitar, iar numirea pe post, de către rector.
(6) Unităţile de cercetare-dezvoltare sunt conduse de directori ai unităţilor
respective, potrivit Cartei universitare.
(7) Prin Carta universitară, universitatea îşi poate dezvolta structuri consultative
formate din reprezentanţi ai mediului economic şi personalităţi din mediul academic,
cultural şi profesional extern.
#M7
ART. 215 *** Abrogat
#B
SECŢIUNEA a 3-a
Rolul statului în învăţământul superior
ART. 216
159
(1) Statul îşi exercită atribuţiile în domeniul învăţământului superior prin
intermediul Parlamentului, Guvernului şi Ministerului Educaţiei, Cercetării,
Tineretului şi Sportului.
(2) Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului are următoarele
atribuţii principale:
a) propune politicile şi strategiile naţionale pentru învăţământul superior, ca parte
a Ariei europene a învăţământului superior;
b) elaborează reglementările de organizare şi funcţionare a sistemului de
învăţământ superior;
c) monitorizează şi verifică direct sau prin organismele abilitate în acest sens
respectarea reglementărilor privind organizarea şi funcţionarea învăţământului
superior, cercetarea universitară, managementul financiar, etica universitară şi
asigurarea calităţii în învăţământul superior;
d) gestionează procesul de evaluare periodică, de clasificare a universităţilor şi de
ierarhizare a programelor de studii ale acestora;
e) controlează gestionarea RMUR;
#M71
e^1) gestionează modalitatea de utilizare a formularelor actelor de studii şi a
documentelor şcolare, prin avizarea necesarului acestor formulare şi prin
comandarea în vederea tipăririi acestora, în baza înregistrărilor din RMUR, şi
controlează, periodic, modul de folosire a acestora de către instituţiile de
învăţământ superior şi Academia Română;
#B
f) organizează recunoaşterea şi echivalarea diplomelor şi certificatelor conform
normelor interne şi în conformitate cu normele europene; elaborează metodologia
prin care se pot recunoaşte automat diplomele şi certificatele obţinute în universităţi
din statele membre ale Uniunii Europene, ale Spaţiului Economic European şi în
Confederaţia Elveţiană, precum şi în universităţi de prestigiu din alte state, pe baza
unei liste*) aprobate şi reactualizate de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului
şi Sportului; organizează recunoaşterea automată a funcţiilor didactice universitare
şi a calităţii de conducător de doctorat, conform unei metodologii proprii; încasează
sume, în lei sau în valută, pentru recunoaşterea şi echivalarea diplomelor şi
certificatelor şi pentru vizarea actelor de studii;
g) elaborează şi propune proiectul de buget pentru învăţământul superior, ca parte
a bugetului educaţiei şi bugetului cercetării;
h) verifică şi gestionează sistemul de indicatori statistici de referinţă pentru
învăţământul superior şi bazele de date corespunzătoare pentru monitorizarea şi
prognozarea evoluţiei învăţământului superior în raport cu piaţa muncii;
i) susţine realizarea de studii şi de cercetări în învăţământul superior;
#M78
160
j) publică anual, până la data de 31 decembrie, un raport privind starea
învăţământului superior, în care sunt prezentate inclusiv direcţiile şi priorităţile de
dezvoltare a învăţământului superior.
#CIN
*) A se vedea Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 5462/2018 privind
aprobarea listei universităţilor de prestigiu din alte state.
#B
ART. 217
(1) Pentru exercitarea atribuţiilor sale, Ministerul Educaţiei, Cercetării,
Tineretului şi Sportului constituie registre de experţi şi se sprijină pe organisme
consultative, la nivel naţional, alcătuite pe criterii de prestigiu profesional şi moral:
Consiliul Naţional de Statistică şi Prognoză a Învăţământului Superior (CNSPIS),
Consiliul Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare
(CNATDCU), Consiliul Naţional al Cercetării Ştiinţifice (CNCS), Colegiul
consultativ pentru cercetare-dezvoltare şi inovare (CCCDI), Consiliul Naţional
pentru Finanţarea Învăţământului Superior (CNFIS), Consiliul Naţional al
Bibliotecilor Universitare (CNBU), Consiliul de etică şi management universitar
(CEMU) şi Consiliul Naţional de Etică a Cercetării Ştiinţifice, Dezvoltării
Tehnologice şi Inovării (CNECSDTI). Din aceste organisme pot face parte cadre
didactice şi cercetători, având cel puţin titlul de conferenţiar sau de cercetător
ştiinţific II ori titluri echivalente obţinute în străinătate, membri ai Academiei
Române şi ai unor instituţii de cultură, precum şi un membru student în CEMU şi
CNCU şi un student cu statut de observator în CNFIS, sau reprezentanţi ai mediului
de afaceri în CCCDI sau, ca observatori, în CNFIS.
(2) Consiliile prevăzute la alin. (1) beneficiază de un secretariat tehnic care se
constituie şi funcţionează prin ordin al ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi
sportului.
(3) Înfiinţarea, regulamentele de organizare şi funcţionare, structura şi
componenţa organismelor specializate prevăzute la alin. (1) se stabilesc prin ordin
al ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului, conform legii. Bugetele
acestor organisme sunt gestionate prin Unitatea executivă pentru finanţarea
învăţământului superior, a cercetării, dezvoltării şi inovării (UEFISCDI) şi se
constituie pe bază contractuală între Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi
Sportului şi UEFISCDI sau din alte surse legal constituite, gestionate de UEFISCDI.
#M27
(3^1) Prin excepţie de la includerea în bugetul aferent Consiliului Naţional de
Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare (CNATDCU), a taxei
pentru organizarea procesului de evaluare a tezelor de abilitare – gestionat de
UEFISCDI, conform prevederilor alin. (3), stabilirea taxei se realizează, după caz,
161
de către Senatul universităţii la propunerea consiliului de administraţie, respectiv
de către prezidiul Academiei Române. Încasarea acestei taxe se efectuează, după
caz, de către instituţiile de învăţământ superior organizatoare de studii universitare
de doctorat sau de către Academia Română.
#B
(4) CNCS se constituie prin reorganizarea, prin ordin al ministrului educaţiei,
cercetării, tineretului şi sportului, a Consiliului Naţional al Cercetării Ştiinţifice din
Învăţământul Superior.
ART. 218
(1) Consiliul Naţional de Statistică şi Prognoză a Învăţământului Superior are ca
atribuţii principale elaborarea şi actualizarea permanentă a indicatorilor de
monitorizare a învăţământului superior şi prognoza evoluţiei acestuia în raport cu
dinamica pieţei muncii. Acest consiliu publică anual datele corespunzătoare acestor
indicatori.
(2) Consiliul de Etică şi Management Universitar se pronunţă asupra litigiilor de
etică universitară şi are ca principale atribuţii:
a) monitorizarea punerii în aplicare a politicilor de etică universitară la nivelul
sistemului de învăţământ superior;
b) auditarea comisiilor de etică din universităţi şi prezentarea unui raport anual
privind etica universitară. Acest raport se face public;
c) constatarea încălcării de către o instituţie de învăţământ superior a obligaţiilor
prevăzute de prezenta lege;
d) elaborarea şi publicarea Codului de referinţă al eticii şi deontologiei
universitare, care este un document public. În arbitrarea litigiilor, Consiliul de Etică
şi Management Universitar se bazează pe principiile şi procedurile elaborate în acest
document.
(3) Consiliul Naţional de Etică a Cercetării Ştiinţifice, Dezvoltării Tehnologice şi
Inovării este organismul prevăzut de Legea nr. 206/2004 privind buna conduită în
cercetarea ştiinţifică, dezvoltarea tehnologică şi inovare, cu modificările şi
completările ulterioare.
ART. 219
(1) CNATDCU are următoarele atribuţii:
#M42
a) propune un set de standarde minimale necesare şi obligatorii pentru conferirea
titlurilor didactice din învăţământul superior, a gradelor profesionale de cercetaredezvoltare, a calităţii de conducător de doctorat şi a atestatului de abilitare. Aceste
standarde se adoptă prin ordin al ministrului educaţiei naţionale şi cercetării
ştiinţifice*). Standardele minimale de acceptare de către CNATDCU a dosarului
pentru obţinerea atestatului de abilitare nu depind de funcţia didactică sau gradul
profesional al candidatului;
162
#B
b) propune metodologia-cadru prevăzută la art. 295 alin. (1);
c) verifică anual, la solicitarea Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi
Sportului sau din proprie iniţiativă, modul de desfăşurare a concursurilor pentru
ocuparea posturilor didactice şi de cercetare din universităţi. Raportul de verificare
instituţională este prezentat ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului,
specificând concluzii bazate pe date şi documente;
d) prezintă un raport anual Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi
Sportului privind resursa umană pentru activităţile didactice şi de cercetare din
învăţământul superior, în baza unor indicatori specifici. Acest raport este public;
e) alte atribuţii stabilite prin lege sau prin regulamentul de organizare şi
funcţionare.
(2) CNFIS are următoarele atribuţii principale:
a) propune metodologia de finanţare a universităţilor şi stabileşte costul mediu per
student echivalent pe cicluri şi domenii de studii;
b) verifică periodic, la solicitarea Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului
şi Sportului sau din proprie iniţiativă, realizarea proiectelor de dezvoltare
instituţională şi eficienţa gestionării fondurilor publice de către universităţi şi face
propuneri pentru finanţarea complementară a universităţilor pe bază de proiecte
instituţionale;
c) prezintă anual Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului un
raport privind starea finanţării învăţământului superior şi măsurile de optimizare ce
se impun. Acest raport este public.
(3) CNCS are următoarele atribuţii principale:
a) stabileşte standardele, criteriile şi indicatorii de calitate pentru cercetarea
ştiinţifică, aprobate prin ordin al ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi
sportului;
b) auditează periodic, la solicitarea Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului
şi Sportului sau din proprie iniţiativă, cercetarea ştiinţifică universitară ori din
unităţile de cercetare-dezvoltare;
c) gestionează programe de cercetare şi procese de evaluare a proiectelor de
cercetare care sunt propuse pentru finanţare competitivă;
d) prezintă anual Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului un
raport privind starea cercetării ştiinţifice în învăţământul superior şi performanţele
universităţilor. Raportul este public şi va fi afişat pe site-ul CNCS.
(4) Consiliul Naţional al Bibliotecilor Universitare (CNBU) are în atribuţii
elaborarea strategiei de dezvoltare, evaluare periodică şi coordonarea sistemului de
biblioteci din învăţământul superior.
#CIN
163
*) A se vedea Ordinul ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice nr.
6129/2016 privind aprobarea standardelor minimale necesare şi obligatorii pentru
conferirea titlurilor didactice din învăţământul superior, a gradelor profesionale de
cercetare-dezvoltare, a calităţii de conducător de doctorat şi a atestatului de
abilitare.
#B
ART. 220
(1) Pentru monitorizarea eficienţei manageriale, a echităţii şi a relevanţei
învăţământului superior pentru piaţa muncii, se stabileşte, în termen de maximum
12 luni de la intrarea în vigoare a prezentei legi, un sistem de indicatori statistici de
referinţă pentru învăţământul superior, corelat cu sistemele de indicatori statistici de
referinţă la nivel european din domeniu.
(2) Sistemul de indicatori va fi elaborat de Ministerul Educaţiei, Cercetării,
Tineretului şi Sportului, prin consultarea Consiliului Naţional de Statistică şi
Prognoză a Învăţământului Superior (CNSPIS), a ARACIS, a CNCS, a CNFIS, a
CNATDCU şi a Autorităţii Naţionale pentru Calificări, şi se aprobă prin hotărâre a
Guvernului. Raportul anual privind starea învăţământului superior se bazează pe
indicatorii prevăzuţi la alin. (1).
ART. 221
(1) Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului îşi realizează
atribuţiile în domeniul cercetării prin Autoritatea Naţională de Cercetare Ştiinţifică,
conform legii.
#M42
(2) În exercitarea atribuţiilor sale, Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării
Ştiinţifice colaborează cu Consiliul Naţional al Rectorilor sau cu alte structuri
asociative ale universităţilor, cu autorităţi şi asociaţii profesionale şi ştiinţifice
naţionale şi internaţionale reprezentative, federaţii sindicale reprezentative la nivel
de sector de activitate învăţământ superior şi cercetare, precum şi cu federaţii
studenţeşti legal constituite la nivel naţional. Reprezentanţii acestor structuri sunt
parteneri de dialog social.
#B
CAPITOLUL XII
Finanţarea şi patrimoniul universităţilor
SECŢIUNEA 1
Dispoziţii generale
ART. 222
164
(1) Învăţământul universitar de stat este gratuit pentru cifra de şcolarizare aprobată
anual de Guvern şi cu taxă, în condiţiile legii.
(2) În învăţământul universitar de stat gratuit se pot percepe taxe pentru: depăşirea
duratei de şcolarizare prevăzute de lege, admiteri, înmatriculări, reînmatriculări,
repetarea examenelor şi a altor forme de verificare, care depăşesc prevederile
planului de învăţământ. De asemenea, se pot percepe taxe şi pentru activităţi
neincluse în planul de învăţământ, conform metodologiei aprobate de senatul
universitar.
(3) Finanţarea învăţământului superior de stat se asigură din fonduri publice, în
concordanţă cu următoarele cerinţe:
a) considerarea dezvoltării învăţământului superior ca responsabilitate publică şi
a învăţământului, în general, ca prioritate naţională;
b) asigurarea calităţii învăţământului superior la nivelul standardelor din Spaţiul
European al Învăţământului Superior pentru pregătirea resurselor umane şi
dezvoltarea personală ca cetăţeni ai unei societăţi democratice bazate pe cunoaştere;
c) profesionalizarea resurselor umane în concordanţă cu diversificarea pieţei
muncii;
d) dezvoltarea învăţământului superior şi a cercetării ştiinţifice şi creaţiei artistice
universitare pentru integrarea la vârf în viaţa ştiinţifică mondială.
(4) Execuţia bugetară anuală a instituţiilor de învăţământ superior de stat se face
publică.
(5) Finanţarea învăţământului superior de stat poate fi realizată pe bază de contract
şi prin contribuţia altor ministere, pentru acele instituţii de învăţământ superior care
pregătesc specialişti în funcţie de cerinţele ministerelor respective, precum şi prin
alte surse, inclusiv împrumuturi şi ajutoare externe.
(6) Toate resursele de finanţare ale universităţilor de stat sunt venituri proprii.
#M53
(6^1) Statul sprijină învăţământul teologic pastoral acreditat din instituţiile de
învăţământ superior confesional pentru programul de studii universitare de licenţă
de teologie pastorală în cazul în care, în cadrul învăţământului superior de stat, nu
există învăţământ teologic pastoral specific cultului respectiv, recunoscut drept cult
conform Legii nr. 489/2006, republicată.
#B
(7) Statul poate sprijini învăţământul superior particular acreditat.
(8) Instituţiile de învăţământ superior de stat şi particulare pot primi donaţii din
ţară şi din străinătate, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.
ART. 223*)
(1) Instituţiile de învăţământ superior de stat funcţionează ca instituţii finanţate
din fondurile alocate de la bugetul de stat, venituri extrabugetare şi din alte surse,
potrivit legii.
165
#M85
(2) Veniturile acestor instituţii se compun din sume alocate de la bugetul
Ministerului Educaţiei Naţionale, pe bază de contract, pentru finanţarea de bază,
finanţarea complementară şi finanţarea suplimentară, realizarea de obiective de
investiţii, fonduri alocate pe bază competiţională pentru dezvoltare instituţională,
fonduri alocate pe bază competiţională pentru incluziune, burse şi protecţia socială
a studenţilor, fonduri destinate cluburilor sportive universitare, precum şi din
venituri proprii, dobânzi, donaţii, sponsorizări şi taxe percepute în condiţiile legii
de la persoane fizice şi juridice, române sau străine, şi din alte surse. Aceste venituri
sunt utilizate de instituţiile de învăţământ superior, în condiţiile autonomiei
universitare, în vederea realizării obiectivelor care le revin în cadrul politicii
statului din domeniul învăţământului şi cercetării ştiinţifice universitare.
#B
(3) Finanţarea suplimentară se acordă din fonduri publice de către Ministerul
Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului pentru a stimula excelenţa instituţiilor
şi a programelor de studii, atât din cadrul universităţilor de stat, cât şi al celor
particulare. Finanţarea suplimentară se acordă conform prevederilor art. 197 lit. a).
(4) Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului asigură finanţarea de
bază pentru universităţile de stat, prin granturi de studii calculate pe baza costului
mediu per student echivalent, per domeniu, per cicluri de studiu şi per limbă de
predare. Granturile de studii vor fi alocate prioritar spre acele domenii care asigură
dezvoltarea sustenabilă şi competitivă a societăţii, iar în interiorul domeniului,
prioritar, celor mai bine plasate programe în ierarhia calităţii acestora, numărul de
granturi de studii alocate unui program variind în funcţie de poziţia programului în
această ierarhie.
(5) Finanţarea de bază este multianuală, asigurându-se pe toată durata unui ciclu
de studii.
(6) Finanţarea complementară se realizează de Ministerul Educaţiei, Cercetării,
Tineretului şi Sportului prin:
a) subvenţii pentru cazare şi masă;
b) fonduri alocate pe bază de priorităţi şi norme specifice pentru dotări şi alte
cheltuieli de investiţii şi reparaţii capitale;
c) fonduri alocate pe baze competiţionale pentru cercetarea ştiinţifică universitară;
#M85
d) fonduri alocate pentru cluburile sportive universitare.
#B
(7) Finanţarea instituţiilor de învăţământ superior de stat se face pe bază de
contract încheiat între Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului şi
instituţia de învăţământ superior respectivă, după cum urmează:
166
a) contract instituţional pentru finanţarea de bază, pentru fondul de burse şi
protecţie socială a studenţilor, pentru fondul de dezvoltare instituţională, precum şi
pentru finanţarea de obiective de investiţii;
#M85
b) contract complementar pentru finanţarea reparaţiilor capitale, a dotărilor şi a
altor cheltuieli de investiţii, subvenţii pentru cazare şi masă, precum şi fonduri
pentru finanţarea cluburilor sportive universitare;
#B
c) contractele instituţionale şi complementare sunt supuse controlului periodic
efectuat de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului şi CNFIS.
(8) Finanţarea cercetării ştiinţifice universitare se face conform prevederilor
Ordonanţei Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea
tehnologică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 324/2003, cu
modificările şi completările ulterioare, şi legislaţiei specifice domeniului cercetăriidezvoltării.
(9) Fondurile pentru burse şi protecţie socială a studenţilor se alocă în funcţie de
numărul de studenţi de la învăţământul cu frecvenţă, fără taxă de studii.
#M51
(9^1) Cuantumul alocat pentru constituirea fondului de burse şi protecţie socială
a studenţilor este de 201 lei/lună/pe toată durata anului universitar (12 luni)/student
de la învăţământul cu frecvenţă, fără taxă de studii.
#M45
(9^2) Modificarea cuantumului prevăzut la alin. (9^1) se face prin hotărâre a
Guvernului.
#B
(10) Studenţii beneficiază de burse de performanţă sau de merit, pentru stimularea
excelenţei, precum şi de burse sociale, pentru susţinerea financiară a studenţilor cu
venituri reduse. Cuantumul minim al burselor sociale se propune anual de către
CNFIS, ţinând cont de faptul că acestea trebuie să acopere cheltuielile minime de
masă şi cazare.
(11) Universităţile pot suplimenta fondul de burse prin venituri proprii
extrabugetare.
#M27
(12) Prin contractele instituţionale şi contractele complementare se realizează
distribuirea fondurilor de la bugetul de stat pentru instituţiile de învăţământ
superior. Finanţarea suplimentară se alocă prin contractul instituţional, iar
finanţarea complementară prevăzută la alin. (6) lit. a) şi b) se aprobă de către
ministrul educaţiei şi cercetării ştiinţifice.
#B
167
(13) Rectorii universităţilor de stat, prin contractul instituţional încheiat cu
Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, sunt direct responsabili de
alocarea resurselor instituţiei, prioritar spre departamentele şi structurile cele mai
performante.
#M85
(14) Instituţiile de învăţământ superior de stat pot aloca fonduri pentru cluburile
sportive universitare şi pot pune la dispoziţia acestora baza materială a
universităţii, în mod gratuit.
(15) Cluburile sportive universitare pot pune baza materială proprie la dispoziţia
universităţilor, în mod gratuit.
(16) Instituţiile de învăţământ superior de stat pot prelua în subordinea lor
cluburi sportive, caz în care devin ordonatori secundari de credite.
#CIN
*) Derogări de la prevederile art. 223 au fost acordate prin:
– art. II din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 58/2014 (#M24);
– art. 13 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 74/2014 (#M25);
– art. 47 din Ordonanţa Guvernului nr. 20/2015 (#M33);
– art. 15 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 83/2017 (#M57), cu
modificările ulterioare;
– art. 35 alin. (2) din Legea nr. 2/2018 (#M60).
Precizăm că dispoziţiile de derogare menţionate mai sus sunt reproduse în pct.
4.2 – 4.5 şi pct. 4.7 din nota 4 de la sfârşitul textului actualizat.
#M67
ART. 224
(1) Statul român poate acorda anual burse pentru sprijinirea românilor de
pretutindeni, care doresc să studieze în cadrul unităţilor şi instituţiilor de
învăţământ superior de stat din România, pe baza metodologiilor aprobate, prin
ordin comun al ministrului educaţiei naţionale, ministrului pentru românii de
pretutindeni şi ministrului afacerilor externe.
(2) Statul român poate acorda, anual, burse pentru cetăţenii străini care doresc
să studieze în cadrul unităţilor şi instituţiilor de învăţământ superior de stat din
România, astfel:
a) în baza unor acorduri bilaterale;
b) în baza ofertei unilaterale a statului român;
c) la propunerea altor ministere prin hotărâre a Guvernului.
(3) Numărul de burse prevăzute la alin. (1) şi alin. (2) se aprobă, anual, prin
hotărâre a Guvernului privind cifrele de şcolarizare.
(4) Condiţiile de şcolarizare a românilor de pretutindeni şi a cetăţenilor străini,
inclusiv, condiţiile de finanţare, se stabilesc prin hotărâre a Guvernului.
168
(5) Instituţiile de învăţământ superior pot acorda burse românilor de pretutindeni
şi cetăţenilor străini, în conformitate cu metodologiile proprii.
#B
ART. 225
(1) Programele de studii de master şi doctorat în ştiinţe şi tehnologii avansate, cele
care se desfăşoară în limbi de circulaţie internaţională, precum şi doctoratele în
cotutelă cu universităţi de prestigiu din străinătate beneficiază de finanţare
preferenţială, acordată conform propunerilor CNFIS.
(2) Fondurile rămase la sfârşitul anului din execuţia bugetului prevăzut în
contractul instituţional şi complementar, precum şi fondurile aferente cercetării
ştiinţifice universitare şi veniturile extrabugetare rămân la dispoziţia universităţilor
şi se cuprind în bugetul de venituri şi cheltuieli al instituţiei, fără vărsăminte la
bugetul de stat şi fără afectarea alocaţiilor de la bugetul de stat pentru anul următor.
ART. 226
(1) Universităţile de stat sau particulare au patrimoniu propriu, pe care îl
gestionează conform legii.
(2) Drepturile pe care le au universităţile asupra bunurilor din patrimoniul propriu
pot fi drepturi reale, după caz, drept de proprietate sau dezmembrăminte ale acestuia,
uz, uzufruct, servitute şi superficie, potrivit dispoziţiilor Codului civil, drept de
folosinţă dobândit prin închiriere, concesiune, comodat şi altele asemenea ori drept
de administrare, în condiţiile legii.
(3) În patrimoniul universităţilor pot exista şi drepturi de creanţă izvorâte din
contracte, convenţii sau hotărâri judecătoreşti.
(4) Universităţile de stat pot avea în patrimoniu bunuri mobile şi imobile din
domeniul public sau din domeniul privat al statului.
(5) Drepturile subiective ale universităţilor asupra bunurilor din domeniul public
al statului pot fi drepturi de administrare, de folosinţă, de concesiune ori de
închiriere, în condiţiile legii.
(6) Prin hotărâre a Guvernului, bunurile din domeniul public al statului pot fi
trecute în domeniul privat al statului şi transmise în proprietate universităţilor de stat,
în condiţiile legii.
(7) Universităţile de stat au drept de proprietate asupra bunurilor existente în
patrimoniul lor la data intrării în vigoare a prezentei legi. Ministerul Educaţiei,
Cercetării, Tineretului şi Sportului este împuternicit să emită certificat de atestare a
dreptului de proprietate pentru universităţile de stat pe baza documentaţiei înaintate
de acestea.
(8) Dreptul de proprietate al universităţilor de stat asupra bunurilor prevăzute la
alin. (7) se exercită în condiţiile prevăzute de Carta universitară, cu respectarea
dispoziţiilor dreptului comun.
169
(9) Dreptul de proprietate asupra bunurilor imobile, precum şi alte drepturi reale
ale universităţilor de stat sunt supuse procedurii publicităţii imobiliare prevăzute de
legislaţia specială în materie.
(10) În cazul desfiinţării unei universităţi de stat, bunurile aflate în proprietate,
rămase în urma lichidării, trec în proprietatea privată a statului.
(11) Universităţile particulare sunt titulare ale dreptului de proprietate ori ale altor
drepturi reale pe care le exercită asupra patrimoniului, în condiţiile legii.
#M81
ART. 226^1
(1) Bunurile imobile prevăzute la art. 226 alin. (4) sunt – pe toată durata utilizării
de către universităţile de stat – inalienabile, insesizabile şi imprescriptibile.
(2) Bunurile mobile şi imobile prevăzute la art. 226 alin. (4), disponibile
temporar, pot fi închiriate pe bază de contract, cu renegociere anuală a
contractului, numai în conformitate cu metodologia aprobată prin ordin al
ministrului educaţiei naţionale. Închirierea se face cu prioritate pentru activităţi de
învăţământ.
#B
SECŢIUNEA a 2-a
Organizarea şi funcţionarea învăţământului superior particular şi
confesional particular
ART. 227
(1) Instituţiile de învăţământ superior particulare şi instituţiile de învăţământ
superior confesionale particulare sunt:
#M23
a) fondate din iniţiativa şi cu resursele materiale şi financiare ale unei persoane
fizice, ale unui grup de persoane fizice, ale unei fundaţii sau asociaţii, ale unui cult
religios ori ale unui alt furnizor de educaţie, recunoscut ca atare potrivit
prevederilor prezentei legi;
#B
b) persoane juridice de drept privat.
(2) Instituţiile de învăţământ superior particulare au autonomie universitară,
conform prevederilor prezentei legi, şi autonomie economico-financiară, având
drept fundament proprietatea privată, garantată de Constituţie.
#M23
(3) Structurile universităţilor particulare şi confesionale particulare, atribuţiile,
durata mandatelor, precum şi alte considerente legate de statutul acestora sunt
stabilite de Carta universitară, avizată de fondatori şi aprobată de senatul
universitar. Deciziile în acest sens aparţin universităţii.
170
(4) Deciziile universităţilor particulare şi confesionale particulare care privesc
structurile şi funcţiile de conducere, atribuţiile şi durata mandatelor, precum şi alte
considerente legate de statutul acestora pot fi desfiinţate prin hotărâri ale
instanţelor judecătoreşti.
(5) Prin Carta universitară, universitatea îşi poate stabili funcţii onorifice,
precum şi structuri consultative formate din reprezentanţi ai mediului economic şi
personalităţi din mediul academic, cultural şi profesional extern.
#B
SECŢIUNEA a 3-a
Înfiinţarea instituţiilor de învăţământ superior particulare şi confesionale
particulare
ART. 228
(1) O instituţie de învăţământ superior particulară şi confesională particulară
trebuie să parcurgă toate procedurile de autorizare provizorie şi acreditare stabilite
de prezenta lege.
(2) Instituţiile de învăţământ superior particulare şi confesionale particulare sunt
acreditate prin lege, iniţiată de către Guvern la propunerea Ministerului Educaţiei,
Cercetării, Tineretului şi Sportului.
(3) Universităţilor acreditate li se recunoaşte perioada de funcţionare legală.
SECŢIUNEA a 4-a
Patrimoniul instituţiilor de învăţământ superior particulare şi confesionale
particulare
ART. 229
(1) Patrimoniul instituţiilor de învăţământ superior particulare şi confesionale
particulare constă în patrimoniul iniţial al fondatorilor, la care se adaugă patrimoniul
dobândit ulterior.
(2) Instituţiile de învăţământ superior particulare şi confesionale particulare, pe
durata existenţei lor, dispun de patrimoniul pus la dispoziţia lor, conform legii.
(3) Toate deciziile privind patrimoniul instituţiilor de învăţământ superior
particulare şi confesionale particulare sunt luate de către consiliul de administraţie.
SECŢIUNEA a 5-a
Desfiinţarea instituţiilor de învăţământ superior particulare şi confesionale
particulare
ART. 230
171
(1) Desfiinţarea, dizolvarea sau lichidarea instituţiilor de învăţământ superior
particulare şi confesionale particulare se face în condiţiile legii. Iniţiativa desfiinţării
instituţiilor de învăţământ superior particulare sau confesionale particulare poate
aparţine şi fondatorilor.
(2) În caz de desfiinţare, dizolvare sau lichidare, patrimoniul instituţiilor de
învăţământ superior particulare şi confesionale particulare revine fondatorilor.
(3) Desfiinţarea universităţilor particulare se va face cu protecţia intereselor
studenţilor.
SECŢIUNEA a 6-a
Finanţarea instituţiilor de învăţământ superior particulare şi confesionale
particulare
ART. 231
Sursele de finanţare ale instituţiilor de învăţământ superior particulare şi
confesionale particulare sunt compuse din:
a) sumele depuse de fondatori;
#M53
a^1) fonduri publice, în cazul în care în cadrul învăţământului superior de stat nu
există învăţământ teologic pastoral specific cultului respectiv, recunoscut drept cult
conform Legii nr. 489/2006, republicată;
#B
b) taxe de studiu şi alte taxe şcolare;
c) sponsorizări, donaţii, granturi şi finanţări acordate pe bază de competiţie,
exploatarea rezultatelor cercetării, dezvoltării, inovării şi alte surse legal constituite.
TITLUL IV
Statutul personalului didactic
CAPITOLUL I
Statutul personalului didactic din învăţământul preuniversitar
SECŢIUNEA 1
Dispoziţii generale
ART. 232
Statutul reglementează:
a) funcţiile, competenţele, responsabilităţile, drepturile şi obligaţiile specifice
personalului didactic şi didactic auxiliar, precum şi ale celui de conducere, de
îndrumare şi de control;
172
b) formarea iniţială şi continuă a personalului didactic şi a personalului de
conducere, de îndrumare şi de control;
c) condiţiile şi modalităţile de ocupare a posturilor şi a funcţiilor didactice,
didactice auxiliare, a funcţiilor de conducere, de îndrumare şi de control, precum şi
condiţiile şi modalităţile de eliberare din aceste posturi şi funcţii, de încetare a
activităţii şi de pensionare a personalului didactic şi didactic auxiliar;
d) criteriile de normare, de acordare a distincţiilor şi de aplicare a sancţiunilor.
ART. 233
(1) Personalul didactic cuprinde persoanele din sistemul de învăţământ
responsabile cu instruirea şi educaţia.
(2) Din categoria personalului didactic pot face parte persoanele care îndeplinesc
condiţiile de studii prevăzute de lege, care au capacitatea de exercitare deplină a
drepturilor, o conduită morală conformă deontologiei profesionale şi sunt apte din
punct de vedere medical şi psihologic pentru îndeplinirea funcţiei.
ART. 234
(1) Încadrarea şi menţinerea într-o funcţie didactică sau didactică auxiliară,
precum şi într-o funcţie de conducere, de îndrumare şi de control sunt condiţionate
de prezentarea unui certificat medical, eliberat pe un formular specific elaborat de
Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, împreună cu Ministerul
Sănătăţii. Incompatibilităţile de ordin medical cu funcţia didactică sunt stabilite prin
protocol încheiat între Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului şi
Ministerul Sănătăţii.
(2) Personalul didactic, didactic auxiliar, de conducere, de îndrumare şi de control
care se consideră nedreptăţit poate solicita o expertiză a capacităţii de muncă.
(3) Nu pot ocupa funcţiile prevăzute la alin. (1) persoanele lipsite de acest drept,
pe durata stabilită printr-o hotărâre judecătorească definitivă de condamnare penală.
(4) În situaţii de inaptitudine profesională de natură psihocomportamentală,
conducerea unităţii sau a instituţiei de învăţământ poate solicita, cu acordul
consiliului de administraţie, un nou examen medical complet. Aceeaşi prevedere se
aplică, în mod similar, funcţiilor de conducere, de îndrumare şi de control, precum
şi personalului din unităţile conexe învăţământului.
(5) Nu pot ocupa posturile didactice, de conducere sau de îndrumare şi de control
în învăţământ persoanele care desfăşoară activităţi incompatibile cu demnitatea
funcţiei didactice, cum sunt:
a) prestarea de către cadrul didactic a oricărei activităţi comerciale în incinta
unităţii de învăţământ sau în zona limitrofă;
b) comerţul cu materiale obscene sau pornografice scrise, audio ori vizuale;
c) practicarea, în public, a unor activităţi cu componenţă lubrică sau altele care
implică exhibarea, în manieră obscenă, a corpului.
ART. 235
173
Pentru instituţiile de învăţământ militar şi învăţământ de informaţii, ordine publică
şi securitate naţională, se prevăd următoarele:
a) aplicarea prevederilor prezentei legi la specificul militar/de informaţii, ordine
publică şi securitate naţională se face prin ordine, regulamente şi instrucţiuni proprii;
b) personalul didactic militar/de informaţii, ordine publică şi securitate naţională
şi civil se constituie din personalul prevăzut în prezenta lege şi din corpul
instructorilor militari/de informaţii, ordine publică şi securitate naţională;
c) personalul didactic militar/de informaţii, ordine publică şi securitate naţională
are drepturile şi îndatoririle care decurg din prezenta lege şi din calitatea de cadru
militar în activitate, respectiv de funcţionar public cu statut special;
d) pentru funcţiile didactice aferente corpului instructorilor militari/de informaţii,
ordine publică şi securitate naţională, condiţiile care se cer pentru ocuparea acestora,
precum şi normele didactice, competenţele şi responsabilităţile se stabilesc prin
instrucţiuni proprii;
e) perfecţionarea pregătirii personalului didactic se realizează conform
prevederilor prezentei legi şi reglementărilor specific militare/de informaţii, ordine
publică şi securitate naţională;
f) personalul didactic, inclusiv cel din corpul instructorilor militari/de informaţii,
ordine publică şi securitate naţională, poate obţine definitivarea în învăţământ şi
gradele didactice, în condiţiile stabilite de prezenta lege.
SECŢIUNEA a 2-a
Formarea iniţială şi continuă. Cariera didactică
ART. 236
(1) Formarea iniţială pentru ocuparea funcţiilor didactice din învăţământul
preuniversitar cuprinde:
a) formarea iniţială, teoretică, în specialitate, realizată prin universităţi, în cadrul
unor programe acreditate potrivit legii;
#M23
b) finalizarea masterului didactic cu durata de 2 ani sau pregătirea în cadrul
programelor de formare psihopedagogică de nivel I şi II realizată prin
departamentele de specialitate din cadrul instituţiilor de învăţământ superior;
c) stagiul practic cu durata de un an şcolar, realizat într-o unitate de învăţământ,
de regulă sub coordonarea unui profesor mentor.
(2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), formarea personalului din educaţia
antepreşcolară pentru funcţia de educator-puericultor, a celui din învăţământul
preşcolar şi primar pentru funcţiile de educatoare/educator şi învăţătoare/învăţător
se realizează prin liceele pedagogice, iar a maiştrilor-instructori şi a antrenorilor
prin unităţi de învăţământ terţiar nonuniversitar.
174
#B
(3) Pentru a obţine altă specializare, absolvenţii studiilor de licenţă pot urma un
modul de minimum 90 de credite transferabile care atestă obţinerea de competenţe
de predare a unei discipline din domeniul fundamental aferent domeniului de
specializare înscris pe diploma de licenţă. Acest modul poate fi urmat în paralel cu
masterul didactic sau după finalizarea acestuia.
ART. 237
(1) În calitatea sa de principal finanţator, pe baza analizei nevoilor de formare din
sistem, Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului stabileşte reperele
curriculare şi calificările de formare iniţială teoretică în specialitate a personalului
didactic.
(2) Programele de formare iniţială teoretică în specialitate şi psihopedagogică sunt
acreditate şi evaluate periodic de către Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului
şi Sportului, prin intermediul ARACIS sau al altor organisme abilitate, potrivit legii.
#M23
ART. 238
(1) Studenţii şi absolvenţii de învăţământ superior care optează pentru
profesiunea didactică au obligaţia să absolve cursurile unui master didactic cu
durata de 2 ani ori programele de formare psihopedagogică de nivel I, respectiv II,
acreditate conform legii.
(1^1) Programele de formare psihopedagogică de nivel I şi II pot fi urmate pe
parcursul studiilor universitare de licenţă, respectiv master sau în regim
postuniversitar.
(1^2) Programele de formare psihopedagogică pentru funcţiile didactice de
educator-puericultor, educatoare, învăţător, antrenor şi maistru-instructor se
aprobă de Ministerul Educaţiei Naţionale şi se desfăşoară în liceele cu profil
pedagogic. Pentru absolvenţii liceelor pedagogice şi colegiilor universitare de
institutori se consideră îndeplinită condiţia de formare psihopedagogică de nivel I.
(1^3) Absolvenţilor care au finalizat cu diplomă de licenţă/absolvire studii
universitare de lungă sau scurtă durată până în anul 2005 li se consideră îndeplinită
condiţia de formare psihopedagogică de nivel I şi II, dacă prin foaia matricolă fac
dovada parcurgerii disciplinelor: psihologie şcolară, pedagogie, metodica predării
specialităţii şi practică pedagogică la specialitatea înscrisă pe diploma de
licenţă/absolvire.
#B
(2) Programele de studii ale masterului didactic sunt elaborate pe baza
standardelor profesionale pentru funcţiile didactice, se aprobă de către Ministerul
Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului şi se acreditează conform legii.
175
(3) Studenţii care frecventează cursurile masterului didactic acreditat de
Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului într-o instituţie publică pot
beneficia de burse de studiu finanţate de la bugetul de stat.
(4) Cuantumul unei burse acordate de la bugetul de stat este egal cu salariul net al
unui profesor debutant.
(5) Criteriile de acordare a burselor de la bugetul de stat se stabilesc de către
Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului.
#M23
(6) Pregătirea psihopedagogică se finalizează prin obţinerea diplomei de master
didactic ori a certificatului de absolvire a programelor de formare
psihopedagogică.
(7) Planurile de învăţământ ale studiilor universitare de licenţă în specialitatea
pedagogia învăţământului primar şi preşcolar sunt elaborate pe baza standardelor
profesionale stabilite de Ministerul Educaţiei Naţionale. Pentru absolvenţii studiilor
universitare de licenţă în specialitatea pedagogia învăţământului primar şi
preşcolar se consideră îndeplinită condiţia de formare psihopedagogică de nivel I.
#M23
ART. 239
(1) Efectuarea stagiului practic prevăzut la art. 236 alin. (1) lit. c) este
condiţionată de obţinerea diplomei de licenţă şi a diplomei de master didactic sau a
certificatului de absolvire a programului de formare psihopedagogică de nivel I ori
II.
(2) Pregătirea practică din cadrul masterului didactic sau al programelor de
formare psihopedagogică se realizează în baza unor acorduri-cadru încheiate între
unităţile/instituţiile de învăţământ care asigură formarea iniţială şi inspectoratele
şcolare.
#B
(3) Pe baza acestor acorduri-cadru, unităţile/instituţiile de învăţământ care asigură
formarea iniţială încheie contracte de colaborare cu durata de 1 – 4 ani şcolari cu
unităţile de învăţământ din reţeaua prevăzută la alin. (2) pentru stabilirea condiţiilor
de organizare şi desfăşurare a stagiilor practice.
(4) Unităţile/instituţiile de învăţământ care asigură formarea iniţială pot realiza
independent parteneriate cu instituţii ofertante de servicii în domeniu – centre de
consiliere, cluburi şi palate ale copiilor, centre logopedice şi organizaţii
nonguvernamentale.
#M23
(5) Pregătirea practică din cadrul masterului didactic sau al programelor de
formare psihopedagogică se poate derula sub forma unei perioade de stagiu în
străinătate în cadrul unui program al Uniunii Europene – componenta dedicată
176
formării iniţiale a profesorilor – perioadă certificată prin documentul Europass
Mobilitate.
#M23
ART. 240
(1) Ocuparea unei funcţii didactice pentru perioada stagiului practic cu durata
de un an şcolar se realizează prin concurs pe posturi/catedre vacante/rezervate.
#B
(2) Persoanelor aflate în perioada stagiului practic cu durata de un an şcolar li se
aplică, în mod corespunzător funcţiei didactice ocupate temporar, toate prevederile
prezentei legi, precum şi toate celelalte prevederi corespunzătoare din legislaţia în
vigoare.
ART. 241
(1) Examenul naţional de definitivare în învăţământ este organizat de Ministerul
Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, conform unei metodologii aprobate
prin ordin al ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului*), şi cuprinde:
a) etapa I, eliminatorie – realizată de către inspectoratele şcolare în perioada
stagiului practic cu durata de un an şcolar şi constând în evaluarea activităţii
profesionale la nivelul unităţii de învăţământ, evaluarea portofoliului profesional
personal şi în susţinerea a cel puţin două inspecţii la clasă;
b) etapa a II-a, finală – realizată la finalizarea stagiului practic cu durata de un an
şcolar şi constând într-o examinare scrisă, pe baza unei tematici şi a unei bibliografii
aprobate de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, pentru fiecare
specialitate în parte.
(2) Cadrele didactice care promovează examenul de definitivat dobândesc titlul
de profesor cu drept de practică în învăţământul preuniversitar.
(3) Cadrelor didactice angajate cu contract de muncă pe o perioadă determinată,
care au promovat examenul de definitivare în învăţământ, li se poate asigura
continuitatea pe postul didactic/catedra ocupat(ă), prin hotărârea consiliului de
administraţie din unitatea de învăţământ respectivă, în condiţiile legii.
#M42
(4) Persoanele care nu au promovat examenul pentru definitivare în învăţământ
se pot prezenta la o nouă sesiune după reluarea, de fiecare dată, anterior susţinerii
examenului, a stagiului de practică cu durata de un an şcolar. Candidaţii pot susţine
examenul naţional pentru definitivare în învăţământ fără taxă de cel mult trei ori.
Prezentările ulterioare la examen sunt condiţionate de achitarea unor taxe stabilite
de către Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice.
(5) *** Abrogat
#B
177
(6) Persoanele care nu promovează examenul de definitivare în învăţământ, în
condiţiile prezentului articol, pot fi angajate în sistemul naţional de învăţământ
preuniversitar numai pe perioadă determinată, cu statut de profesor debutant.
#CIN
*) A se vedea Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 5211/2018 privind
aprobarea Metodologiei-cadru de organizare şi desfăşurare a examenului naţional
de definitivare în învăţământ.
#B
ART. 242
(1) Formarea continuă a cadrelor didactice cuprinde dezvoltarea profesională şi
evoluţia în carieră.
(2) Evoluţia în carieră se realizează prin gradul didactic II şi gradul didactic I,
examene de certificare a diferitelor niveluri de competenţă.
(3) Probele de examen, tematica, bibliografia, precum şi procedura de organizare
şi desfăşurare a examenelor pentru obţinerea gradelor didactice sunt reglementate
prin metodologie elaborată de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi
Sportului.
(4) Gradul didactic II se obţine de către personalul didactic de predare care are o
vechime la catedră de cel puţin 4 ani de la obţinerea definitivării în învăţământ, prin
promovarea următoarelor probe:
a) o inspecţie şcolară specială, precedată de cel puţin două inspecţii şcolare
curente eşalonate pe parcursul celor 4 ani;
b) un test din metodica specialităţii, cu abordări interdisciplinare şi de creativitate,
elaborat pe baza unei tematici şi a unei bibliografii aprobate de Ministerul Educaţiei,
Cercetării, Tineretului şi Sportului, pentru fiecare specialitate în parte;
c) o probă orală de pedagogie, pe baza unei programe aprobate de Ministerul
Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, care cuprinde şi elemente de
psihologie şi de sociologie educaţională.
(5) Gradul didactic I se poate obţine de către personalul didactic de predare care
are o vechime la catedră de cel puţin 4 ani de la acordarea gradului didactic II, prin
promovarea următoarelor probe:
a) un colocviu de admitere, pe baza unei tematici şi a unei bibliografii aprobate
de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, pentru fiecare
specialitate în parte;
b) o inspecţie şcolară specială, precedată de cel puţin două inspecţii şcolare
curente, eşalonate pe parcursul celor 4 ani, toate apreciate cu calificativul maxim;
c) elaborarea unei lucrări metodico-ştiinţifice, sub îndrumarea unui conducător
ştiinţific stabilit de instituţia cu competenţe în domeniu;
178
d) susţinerea lucrării metodico-ştiinţifice, în faţa comisiei instituite, conform
metodologiei Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului.
(6) În caz de nepromovare, examenele pentru obţinerea gradelor didactice II,
respectiv I, pot fi repetate la un interval de cel puţin 2 ani şcolari.
#M42
(7) Personalului didactic încadrat în învăţământul preuniversitar, care a obţinut
titlul ştiinţific de doctor în domeniul în care poate fi încadrat sau în domeniul
ştiinţelor educaţiei şi care îndeplineşte cumulativ condiţiile de formare iniţială şi
condiţiile de vechime la catedră de minimum 4 ani de la obţinerea definitivării în
învăţământ, i se acordă gradul didactic I, în temeiul prevederilor unei metodologii
specifice, elaborate de către Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice.
#B
(8) Personalul didactic care a obţinut definitivarea în învăţământ sau gradul
didactic II cu media 10 se poate prezenta, după caz, la examenele pentru gradul II,
respectiv gradul I, cu un an mai devreme faţă de perioada prevăzută de prezenta lege.
(9) În cazul în care profesorii au dobândit două sau mai multe specialităţi,
definitivarea în învăţământ şi gradele didactice II şi I obţinute la una dintre acestea
sunt recunoscute pentru oricare dintre specialităţile dobândite prin studii.
(10) Gradele didactice se acordă prin ordin al ministrului educaţiei, cercetării,
tineretului şi sportului.
ART. 243
(1) Personalul didactic care a obţinut gradul didactic I, cu performanţe deosebite
în activitatea didactică şi managerială, poate dobândi titlul de profesor-emerit în
sistemul de învăţământ preuniversitar, acordat în baza unei metodologii elaborate de
Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului.
(2) Persoana care dobândeşte titlul de profesor-emerit beneficiază de:
a) prioritate la ocuparea unui post prin transfer consimţit de unităţile de
învăţământ implicate;
b) calitatea de mentor pentru formarea continuă a cadrelor didactice;
c) prioritate la ocuparea posturilor didactice în condiţii de medii egale;
d) acordarea unui premiu anual în bani din fondurile programelor naţionale iniţiate
de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului;
e) delegare de către inspectoratele şcolare pentru rezolvarea atribuţiilor acestora
în teritoriu.
ART. 244
(1) Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului stabileşte obiectivele
şi coordonează formarea continuă a personalului didactic la nivel de sistem de
învăţământ preuniversitar, în conformitate cu strategiile şi politicile naţionale.
179
(2) Unităţile şi instituţiile de învăţământ preuniversitar, pe baza analizei de nevoi,
stabilesc obiectivele şi formarea continuă, inclusiv prin conversie profesională,
pentru angajaţii proprii.
(3) Acreditarea şi evaluarea periodică a furnizorilor de formare continuă şi a
programelor de formare oferite de aceştia, metodologia-cadru de organizare şi
desfăşurare a formării continue sunt realizate de Ministerul Educaţiei, Cercetării,
Tineretului şi Sportului, prin direcţiile de specialitate.
(4) Casele corpului didactic sunt centre de resurse şi asistenţă educaţională şi
managerială pentru cadrele didactice şi didactice auxiliare şi se pot acredita ca
furnizori de formare continuă.
(5) Dezvoltarea profesională a personalului didactic, de conducere, de îndrumare
şi de control şi recalificarea profesională sunt fundamentate pe standardele
profesionale pentru profesia didactică, standarde de calitate şi competenţe
profesionale şi au următoarele finalităţi generale:
a) actualizarea şi dezvoltarea competenţelor în domeniul de specializare
corespunzător funcţiei didactice ocupate, precum şi în domeniul psihopedagogic şi
metodic;
b) dezvoltarea competenţelor pentru evoluţia în cariera didactică, prin sistemul de
pregătire şi obţinere a gradelor didactice;
c) dobândirea sau dezvoltarea competenţelor de conducere, de îndrumare şi de
control;
d) dobândirea de noi competenţe, prin programe de conversie pentru noi
specializări şi/sau ocuparea de noi funcţii didactice, altele decât cele ocupate în baza
formării iniţiale;
e) dobândirea unor competenţe complementare prin care se extinde categoria de
activităţi ce pot fi prestate în activitatea curentă, cum ar fi predarea asistată de
calculator, predarea în limbi străine, consilierea educaţională şi orientarea în carieră,
educaţia adulţilor şi altele;
f) dezvoltarea şi extinderea competenţelor transversale privind interacţiunea şi
comunicarea cu mediul social şi cu mediul pedagogic, asumarea de responsabilităţi
privind organizarea, conducerea şi îmbunătăţirea performanţei strategice a
grupurilor profesionale, autocontrolul şi analiza reflexivă a propriei activităţi şi
altele.
(6) Descrierea competenţelor menţionate, precum şi a modalităţilor de evaluare şi
certificare a acestora în cadrul sistemului de credite profesionale transferabile se
realizează prin metodologia formării continue a personalului didactic, de conducere,
de îndrumare şi de control, aprobate prin ordin al ministrului educaţiei, cercetării,
tineretului şi sportului.
ART. 245
180
(1) Pentru personalul didactic, de conducere, de îndrumare şi de control, formarea
continuă este un drept şi o obligaţie.
(2) Organizarea, desfăşurarea, evaluarea şi finanţarea activităţilor de formare
continuă se stabilesc prin metodologie aprobată prin ordin al ministrului educaţiei,
cercetării, tineretului şi sportului.
(3) Formarea continuă a personalului didactic, de conducere, de îndrumare şi de
control se realizează în funcţie de evoluţiile din domeniul educaţiei şi formării
profesionale, inclusiv în ceea ce priveşte curriculumul naţional, precum şi în funcţie
de interesele şi nevoile personale de dezvoltare.
(4) Obţinerea prin studiile corespunzătoare a unei noi specializări didactice,
diferite de specializarea curentă, se consideră formare continuă.
(5) Pe lângă una sau mai multe specializări, cadrele didactice pot dobândi
competenţe didactice, pentru disciplinele din acelaşi domeniu fundamentat cu
domeniul licenţei, prin programe de formare stabilite prin hotărâre a Guvernului.
(6) Personalul didactic, precum şi personalul de conducere, de îndrumare şi de
control din învăţământul preuniversitar este obligat să participe periodic la programe
de formare continuă, astfel încât să acumuleze, la fiecare interval consecutiv de 5
ani, considerat de la data promovării examenului de definitivare în învăţământ,
minimum 90 de credite profesionale transferabile.
(7) Programele de conversie profesională intră în atribuţiile instituţiilor de
învăţământ superior şi se desfăşoară în baza unor norme metodologice specifice.
(8) Evaluarea şi validarea achiziţiilor dobândite de personalul didactic, de
conducere, de îndrumare şi de control prin diferite programe şi forme de organizare
a formării continue se realizează pe baza sistemului de acumulare, recunoaştere şi
echivalare a creditelor profesionale transferabile, elaborat de Ministerul Educaţiei,
Cercetării, Tineretului şi Sportului şi aprobat prin ordin al ministrului educaţiei,
cercetării, tineretului şi sportului.
ART. 246
(1) Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului înfiinţează corpul
naţional de experţi în management educaţional, constituit în urma selecţiei, prin
concurs specific, a cadrelor didactice care fac dovada absolvirii unui program
acreditat de formare în domeniul managementului educaţional, cu minimum 60 de
credite transferabile.
(2) Procedura şi criteriile de selecţie se stabilesc prin metodologie aprobată prin
ordin al ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului.
(3) Pot ocupa funcţii de conducere, de îndrumare şi de control în unităţile de
învăţământ şi inspectoratele şcolare numai cadrele didactice membre ale corpului
naţional de experţi în management educaţional.
SECŢIUNEA a 3-a
181
Funcţiile didactice şi didactice auxiliare. Condiţii de ocupare
ART. 247
Funcţiile didactice sunt:
a) în educaţia antepreşcolară: educator-puericultor – se normează câte un post
pentru fiecare grupă de copii; în instituţiile cu program prelungit sau săptămânal,
personalul didactic se normează pe ture;
#M23
b) în învăţământul preşcolar: educator/educatoare, institutor/institutoare,
profesor pentru învăţământ preşcolar – se normează câte un post pentru fiecare
grupă de copii; în instituţiile cu program prelungit sau săptămânal, personalul
didactic se normează pe ture;
b^1) *** Abrogată
c) în învăţământul primar: învăţător/învăţătoare, institutor/institutoare, profesor
pentru învăţământ primar – se normează câte un post pentru fiecare clasă de elevi;
c^1) *** Abrogată
d) în învăţământul gimnazial, profesional, liceal şi terţiar nonuniversitar:
profesor, profesor de instruire practică, maistru-instructor;
#M1
d^1) în învăţământul vocaţional: profesor corepetitor;
#B
e) în învăţământul preşcolar, respectiv primar alternativ pentru fiecare grupă sau
clasă se normează cadre didactice conform specificului fiecărei alternative
educaţionale;
#M23
f) în învăţământul special şi în comisiile de expertiză complexă:
educatoare/educator, educatoare/educator de sprijin, învăţător-educator, învăţător
itinerant şi de sprijin, învăţător, maistru-instructor, institutor, profesor itinerant şi
de sprijin, profesor educator, profesor-psihopedagog, profesor-psiholog şcolar,
profesor-logoped, psiholog, psihopedagog, logoped, profesor de psihodiagnoză şi
kinetoterapeut – se normează câte un post la fiecare grupă/clasă; profesor, profesor
de educaţie specială şi profesor preparator nevăzător;
#B
g) în centrele şi cabinetele de asistenţă psihopedagogică: profesor-psihopedagog,
profesor-psiholog, profesor-sociolog, profesor-logoped, consilier şcolar;
h) în centrele logopedice interşcolare şi în cabinetele şcolare: profesor-logoped,
cu calificarea în psihopedagogie specială, psihologie sau pedagogie;
i) în casele corpului didactic: profesor-metodist, profesor-asociat, formator,
mentor de dezvoltare profesională;
j) în cluburile sportive şcolare: profesor, antrenor, profesor-antrenor;
182
#M23
k) pentru realizarea de activităţi extraşcolare: învăţător/învăţătoare,
institutor/institutoare, profesor pentru învăţământ primar, profesor, maistruinstructor, antrenor, profesor-antrenor;
#B
l) în unităţile de învăţământ, pentru asigurarea formării iniţiale şi a inserţiei
profesionale a cadrelor didactice: profesor mentor;
m) în centrele de documentare şi informare: profesor documentarist;
n) personalul didactic asociat este personalul didactic titular la altă şcoală,
personalul didactic pensionat plătit în regim de plată cu ora sau specialişti consacraţi
în domeniul de specialitate al curriculei şcolare. Personalul didactic asociat este luat
în considerare la îndeplinirea standardelor privind autorizarea sau acreditarea unităţii
şcolare.
#M23
ART. 248
(1) Pentru ocuparea funcţiilor didactice prevăzute la art. 247 este necesară
efectuarea unui stagiu practic cu durata de un an şcolar, realizat într-o unitate de
învăţământ, în funcţia didactică corespunzătoare studiilor, de regulă sub
îndrumarea unui profesor mentor, şi trebuie îndeplinite următoarele condiţii minime
de studii:
a) pentru ocuparea funcţiilor didactice de educator-puericultor,
educator/educatoare, învăţător/învăţătoare – absolvirea cu diplomă a liceului
pedagogic sau a unei şcoli echivalente, cu specializarea corespunzătoare fiecărei
funcţii didactice;
b) pentru ocuparea funcţiei didactice de maistru-instructor – absolvirea cu
examen de diplomă a unei şcoli postliceale/unui colegiu din învăţământul terţiar
nonuniversitar/unei şcoli de maiştri în domeniu şi absolvirea cu certificat a
programului de formare psihopedagogică de nivel I sau îndeplinirea condiţiei
prevăzute la art. 238 alin. (1^2);
c) pentru ocuparea funcţiei de institutor/institutoare – absolvirea cu examen de
diplomă a colegiului universitar pedagogic, a liceului pedagogic sau a unei şcoli
echivalente, urmată de absolvirea cu diplomă a unei instituţii de învăţământ
superior de scurtă durată ori absolvirea cu diplomă de licenţă sau de absolvire,
urmată de un curs în domeniul psihopedagogic şi metodic specific;
d) pentru ocuparea funcţiei de profesor pentru învăţământ preşcolar – absolvirea
cu diplomă de licenţă a specializării „Pedagogia învăţământului primar şi
preşcolar” sau absolvirea cu diplomă a liceului pedagogic cu specializările
„educatoare” şi „educatoare/învăţător” ori a colegiului universitar de institutori sau
a altor şcoli echivalente şi absolvirea unei instituţii de învăţământ superior cu
diplomă de licenţă;
183
e) pentru ocuparea funcţiei de profesor pentru învăţământ primar – absolvirea cu
diplomă de licenţă a specializării „Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar”
sau absolvirea cu diplomă a liceului pedagogic cu specializările „învăţător” şi
„educatoare/învăţător” ori a colegiului universitar de institutori sau a altor şcoli
echivalente şi absolvirea unei instituţii de învăţământ superior cu diplomă de
licenţă;
f) pentru ocuparea funcţiilor de profesor în învăţământul gimnazial sau
profesional, profesor de instruire practică, profesor în palatele şi cluburile elevilor,
profesor-antrenor în cluburile sportive şcolare, profesor documentarist – absolvirea
cu examen de licenţă ori examen de absolvire a unei instituţii de învăţământ superior
sau a unui colegiu pedagogic în profilul postului sau absolvirea cu diplomă a
ciclului I de studii universitare de licenţă sau a ciclului II de studii universitare de
masterat în profilul postului, cu condiţia finalizării cu certificat a programului de
formare psihopedagogică de nivel I ori a îndeplinirii condiţiei prevăzute la art. 238
alin. (1^2) sau alin. (7);
g) pentru ocuparea funcţiilor de profesor în învăţământul liceal şi terţiar
nonuniversitar – absolvirea cu examen de licenţă a unei instituţii de învăţământ
superior de lungă durată sau echivalentă acesteia în profilul postului ori absolvirea
cu diplomă a ciclului II de studii universitare de masterat în profilul postului, cu
condiţia finalizării cu certificat a programului de formare psihopedagogică de nivel
I şi de nivel II sau îndeplinirea condiţiei prevăzute la art. 238 alin. (1^2) sau alin.
(7) şi finalizarea cu certificat a programului de formare psihopedagogică de nivel
II.
(1^1) Ocuparea funcţiilor didactice prevăzute la alin. (1) lit. f) şi g) se poate
realiza şi în condiţiile efectuării unui stagiu practic cu durata de un an şcolar,
realizat într-o unitate de învăţământ, în funcţia didactică corespunzătoare studiilor,
şi îndeplinirii cumulativ a următoarele condiţii minime de studii:
a) absolvirea cu diplomă a studiilor universitare de licenţă în profilul postului;
b) absolvirea unui program de studii de master didactic cu durata de 2 ani.
#B
(2) În vederea efectuării stagiilor de practică pentru ocuparea unei funcţii
didactice la nivelul inspectoratelor şcolare judeţene/al municipiului Bucureşti se
constituie corpul profesorilor mentori în baza unei metodologii elaborate de
Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului.
#M23
(3) *** Abrogat
#B
(4) Absolvenţilor liceelor pedagogice, ai şcolilor postliceale pedagogice, ai
colegiilor universitare de institutori sau ai altor şcoli echivalente, încadraţi în
învăţământul preşcolar şi primar, care, până la intrarea în vigoare a prezentei legi,
184
au absolvit ciclul de licenţă, li se consideră îndeplinită condiţia pentru ocuparea
funcţiilor didactice de profesor pentru învăţământul preşcolar, respectiv profesor
pentru învăţământul primar.
(5) Pentru ocuparea funcţiilor didactice din învăţământul special trebuie
îndeplinite în mod corespunzător condiţiile prevăzute la alin. (1), iar pentru alte
specializări decât cele psihopedagogice este necesar un stagiu atestat de pregătire
teoretică şi practică în educaţie specială, în condiţiile stabilite prin ordin al
ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului.
#M23
(6) Pentru ocuparea funcţiei didactice de antrenor în cluburile sportive şcolare,
în palatele şi în cluburile copiilor – absolvirea cu diplomă a unui liceu şi a unei şcoli
de antrenori, şcoli postliceale ori a unui colegiu de învăţământ terţiar
nonuniversitar sau superior de profil, cu specializarea în ramura de sport
respectivă, şi absolvirea cu certificat a programului de formare psihopedagogică de
nivel I sau îndeplinirea condiţiei prevăzute la art. 238 alin. (1^2).
#B
ART. 249
Personalul didactic auxiliar este format din:
a) bibliotecar, documentarist, redactor;
b) informatician;
c) laborant;
d) tehnician;
e) pedagog şcolar;
f) instructor de educaţie extraşcolară;
g) asistent social;
h) corepetitor;
i) mediator şcolar;
j) secretar;
k) administrator financiar (contabil);
l) instructor-animator;
m) administrator de patrimoniu.
ART. 250
Pentru ocuparea funcţiilor didactice auxiliare trebuie îndeplinite următoarele
condiţii de studii:
a) pentru funcţia de bibliotecar, de documentarist şi de redactor – absolvirea, cu
examen de diplomă, a unei instituţii de învăţământ, secţia de biblioteconomie, sau a
altor instituţii de învăţământ ai căror absolvenţi au studiat în timpul şcolarizării
disciplinele de profil din domeniul biblioteconomiei; pot ocupa funcţia de
bibliotecar, de documentarist sau de redactor şi absolvenţi ai învăţământului
postliceal sau liceal cu diplomă în domeniu/absolvirea cu examen de diplomă a unei
185
instituţii de învăţământ, secţia de biblioteconomie, sau a altor instituţii de învăţământ
ai căror absolvenţi au studiat în timpul şcolarizării disciplinele de profil din domeniul
biblioteconomiei; pot ocupa funcţia de bibliotecar, de documentarist sau de redactor
şi alţi absolvenţi ai învăţământului superior, postliceal sau liceal cu diplomă, pe
perioadă determinată, dacă au urmat un curs de iniţiere în domeniu;
b) pentru funcţia de informatician – absolvirea, cu diplomă, a unei instituţii de
învăţământ superior sau a unei unităţi de învăţământ preuniversitar de profil;
c) pentru funcţia de laborant – absolvirea, cu examen de diplomă, a unei instituţii
de învăţământ superior, a unei şcoli postliceale sau a liceului, în domeniu;
d) tehnician – absolvirea unei şcoli postliceale sau a liceului, în
domeniu/absolvirea cu examen de diplomă, în profilul postului, a unei şcoli
postliceale sau a liceului, urmată de un curs de iniţiere în domeniu, în condiţiile
stabilite prin ordin al ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului;
e) pentru funcţia de pedagog şcolar – absolvirea liceului cu examen de bacalaureat;
f) pentru funcţia de instructor de educaţie extraşcolară – absolvirea cu diplomă a
unei instituţii de învăţământ superior, a unei şcoli postliceale în specialitate ori a
unui liceu pedagogic sau a echivalentului acestuia ori a altui liceu şi absolvirea
cursurilor speciale pentru obţinerea certificatului de calificare profesională pentru
această funcţie;
g) pentru funcţia de asistent social – absolvirea unei instituţii de învăţământ
superior de profil, de lungă sau de scurtă durată, cu examen de licenţă ori de
absolvire, sau a unei şcoli sanitare postliceale ori a unei şcoli postliceale de
educatori-puericultori;
#M1
h) pentru funcţia de corepetitor – absolvirea unui liceu de specialitate;
#B
i) pentru funcţia de mediator şcolar – absolvirea cu diplomă de licenţă cu
specializarea asistenţă socială sau absolvirea cu diplomă de bacalaureat a liceului
pedagogic, specializarea mediator şcolar, ori absolvirea cu diplomă de bacalaureat a
oricărui alt profil liceal, urmată de un curs de formare profesională cu specializarea
mediator şcolar, recunoscut de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi
Sportului;
j) pentru funcţia de secretar – absolvirea unei instituţii de învăţământ superior,
respectiv a unui liceu, cu diplomă de bacalaureat sau absolvirea învăţământului
postliceal cu specialitatea tehnician în activităţi de secretariat;
k) pentru funcţia de administrator financiar – îndeplinirea condiţiilor prevăzute de
legislaţia în vigoare pentru funcţia de contabil, contabil-şef;
l) pentru funcţia de administrator de patrimoniu – îndeplinirea condiţiilor
prevăzute de legislaţia în vigoare pentru funcţia de inginer/subinginer, economist.
ART. 251
186
(1) Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, în colaborare cu
Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, este autorizat ca, în funcţie de
dinamica învăţământului, să stabilească şi să reglementeze noi funcţii didactice,
respectiv didactice auxiliare.
(2) Norma didactică pentru noile funcţii prevăzute la alin. (1) se reglementează de
Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului.
#M4
ART. 252
(1) Personalul didactic titular în sistemul de învăţământ preuniversitar la data
intrării în vigoare a prezentei legi îşi păstrează dreptul dobândit la concursul
naţional unic de titularizare, prin repartiţie guvernamentală sau prin orice altă
formă legală.
(2) Personalul didactic din sistemul de învăţământ preuniversitar titularizat după
intrarea în vigoare a prezentei legi beneficiază de aceleaşi drepturi ca şi personalul
didactic prevăzut la alin. (1).
#B
(3) În condiţiile intrării în restrângere de activitate, cadrele didactice titulare în
sistemul de învăţământ preuniversitar beneficiază de soluţionarea restrângerii de
activitate prin:
a) transferul consimţit între unităţile de învăţământ preuniversitar;
b) repartizarea pe posturi/catedre vacante, coordonată de inspectoratul şcolar
judeţean/Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti, conform metodologiei
elaborate de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, până la data
de 15 noiembrie a fiecărui an.
(4) Prin restrângere de activitate se înţelege:
a) situaţia în care postul/norma didactică nu se încadrează în sistemul de normare
privind efectivele de preşcolari şi elevi prevăzute de lege;
b) situaţia în care se constată diminuarea numărului de ore sub nivelul unei
jumătăţi de normă fără posibilitate de completare în aceeaşi unitate sau într-o unitate
de învăţământ apropiată.
#M4
(5) Cadrele didactice titulare în sistemul de învăţământ preuniversitar
beneficiază, la cerere, de pretransfer consimţit între unităţile de învăţământ
preuniversitar. Pretransferul este etapa de mobilitate a personalului didactic din
învăţământul preuniversitar în cadrul căreia un cadru didactic titular în sistemul de
învăţământ preuniversitar, la cererea acestuia, poate trece de la o unitate de
învăţământ preuniversitar cu personalitate juridică/conexă la o altă unitate de
învăţământ preuniversitar cu personalitate juridică/conexă, cu păstrarea statutului
de cadru didactic în sistemul de învăţământ preuniversitar.
187
(6) Pretransferul se realizează în aceeaşi localitate, în localitatea în care îşi are
domiciliul cadrul didactic titular în sistemul de învăţământ preuniversitar sau
pentru apropiere de domiciliu, conform metodologiei elaborate cu consultarea
partenerilor de dialog social şi aprobate prin ordin al ministrului educaţiei,
cercetării, tineretului şi sportului.
#M23
(7) La etapele de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate prin
transfer pentru soluţionarea restrângerii de activitate/pretransfer consimţit între
unităţile de învăţământ pot participa cadre didactice titulare în unităţi de
învăţământ preuniversitar de stat şi cadre didactice titulare din învăţământul
preuniversitar particular dacă se află în una dintre următoarele situaţii:
a) sunt cadre didactice titulare în unităţi de învăţământ preuniversitar particulare
acreditate, în baza concursului naţional de ocupare a posturilor
didactice/catedrelor vacante în învăţământul preuniversitar de stat;
b) sunt cadre didactice titulare în unităţi de învăţământ preuniversitar particular
acreditate/autorizate transferate/pretransferate din învăţământul preuniversitar de
stat;
c) sunt cadre didactice titulare în unităţi de învăţământ preuniversitar particular
acreditate şi au obţinut nota/media de cel puţin 7 la un concurs naţional unic de
titularizare în învăţământul preuniversitar de stat în ultimii 6 ani.
#M81
ART. 253 *** Abrogat
#B
SECŢIUNEA a 4-a
Forme de angajare a personalului didactic
ART. 254
(1) În unităţile de învăţământ sau în consorţiile şcolare poate fi angajat personal
didactic cu contract individual de muncă pe perioadă nedeterminată sau perioadă
determinată de cel mult un an şcolar, cu posibilitatea prelungirii contractului,
respectiv în plata cu ora, în condiţiile legii.
(2) Constituirea posturilor didactice la nivelul unităţii de învăţământ sau al
consorţiilor şcolare se face pe baza normativelor în vigoare privind formaţiunile de
studiu.
#M64
(2^1) Activităţile de laborator şi instruire practică din învăţământul profesional
şi tehnic se pot face pe grupe, pe baza normativelor în vigoare privind formaţiunile
de studiu.
#M23
188
(3) Concursul pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor din învăţământul
preuniversitar de stat cu personal didactic de predare încadrat cu contract
individual de muncă pe perioadă nedeterminată sau perioadă determinată se
organizează conform art. 89 alin. (1). Concursul pentru ocuparea posturilor
didactice/catedrelor din învăţământul preuniversitar de stat cu personal încadrat în
regim de plata cu ora, cu personal didactic de predare asociat sau pensionat se
organizează la nivelul unităţilor de învăţământ.
#M64
(3^1) *** Abrogat
#M23
(4) Încadrarea unităţilor de învăţământ cu personal didactic, vacantarea
posturilor didactice/catedrelor, ocuparea posturilor didactice/catedrelor,
organizarea concursurilor pe posturi didactice/catedre şi angajarea personalului
didactic se realizează conform metodologiei-cadru prevăzute la art. 89.
(5) Consiliul de administraţie al unităţii de învăţământ stabileşte posturile
didactice/catedrele disponibile pentru angajare pe perioadă nedeterminată sau
determinată şi statutul acestora: vacante, rezervate.
#B
(6) Inspectoratul şcolar analizează, corectează în colaborare cu unităţile de
învăţământ şi avizează oferta de posturi didactice/catedre vacante/rezervate.
(7) Lista de posturi didactice/catedre se face publică prin afişare la inspectoratele
şcolare şi la unităţile de învăţământ respective şi pe site-ul acestor instituţii cu cel
puţin 30 de zile înaintea declanşării procedurilor de selecţie şi angajare pe aceste
posturi didactice/catedre.
(8) Concursul prevăzut la alin. (3) constă în:
#M23
a) probă practică sau inspecţie specială la clasă şi probă scrisă în cadrul
concursului prevăzut la art. 89, la angajarea personalului didactic de predare cu
contract individual de muncă, pe baza programelor specifice aprobate de Ministerul
Educaţiei Naţionale;
#B
b) prezentarea unui curriculum vitae şi susţinerea unui interviu la angajarea prin
plata cu ora a personalului didactic asociat şi a personalului didactic pensionat.
#M23
(8^1) Candidatul care solicită angajarea cu contract individual de muncă pe un
post didactic/o catedră cu predare în altă limbă decât cea în care şi-a făcut studiile
superioare susţine, în faţa unei comisii de specialitate, un test de cunoaştere a limbii
în care urmează să facă predarea.
(9) În învăţământul preuniversitar de stat inspectoratele şcolare organizează
concursul pentru ocuparea posturilor didactice şi catedrelor, prevăzut la alin. 8 lit.
189
a), conform statutului acestor posturi didactice şi catedre, stabilit în condiţiile alin.
(5). În învăţământul preuniversitar particular concursul pentru ocuparea posturilor
didactice şi catedrelor este organizat conform prevederilor art. 89 alin. (2).
(9^1) Unităţile de învăţământ preuniversitar organizează concursul prevăzut la
alin. 8 lit. b), conform statutului acestor posturi didactice şi catedre, stabilit în
condiţiile alin. (5).
(9^2) Subiectele pentru proba scrisă la concursul naţional organizat de
inspectoratele şcolare se stabilesc de Ministerul Educaţiei Naţionale. Subiectele
pentru concursurile organizate de unităţile de învăţământ particulare se stabilesc
de către acestea, pe baza programelor specifice aprobate de Ministerul Educaţiei
Naţionale.
(9^3) La concursul naţional organizat de inspectoratele şcolare, lucrările scrise
pentru ocuparea posturilor vacante din învăţământul preuniversitar se evaluează de
comisii, pe specialităţi, în centre de evaluare stabilite de Ministerul Educaţiei
Naţionale.
(9^4) Contestaţiile privind rezultatele concursului pentru ocuparea posturilor
didactice vacante/rezervate organizat de inspectoratul şcolar se adresează
inspectoratului şi se soluţionează prin reevaluarea lucrărilor în cauză de către
comisii, pe specialităţi, în centrele stabilite de Ministerul Educaţiei Naţionale. Din
comisiile de soluţionare a contestaţiilor nu pot face parte persoanele care au
asigurat corectarea la concurs a lucrărilor. Hotărârea acestor comisii este
definitivă.
(10) Consiliul de administraţie al unităţii de învăţământ particular, care
organizează concurs de ocupare a posturilor didactice, aprobă comisia de concurs.
Din comisia de concurs compusă din cadre didactice face parte în mod obligatoriu
şi un reprezentant al inspectoratului şcolar. În situaţia în care concursul se
organizează în consorţii şcolare sau în asocieri temporare la nivel local, judeţean
sau interjudeţean comisiile sunt aprobate de consiliile de administraţie ale unităţilor
de învăţământ particulare respective.
(10^1) Contestaţiile privind rezultatele concursului din învăţământul particular
se adresează unităţii de învăţământ organizatoare. Comisia care le analizează este
alcătuită din alţi membri decât cei care au corectat în concurs lucrările în cauză.
Hotărârea comisiei de contestaţii este definitivă.
(11) În învăţământul preuniversitar de stat, validarea concursului pentru
ocuparea posturilor/catedrelor didactice se face de către consiliul de administraţie
al inspectoratului şcolar. Angajarea pe post a personalului didactic cu contract
individual de muncă se face de directorul unităţii de învăţământ, pe baza deciziei de
repartizare semnate de inspectorul şcolar general.
#B
190
(12) În învăţământul particular, validarea concursurilor şi angajarea pe post se fac
de către conducerea unităţii de învăţământ particular şi se comunică, în scris,
inspectoratului şcolar.
#M23
(13) Candidaţii care au dobândit definitivarea în învăţământ, cadre didactice cu
drept de practică, şi au ocupat un post didactic vacant, prin concurs naţional,
organizat în condiţiile metodologiei prevăzute la art. 89, sunt titulari în
învăţământul preuniversitar. Pe baza deciziei de repartizare semnate de inspectorul
şcolar general, directorul unităţii de învăţământ încheie cu aceştia contractul
individual de muncă pe perioadă nedeterminată.
#M42
(14) Pentru candidaţii care nu au dobândit definitivarea în învăţământ, cadre
didactice debutante, şi au ocupat un post didactic vacant, prin concurs naţional,
organizat în condiţiile metodologiei prevăzute la art. 89, directorul unităţii de
învăţământ încheie contractul individual de muncă pe o perioadă de cel mult un an
şcolar. În situaţia în care aceşti candidaţi promovează în termen de cel mult 6 ani
de la ocuparea postului didactic vacant, prin concurs naţional, examenul pentru
definitivarea în învăţământ, consiliul de administraţie modifică durata contractului
individual de muncă din perioadă determinată în perioadă nedeterminată.
#M23
(15) Candidaţii care au ocupat prin concurs naţional, în condiţiile metodologiei,
un post didactic/o catedră vacant(ă) publicat(ă) pentru angajare pe perioadă
determinată sau un post didactic/o catedră rezervat(ă), pe baza deciziei de
repartizare semnate de inspectorul şcolar general, încheie contract individual de
muncă pe o perioadă de cel mult un an şcolar, respectiv până la revenirea titularului
pe post, cu directorul unităţii de învăţământ. Consiliul de administraţie al unităţii
de învăţământ poate decide prelungirea contractului individual de muncă şi în anul
şcolar următor, în condiţiile prevăzute de metodologia-cadru prevăzută la art. 89
alin. (1).
(16) Cadrele didactice asociate şi pensionate care au ocupat un post didactic/o
catedră vacant(ă)/rezervat(ă) prin concursul prevăzut la alin. (8) lit. b) încheie
contract individual de muncă în regim de plata cu ora cu directorul unităţii de
învăţământ.
#M4
(17) Inspectoratul şcolar centralizează la nivel judeţean/al municipiului
Bucureşti posturile didactice şi orele rămase neocupate, care vor fi repartizate în
ordinea stabilită prin metodologie elaborată cu consultarea partenerilor de dialog
social şi aprobată prin ordin al ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi
sportului.
#M23
191
(18) Reprezentanţii organizaţiilor sindicale reprezentative la nivel de sector de
activitate învăţământ preuniversitar participă cu statut de observator la toate
etapele de organizare şi desfăşurare a concursurilor organizate de inspectoratul
şcolar sau de unităţile de învăţământ.
(19) Posturile didactice/catedrele rămase neocupate prin concurs sau vacantate
în timpul anului şcolar se ocupă pe perioadă determinată, prin detaşare, prin plata
cu ora, până la sfârşitul anului şcolar ori până la revenirea pe post a cadrului
didactic care a beneficiat de rezervarea postului/catedrei. În situaţia în care
posturile didactice nu pot fi astfel ocupate până la începerea cursurilor,
inspectoratele şcolare organizează, la nivel judeţean, concursuri pentru ocuparea
posturilor didactice în vederea angajării cu contract individual de muncă pe
perioadă determinată a personalului didactic calificat. În mod excepţional, până la
începerea cursurilor, inspectoratele şcolare pot organiza testări prin interviu şi
lucrare scrisă, în profilul postului solicitat, în vederea angajării cu contract
individual de muncă pe perioadă determinată a personalului fără studii
corespunzătoare postului.
(19^1) Posturile didactice/catedrele vacantate pe parcursul anului şcolar se
ocupă la nivelul unităţii de învăţământ conform unei metodologii aprobate prin
ordin al ministrului educaţiei naţionale.
#M64
(19^2) *** Abrogat
#B
(20) Eliberarea din funcţie a personalului didactic în unităţile de învăţământ cu
personalitate juridică se face de către directorul unităţii, cu aprobarea consiliului de
administraţie, iar la unităţile de învăţământ particulare de către persoana juridică
fondatoare.
#M4
ART. 254^1
(1) Personalul didactic titular în învăţământul preuniversitar poate fi detaşat în
interesul învăţământului, cu acordul său, pentru ocuparea unor posturi din
unităţi/instituţii de învăţământ şi unităţi conexe, la solicitarea acestuia, precum şi
pentru asigurarea pe perioadă determinată de cel mult un an şcolar a conducerii
unităţilor de învăţământ, unităţilor conexe ale învăţământului preuniversitar,
inspectoratelor şcolare şi caselor corpului didactic şi a funcţiilor de îndrumare şi
de control în inspectoratele şcolare. Detaşarea în interesul învăţământului se
realizează conform metodologiei elaborate cu consultarea partenerilor de dialog
social şi aprobate prin ordin al ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi
sportului.
(2) Detaşarea la cerere a personalului didactic titular în învăţământul
preuniversitar se realizează prin concurs sau concurs specific, conform
192
metodologiei elaborate de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului.
Detaşarea la cerere a personalului didactic titular în învăţământul preuniversitar
se realizează pe o perioadă de cel mult 5 ani şcolari consecutivi, cu păstrarea
calităţii de titular în învăţământul preuniversitar.
(3) Asigurarea conducerii unei unităţi de învăţământ preuniversitar particular,
până la organizarea concursului, dar nu mai mult de sfârşitul anului şcolar, se poate
realiza de cadre didactice care se disting prin calităţi profesionale, manageriale şi
morale, după cum urmează:
a) prin numirea în funcţia de conducere de către conducerea persoanei juridice
finanţatoare, la propunerea consiliului de administraţie al unităţii de învăţământ
particular, a unui cadru didactic din cadrul unităţii de învăţământ respective sau a
unui cadru didactic pensionat; actul de numire se aduce la cunoştinţa
inspectoratului şcolar pe raza căruia îşi desfăşoară activitatea unitatea şcolară;
b) prin detaşarea în interesul învăţământului a cadrelor didactice titulare în
învăţământul preuniversitar de stat sau a cadrelor didactice titulare în alte unităţi
de învăţământ particular, la propunerea conducerii persoanei juridice finanţatoare
şi cu acordul scris al persoanelor solicitate, prin decizie a inspectorului şcolar
general.
#B
ART. 255
(1) Cadrele didactice titulare, cu contract pe perioadă nedeterminată, alese în
Parlament, numite în Guvern sau care îndeplinesc funcţii de specialitate specifice în
aparatul Parlamentului, al Administraţiei Prezidenţiale, al Guvernului şi în
Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, precum şi cele alese de
Parlament în organismele centrale ale statului au drept de rezervare a postului
didactic sau a catedrei pe perioada în care îndeplinesc aceste funcţii.
(2) Prevederile alin. (1) se aplică şi cadrelor didactice titulare, cu contract pe
perioadă nedeterminată, care îndeplinesc funcţia de prefect, subprefect, preşedinte
şi vicepreşedinte al consiliului judeţean, primar, viceprimar, precum şi cadrelor
didactice trecute în funcţii de conducere, de îndrumare şi de control în sistemul de
învăţământ, de cultură, de tineret şi sport. De aceleaşi drepturi beneficiază şi
personalul de conducere şi de specialitate de la casa corpului didactic, precum şi
cadrele didactice numite ca personal de conducere sau în funcţii de specialitate
specifice la comisiile şi agenţiile din subordinea Administraţiei Prezidenţiale, a
Parlamentului, a Guvernului sau a Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi
Sportului.
(3) Liderii sindicatelor reprezentative din învăţământ au dreptul de rezervare a
postului, conform prevederilor legale în vigoare şi contractului colectiv de muncă la
nivel de ramură.
193
(4) De prevederile alin. (1) beneficiază şi personalul didactic titular cu contract pe
perioadă nedeterminată trimis în străinătate cu misiuni de stat, cel care lucrează în
organisme internaţionale, precum şi însoţitorii acestora, dacă sunt cadre didactice.
(5) Personalului didactic titular cu contract pe perioadă nedeterminată solicitat în
străinătate pentru predare, cercetare, activitate artistică sau sportivă, pe bază de
contract, ca urmare a unor acorduri, convenţii guvernamentale, interuniversitare sau
interinstituţionale, i se rezervă postul didactic.
(6) Personalul didactic are dreptul la întreruperea activităţii didactice, cu
rezervarea postului, pentru creşterea şi îngrijirea copilului în vârstă de până la 2 ani,
respectiv 3 ani în cazul copiilor cu handicap, conform prevederilor legale în vigoare.
De acest drept poate beneficia numai unul dintre părinţi sau susţinătorii legali.
(7) Perioada de rezervare a postului didactic, în condiţiile alin. (1) – (6), se
consideră vechime în învăţământ.
(8) Personalul didactic titular cu contract pe perioadă nedeterminată poate
beneficia de concediu fără plată pe timp de un an şcolar, o dată la 10 ani, cu
aprobarea unităţii de învăţământ sau, după caz, a inspectoratului şcolar, cu
rezervarea postului pe perioada respectivă.
#M4
(9) Personalului didactic titular în învăţământul preuniversitar care beneficiază
de pensie de invaliditate de gradul III i se va rezerva catedra/postul didactic pe
durata invalidităţii. Contractul de muncă este suspendat până la data la care
medicul expert al asigurărilor sociale emite decizia prin care constată schimbarea
gradului de invaliditate sau redobândirea capacităţii de muncă. Rezervarea
catedrei/postului didactic încetează de la data emiterii de către medicul expert al
asigurărilor sociale a deciziei prin care se constată pierderea definitivă a
capacităţii de muncă.
#B
SECŢIUNEA a 5-a
Funcţiile de conducere, de îndrumare şi de control
ART. 256
(1) Funcţiile de conducere din unităţile de învăţământ sunt: director şi director
adjunct.
(2) Funcţiile de conducere din inspectoratele şcolare sunt: inspector şcolar general
şi inspector şcolar general adjunct.
(3) Funcţiile de conducere din unităţi conexe ale învăţământului preuniversitar se
stabilesc potrivit specificului acestora, prin reglementări ale Ministerului Educaţiei,
Cercetării, Tineretului şi Sportului.
(4) Funcţiile de îndrumare şi de control din învăţământul preuniversitar sunt:
194
a) la inspectoratele şcolare: inspector şcolar;
b) la Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului: inspector general,
inspector principal de specialitate şi alte funcţii stabilite prin hotărâre a Guvernului.
ART. 257
(1) Funcţia de director şi de director adjunct se ocupă prin concurs public de către
cadre didactice titulare membre ale corpului naţional de experţi în management
educaţional.
#M42
(2) Ocuparea funcţiilor de director şi de director adjunct se realizează prin
concurs naţional, coordonat de către Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării
Ştiinţifice, organizat prin inspectoratele şcolare, conform unei metodologii
elaborate de către Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice şi adoptate
prin ordin al ministrului.
#M64
(2^1) *** Abrogat
#M23
(3) În urma promovării concursului, directorul încheie contract de management
administrativ-financiar cu primarul/primarul de sector al unităţii administrativteritoriale, respectiv preşedintele consiliului judeţean pe raza căruia se află unitatea
de învăţământ.
#B
(4) Directorul şi directorul adjunct din unităţile de învăţământ preuniversitar nu
pot avea, pe perioada exercitării mandatului, funcţia de preşedinte sau vicepreşedinte
în cadrul unui partid politic, la nivel local, judeţean sau naţional.
#M42
ART. 258
(1) Inspectoratul şcolar numeşte comisia de concurs pentru ocuparea funcţiei de
director, respectiv de director adjunct al unităţii de învăţământ preuniversitar,
unităţii conexe a învăţământului preuniversitar, unităţii de învăţământ pentru
activităţi extraşcolare. Comisia de concurs pentru ocuparea funcţiei de
director/director adjunct se stabileşte conform metodologiei aprobate prin ordin al
ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice. La concursul pentru
ocuparea funcţiei de director/director adjunct participă de drept reprezentanţi ai
organizaţiilor sindicale reprezentative la nivel de sector de activitate învăţământ
preuniversitar şi un reprezentant al părinţilor, cu statut de observatori.
#B
(2) Metodologia de organizare şi desfăşurare a concursului pentru ocuparea
funcţiei de director şi de director adjunct se stabileşte prin ordin al ministrului
educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului*).
#M42
195
(3) Consiliul de administraţie al inspectoratului şcolar validează rezultatele
concursului de ocupare a funcţiilor de director/director adjunct.
#M23
(4) Modelul-cadru al contractului de management administrativ-financiar este
stabilit prin ordin al ministrului educaţiei naţionale.
(5) Directorul/directorul adjunct al unităţii de învăţământ de stat poate fi eliberat
din funcţie la propunerea motivată a consiliului de administraţie al inspectoratului
şcolar/al municipiului Bucureşti, la propunerea a 2/3 dintre membrii consiliului de
administraţie al unităţii de învăţământ sau la propunerea consiliului profesoral, cu
votul a 2/3 dintre membri. În această ultimă situaţie este obligatorie realizarea unui
audit de către inspectoratul şcolar. Rezultatele auditului se analizează în consiliul
de administraţie al inspectoratului şcolar. În funcţie de hotărârea consiliului de
administraţie al inspectoratului şcolar, inspectorul şcolar general emite decizia de
eliberare din funcţie a directorului/directorului adjunct al unităţii de învăţământ.
#B
(6) Directorul unităţii de învăţământ particular şi confesional poate fi eliberat din
funcţie, la propunerea consiliului de administraţie, cu votul a 2/3 din membrii săi,
prin decizia persoanei juridice fondatoare.
#M23
(7) În cazul vacantării funcţiilor de director şi director adjunct din unităţile de
învăţământ preuniversitar, conducerea interimară este asigurată, până la
organizarea concursului, dar nu mai târziu de sfârşitul anului şcolar, de un cadru
didactic titular, numit prin detaşare în interesul învăţământului, prin decizia
inspectorului şcolar general, cu avizul consiliului de administraţie al
inspectoratului şcolar şi cu acordul scris al persoanelor solicitate.
(8) Inspectorul şcolar general emite decizia de numire în funcţia de director,
respectiv de director adjunct.
#CIN
*) A se vedea Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 3969/2017 pentru
aprobarea Metodologiei privind organizarea şi desfăşurarea concursului pentru
ocuparea funcţiilor de director şi director adjunct din unităţile de învăţământ
preuniversitar.
#B
ART. 259
(1) Inspectorii şcolari generali, generali adjuncţi şi directorii caselor corpului
didactic sunt numiţi de ministrul educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului, pe baza
unui concurs public, reglementat prin metodologie elaborată de Ministerul
Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului.
196
(2) Inspectorii şcolari generali, generali adjuncţi şi directorii caselor corpului
didactic încheie contract de management cu ministrul educaţiei, cercetării,
tineretului şi sportului. Contractul de management poate fi prelungit, cu acordul
părţilor, în urma evaluării performanţelor manageriale.
(3) Directorii unităţilor destinate activităţilor extraşcolare sunt numiţi de către
inspectorul şcolar general sau de către ministrul educaţiei, cercetării, tineretului şi
sportului, conform subordonării acestora, în urma unui concurs public, pe baza unei
metodologii elaborate de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului.
Directorul încheie contract de management cu inspectorul şcolar general sau cu
ministrul educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului, conform subordonării
acestora. Contractul de management poate fi prelungit, cu acordul părţilor, în urma
evaluării performanţelor manageriale.
ART. 260
(1) Funcţiile de conducere din inspectoratele şcolare şi de director la casa corpului
didactic se ocupă, prin concurs, de către cadre didactice titulare, cu diplomă de
licenţă, membre ale corpului naţional de experţi în management educaţional, care
îndeplinesc criteriile de competenţă profesională, managerială şi de prestigiu moral
evaluate prin:
a) curriculum vitae;
b) calităţi dovedite în activitatea didactică şi în funcţii de conducere, de îndrumare
şi de control, anterioare, în sistemul naţional de învăţământ;
c) titlul de doctor sau gradul didactic I;
d) calificativul „foarte bine” obţinut în ultimii 5 ani;
e) interviu în faţa unei comisii de concurs privind managementul educaţional şi
deontologia profesională.
(2) Concursul pentru ocuparea funcţiilor de inspector şcolar general, inspector
şcolar general adjunct şi director la casa corpului didactic se desfăşoară la sediul
Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului.
(3) Comisia ministerială pentru ocuparea funcţiilor de inspector şcolar general, de
inspector şcolar general adjunct şi de director la casa corpului didactic, numită prin
ordin al ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului, este alcătuită din 5
membri, dintre care:
a) pentru funcţia de inspector şcolar general:
(i) secretarul de stat pentru învăţământul preuniversitar, în calitate de preşedinte;
(ii) 3 inspectori şcolari generali din teritoriu;
(iii) un director din Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, cu
competenţe în domeniu;
b) pentru funcţia de inspector şcolar general adjunct şi de director la casa corpului
didactic:
(i) secretarul de stat pentru învăţământul preuniversitar, în calitate de preşedinte;
197
(ii) 2 inspectori şcolari generali din teritoriu;
(iii) inspectorul şcolar general al inspectoratului şcolar pentru care se organizează
concursul;
(iv) un director din Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, cu
competenţe în domeniu.
(4) În comisiile de concurs participă, cu statut de observator, reprezentanţii
organizaţiilor sindicale reprezentative la nivel de ramură a învăţământului.
(5) Contestaţiile la hotărârile comisiei prevăzute la alin. (3) se adresează
ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului, în termen de 5 zile de la
comunicarea rezultatelor concursului. Hotărârea acestuia poate fi atacată la instanţa
de judecată competentă.
ART. 261
(1) Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, respectiv
inspectoratele şcolare vacantează, în condiţiile legii, posturile corespunzătoare
funcţiilor de îndrumare şi de control cuprinse în organigramele proprii şi asigură
publicarea acestora în presa centrală/locală şi la sediul propriu, cu cel puţin 30 de
zile înainte de organizarea concursului.
(2) Funcţiile de îndrumare şi de control din inspectoratele şcolare se ocupă, prin
concurs, de cadre didactice din cadrul corpului naţional de experţi.
(3) Funcţiile de îndrumare şi de control din Ministerul Educaţiei, Cercetării,
Tineretului şi Sportului se ocupă prin concurs.
(4) Concursul pentru ocuparea funcţiilor de îndrumare şi de control constă în:
a) curriculum vitae, analiza şi evaluarea acestuia;
b) inspecţie specială la clasă;
c) probă practică, constând din asistenţă la ore, analiză de lecţii şi întocmirea
procesului-verbal de inspecţie;
d) interviu în faţa unei comisii de concurs privind managementul educaţional şi
deontologia profesională;
e) probă scrisă în profilul postului pentru care candidează.
(5) Comisia pentru concursul de ocupare a funcţiilor de îndrumare şi de control
din inspectoratul şcolar este formată din: inspectorul şcolar general – în calitate de
preşedinte; un reprezentant al Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi
Sportului; un profesor sau un conferenţiar universitar din profilul postului pentru
care candidează.
(6) Comisia pentru concursul de ocupare a funcţiilor de îndrumare şi de control
din Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului este formată din:
secretarul de stat al departamentului în care se află postul scos la concurs – în calitate
de preşedinte; directorul general din departamentul respectiv; un profesor sau un
conferenţiar universitar din profilul postului, stabilit de ministrul educaţiei,
cercetării, tineretului şi sportului.
198
(7) Reprezentanţii organizaţiilor sindicale reprezentative la nivel de ramură a
învăţământului au drept de acces la documentele comisiilor de concurs.
(8) Numirea personalului didactic admis la concurs, în funcţiile de îndrumare şi
de control din inspectoratele şcolare, se face de către inspectorul şcolar general, cu
avizul Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, iar în funcţiile de
îndrumare şi control din cadrul ministerului, prin ordin al ministrului educaţiei,
cercetării, tineretului şi sportului.
(9) Inspectorii şcolari încheie contract de management cu inspectorul şcolar
general. Contractul de management poate fi prelungit, cu acordul părţilor, în urma
evaluării performanţelor manageriale.
SECŢIUNEA a 6-a
Norma didactică
ART. 262
(1) Activitatea personalului didactic de predare se realizează într-un interval de
timp zilnic de 8 ore, respectiv 40 de ore pe săptămână, şi cuprinde:
a) activităţi didactice de predare-învăţare-evaluare şi de instruire practică şi
examene de final de ciclu de studii, conform planurilor-cadru de învăţământ;
b) activităţi de pregătire metodico-ştiinţifică;
c) activităţi de educaţie, complementare procesului de învăţământ: mentorat,
şcoală după şcoală, învăţare pe tot parcursul vieţii;
#M23
d) activităţi de dirigenţie.
#B
(2) Activităţile concrete prevăzute la alin. (1), care corespund profilului,
specializării şi aptitudinilor persoanei care ocupă postul didactic respectiv, sunt
prevăzute în fişa individuală a postului. Aceasta se aprobă în consiliul de
administraţie, se revizuieşte anual şi constituie anexă la contractul individual de
muncă.
(3) Norma didactică de predare-învăţare-evaluare şi de instruire practică şi de
evaluare curentă a preşcolarilor şi a elevilor în clasă reprezintă numărul de ore
corespunzător activităţilor prevăzute la alin. (1) lit. a) şi se stabileşte după cum
urmează:
#M23
a) un post de educator/educatoare sau de institutor/institutoare ori de profesor
pentru învăţământul preşcolar pentru fiecare grupă cu program normal, constituită
în educaţia timpurie;
199
b) un post de învăţător/învăţătoare sau de institutor/institutoare ori de profesor
pentru învăţământul primar pentru fiecare clasă din învăţământul primar sau pentru
clase simultane din cadrul acestuia, unde nu se pot constitui clase separate;
#B
c) 18 ore pe săptămână pentru profesorii din învăţământul secundar şi terţiar nonuniversitar, pentru profesorii din unităţile şi clasele cu program integrat şi
suplimentar de artă şi sportiv, precum şi din unităţile cu activităţi extraşcolare şi din
centrele sau cabinetele de asistenţă psihopedagogică;
#M23
d) 24 de ore pe săptămână pentru profesorii de instruire practică şi maiştriiinstructori;
e) pentru personalul didactic din învăţământul special, norma didactică se
stabileşte astfel: învăţători şi profesori la predare – 16 ore pe săptămână; învăţătoreducator, institutor-educator, profesor-educator, maistru-instructor şi profesor
pentru instruire practică – 20 de ore pe săptămână;
f) un post pentru personalul didactic din învăţământul special integrat, pentru cel
din centrele logopedice interşcolare, pentru personalul didactic itinerant şi de
sprijin, pentru personalul didactic din învăţământul special preşcolar, pentru
profesori care efectuează terapiile specifice, profesori pentru cultura fizică
medicală, kinetoterapie, educaţia psihomotrică şi altele, în funcţie de tipul şi gradul
de deficienţă, conform metodologiei elaborate de Ministerul Educaţiei Naţionale;
#B
g) un post de profesor documentarist în centrele de documentare şi informare.
#M87
(4) Norma didactică de predare-învăţare-evaluare prevăzută la alin. (3) lit. c) –
e) pentru personalul didactic de predare şi de instruire practică cu o vechime în
învăţământ de peste 25 de ani, cu gradul didactic I, şi cel din corpul profesorilor
mentori se poate reduce cu două ore săptămânal, fără diminuarea salariului.
#M23
(5) Norma didactică se poate reduce ca urmare a solicitării cadrului didactic,
adresată directorului şcolii.
(6) Personalul didactic de predare şi de instruire practică, care beneficiază de
reducerea normei didactice, poate avea dreptul la remunerarea activităţii în regim
de plată cu ora sau cumul de norme, doar după efectuarea normei complete,
prevăzute la alin. (3) lit. c), d) şi e).
#B
ART. 263*)
(1) Norma didactică în învăţământul preuniversitar cuprinde ore prevăzute în
planurile-cadru de învăţământ la disciplinele corespunzătoare specializării sau
specializărilor înscrise pe diploma de licenţă ori pe certificatul de absolvire a unui
200
modul de minimum 90 de credite transferabile care atestă obţinerea de competenţe
de predare a unei discipline din domeniul fundamental aferent domeniului de
specializare înscris pe diplomă.
(2) Prin excepţie, în norma didactică prevăzută la alin. (1), se pot include şi ore de
la disciplinele stabilite prin metodologia aprobată de Ministerul Educaţiei,
Cercetării, Tineretului şi Sportului, cu menţinerea drepturilor salariale.
(3) În situaţia în care norma didactică nu se poate constitui conform prevederilor
alin. (1) şi (2), aceasta se poate completa cu activităţile prevăzute la art. 262 alin. (1)
lit. c).
(4) Orele de limbi străine din învăţământul primar pot fi predate, în condiţiile
prezentei legi, de profesorii pentru învăţământul primar de la grupa sau clasa
respectivă, în cadrul activităţilor postului, dacă fac dovada calificării prin diploma
de studii ori prin certificatul de competenţă. Orele de limbi străine din învăţământul
primar pot fi predate şi de profesori cu studii superioare de specialitate, fiind incluse
în norma acestora, sau prin plata cu ora, în cazul în care profesorii pentru
învăţământul primar de la grupa ori clasa respectivă nu fac dovada calificării prin
diploma de studii sau prin certificatul de competenţă.
(5) Orele de limbi străine din învăţământul primar pot fi predate, în condiţiile
prezentei legi, de profesorii pentru învăţământul primar de la clasa respectivă, dacă
fac dovada calificării prin diploma de studii sau prin certificatul de competenţă şi
sunt remunerate prin plata cu ora. Orele de limbi străine din învăţământul primar pot
fi predate şi de profesori cu studii superioare de specialitate, fiind incluse în norma
acestora, sau prin plata cu ora.
(6) Profesorii pentru învăţământul primar de la clasele cu predare în limbile
minorităţilor naţionale sunt remuneraţi, prin plata cu ora, pentru orele care depăşesc
numărul de ore prevăzut în planurile de învăţământ de la clasele cu predare în limba
română.
#M72
(6^1) Profesorii pentru învăţământul primar de la clasele cu predare în limbile
minorităţilor naţionale predau disciplinele Comunicare în limba română, precum şi
Limba şi literatura română pe tot parcursul ciclului primar.
#B
(7) În învăţământul primar, orele de educaţie fizică prevăzute în planurile de
învăţământ sunt predate de profesori cu studii superioare de specialitate.
#M72
(7^1) *** Abrogat
#B
(8) În palatele şi în cluburile copiilor, norma didactică cuprinde activităţile
prevăzute în planurile de educaţie corespunzătoare profilurilor cercurilor şi
201
atelierelor, aprobate prin regulament de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului
şi Sportului, în limitele normelor didactice stabilite la art. 262 alin. (3).
(9) Prin excepţie, dacă norma didactică a profesorilor din învăţământul gimnazial
nu se poate constitui conform prevederilor alin. (1) şi art. 262 alin. (3), aceasta poate
fi constituită din 2/3 din ore de la specializarea sau specializările de bază şi
completată cu 1/3 din ore de la disciplinele stabilite la alin. (2) ori prin adăugarea de
ore conform prevederilor art. 262 alin. (1) lit. c). În învăţământul gimnazial din
mediul rural norma didactică se poate constitui din 1/2 din ore de la specialitatea sau
specialităţile de bază şi completată cu 1/2 din ore de la disciplinele stabilite la alin.
(2) ori prin adăugare de ore conform prevederilor art. 262 alin. (1) lit. c).
#M82
(10) Personalul didactic de conducere, de îndrumare şi control poate fi degrevat
total sau parţial de norma didactică, pe baza normelor aprobate prin ordin al
ministrului educaţiei naţionale, elaborate cu consultarea federaţiilor sindicale
reprezentative din învăţământ. De acelaşi drept pot beneficia şi persoanele
desemnate de federaţiile sindicale reprezentative din învăţământ, ca urmare a
participării acestora la procesul de monitorizare şi evaluare a calităţii sistemului
de învăţământ, pe baza normelor aprobate prin ordin al ministrului educaţiei
naţionale. Prin acelaşi ordin se stabilesc atribuţiile persoanelor degrevate de norma
didactică.
#M9
(10^1) Personalul degrevat potrivit alin. (10) primeşte drepturile salariale pentru
funcţia în care este încadrat, precum şi celelalte sporuri şi indemnizaţii prevăzute
de lege pentru activitatea desfăşurată, după caz.
#B
(11) Timpul săptămânal de activitate a personalului didactic auxiliar este identic
cu cel stabilit pentru personalul cu funcţii echivalente din celelalte sectoare bugetare,
potrivit legii. Sarcinile acestuia sunt prevăzute în fişa individuală a postului.
#CIN
*) 1. Prin Decizia Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie nr. 32/2016, s-a admis
sesizarea privind dezlegarea unor chestiuni de drept şi, în interpretarea dispoziţiilor
art. 262 alin. (1) lit. a) şi alin. (3) lit. b), art. 263 alin. (1), alin. (2) şi alin. (7) din
Legea nr. 1/2011, precum şi a dispoziţiilor art. 8, art. 12 alin. (4) şi alin. (5) din
Ordinul nr. 5.560/2011, art. 8 din Ordinul nr. 6.239/2012, art. 8 din Ordinul nr.
5.451/2013 şi art. 8 din Ordinul nr. 4.895/2014, s-a stabilit că orele de educaţie
fizică efectuate de învăţători sau de profesori pentru învăţământul primar nu se
cuprind în norma didactică a acestora şi se plătesc separat, cu ora.
2. Prin art. I pct. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 87/2018 (#M72)
a fost introdus alin. (6^1) la art. 263, iar prin art. I pct. 2 din Ordonanţa de urgenţă
a Guvernului nr. 87/2018 (#M72) a fost abrogat alin. (7^1) al art. 263.
202
Reproducem mai jos prevederile art. II şi art. III din Ordonanţa de urgenţă a
Guvernului nr. 87/2018 (#M72).
#M72
„ART. II
Începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, contractele
individuale de muncă, actele adiţionale la acestea, precum şi orice alte efecte
juridice generate de aplicarea prevederilor art. 263 alin. (7^1) din Legea educaţiei
naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, încetează de drept.”
#M72
„ART. III
Prin derogare de la prevederile art. 5 alin. (2) din Legea educaţiei naţionale nr.
1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, prevederile prezentei ordonanţe
de urgenţă se aplică din anul şcolar 2018 – 2019.”
#B
SECŢIUNEA a 7-a
Distincţii
ART. 264
(1) Personalul didactic din învăţământul preuniversitar beneficiază de gradaţie de
merit, acordată prin concurs. Această gradaţie se acordă pentru 16% din posturile
didactice existente la nivelul inspectoratului şcolar şi reprezintă 25% din salariul de
bază. Gradaţia de merit se atribuie pe o perioadă de 5 ani.
(2) Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului elaborează
metodologia şi criteriile de acordare a gradaţiei de merit, cu consultarea federaţiilor
sindicale reprezentative la nivel de ramură de învăţământ.
ART. 265
(1) Personalul didactic cu rezultate excelente în activitatea didactică, educativă şi
ştiinţifică poate primi decoraţii, ordine, medalii, titluri, potrivit legii.
(2) Ordinele şi medaliile care pot fi conferite personalului didactic din
învăţământul preuniversitar sunt: Ordinul Spiru Haret clasele Comandor, Cavaler şi
Ofiţer, Medalia Membru de onoare al corpului didactic. Medalia se acordă cadrelor
didactice pensionabile, cu activitate deosebită în învăţământ.
(3) În afara distincţiilor prevăzute la alin. (2), ministrul educaţiei, cercetării,
tineretului şi sportului este autorizat să acorde personalului didactic din învăţământul
preuniversitar următoarele distincţii:
a) adresă de mulţumire publică;
b) diplomă „Gheorghe Lazăr” clasele I, a II-a şi a III-a;
c) diplomă de excelenţă, care se acordă cadrelor didactice pensionate sau
pensionabile, cu activitate deosebită în învăţământ.
203
(4) Diploma „Gheorghe Lazăr” clasele I, a II-a şi a III-a este însoţită de un premiu
de 20%, 15% şi, respectiv, 10% din suma salariilor de bază primite în ultimele 12
luni de activitate. Diploma de excelenţă este însoţită de un premiu de 20% din suma
salariilor de bază primite în ultimele 12 luni de activitate.
(5) Distincţiile şi premiile prevăzute la alin. (3) se acordă în baza unui regulament
aprobat prin ordin al ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului, în limita
unui procent de 1% din numărul total al posturilor didactice din fiecare judeţ/sector
al municipiului Bucureşti.
(6) Fondurile pentru acordarea distincţiilor prevăzute la alin. (3) sunt asigurate de
Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului.
SECŢIUNEA a 8-a
Drepturi şi obligaţii
ART. 266
Personalul din învăţământul preuniversitar are drepturi şi obligaţii care decurg din
legislaţia în vigoare, din prezenta lege, din regulamente specifice şi din prevederile
contractului individual de muncă.
ART. 267
(1) Cadrele didactice beneficiază de concediu anual cu plată, în perioada
vacanţelor şcolare, cu o durată de 62 de zile lucrătoare; în cazuri bine justificate,
conducerea unităţii de învăţământ poate întrerupe concediul legal, persoanele în
cauză urmând a fi remunerate pentru munca depusă.
(2) Perioadele de efectuare a concediului de odihnă pentru fiecare cadru didactic
se stabilesc de consiliul de administraţie, în funcţie de interesul învăţământului şi al
celui în cauză, dar cu asigurarea personalului didactic necesar pentru desfăşurarea
examenelor naţionale.
(3) Neefectuarea concediului anual dă dreptul la efectuarea concediului restant în
vacanţele anului şcolar următor.
ART. 268
(1) Cadrele didactice care redactează teza de doctorat sau lucrări în interesul
învăţământului pe bază de contract de cercetare ori de editare au dreptul la 6 luni de
concediu plătit, o singură dată, cu aprobarea consiliului de administraţie al unităţii
de învăţământ.
(2) Personalul didactic aflat în situaţia prevăzută la alin. (1) nu poate fi încadrat
în activităţi didactice retribuite în regim de plată cu ora.
(3) În situaţia desfiinţării unei unităţi de învăţământ de stat, salariaţii
disponibilizaţi primesc salarii compensatorii, conform legii.
ART. 269
204
Personalul de conducere, de îndrumare şi de control din inspectoratele şcolare şi
casele corpului didactic beneficiază de concediu de odihnă, conform Codului
muncii.
ART. 270
Normele metodologice referitoare la efectuarea concediului legal vor fi elaborate
de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului împreună cu
reprezentanţii organizaţiilor sindicale reprezentative la nivel de ramură a
învăţământului.
ART. 271
Dreptul la iniţiativă profesională constă în:
a) conceperea activităţii profesionale şi realizarea obiectivelor educaţionale ale
disciplinelor de învăţământ, prin metodologii care respectă principiile
psihopedagogice;
b) utilizarea bazei materiale şi a resurselor învăţământului, în scopul realizării
obligaţiilor profesionale;
c) punerea în practică a ideilor novatoare pentru modernizarea procesului de
învăţământ.
SECŢIUNEA a 9-a
Dreptul la securitate al personalului didactic
ART. 272
(1) Cadrele didactice nu pot fi perturbate în timpul desfăşurării activităţii didactice
de nicio autoritate şcolară sau publică.
(2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), nu se consideră perturbare a cadrelor
didactice în timpul desfăşurării activităţii didactice intervenţia autorităţilor şcolare
şi/sau publice în situaţiile în care sănătatea fizică sau psihică a elevilor ori a
personalului este pusă în pericol în orice mod, conform constatării personalului de
conducere, respectiv în timpul exerciţiilor de alarmare pentru situaţii de urgenţă.
(3) Înregistrarea prin orice procedee a activităţii didactice poate fi făcută numai
cu acordul celui care o conduce.
(4) Multiplicarea, sub orice formă, a înregistrărilor activităţii didactice de către
elevi sau de către alte persoane este permisă numai cu acordul cadrului didactic
respectiv.
(5) Înregistrarea prin orice procedee a activităţilor desfăşurate în spaţiile şcolare
este permisă numai cu acordul personalului de conducere, cu excepţia celor de la
alin. (3).
SECŢIUNEA a 10-a
Dreptul de participare la viaţa socială
205
ART. 273
(1) Personalul didactic are dreptul să participe la viaţa socială şi publică, în
beneficiul propriu, în interesul învăţământului.
(2) Personalul didactic are dreptul să facă parte din asociaţii şi organizaţii
sindicale, profesionale şi culturale, naţionale şi internaţionale, legal constituite, în
conformitate cu prevederile legii.
(3) Personalul didactic poate exprima liber opinii profesionale în spaţiul şcolar şi
poate întreprinde acţiuni în nume propriu în afara acestui spaţiu, dacă acestea nu
afectează prestigiul învăţământului şi demnitatea profesiei de educator, respectiv
prevederile prezentei legi.
ART. 274
(1) Personalul didactic beneficiază, în limita fondurilor alocate prin buget, din
fonduri extrabugetare sau sponsorizări, de acoperirea integrală ori parţială a
cheltuielilor de deplasare şi de participare la manifestări ştiinţifice organizate în
străinătate, cu aprobarea consiliului de administraţie al unităţii de învăţământ.
(2) Personalul prevăzut la alin. (1) înaintează unităţii de învăţământ propuneri de
valorificare a rezultatelor acţiunii pentru care a primit aprobarea de deplasare.
ART. 275
(1) Cadrele didactice au obligaţia morală să îşi acorde respect reciproc şi sprijin
în îndeplinirea obligaţiilor profesionale.
(2) Personalul didactic de conducere, de îndrumare şi de control, precum şi
personalul didactic auxiliar au obligaţia de a respecta atribuţiile prevăzute în fişa
postului.
(3) Personalul didactic de conducere, de îndrumare şi de control, precum şi
personalul didactic auxiliar au obligaţia de a participa la activităţi de formare
continuă, în condiţiile legii.
ART. 276
Personalului didactic din unităţile de învăţământ conexe, care nu dispune de
locuinţă în localitatea unde are postul, i se decontează cheltuielile de transport,
conform legii.
#M38
ART. 277
(1) Copiii personalului didactic şi didactic auxiliar aflat în activitate sunt scutiţi
de plata taxelor de înscriere la concursurile de admitere în învăţământul superior
şi beneficiază de gratuitate la cazare în cămine şi internate.
(2) Beneficiază de prevederile alin. (1) şi copiii personalului didactic şi didactic
auxiliar pensionat din sistemul de învăţământ, precum şi copiii orfani de unul sau
ambii părinţi ce au activat în sistemul de învăţământ.
#B
206
ART. 278
Personalul didactic şi didactic auxiliar din învăţământ beneficiază de o
compensaţie de la bugetul asigurărilor sociale de stat de 50% din valoarea cazării,
mesei şi a tratamentului în bazele de odihnă şi tratament.
ART. 279
Personalul didactic titular care din proprie iniţiativă solicită să se specializeze/să
continue studiile are dreptul la concediu fără plată. Durata totală a acestuia nu poate
depăşi 3 ani într-un interval de 7 ani. Aprobările în aceste situaţii sunt de competenţa
unităţii şcolare prin consiliul de administraţie, dacă se face dovada activităţii
respective.
SECŢIUNEA a 11-a
Răspunderea disciplinară şi patrimonială
ART. 280
(1) Personalul didactic, personalul didactic auxiliar, precum şi cel de conducere,
de îndrumare şi de control din învăţământul preuniversitar răspund disciplinar pentru
încălcarea cu vinovăţie a îndatoririlor ce le revin potrivit contractului individual de
muncă, precum şi pentru încălcarea normelor de comportare care dăunează
interesului învăţământului şi prestigiului unităţii/instituţiei, conform legii.
(2) Sancţiunile disciplinare care se pot aplica personalului prevăzut la alin. (1), în
raport cu gravitatea abaterilor, sunt:
a) observaţie scrisă;
b) avertisment;
c) diminuarea salariului de bază, cumulat, când este cazul, cu indemnizaţia de
conducere, de îndrumare şi de control, cu până la 15%, pe o perioadă de 1 – 6 luni;
d) suspendarea, pe o perioadă de până la 3 ani, a dreptului de înscriere la un
concurs pentru ocuparea unei funcţii didactice superioare sau pentru obţinerea
gradelor didactice ori a unei funcţii de conducere, de îndrumare şi de control;
e) destituirea din funcţia de conducere, de îndrumare şi de control din învăţământ;
f) desfacerea disciplinară a contractului individual de muncă.
(3) Orice persoană poate sesiza unitatea de învăţământ/instituţia de învăţământ cu
privire la săvârşirea unei fapte ce poate constitui abatere disciplinară. Sesizarea se
face în scris şi se înregistrează la registratura unităţii/instituţiei de învăţământ.
(4) Pentru cercetarea abaterilor prezumate săvârşite de personalul didactic,
personalul de conducere al unităţilor de învăţământ preuniversitar, personalul de
îndrumare şi de control din cadrul inspectoratelor şcolare şi de personalul de
îndrumare şi de control din cadrul Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi
Sportului, comisiile de cercetare disciplinară se constituie după cum urmează:
207
a) pentru personalul didactic, comisii formate din 3 – 5 membri, dintre care unul
reprezintă organizaţia sindicală din care face parte persoana aflată în discuţie sau
este un reprezentant al salariaţilor, iar ceilalţi au funcţia didactică cel puţin egală cu
a celui care a săvârşit abaterea;
b) pentru personalul de conducere al unităţilor de învăţământ preuniversitar,
comisii formate din 3 – 5 membri, dintre care un reprezentant al salariaţilor, iar
ceilalţi au funcţia didactică cel puţin egală cu a celui care a săvârşit abaterea. Din
comisie face parte şi un inspector din cadrul inspectoratului şcolar judeţean/al
municipiului Bucureşti;
c) pentru personalul de îndrumare şi de control din cadrul Ministerului Educaţiei,
Cercetării, Tineretului şi Sportului, comisii formate din 3 – 5 membri, dintre care
unul reprezintă organizaţia sindicală din care face parte persoana aflată în discuţie
sau este un reprezentant al salariaţilor, iar ceilalţi au funcţia didactică cel puţin egală
cu a celui care a săvârşit abaterea;
d) pentru personalul de conducere al inspectoratelor şcolare judeţene/al
municipiului Bucureşti, comisii formate din 3 – 5 membri, dintre care un reprezentant
al salariaţilor, iar ceilalţi au funcţia didactică cel puţin egală cu a celui care a săvârşit
abaterea.
(5) Comisiile de cercetare disciplinară sunt numite de:
a) consiliul de administraţie al unităţii de învăţământ preuniversitar, pentru
personalul didactic şi personalul de conducere al acesteia;
b) ministrul educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului, pentru funcţiile de
îndrumare şi de control din cadrul Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi
Sportului, precum şi pentru personalul de conducere din inspectoratele şcolare
judeţene/al municipiului Bucureşti.
(6) În cadrul cercetării abaterii prezumate se stabilesc faptele şi urmările acestora,
împrejurările în care au fost săvârşite, existenţa sau inexistenţa vinovăţiei, precum şi
orice alte date concludente. Audierea celui cercetat şi verificarea apărării acestuia
sunt obligatorii. Refuzul celui cercetat de a se prezenta la audiere, deşi a fost
înştiinţat în scris cu minimum 48 de ore înainte, precum şi de a da declaraţii scrise
se constată prin proces-verbal şi nu împiedică finalizarea cercetării. Cadrul didactic
cercetat are dreptul să cunoască toate actele cercetării şi să îşi producă probe în
apărare.
(7) Cercetarea faptei şi comunicarea deciziei se fac în termen de cel mult 30 de
zile de la data constatării acesteia, consemnată în condica de inspecţii sau la
registratura generală a unităţii de învăţământ preuniversitar/instituţiei. Persoanei
nevinovate i se comunică în scris inexistenţa faptelor pentru care a fost cercetată.
(8) Persoanele sancţionate încadrate în unităţile de învăţământ au dreptul de a
contesta, în termen de 15 zile de la comunicare, decizia respectivă la colegiul de
disciplină de pe lângă inspectoratul şcolar. Personalul de conducere, de îndrumare şi
208
de control din inspectoratele şcolare şi din Ministerul Educaţiei, Cercetării,
Tineretului şi Sportului, care a fost sancţionat, are dreptul de a contesta, în termen
de 15 zile de la comunicare, decizia respectivă la Colegiul central de disciplină al
Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului.
(9) Normele privind componenţa, organizarea şi funcţionarea, precum şi
atribuţiile colegiului de disciplină de pe lângă inspectoratul şcolar şi ale Colegiului
central de disciplină al Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului se
stabilesc prin regulament aprobat prin ordin al ministrului educaţiei, cercetării,
tineretului şi sportului.
(10) Dreptul persoanei sancţionate de a se adresa instanţelor judecătoreşti este
garantat.
ART. 281
(1) Pentru personalul didactic din unităţile de învăţământ preuniversitar,
propunerea de sancţionare se face de către director sau de cel puţin 2/3 din numărul
total al membrilor consiliului de administraţie. Sancţiunile aprobate de consiliul de
administraţie sunt puse în aplicare şi comunicate prin decizie a directorului unităţii
de învăţământ preuniversitar.
(2) Pentru personalul de conducere al unităţii de învăţământ preuniversitar,
propunerea de sancţionare se face de către consiliul de administraţie al unităţii de
învăţământ preuniversitar şi se comunică prin decizie a inspectorului şcolar general.
(3) Pentru personalul de conducere din inspectoratele şcolare şi casele corpului
didactic, propunerea de sancţionare se face de ministrul educaţiei, cercetării,
tineretului şi sportului şi se comunică prin ordin.
(4) Pentru personalul de îndrumare şi control din Ministerul Educaţiei, Cercetării,
Tineretului şi Sportului, propunerea de sancţionare se face, după caz, de ministrul
educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului, respectiv de secretarul de stat sau de
şeful ierarhic al persoanei în cauză şi se comunică prin ordin.
ART. 282
Sancţiunea se stabileşte, pe baza raportului comisiei de cercetare, de autoritatea
care a numit această comisie şi se comunică celui în cauză, prin decizie scrisă, după
caz, de către directorul unităţii de învăţământ, inspectorul şcolar general sau
ministrul educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului.
ART. 283
Răspunderea patrimonială a personalului didactic, a personalului didactic auxiliar,
precum şi a celui de conducere, de îndrumare şi de control din învăţământul
preuniversitar se stabileşte potrivit legislaţiei muncii. Decizia de imputare, precum
şi celelalte acte pentru recuperarea pagubelor şi a prejudiciilor se fac de conducerea
unităţii sau a instituţiei al cărei salariat este cel în cauză, în afară de cazurile când,
prin lege, se dispune altfel.
209
SECŢIUNEA a 12-a
Pensionarea
ART. 284
(1) Personalul didactic beneficiază de pensie în condiţiile prevăzute de legislaţia
de asigurări sociale şi pensii care reglementează sistemul public de pensii.
#M23
(2) Personalul didactic de predare, de conducere, de îndrumare şi control se
pensionează pentru limită de vârstă, anticipat şi anticipat parţial, la data încheierii
anului şcolar în care împlineşte vârsta standard de pensionare sau, după caz, în
situaţia pensiei anticipate şi anticipate parţială, vârsta standard redusă cu cel mult
5 ani.
(2^1) Prin derogare de la art. 56 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 53/2003 – Codul
muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în cazul personalului
didactic care se pensionează în condiţiile alin. (2), contractul individual de muncă
încetează de drept la data comunicării deciziei de admitere a cererii de pensionare.
#B
(3) Pentru motive temeinice, pensionarea personalului didactic de conducere, de
îndrumare şi de control se poate face şi în timpul anului şcolar, cu aprobarea
consiliului de administraţie al unităţii de învăţământ, respectiv al inspectoratului
şcolar.
(4) Cadrele didactice pensionate pot desfăşura activităţi didactice, salarizate prin
plata cu ora, după împlinirea vârstei standard de pensionare.
(5) Personalul didactic pensionat din învăţământ beneficiază de asistenţă medicală
şi de acces la casele de odihnă şi la bazele de tratament ale cadrelor didactice.
#M23
(6) Personalul didactic de predare titular din învăţământul preuniversitar, cu
gradul didactic I sau cu titlul ştiinţific de doctor, care dovedeşte competenţă
profesională deosebită, poate fi menţinut ca titular în funcţia didactică până la 3 ani
peste vârsta standard de pensionare, anual, la cerere, conform metodologiei
aprobate prin ordin al ministrului educaţiei naţionale.
#M18
(7) Reîncadrarea în funcţia de personal didactic a personalului didactic pensionat
care nu a depăşit cu 3 ani vârsta de pensionare se face anual, cu menţinerea
drepturilor şi obligaţiilor care decurg din desfăşurarea activităţii didactice avute
anterior pensionării, cu acordul consiliului de administraţie, potrivit metodologiei
prevăzute la alin. (6), cu condiţia suspendării pensiei pe durata reîncadrării.
#M23
(8) Personalul didactic de predare titular din învăţământul preuniversitar
menţinut ca titular în funcţia didactică până la 3 ani peste vârsta standard de
210
pensionare, prevăzută de legislaţia privind sistemul public de pensii, în condiţiile
alin. (6) sau reîncadrat în funcţia de personal didactic, în condiţiile alin. (7), poate
fi numit prin detaşare în interesul învăţământului în funcţii vacante de conducere
sau de îndrumare şi control, neocupate prin concurs, în condiţiile legii.
#B
CAPITOLUL II
Statutul personalului didactic şi de cercetare din învăţământul superior
SECŢIUNEA 1
Norma universitară
ART. 285
(1) În instituţiile de învăţământ superior funcţiile didactice sunt:
a) asistent universitar;
b) lector universitar/şef de lucrări;
c) conferenţiar universitar;
d) profesor universitar.
(2) În instituţiile de învăţământ superior funcţiile de cercetare sunt:
a) asistent cercetare;
b) cercetător ştiinţific;
c) cercetător ştiinţific gradul III;
d) cercetător ştiinţific gradul II;
e) cercetător ştiinţific gradul I.
(3) Echivalenţa funcţiilor din cercetare cu funcţiile didactice este următoarea:
a) cercetător ştiinţific se echivalează cu asistent universitar, pentru persoanele care
deţin o diplomă de doctor;
b) cercetător ştiinţific gradul III se echivalează cu lector universitar/şef de lucrări;
c) cercetător ştiinţific gradul II se echivalează cu conferenţiar universitar;
d) cercetător ştiinţific gradul I se echivalează cu profesor universitar.
#M18
(4) În învăţământul superior poate funcţiona personal didactic asociat pentru
funcţiile didactice prevăzute la alin. (1).
#M4
(4^1) Prin excepţie de la prevederile alin. (4), în anul universitar 2012 – 2013, în
învăţământul superior poate funcţiona personal didactic asociat pentru funcţiile
didactice prevăzute la alin. (1).
#B
(5) În raport cu necesităţile academice proprii, senatul universitar poate aproba,
pe o durată determinată, invitarea în cadrul instituţiei de învăţământ superior a unor
211
cadre didactice universitare şi a altor specialişti cu valoare recunoscută în domeniu,
din ţară sau din străinătate, în calitate de cadre didactice universitare asociate
invitate. În cazul specialiştilor fără grad didactic universitar recunoscut în ţară,
senatul universitar aprobă, prin evaluare, gradul didactic corespunzător
performanţei, în conformitate cu standardele naţionale.
(6) Acolo unde este cazul, obţinerea permisului de muncă este sarcina instituţiei
de învăţământ superior angajatoare.
(7) În departamente, în şcoli doctorale, în institute de cercetare, în centre de
cercetare şi microproducţie sau în alte unităţi pot funcţiona pe posturi distincte şi
personal de cercetare, personal de cercetare asociat, inclusiv studenţi din toate cele
3 cicluri, precum şi alte categorii de personal, potrivit legii. Angajarea acestora se
face conform legii.
ART. 286
(1) Statele de funcţii ale personalului didactic şi de cercetare se întocmesc anual,
prin stabilirea de norme universitare, cu cel puţin 15 zile înainte de începerea fiecărui
an universitar şi nu se pot modifica în timpul anului universitar.
#M34
(1^1) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), în anul universitar 2015 – 2016, în
statele de funcţii ale personalului didactic şi de cercetare se pot efectua modificări
cu privire la normele universitare ale persoanelor pentru care s-au dat aprobări
conform art. 362 alin. (8).
#B
(2) Funcţiile didactice şi numărul posturilor se stabilesc ţinând seama de:
a) planurile de învăţământ;
b) formaţiunile de studiu;
c) normele universitare.
(3) În statul de funcţii sunt înscrise, în ordine ierarhică, posturile didactice şi de
cercetare ocupate sau vacante, specificându-se funcţiile didactice şi de cercetare
corespunzătoare şi numărul săptămânal de ore convenţionale repartizate pe activităţi
de predare, seminare, lucrări practice sau de laborator, îndrumare de proiecte,
îndrumare a studenţilor şi a studenţilor-doctoranzi, practică de specialitate, de
cercetare şi activităţi echivalente acestora, la disciplinele din planul de învăţământ.
(4) Statele de funcţii se întocmesc la nivelul departamentelor sau al şcolilor
doctorale, prin consultarea membrilor acestora, ca urmare a precizării sarcinilor
didactice şi de cercetare de către consiliul facultăţii. La departamentele cu discipline
la mai multe facultăţi, statele de funcţii se completează pe baza notelor de comandă,
avizate de conducerea instituţiei de învăţământ superior.
(5) Statul de funcţii al personalului didactic şi de cercetare se avizează de consiliul
facultăţii sau, după caz, de consiliul şcolii doctorale şi se aprobă de senatul
universitar.
212
(6) Numărul posturilor pentru personalul didactic şi de cercetare auxiliar se
stabileşte de senatul universitar, în funcţie de bugetul şi specificul instituţiei, al
facultăţii, al programului de studii, al departamentului sau al şcolii doctorale.
(7) Nomenclatorul general de funcţii didactice şi de cercetare auxiliare din
învăţământul superior, precum şi nivelul studiilor necesare pentru ocuparea acestor
funcţii se elaborează de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului,
împreună cu Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale.
(8) Angajarea personalului didactic şi de cercetare auxiliar şi nedidactic se face
prin concurs organizat de facultate sau de şcoala doctorală, potrivit legii.
(9) Atribuţiile personalului didactic auxiliar şi nedidactic sunt stabilite în fişa
individuală a postului, avizată, după caz, de decan, de directorul departamentului sau
de conducătorul şcolii doctorale şi aprobată de rector, constituind anexă la contractul
individual de muncă.
ART. 287
(1) Norma universitară cuprinde:
a) norma didactică;
b) norma de cercetare.
(2) Norma didactică poate cuprinde:
a) activităţi de predare;
b) activităţi de seminar, lucrări practice şi de laborator, îndrumare de proiecte de
an;
c) îndrumarea elaborării lucrărilor de licenţă;
d) îndrumarea elaborării disertaţiilor de master;
e) îndrumarea elaborării tezelor de doctorat;
f) alte activităţi didactice, practice şi de cercetare ştiinţifică înscrise în planurile
de învăţământ;
g) conducerea activităţilor didactico-artistice sau sportive;
h) activităţi de evaluare;
i) tutorat, consultaţii, îndrumarea cercurilor ştiinţifice studenţeşti, a studenţilor în
cadrul sistemului de credite transferabile;
j) participarea la consilii şi în comisii în interesul învăţământului.
(3) Norma didactică săptămânală în învăţământul superior se cuantifică în ore
convenţionale.
(4) Norma didactică se stabileşte conform planului de învăţământ şi se calculează
ca normă medie săptămânală, indiferent de perioada semestrului universitar în care
este efectuată. Norma medie săptămânală se stabileşte prin împărţirea numărului de
ore convenţionale din fişa individuală a postului la numărul de săptămâni înscris în
planul de învăţământ pentru activitatea didactică de predare şi de seminar din
întregul an universitar.
213
(5) Ora convenţională este ora didactică de activităţi prevăzute la alin. (2) lit. b)
din învăţământul universitar de licenţă.
(6) În învăţământul universitar de licenţă, ora de activităţi de predare reprezintă
două ore convenţionale.
(7) În învăţământul universitar de master şi în învăţământul universitar de
doctorat, ora de activităţi de predare reprezintă 2,5 ore convenţionale, iar ora de
activităţi prevăzute la alin. (2) lit. b) reprezintă 1,5 ore convenţionale.
(8) În cazul predării integrale în limbi de circulaţie internaţională, la ciclurile de
licenţă, master şi doctorat, activităţile de predare, seminar sau alte activităţi pot fi
normate cu un coeficient suplimentar multiplicativ de 1,25. Fac excepţie de la
această prevedere orele de predare a limbii respective.
(9) Activităţile prevăzute la alin. (2) lit. c) – j), cuprinse în norma didactică, se
cuantifică în ore convenţionale, printr-o metodologie aprobată de senatul universitar,
în funcţie de programul de studii, de profil şi de specializare, astfel încât unei ore
fizice de activităţi să îi corespundă minimum 0,5 ore convenţionale.
(10) Norma didactică săptămânală minimă pentru activităţile prevăzute la alin. (2)
lit. a) – f) se stabileşte după cum urmează:
a) profesor universitar: 7 ore convenţionale, dintre care cel puţin 4 ore
convenţionale de activităţi de predare;
b) conferenţiar universitar: 8 ore convenţionale, dintre care cel puţin 4 ore
convenţionale de activităţi de predare;
c) lector universitar/şef de lucrări: 10 ore convenţionale, dintre care cel puţin două
ore convenţionale de activităţi de predare;
d) asistent universitar: 11 ore convenţionale, cuprinzând activităţi prevăzute la
alin. (2) lit. b), c) şi f).
(11) Prin excepţie, norma personalului didactic prevăzut la alin. (10) lit. a) – c)
care, datorită specificului disciplinelor, nu are în structura postului ore de curs se
majorează cu două ore convenţionale.
(12) Norma didactică nu poate depăşi 16 ore convenţionale pe săptămână.
(13) Norma didactică prevăzută la alin. (10) şi (11) reprezintă limita minimă
privind normarea activităţii didactice. Senatul universitar, în baza autonomiei
universitare, poate mări, prin regulament, norma didactică săptămânală minimă, cu
respectarea standardelor de asigurare a calităţii, fără a depăşi limita maximă
prevăzută la alin. (12).
(14) Norma didactică a personalului didactic care nu desfăşoară activităţi de
cercetare ştiinţifică sau echivalente acestora este superioară celei minime, fără a
depăşi limita maximă prevăzută la alin. (12), conform deciziei consiliului facultăţii,
la propunerea directorului de departament, sau deciziei consiliului şcolii doctorale.
(15) Prin excepţie, în situaţia în care norma didactică nu poate fi alcătuită conform
alin. (10) şi (11), diferenţele până la norma didactică minimă se completează cu
214
activităţi de cercetare ştiinţifică, cu acordul consiliului facultăţii, la propunerea
directorului de departament, respectiv cu acordul consiliului şcolii doctorale.
Diminuarea normei didactice este de cel mult 1/2 din norma respectivă, iar ora de
cercetare este echivalentă cu 0,5 ore convenţionale. Cadrul didactic îşi menţine
calitatea de titular în funcţia didactică obţinută prin concurs.
(16) Cadrele didactice titulare a căror normă didactică nu poate fi constituită
conform prevederilor alin. (10) – (15) pot fi trecute temporar, la cererea acestora, cu
normă integrală de cercetare ştiinţifică, menţinându-şi calitatea de titular în funcţia
didactică obţinută prin concurs. În această perioadă, cadrul didactic are obligaţiile
personalului de cercetare din învăţământul superior.
(17) În limitele prevăzute de prezentul articol, senatul universitar stabileşte,
diferenţiat, norma universitară efectivă, în funcţie de domeniu, de specializare, de
ponderea disciplinelor în pregătirea de specialitate a studenţilor şi de dimensiunea
formaţiunilor de studiu.
(18) În departamente, şcoli doctorale, unităţi sau centre de cercetare şi
microproducţie poate funcţiona pe posturi distincte şi personal de cercetare cu
contract de muncă pe perioadă determinată sau nedeterminată.
(19) Personalul de cercetare din învăţământul superior desfăşoară activităţi
specifice, stabilite în fişa individuală a postului de către conducerea departamentului
sau a şcolii doctorale.
(20) Personalul didactic auxiliar şi nedidactic din învăţământul superior
desfăşoară activităţi specifice stabilite în fişa individuală a postului. În instituţiile de
învăţământ superior de stat, timpul săptămânal de lucru al acestuia este identic cu
cel stabilit pentru personalul cu funcţii echivalente din celelalte sectoare bugetare,
potrivit legii.
(21) Personalul care exercită o funcţie de conducere în cadrul instituţiei de
învăţământ superior sau de îndrumare şi control în cadrul Ministerului Educaţiei,
Cercetării, Tineretului şi Sportului poate beneficia de o reducere a normei didactice
de cel mult 30%, cu aprobarea senatului universitar.
(22) Suma totală a orelor de muncă dintr-o normă didactică sau de cercetare,
realizată prin cumularea ponderilor activităţilor prevăzute la alin. (1), este de 40 ore
pe săptămână.
#M7
ART. 288
(1) Activităţile didactice care excedează o normă didactică prevăzută la art. 287
sunt remunerate în regim de cumul sau plată cu ora.
#B
(2) Activităţile din granturi sau contractele de cercetare se remunerează conform
deciziei directorului de grant, conform legii şi prevederilor Cartei universitare.
215
(3) Susţinerea de către personalul titular de activităţi de predare şi cercetare în alte
instituţii de învăţământ superior sau de cercetare se poate face doar cu acordul scris
al senatului universitar.
(4) Activităţile de cercetare pe bază de contract sunt remunerate conform legii,
Cartei universitare şi prevederilor contractuale. Contractul de cercetare stabileşte
atât modalitatea de plată efectivă, cât şi cuantumurile.
(5) Profesorii şi conferenţiarii titulari sau directorii de granturi care timp de 6 ani
consecutivi au derulat granturi de cercetare şi au funcţionat în aceeaşi universitate
pot beneficia de an sabatic. Pe perioada anului sabatic, aceştia beneficiază de până
la un salariu de bază, cu aprobarea senatului universitar, şi îşi păstrează calitatea de
titular, dar sunt scutiţi de efectuarea activităţilor din fişa postului.
(6) Cadrele didactice care sunt alese sau numite în instituţiile publice ale statului
sau desfăşoară activităţi specifice funcţiei publice în ministere ori în alte organe de
specialitate ale statului pot desfăşura activităţi didactice aferente unei norme
didactice.
ART. 289
(1) Personalul didactic şi de cercetare se pensionează la împlinirea vârstei de 65
de ani.
#M7
(2) *** Abrogat
#B
(3) Senatul universitar din universităţile de stat, particulare şi confesionale, în
baza criteriilor de performanţă profesională şi a situaţiei financiare, poate decide
continuarea activităţii unui cadru didactic sau de cercetare după pensionare, în baza
unui contract pe perioadă determinată de un an, cu posibilitatea de prelungire anuală
conform Cartei universitare, fără limită de vârstă. Senatul universitar poate decide
conferirea titlului onorific de profesor emerit, pentru excelenţă didactică şi de
cercetare, cadrelor didactice care au atins vârsta de pensionare. Cadrele didactice
pensionate pot fi plătite în regim de plată cu ora.
#M7
(4) *** Abrogat
#B
(5) Regimul juridic al cumulului salariului cu pensia nu se aplică cadrelor
didactice care beneficiază de prevederile alin. (3) şi (4).
#M23
(6) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), în cazul în care instituţiile de
învăţământ superior nu pot acoperi normele cu titulari, pot hotărî menţinerea
calităţii de titular în învăţământ şi/sau în cercetare, cu toate drepturile şi obligaţiile
ce decurg din această calitate, pe baza evaluării anuale a performanţelor
academice, după o metodologie stabilită de senatul universitar.
216
#M18
(7) Reîncadrarea în funcţia de personal didactic a personalului didactic pensionat
se face anual, cu menţinerea drepturilor şi obligaţiilor care decurg din activitatea
didactică desfăşurată avute anterior pensionării, cu aprobarea senatului
universitar, conform metodologiei prevăzute la alin. (6), cu condiţia suspendării
pensiei pe durata reîncadrării.
#B
ART. 290
(1) Studenţii-doctoranzi sunt încadraţi de către IOSUD sau o instituţie membră a
unei IOSUD ca asistenţi de cercetare ori asistenţi universitari pe perioadă
determinată, norma didactică fiind redusă corespunzător limitei prevăzute la art. 164
alin. (3), prin excepţie de la prevederile art. 287. Atribuţiile lor sunt stabilite de
senatul universitar.
(2) Studenţii-doctoranzi beneficiază de toate drepturile asistenţilor de cercetare
sau asistenţilor universitari, inclusiv de vechimea în muncă.
#M23
ART. 291
(1) Personalul din învăţământul superior este format din personal didactic şi
personal nedidactic.
(2) Personalul didactic este format din personalul didactic de predare/cercetare,
personal didactic auxiliar/cercetare din universităţi, biblioteci universitare şi
biblioteci centrale universitare.
(3) Prin personal didactic şi de cercetare, în sensul prezentei legi, se înţelege
personalul care deţine, în mod legal, unul dintre titlurile universitare sau de
cercetare prevăzute de prezenta lege, care aparţine unei instituţii de învăţământ
superior şi care desfăşoară activităţi didactice şi/sau de cercetare.
(4) În raport cu relaţiile de muncă stabilite cu instituţia de învăţământ superior,
personalul didactic poate fi: titular sau asociat. În raport cu participarea la
procesul didactic şi cu gradul de pregătire profesională, personalul didactic poate
fi: personal didactic sau personal didactic auxiliar.
(5) Prin personal didactic titular se înţelege personalul didactic care ocupă o
funcţie didactică într-o universitate, obţinută prin concurs, pe o perioadă
nedeterminată, precum şi personalul didactic menţinut conform prevederilor art.
289 alin. (6), în condiţiile legii. Personal didactic titular este şi personalul didactic
care beneficiază de rezervare de post, în condiţiile legii. Cadrele didactice şi de
cercetare angajate pe perioadă determinată au statut de cadru didactic şi de
cercetare asociat.
(6) Calitatea de titular există numai în raport cu o singură instituţie de învăţământ
superior sau cu o singură instituţie de cercetare-dezvoltare; când un cadru didactic
desfăşoară activităţi didactice sau de cercetare ştiinţifică în mai multe instituţii de
217
învăţământ superior ori de cercetare-dezvoltare, calitatea de titular poate fi numai
la una dintre ele, iar în celelalte, calitatea este de cadru didactic sau de cercetător
asociat.
(7) Funcţiilor de cercetare-dezvoltare din universităţi şi personalului care le
ocupă li se aplică prevederile Legii nr. 319/2003 privind Statutul personalului de
cercetare-dezvoltare.
(8) În cazul desfiinţării unei unităţi de învăţământ superior de stat, personalul
astfel disponibilizat beneficiază de salarii compensatorii, conform legislaţiei în
vigoare.
#B
ART. 292
Formaţiunile de studiu şi dimensiunile acestora se stabilesc de către senatele
universitare, cu respectarea standardelor de calitate, în concordanţă cu programul şi
ciclul de studii, propuse de ARACIS şi aprobate de Ministerul Educaţiei, Cercetării,
Tineretului şi Sportului.
SECŢIUNEA a 2-a
Ocuparea funcţiilor didactice şi a posturilor didactice
ART. 293
Ocuparea posturilor didactice, evaluarea, motivarea, formarea continuă şi
concedierea personalului didactic şi de cercetare sunt de competenţa universităţilor,
în baza legislaţiei în vigoare, a metodologiei-cadru stabilite de Ministerul Educaţiei,
Cercetării, Tineretului şi Sportului şi a Cartei universitare.
ART. 294
(1) Angajarea pe un post didactic sau de cercetare se face, după intrarea în vigoare
a prezentei legi, pe perioadă determinată sau pe perioadă nedeterminată. Angajarea
pe perioadă nedeterminată pe orice funcţie didactică sau de cercetare este posibilă
numai prin concurs public, organizat de instituţia de învăţământ superior, după
obţinerea titlului de doctor.
(2) La concursul pentru un post didactic sau de cercetare pot participa cetăţeni
români ori străini, fără nicio discriminare, în condiţiile legii.
(3) Prin excepţie de la prevederile legislaţiei muncii, durata unei perioade
determinate este de maximum 3 ani.
(4) Prin excepţie, studenţii-doctoranzi pot fi angajaţi pe o perioadă determinată de
maximum 5 ani.
(5) Contractul de angajare pe perioadă determinată încheiat între universitate şi
membri ai personalului didactic şi de cercetare în urma unui concurs poate fi
reînnoit, în funcţie de rezultatele profesionale personale, evaluate pe baza criteriilor
218
adoptate de senatul universitar, precum şi în funcţie de nevoile de angajare şi de
resursele financiare ale instituţiei, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.
#M71
(5^1) Contractul de muncă pe perioadă determinată dintre o universitate şi un
asistent universitar, încheiat în baza unui concurs, la care au fost îndeplinite
standardele de ocupare specifice funcţiei prevăzute de art. 301 alin. (1), se
transformă în contract de muncă pe perioadă nedeterminată, conferind calitatea de
titular.
#M42
(6) Angajarea pentru participarea la un proiect de cercetare, câştigat în urma
unei competiţii naţionale şi/sau internaţionale, se poate face pe perioadă
determinată, fără parcurgerea altor formalităţi prealabile, prin încheierea unui
contract individual de muncă pentru personalul nominalizat în listele de personal
ca membri în echipa proiectului.
#M71
ART. 294^1
(1) Personalul didactic titular prevăzut la art. 291 alin. (5) are dreptul de a
promova în cariera didactică, pe bază de examen, într-una dintre funcţiile didactice
prevăzute de art. 285 alin. (1) lit. b) – d), în limita posturilor didactice vacante
aprobate, anual, de către senatul universităţii, în acest scop.
(2) Consiliul de administraţie al universităţii aprobă cererile privind înscrierea
la examen în vederea promovării în cariera didactică.
(3) Cererile de înscriere la examenul de promovare în cariera didactică cuprind
precizarea funcţiei didactice şi a postului pentru care se depune candidatura.
(4) La examenul pentru promovarea în carieră didactică pot participa cadrele
didactice titulare care au avut calificativul „foarte bine” în ultimii 3 ani, nu au fost
sancţionate disciplinar în ultimii 3 ani şi îndeplinesc standardele de ocupare a
posturilor didactice, specifice funcţiei, prevăzute la art. 301 alin. (3), (4) sau (5),
după caz.
(5) Nu pot fi membri ai comisiilor constituite pentru organizarea şi desfăşurarea
examenului în vederea promovării în cariera didactică persoanele care au soţul sau
soţia, rude ori afini până la gradul al patrulea inclusiv în rândul candidaţilor.
(6) Rezultatele examenelor de promovare în cariera didactică sunt aprobate de
senatul universitar, iar încadrarea pe post se face începând cu prima zi a
semestrului următor concursului.
(7) Metodologia-cadru privind organizarea şi desfăşurarea examenului de
promovare în cariera didactică se aprobă prin hotărâre a Guvernului*), iniţiată de
Ministerul Educaţiei Naţionale.
(8) Universităţile au obligaţia să respecte metodologia prevăzută la alin. (7) şi să
publice posturile vacante pentru promovare în cariera didactică cel puţin pe site-ul
219
web propriu şi pe un site web specializat administrat de Ministerul Educaţiei
Naţionale.
(9) Prevederile art. 298 şi 299 sunt incidente şi în ceea ce priveşte organizarea,
desfăşurarea şi ocuparea posturilor didactice prin examene de promovare în cariera
didactică.
(10) Prevederile art. 287 alin. (15) şi (16) se aplică şi cadrelor didactice titulare
care au promovat prin examen în cariera didactică.
#CIN
*) A se vedea Hotărârea Guvernului nr. 902/2018 pentru aprobarea
Metodologiei-cadru privind organizarea şi desfăşurarea examenului de promovare
în cariera didactică, pentru învăţământul superior.
#B
ART. 295
(1) Metodologia-cadru de concurs pentru ocuparea posturilor vacante va fi
stabilită prin hotărâre a Guvernului, iniţiată de Ministerul Educaţiei, Cercetării,
Tineretului şi Sportului, la propunerea CNATDCU.
(2) Metodologia va stabili, pentru fiecare titlu sau funcţie didactică, cerinţele
minime pentru prezentarea la concurs, cu referire la standardele minimale stabilite
conform art. 219 alin. (1) lit. a), modul de organizare şi de desfăşurare a concursului,
de soluţionare a contestaţiilor, conflictele de interese şi incompatibilităţile, în
vederea asigurării calităţii, a respectării eticii universitare şi a legislaţiei în vigoare.
(3) Universităţile au obligaţia să respecte această metodologie şi să publice toate
posturile scoase la concurs, însoţite de programa aferentă concursului, cu cel puţin
două luni înainte de concurs. Publicarea posturilor scoase la concurs se face cel puţin
pe site-ul web propriu şi pe un site web specializat, administrat de Ministerul
Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului.
(4) După intrarea în vigoare a prezentei legi se interzice ocuparea concomitentă
de către soţi, afini şi rude până la gradul al III-lea inclusiv a funcţiilor prin care unul
sau una se află faţă de celălalt sau cealaltă într-o poziţie de conducere, control,
autoritate sau evaluare instituţională directă la orice nivel în aceeaşi universitate.
(5) Încălcarea prevederilor alin. (3) şi (4) duce la invalidarea concursului şi la
penalizarea celor vinovaţi pe baza metodologiei-cadru prevăzute la alin. (1).
ART. 296
(1) Posturile didactice rezervate, vacante ori temporar vacante sunt acoperite cu
prioritate de personalul didactic titular al instituţiei ori de personalul didactic asociat,
prin plata cu ora, conform prezentei legi.
#M18
(2) Angajarea specialiştilor cu valoare ştiinţifică şi profesională recunoscută în
domeniu din ţară sau din străinătate, în calitate de cadre didactice asociate invitate,
220
se avizează de către consiliul departamentului şi se aprobă de consiliul de
administraţie.
#B
(3) Funcţiile şi gradele de cercetător ştiinţific în reţeaua învăţământului superior
se obţin potrivit reglementărilor legale în vigoare.
ART. 297
(1) În baza metodologiei-cadru prevăzute la art. 295 alin. (1) şi a legislaţiei în
vigoare, universităţile îşi stabilesc metodologia proprie de conferire a titlurilor şi de
ocupare a posturilor didactice şi de cercetare, care este aprobată de către senatul
universitar. Această metodologie nu poate face referire la vechime şi nu poate
discrimina persoanele din afara instituţiei sau ţării faţă de persoanele din instituţie
ori din ţară.
(2) Rezultatele concursurilor sunt aprobate de senatul universitar, iar încadrarea
pe post se face începând cu prima zi a semestrului următor concursului.
ART. 298
(1) Directorii departamentelor, decanii facultăţilor şi rectorul răspund în faţa
senatului universitar pentru buna desfăşurare a concursurilor de ocupare a posturilor,
în condiţiile respectării normelor de calitate, de etică universitară şi a legislaţiei în
vigoare.
(2) În condiţiile constatării unor nereguli, senatul universitar poate aplica
sancţiuni specificate în metodologia proprie, mergând până la demiterea decanilor
sau a rectorului.
ART. 299
(1) Universităţile răspund public de modul de ocupare a posturilor didactice şi de
cercetare.
(2) În cazul constatării nerespectării prevederilor legale în procedura de ocupare
a posturilor didactice şi de cercetare, Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi
Sportului poate aplica sancţiuni prevăzute de prezenta lege, pe baza unui raport
întocmit de Consiliul de Etică şi Management Universitar.
(3) În cazul în care instanţele de judecată constată încălcarea procedurilor de
desfăşurare a concursului pentru ocuparea posturilor didactice şi de cercetare din
universităţi, concursul se anulează şi se reia.
ART. 300
(1) Abilitarea constă în:
a) redactarea unei teze de abilitare;
b) susţinerea publică a tezei de abilitare în faţa unei comisii de specialitate numite
de CNATDCU şi formată din cel puţin 3 persoane, care au calitatea de conducător
de doctorat, în ţară sau în străinătate;
c) admiterea tezei de abilitare în urma susţinerii publice;
d) obţinerea atestatului de abilitare.
221
(2) Teza de abilitare relevă capacităţile şi performanţele didactice şi de cercetare.
Teza prezintă în mod documentat realizările profesionale obţinute ulterior conferirii
titlului de doctor în ştiinţă, care probează originalitatea şi relevanţa contribuţiilor
academice, ştiinţifice şi profesionale şi care anticipează o dezvoltare independentă a
viitoarei cariere de cercetare şi/sau universitare.
(3) Pot susţine examenul de abilitare numai persoanele care au titlul de doctor în
ştiinţă şi care îndeplinesc standardele minimale stabilite conform art. 219 alin. (1)
lit. a).
#M27
(4) Cererea pentru susţinerea examenului de abilitare este adresată IOSUD.
(4^1) Dosarul cu documentele originale aferente şi teza de abilitare, în format
tipărit şi electronic, se înaintează CNATDCU pentru validare.
#B
(5) Acordarea atestatului de abilitare este propusă de CNATDCU şi este aprobată
prin ordin al ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului.
ART. 301
(1) Pentru ocuparea funcţiei didactice de asistent universitar sunt necesare
obţinerea statutului de student-doctorand sau deţinerea diplomei de doctor, precum
şi îndeplinirea standardelor de ocupare a posturilor didactice, specifice funcţiei,
aprobate de senatul universitar, fără impunerea unor condiţii de vechime, conform
legii.
(2) O persoană care nu a obţinut o diplomă de doctor nu poate ocupa funcţia de
asistent universitar într-o anumită instituţie de învăţământ superior pentru o perioadă
cumulată mai mare de 5 ani. La împlinirea acestui termen, contractul de muncă al
persoanei în cauză încetează de drept.
(3) Condiţiile minimale pentru ocuparea funcţiei didactice de lector universitar/şef
de lucrări sunt următoarele:
a) deţinerea diplomei de doctor;
b) îndeplinirea standardelor de ocupare a posturilor didactice, specifice funcţiei,
aprobate de senatul universitar, fără impunerea unor condiţii de vechime, conform
legii.
#M18
(3^1) În cazul specialiştilor cu valoare ştiinţifică şi profesională recunoscută în
domeniu, invitaţi în calitate de cadre didactice asociate, nu sunt aplicabile
prevederile alin. (3) lit. a).
#B
(4) Condiţiile pentru ocuparea funcţiei didactice de conferenţiar universitar sunt
următoarele:
a) deţinerea diplomei de doctor;
222
b) îndeplinirea standardelor minimale pentru ocuparea funcţiei de conferenţiar
universitar, standarde aprobate conform art. 219 alin. (1) lit. a);
c) îndeplinirea standardelor de ocupare a posturilor didactice, specifice funcţiei,
aprobate de senatul universitar, fără impunerea unor condiţii de vechime, conform
legii.
#M42
(5) Condiţiile pentru ocuparea funcţiei didactice de profesor universitar sunt
următoarele:
a) deţinerea diplomei de doctor;
b) deţinerea calităţii de conducător de doctorat;
c) îndeplinirea standardelor minimale pentru ocuparea funcţiei de profesor
universitar, standarde aprobate conform art. 219 alin. (1) lit. a);
d) îndeplinirea standardelor de ocupare a posturilor didactice, specifice funcţiei,
aprobate de senatul universitar, fără impunerea unor condiţii de vechime, conform
legii.
#B
(6) În instituţiile de învăţământ superior, suplimentar faţă de alte condiţii stabilite
de lege, funcţia de asistent de cercetare poate fi ocupată numai de persoane care sunt
studenţi-doctoranzi sau care deţin diploma de doctor.
(7) În instituţiile de învăţământ superior, suplimentar faţă de alte condiţii stabilite
de lege, funcţiile de cercetare de cercetător ştiinţific sau superioare pot fi ocupate
numai de persoane care deţin diploma de doctor.
(8) În învăţământul superior medical, candidaţii la concursul pentru ocuparea
postului de asistent universitar trebuie să aibă cel puţin titlul de medic rezident. Fac
excepţie posturile de la disciplinele care nu au corespondent în reţeaua Ministerului
Sănătăţii şi cele de la disciplinele preclinice.
(9) În învăţământul superior medical, candidaţii la concursul pentru ocuparea
posturilor de şef de lucrări şi de conferenţiar trebuie să aibă şi titlul de medic
specialist, iar candidaţii la concursul pentru ocuparea postului de profesor universitar
trebuie să aibă şi titlul de medic primar. Fac excepţie posturile de la disciplinele care
nu au corespondent în reţeaua Ministerului Sănătăţii şi cele de la disciplinele
preclinice.
SECŢIUNEA a 3-a
Evaluarea calităţii cadrelor didactice
ART. 302
(1) Datele şi informaţiile privind situaţia profesională a personalului didactic şi de
cercetare şi a celui tehnic-administrativ se consemnează într-o fişă personală de
serviciu. Accesul la fişa personală de serviciu este permis numai persoanei în cauză,
223
titularului serviciului de resurse umane şi conducătorului instituţiei de învăţământ
superior.
(2) Fişele de post individualizate se încadrează la nivel de departament sau şcoală
doctorală, în statul de funcţii. Statul de funcţii constituie documentul legal în baza
căruia se face salarizarea lunară a fiecărui membru al personalului didactic şi de
cercetare.
ART. 303
(1) Rezultatele şi performanţele activităţilor didactice şi de cercetare ale
personalului didactic şi de cercetare dintr-o universitate sunt evaluate periodic, la
intervale de maximum 5 ani. Această evaluare se face în conformitate cu o
metodologie aprobată şi aplicată de către senatul universitar.
(2) Evaluarea de către studenţi a prestaţiei cadrelor didactice este obligatorie.
Rezultatele evaluărilor sunt informaţii publice.
(3) Salarizarea personalului didactic şi de cercetare se face şi în funcţie de
rezultatele şi performanţele acestuia, conform legii.
#M23
(4) Contractele de muncă ale personalului didactic şi de cercetare includ
asumarea de către angajat a unor standarde minimale ale rezultatelor activităţilor
didactice şi de cercetare, aprobate de către senatul universitar, şi clauze privind
sancţionarea angajatului în condiţiile neîndeplinirii acestor standarde minimale, în
conformitate cu legislaţia în vigoare.
#B
SECŢIUNEA a 4-a
Drepturi şi obligaţii ale personalului didactic
ART. 304
(1) Personalul din învăţământul superior are drepturi şi îndatoriri care decurg din
Carta universitară, din Codul de etică universitară, din contractul individual de
muncă, precum şi din legislaţia în vigoare.
(2) Protecţia drepturilor salariaţilor, precum şi a drepturilor de proprietate
intelectuală asupra creaţiei ştiinţifice, culturale sau artistice este garantată şi se
asigură în conformitate cu prevederile Cartei universitare şi cu legislaţia specifică în
vigoare.
(3) Membrilor comunităţii universitare le este garantată libertatea academică. În
baza acesteia, ei pot exprima liber opinii academice în spaţiul universitar şi au
libertatea de predare, de cercetare şi de creaţie, în conformitate cu criteriile de
calitate academică.
224
(4) Personalul didactic şi de cercetare are dreptul de a publica studii, articole,
volume sau opere de artă, de a candida la obţinerea de granturi naţionale şi
internaţionale, fără restricţii ale libertăţii academice.
(5) Personalul didactic şi de cercetare are dreptul să facă parte din asociaţii şi
organizaţii sindicale, profesionale şi culturale, naţionale şi internaţionale, precum şi
din organizaţii politice legal constituite, în conformitate cu prevederile legii.
(6) Cadrele didactice titulare pe un post didactic din învăţământ, alese în
Parlament, numite în Guvern sau îndeplinind funcţii de specialitate specifice din
aparatul Parlamentului, al Consiliului Legislativ, al Curţii Constituţionale, al
Avocatului Poporului, al Administraţiei Prezidenţiale, al Guvernului sau în
Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, precum şi cele alese de
Parlament în organismele centrale ale statului, au drept de rezervare a postului
didactic pe perioada în care îndeplinesc aceste funcţii. Pe toată durata mandatului
sau a numirii, cadrele didactice pot cumula aceste funcţii cu activitatea didactică şi
de cercetare.
(7) Prevederile alin. (6) se aplică şi cadrelor didactice titulare pe un post didactic
din învăţământ, care îndeplinesc funcţia de prefect, subprefect, preşedinte şi
vicepreşedinte al consiliului judeţean, primar, viceprimar, precum şi cadrelor
didactice trecute în funcţii de conducere, de îndrumare şi de control în sistemul de
învăţământ, de cultură, de tineret şi de sport. De aceleaşi drepturi beneficiază şi
personalul de conducere şi de specialitate de la casa corpului didactic, precum şi
cadrele didactice titulare pe un post didactic din învăţământ numite ca personal de
conducere sau în funcţii de specialitate specifice din cadrul autorităţilor şi
instituţiilor publice, comisiilor şi agenţiilor din subordinea Administraţiei
Prezidenţiale, Parlamentului sau Guvernului.
(8) De prevederile alin. (6) beneficiază şi personalul didactic trimis în străinătate
cu misiuni de stat, cel care lucrează în organisme internaţionale, precum şi însoţitorii
acestora, dacă sunt cadre didactice titulare pe un post didactic din învăţământ.
(9) Personalului didactic titular pe un post didactic din învăţământ, solicitat în
străinătate pentru predare, cercetare, activitate artistică sau sportivă, pe bază de
contract, ca urmare a unor acorduri, convenţii guvernamentale, interuniversitare sau
interinstituţionale, ori trimis pentru specializare, i se rezervă postul didactic pentru
perioada respectivă.
(10) Personalul didactic titular pe un post didactic din învăţământ, care din proprie
iniţiativă solicită să se specializeze sau să participe la cercetare ştiinţifică în ţară sau
în străinătate, are dreptul la concedii fără plată. Durata totală a acestora nu poate
depăşi 3 ani într-un interval de 7 ani. Aprobările în aceste situaţii sunt de competenţa
conducerii instituţiei de învăţământ superior sau, după caz, a consiliului de
administraţie, dacă se face dovada activităţii respective.
225
(11) Personalul didactic titular pe un post didactic din învăţământ poate beneficia
de concediu fără plată pe timp de un an universitar, o dată la 10 ani, cu aprobarea
instituţiei de învăţământ superior, cu rezervarea catedrei pe perioada respectivă.
(12) Perioada de rezervare a postului didactic se consideră vechime în învăţământ.
(13) Cadrele didactice beneficiază de dreptul la concediu astfel:
a) concediul anual cu plată, în perioada vacanţelor universitare, cu o durată de cel
puţin 40 de zile lucrătoare; în cazuri bine justificate, conducerea instituţiei de
învăţământ poate întrerupe concediul legal, persoanele în cauză urmând a fi
remunerate pentru munca depusă; normele metodologice referitoare la efectuarea
concediului legal vor fi elaborate de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi
Sportului, împreună cu reprezentanţii organizaţiilor sindicale reprezentative la nivel
de ramură a învăţământului;
b) perioadele de efectuare a concediului de odihnă pentru fiecare cadru didactic
se stabilesc de către senatul universitar, în funcţie de interesul învăţământului şi al
celui în cauză.
(14) Instituţiile de învăţământ superior pot asigura, integral sau parţial, din surse
proprii, transportul şi cazarea cadrelor didactice care domiciliază în alte localităţi.
(15) Personalul din învăţământ beneficiază de asistenţă medicală în cabinete
medicale şi psihologice, în policlinici şi unităţi spitaliceşti stabilite prin protocol
încheiat între Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului şi Ministerul
Sănătăţii.
(16) Personalul didactic are dreptul la întreruperea activităţii didactice, cu
rezervarea postului sau a catedrei, pentru creşterea şi îngrijirea copilului în vârstă de
până la 2 ani, respectiv 3 ani în cazul copiilor cu handicap, conform prevederilor
legale. De acest drept poate beneficia numai unul dintre părinţi sau susţinătorii legali.
#M23
(17) Personalul din învăţământul superior poate beneficia, în condiţiile legii, de
drepturile conferite personalului din învăţământul preuniversitar prin art. 264 alin.
(1), art. 268 alin. (1), art. 274 alin. (1), art. 276, art. 277 şi art. 278, pe baza
aprobării senatului universitar.
(18) Universităţile pot acorda din venituri proprii ajutoare pentru salariaţi.
#B
ART. 305
Cadrele didactice şi studenţii sunt protejaţi în spaţiul universitar de autorităţile
responsabile cu ordinea publică. Protecţia se asigură împotriva persoanei sau
grupului de persoane care aduc atingere demnităţii umane şi profesionale a cadrelor
didactice ori care împiedică exercitarea drepturilor şi a obligaţiilor lor. Protecţia este
solicitată de persoana autorizată conform Cartei universitare.
SECŢIUNEA a 5-a
226
Etica universitară
ART. 306
(1) La nivelul fiecărei universităţi funcţionează comisia de etică universitară.
(2) Structura şi componenţa comisiei de etică universitară este propusă de
consiliul de administraţie, avizată de senatul universitar şi aprobată de rector.
Membrii comisiei sunt persoane cu prestigiu profesional şi autoritate morală. Nu pot
fi membri ai comisiei de etică universitară persoanele care ocupă vreuna dintre
funcţiile: rector, prorector, decan, prodecan, director administrativ, director de
departament sau de unitate de cercetare-dezvoltare, proiectare, microproducţie.
(3) Comisia de etică universitară are următoarele atribuţii:
a) analizează şi soluţionează abaterile de la etica universitară, pe baza sesizărilor
sau prin autosesizare, conform Codului de etică şi deontologie universitară;
b) realizează un raport anual referitor la situaţia respectării eticii universitare şi a
eticii activităţilor de cercetare, care se prezintă rectorului, senatului universitar şi
constituie un document public;
c) contribuie la elaborarea Codului de etică şi deontologie universitară, care se
propune senatului universitar pentru adoptare şi includere în Carta universitară;
d) atribuţiile stabilite de Legea nr. 206/2004, cu modificările şi completările
ulterioare;
e) alte atribuţii prevăzute de prezenta lege sau stabilite conform Cartei
universitare, conform legii.
ART. 307
Hotărârile comisiei de etică universitară sunt avizate de consilierul juridic al
universităţii. Răspunderea juridică pentru hotărârile şi activitatea comisiei de etică
universitară revine universităţii.
ART. 308
(1) Orice persoană, din universitate sau din afara universităţii, poate sesiza
Comisiei de etică universitară abateri săvârşite de membri ai comunităţii
universitare.
(2) Comisia de etică universitară păstrează confidenţială identitatea autorului
sesizării.
ART. 309
În urma unei sesizări, comisia de etică universitară demarează procedurile stabilite
de Codul de etică şi deontologie universitară, respectiv de Legea nr. 206/2004, cu
modificările şi completările ulterioare. Comisia răspunde autorului sesizării în
termen de 30 de zile de la primirea sesizării şi îi comunică acestuia rezultatul
procedurilor, după încheierea acestora.
ART. 310
227
Constituie abateri grave de la buna conduită în cercetarea ştiinţifică şi activitatea
universitară:
a) plagierea rezultatelor sau publicaţiilor altor autori;
b) confecţionarea de rezultate sau înlocuirea rezultatelor cu date fictive;
c) introducerea de informaţii false în solicitările de granturi sau de finanţare.
SECŢIUNEA a 6-a
Distincţii
ART. 311*)
(1) Personalul didactic din învăţământul superior beneficiază de gradaţie de merit,
acordată prin concurs. Această gradaţie se acordă pentru 16% din posturile didactice
existente la nivelul instituţiei de învăţământ superior şi reprezintă 25% din salariul
de bază. Gradaţia de merit se acordă pe o perioadă de 5 ani.
(2) Ordinele şi medaliile care pot fi conferite personalului didactic sunt:
a) Ordinul Spiru Haret, clasele Comandor, Cavaler şi Ofiţer; ordinul se acordă
personalului didactic, de conducere, de îndrumare şi de control din învăţământul
preuniversitar;
b) Ordinul Alma Mater, clasele Comandor, Cavaler şi Ofiţer; ordinul se acordă
personalului didactic, de conducere şi de cercetare din învăţământul superior;
c) Medalia Membru de onoare al corpului didactic; medalia se acordă cadrelor
didactice pensionabile, cu activitate deosebită în educaţie şi formare profesională.
#CIN
*) A se vedea şi Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 4196/2018 pentru
aprobarea Metodologiei privind acordarea gradaţiei de merit personalului didactic
auxiliar din bibliotecile centrale universitare.
#B
SECŢIUNEA a 7-a
Sancţiuni disciplinare
ART. 312
(1) Personalul didactic şi de cercetare, personalul didactic şi de cercetare auxiliar,
precum şi cel de conducere, de îndrumare şi de control din învăţământul superior
răspunde disciplinar pentru încălcarea îndatoririlor ce îi revin potrivit contractului
individual de muncă, precum şi pentru încălcarea normelor de comportare care
dăunează interesului învăţământului şi prestigiului unităţii/instituţiei. Normele de
comportare sunt stabilite în Carta universitară, fără a aduce atingere dreptului la
opinie, libertăţii exprimării şi libertăţii academice.
228
(2) Sancţiunile disciplinare care se pot aplica personalului didactic şi de cercetare
sunt următoarele:
a) avertisment scris;
b) diminuarea salariului de bază, cumulat, când este cazul, cu indemnizaţia de
conducere, de îndrumare şi de control;
c) suspendarea, pe o perioadă determinată de timp, a dreptului de înscriere la un
concurs pentru ocuparea unei funcţii didactice superioare ori a unei funcţii de
conducere, de îndrumare şi de control, ca membru în comisii de doctorat, de master
sau de licenţă;
d) destituirea din funcţia de conducere din învăţământ;
e) desfacerea disciplinară a contractului de muncă.
ART. 313
(1) În instituţiile de învăţământ superior, propunerea de sancţionare disciplinară
se face de către şeful de departament sau de unitate de cercetare, proiectare,
microproducţie, de către decan ori rector sau de cel puţin 2/3 din numărul total al
membrilor departamentului, consiliului facultăţii sau senatului universitar, după caz.
Aceştia acţionează în urma unei sesizări primite sau se autosesizează în cazul unei
abateri constatate direct.
(2) Sancţiunile disciplinare prevăzute la art. 312 alin. (2) lit. a) şi b) se stabilesc
de către consiliile facultăţilor. Sancţiunile disciplinare prevăzute la art. 312 alin. (2)
lit. c) – e) se stabilesc de către senatele universitare.
(3) Decanul sau rectorul, după caz, pune în aplicare sancţiunile disciplinare.
(4) În învăţământul superior, sancţiunile se comunică, în scris, personalului
didactic şi de cercetare, precum şi personalului didactic şi de cercetare auxiliar din
subordine de către serviciul de resurse umane al instituţiei.
ART. 314
(1) Sancţiunea disciplinară se aplică numai după efectuarea cercetării faptei
sesizate, audierea celui în cauză şi verificarea susţinerilor făcute de acesta în apărare.
(2) Pentru investigarea abaterilor disciplinare săvârşite de personalul didactic,
personalul din cercetare sau personalul administrativ, se constituie comisii de analiză
formate din 3 – 5 membri, cadre didactice care au funcţia didactică cel puţin egală
cu a celui care a săvârşit abaterea şi un reprezentant al organizaţiei sindicale.
(3) Comisiile de analiză sunt numite, după caz, de:
a) rector, cu aprobarea senatului universitar;
b) Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, pentru personalul de
conducere al instituţiilor de învăţământ superior şi pentru rezolvarea contestaţiilor
privind deciziile senatelor universitare.
ART. 315
229
Răspunderea patrimonială a personalului didactic, de cercetare şi didactic auxiliar
se stabileşte potrivit legislaţiei muncii. Măsurile pentru recuperarea pagubelor şi a
prejudiciilor se iau potrivit legislaţiei muncii.
ART. 316
În cazul în care cel sancţionat disciplinar nu a mai săvârşit abateri disciplinare în
cursul unui an de la aplicarea sancţiunii, îmbunătăţindu-şi activitatea şi
comportamentul, autoritatea care a aplicat sancţiunea disciplinară poate dispune
ridicarea şi radierea sancţiunii, făcându-se menţiunea corespunzătoare în statul
personal de serviciu al celui în cauză.
ART. 317
(1) Orice persoană poate sesiza unitatea/instituţia de învăţământ cu privire la
săvârşirea unei fapte ce poate constitui abatere disciplinară. Sesizarea se face în scris
şi se înregistrează la registratura unităţii/instituţiei de învăţământ.
(2) Dreptul persoanei sancţionate disciplinar de a se adresa instanţelor
judecătoreşti este garantat.
SECŢIUNEA a 8-a
Sancţiuni referitoare la încălcarea eticii universitare şi a bunei conduite în
cercetare
ART. 318
Sancţiunile care se pot aplica personalului didactic şi de cercetare şi personalului
didactic şi de cercetare auxiliar de către comisia de etică universitară pentru
încălcarea eticii universitare sau pentru abateri de la buna conduită în cercetarea
ştiinţifică sunt următoarele:
a) avertisment scris;
b) diminuarea salariului de bază, cumulat, când este cazul, cu indemnizaţia de
conducere, de îndrumare şi de control;
c) suspendarea, pe o perioadă determinată de timp, a dreptului de înscriere la un
concurs pentru ocuparea unei funcţii didactice superioare ori a unei funcţii de
conducere, de îndrumare şi de control, ca membru în comisii de doctorat, de master
sau de licenţă;
d) destituirea din funcţia de conducere din învăţământ;
e) desfacerea disciplinară a contractului de muncă.
ART. 319
Sancţiunile care se pot aplica de către comisia de etică universitară studenţilor şi
studenţilor-doctoranzi pentru încălcarea eticii universitare sunt următoarele:
a) avertisment scris;
b) exmatricularea;
c) alte sancţiuni prevăzute de Codul de etică şi deontologie universitară.
230
ART. 320
În cazul abaterilor de la prevederile Codului de etică şi deontologie profesională,
comisia de etică universitară stabileşte, conform Codului de etică şi deontologie
profesională, una sau mai multe dintre sancţiunile prevăzute la art. 318 sau 319.
ART. 321
În cazul abaterilor de la buna conduită în cercetarea ştiinţifică, comisia de etică
universitară stabileşte, conform Legii nr. 206/2004, cu modificările şi completările
ulterioare, Codului de etică şi deontologie profesională al personalului de cercetaredezvoltare şi Codului de etică şi deontologie profesională, una sau mai multe din
sancţiunile prevăzute la art. 318 sau 319 ori prevăzute de lege.
ART. 322
Sancţiunile stabilite de comisia de etică şi deontologie universitară sunt puse în
aplicare de către decan sau rector, după caz, în termen de 30 de zile de la stabilirea
sancţiunilor.
ART. 323
(1) Consiliul Naţional de Etică a Cercetării Ştiinţifice, Dezvoltării Tehnologice şi
Inovării analizează cazurile referitoare la încălcarea regulilor de bună conduită în
cercetare-dezvoltare, în urma sesizărilor sau prin autosesizare, şi emite hotărâri prin
care se stabileşte vinovăţia ori nevinovăţia persoanei sau persoanelor în cauză; în
cazurile hotărârilor privind vinovăţia, hotărârile stabilesc şi sancţiunile ce urmează
a fi aplicate, conform legii.
(2) Consiliul Naţional de Etică a Cercetării Ştiinţifice, Dezvoltării Tehnologice şi
Inovării păstrează confidenţială identitatea persoanei care a făcut sesizarea.
(3) Hotărârile Consiliului Naţional de Etică a Cercetării Ştiinţifice, Dezvoltării
Tehnologice şi Inovării sunt avizate de direcţia juridică din cadrul Ministerului
Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului. Răspunderea juridică pentru hotărârile
Consiliului Naţional de Etică a Cercetării Ştiinţifice, Dezvoltării Tehnologice şi
Inovării revine Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului.
ART. 324
Pentru abaterile de la buna conduită în cercetare-dezvoltare ale personalului din
cadrul instituţiilor de învăţământ superior, constatate şi dovedite, Consiliul Naţional
de Etică a Cercetării Ştiinţifice, Dezvoltării Tehnologice şi Inovării stabileşte
aplicarea uneia sau mai multora din următoarele sancţiuni:
a) avertisment scris;
b) retragerea şi/sau corectarea tuturor lucrărilor publicate prin încălcarea regulilor
de bună conduită;
#M36
c) *** Abrogată
d) *** Abrogată
#B
231
e) retragerea titlului didactic universitar sau a gradului de cercetare ori
retrogradarea;
f) destituirea din funcţia de conducere din instituţia de învăţământ superior;
g) desfacerea disciplinară a contractului de muncă;
h) interzicerea, pentru o perioadă determinată, a accesului la finanţarea din fonduri
publice destinată cercetării-dezvoltării.
ART. 325
Se interzice ocuparea posturilor didactice şi de cercetare de către persoane cu
privire la care s-a dovedit că au realizat abateri grave de la buna conduită în
cercetarea ştiinţifică şi activitatea universitară, stabilite conform legii. Se anulează
concursul pentru un post didactic sau de cercetare ocupat, iar contractul de muncă
cu universitatea încetează de drept, indiferent de momentul la care s-a dovedit că o
persoană a realizat abateri grave de la buna conduită în cercetarea ştiinţifică şi
activitatea universitară. Constatarea abaterilor se face de către Consiliul Naţional de
Etică a Cercetării Ştiinţifice, Dezvoltării Tehnologice şi Inovării, conform legii.
ART. 326
Sancţiunile stabilite de Consiliul Naţional de Etică a Cercetării Ştiinţifice,
Dezvoltării Tehnologice şi Inovării sunt puse în aplicare în termen de 30 de zile de
la data emiterii hotărârii, după caz, de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului
şi Sportului, de preşedintele Autorităţii Naţionale pentru Cercetare Ştiinţifică, de
Consiliul Naţional pentru Atestarea Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor
Universitare, de conducătorii autorităţilor contractante care asigură finanţarea din
fonduri publice destinată cercetării-dezvoltării, de conducătorii instituţiilor de
învăţământ superior sau ai unităţilor de cercetare-dezvoltare.
SECŢIUNEA a 9-a
Salarizarea personalului didactic şi de cercetare
ART. 327
Salarizarea personalului didactic şi de cercetare se face conform legislaţiei în
vigoare şi hotărârilor senatului universitar.
TITLUL V
Învăţarea pe tot parcursul vieţii
CAPITOLUL I
Dispoziţii generale
ART. 328
232
(1) Prezentul titlu reglementează cadrul general şi integrator al învăţării pe tot
parcursul vieţii în România.
(2) Educaţia permanentă reprezintă totalitatea activităţilor de învăţare realizate de
fiecare persoană pe parcursul vieţii în contexte formale, nonformale şi informale, în
scopul formării sau dezvoltării competenţelor dintr-o multiplă perspectivă:
personală, civică, socială ori ocupaţională.
(3) Învăţarea pe tot parcursul vieţii cuprinde educaţia timpurie, învăţământul
preuniversitar, învăţământul superior, educaţia şi formarea profesională continuă a
adulţilor.
ART. 329
(1) Finalităţile principale ale învăţării pe tot parcursul vieţii vizează dezvoltarea
plenară a persoanei şi dezvoltarea durabilă a societăţii.
(2) Învăţarea pe tot parcursul vieţii se centrează pe formarea şi dezvoltarea
competenţelor-cheie şi a competenţelor specifice unui domeniu de activitate sau unei
calificări.
ART. 330
(1) Învăţarea pe tot parcursul vieţii se realizează în contexte de învăţare formale,
nonformale şi informale.
(2) Învăţarea în context formal reprezintă o învăţare organizată şi structurată, care
se realizează într-un cadru instituţionalizat şi se fundamentează pe o proiectare
didactică explicită. Acest tip de învăţare are asociate obiective, durate şi resurse,
depinde de voinţa celui care învaţă şi se finalizează cu certificarea instituţionalizată
a cunoştinţelor şi competenţelor dobândite.
(3) Învăţarea în contexte nonformale este considerată ca fiind învăţarea integrată
în cadrul unor activităţi planificate, cu obiective de învăţare, care nu urmează în mod
explicit un curriculum şi poate diferi ca durată. Acest tip de învăţare depinde de
intenţia celui care învaţă şi nu conduce în mod automat la certificarea cunoştinţelor
şi competenţelor dobândite.
(4) Învăţarea în contexte informale reprezintă rezultatul unor activităţi zilnice
legate de muncă, mediul familial, timpul liber şi nu este organizată sau structurată
din punct de vedere al obiectivelor, duratei ori sprijinului pentru învăţare. Acest tip
de învăţare nu este dependent de intenţia celui care învaţă şi nu conduce în mod
automat la certificarea cunoştinţelor şi competenţelor dobândite.
(5) Certificarea cunoştinţelor şi competenţelor dobândite în contexte nonformale
şi informale poate fi făcută de organisme abilitate în acest sens, în condiţiile legii.
ART. 331
(1) Instituţiile sau organizaţiile în care se realizează învăţarea în contexte formale
sunt: unităţi şi instituţii de învăţământ preuniversitar şi superior, centre de educaţie
şi formare profesională din subordinea ministerelor sau autorităţilor publice locale,
furnizori publici şi privaţi de educaţie şi formare profesională autorizaţi/acreditaţi în
233
condiţiile legii, organizaţii nonguvernamentale ori guvernamentale care oferă
programe autorizate în condiţiile legii, angajatori care oferă programe de formare
profesională propriilor angajaţi.
(2) Instituţiile sau organizaţiile în care se realizează învăţarea în contexte
nonformale sunt instituţii şi organizaţii prevăzute la alin. (1), centre de îngrijire şi
protecţie a copilului, palate şi cluburi ale elevilor, la locul de muncă, instituţii
culturale precum muzee, teatre, centre culturale, biblioteci, centre de documentare,
cinematografe, case de cultură, precum şi asociaţii profesionale, culturale, sindicate,
organizaţii nonguvernamentale.
(3) Instituţiile sau organizaţiile în care se realizează învăţarea în contexte
informale sunt instituţiile şi organizaţiile prevăzute la alin. (1) şi (2). Învăţarea
informală este, adesea, neintenţionată şi neconştientizată şi se poate produce atunci
când copiii, tinerii şi adulţii desfăşoară activităţi în familie, la locul de muncă, în
comunitate, în reţele sociale, când se angajează în activităţi de voluntariat, sportive
ori culturale sau altele asemenea.
ART. 332
(1) Organizarea şi funcţionarea învăţământului preuniversitar sunt reglementate
la titlul II din prezenta lege.
(2) Organizarea şi funcţionarea învăţământului superior sunt reglementate la titlul
III din prezenta lege.
(3) Organizarea şi funcţionarea formării profesionale a adulţilor sunt reglementate
de legislaţia referitoare la formarea profesională continuă a adulţilor şi ucenicia la
locul de muncă.
ART. 333
Statul garantează şi susţine, inclusiv financiar, accesul la educaţie şi formare
profesională continuă pentru:
a) tinerii şi adulţii care nu au finalizat învăţământul obligatoriu;
b) tinerii care au părăsit sistemul de educaţie înainte de a obţine o calificare
profesională şi nu sunt cuprinşi în nicio formă de educaţie sau formare profesională;
c) absolvenţii de învăţământ nonprofesional sau cei care au absolvit studiile
învăţământului liceal sau ale învăţământului superior în domenii şi calificări
redundante ori nerelevante pe piaţa forţei de muncă;
d) persoanele cu cerinţe educaţionale speciale;
e) tinerii şi adulţii care revin în ţară după o perioadă de muncă în străinătate;
f) tinerii şi adulţii rezidenţi în comunităţi dezavantajate economic şi social;
g) angajaţii de peste 40 de ani cu nivel scăzut de educaţie, rezidenţi în mediul
urban şi în mediul rural, cu calificare redusă sau necalificaţi;
h) elevii cu risc major de eşec şcolar;
i) toţi cetăţenii care doresc să urmeze programe de educaţie permanentă.
ART. 334
234
Finanţarea învăţării pe tot parcursul vieţii se realizează prin fonduri publice şi
private pe baza parteneriatului public-privat, prin finanţare şi cofinanţare din partea
angajatorilor, organizaţiilor nonguvernamentale, prin fonduri nerambursabile din
programe europene, prin conturi de educaţie permanentă şi prin contribuţia
beneficiarilor.
CAPITOLUL II
Responsabilităţi referitoare la învăţarea pe tot parcursul vieţii
ART. 335
Statul îşi exercită atribuţiile în domeniul învăţării pe tot parcursul vieţii prin
intermediul Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului,
Parlamentului, Guvernului, Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale,
Ministerului Culturii şi Patrimoniului Naţional, Ministerului Sănătăţii, precum şi al
Ministerului Administraţiei şi Internelor.
ART. 336
Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului are ca atribuţii principale,
în domeniul învăţării pe tot parcursul vieţii:
a) elaborarea strategiilor şi politicilor naţionale în domeniul educaţiei, al formării
profesionale, al cercetării, tineretului şi sportului;
b) elaborarea reglementărilor referitoare la organizarea şi funcţionarea sistemului
de educaţie din România;
c) monitorizarea, evaluarea şi controlarea, direct sau prin organismele abilitate, a
funcţionării sistemului educaţional şi a furnizorilor de educaţie;
d) stabilirea mecanismelor şi a metodologiilor de validare şi recunoaştere a
rezultatelor învăţării;
e) elaborarea, împreună cu Ministerul Culturii şi Patrimoniului Naţional, a
politicilor în domeniul educaţiei nonprofesionale a adulţilor şi vârstnicilor;
f) alte atribuţii, aşa cum apar ele specificate în legislaţia din domeniul educaţiei şi
formării profesionale.
ART. 337
Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale are ca atribuţii principale, în
domeniul învăţării pe tot parcursul vieţii:
a) elaborarea, împreună cu Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi
Sportului, a politicilor şi a strategiilor naţionale privind formarea profesională a
adulţilor;
b) reglementarea formării profesionale la locul de muncă şi a formării
profesionale prin ucenicie la locul de muncă;
235
c) monitorizarea, evaluarea, acreditarea şi controlarea directă sau prin organisme
abilitate a furnizorilor de formare, alţii decât cei din cadrul sistemului naţional de
învăţământ;
d) alte atribuţii prevăzute de legislaţia din domeniul educaţiei şi formării
profesionale.
ART. 338
Ministerul Culturii şi Patrimoniului Naţional are ca atribuţii principale, în
domeniul învăţării pe tot parcursul vieţii:
a) stimularea creşterii gradului de acces şi de participare a publicului la cultură;
b) propunerea şi promovarea parteneriatelor cu autorităţile administraţiei publice
locale şi cu structurile societăţii civile pentru diversificarea, modernizarea şi
optimizarea serviciilor publice oferite de instituţiile şi aşezămintele de cultură, în
vederea satisfacerii necesităţilor culturale şi educative ale publicului;
c) promovarea recunoaşterii competenţelor profesionale, respectiv garantarea
drepturilor şi a intereselor creatorilor, artiştilor şi specialiştilor din domeniul culturii;
d) alte atribuţii prevăzute de legislaţia din domeniul educaţiei şi formării
profesionale.
ART. 339
(1) Ministerele şi autorităţile centrale pot avea responsabilităţi în domeniul
educaţiei şi formării pentru profesiile reglementate prin legi speciale.
(2) Formarea continuă a personalului din instituţiile publice de apărare, ordine
publică şi securitate naţională se reglementează, în sensul prezentei legi, prin ordine
şi instrucţiuni proprii emise de către conducătorii acestora.
(3) Structura organizatorică, profilurile, specializările, cifrele anuale de
şcolarizare şi criteriile de selecţionare a candidaţilor pentru învăţământul de formare
continuă nonuniversitară a personalului militar, de informaţii, ordine publică şi
securitate naţională se stabilesc de Ministerul Apărării Naţionale, de Ministerul
Administraţiei şi Internelor, de Serviciul Român de Informaţii şi de alte instituţii cu
atribuţii în domeniul apărării, informaţiilor, ordinii publice şi securităţii naţionale,
potrivit specificului şi nivelurilor de învăţământ.
ART. 340*)
(1) Se înfiinţează Autoritatea Naţională pentru Calificări prin reorganizarea
Consiliului Naţional al Calificărilor şi Formării Profesionale a Adulţilor (CNCFPA)
şi a Unităţii Executive a Consiliului Naţional al Calificărilor şi Formării Profesionale
a Adulţilor.
#M42
(2) Autoritatea Naţională pentru Calificări are următoarele atribuţii:
a) elaborează, implementează şi actualizează Cadrul naţional al calificărilor**)
şi Registrul naţional al calificărilor pe baza corelării cu Cadrul european al
calificărilor;
236
b) propune Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice elemente de
politici şi de strategii naţionale, acte normative referitoare la sistemul naţional al
calificărilor şi la dezvoltarea resurselor umane;
c) coordonează şi controlează la nivel naţional elaborarea standardelor
ocupaţionale şi a standardelor de pregătire profesională;
d) participă la elaborarea unor planuri sau programe de interes naţional în
domeniul calificărilor şi al formării profesionale a adulţilor;
e) înaintează comitetelor sectoriale, în scopul validării, standardele ocupaţionale
elaborate pe baza metodologiei aprobate prin ordin comun al ministrului educaţiei
naţionale şi cercetării ştiinţifice şi al ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale
şi al persoanelor vârstnice;
f) coordonează autorizarea centrelor de evaluare a competenţelor profesionale
obţinute în sistem nonformal şi informal şi gestionează registrul naţional al
centrelor de evaluare a competenţelor profesionale.
#B
(3) Finanţarea cheltuielilor curente şi de capital ale Autorităţii Naţionale pentru
Calificări se asigură din venituri proprii şi subvenţii de la bugetul de stat, prin bugetul
Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului.
(4) La nivelul Autorităţii Naţionale pentru Calificări se constituie un consiliu cu
rol consultativ, format din reprezentaţi ai instituţiilor de învăţământ preuniversitar şi
universitar, ai studenţilor, ai asociaţiilor profesionale, ai administraţiei publice
centrale, ai patronatelor, ai sindicatelor şi ai comitetelor sectoriale. Consiliul asistă
Autoritatea Naţională pentru Calificări în stabilirea strategiilor naţionale şi a
planurilor de acţiuni pentru dezvoltarea Cadrului naţional al calificărilor şi a formării
profesionale a adulţilor.
(5) Autoritatea Naţională pentru Calificări este coordonată de Ministerul
Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului. Structura, organizarea şi funcţionarea
acesteia se stabilesc prin hotărâre a Guvernului, în termen de 3 luni de la intrarea în
vigoare a prezentei legi.
#CIN
*) Conform art. IV din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 81/2016 (#M41),
cu modificările ulterioare, prin derogare de la prevederile art. 340 alin. (2) din
Legea nr. 1/2011, până la aprobarea Registrului naţional al calificărilor, pregătirea
prin învăţământ preuniversitar se organizează pe baza calificărilor incluse în
Nomenclatorul calificărilor profesionale pentru care se organizează pregătirea
profesională prin învăţământ preuniversitar, aprobat prin hotărâre a Guvernului,
nu mai târziu de un an de la data de 23 noiembrie 2016 [data intrării în vigoare a
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 81/2016 (#M41)].
**) A se vedea Hotărârea Guvernului nr. 918/2013 privind aprobarea Cadrului
naţional al calificărilor.
237
#M42
ART. 340^1
Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice
coordonează şi controlează autorizarea furnizorilor de formare profesională a
adulţilor, gestionează registrele naţionale ale furnizorilor de formare profesională
a adulţilor, precum şi reglementarea sistemului de asigurare a calităţii în formarea
profesională a adulţilor.
#B
ART. 341
(1) Cadrul naţional al calificărilor este un instrument pentru clasificarea
calificărilor în conformitate cu un set de criterii care corespund unor niveluri
specifice de învăţare atinse, al cărui scop este integrarea şi coordonarea
subsistemelor naţionale de calificări şi îmbunătăţirea transparenţei, accesului,
progresului şi calităţii calificărilor în raport cu piaţa muncii şi societatea civilă.
(2) Implementarea Cadrului naţional al calificărilor vizează sistemul naţional de
calificări obţinute în învăţământul secundar general, în învăţământul profesional şi
tehnic, în formarea profesională continuă, în ucenicie, în învăţământul superior, atât
în contexte formale, cât şi în contexte informale şi nonformale, din perspectiva
învăţării pe tot parcursul vieţii.
(3) Cadrul naţional al calificărilor permite recunoaşterea, măsurarea şi
relaţionarea tuturor rezultatelor învăţării dobândite în contexte de învăţare formale,
nonformale şi informale şi asigură coerenţa calificărilor şi a titlurilor certificate.
Existenţa unui cadru naţional al calificărilor contribuie la evitarea duplicării şi
suprapunerii calificărilor, îi ajută pe cei ce învaţă să ia decizii în cunoştinţă de cauză
privind planificarea carierei şi facilitează evoluţia profesională, în perspectiva
învăţării pe tot parcursul vieţii.
(4) Cadrul naţional al calificărilor contribuie la asigurarea calităţii sistemului de
formare profesională.
ART. 342
(1) Autoritatea Naţională pentru Calificări evaluează şi certifică evaluatorii de
competenţe profesionale, evaluatorii de evaluatori şi evaluatorii externi.
(2) Criteriile şi procedurile de evaluare şi certificare a evaluatorilor de competenţe
profesionale, a evaluatorilor de evaluatori şi a evaluatorilor externi se stabilesc prin
normele metodologice de aplicare a prevederilor prezentei legi, aprobate prin ordin
al ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului.
(3) Autoritatea Naţională pentru Calificări întocmeşte Registrul naţional al
evaluatorilor de competenţe profesionale, evaluatorilor de evaluatori şi evaluatorilor
externi certificaţi.
#M23
238
(4) Autoritatea Naţională pentru Calificări înfiinţează Centrul Naţional de
Acreditare ca structură fără personalitate juridică cu scopul de a autoriza centrele
de evaluare a competenţelor profesionale, precum şi pentru a acredita centre de
evaluare şi organisme de evaluare. Regulamentul de organizare şi funcţionare a
Centrului Naţional de Acreditare se aprobă prin ordin al ministrului educaţiei
naţionale.
(5) Pentru realizarea autorizării şi acreditării prevăzute la alin. (4), Centrul
Naţional de Acreditare foloseşte, în condiţiile legii, evaluatori externi care
elaborează rapoarte de evaluare în acest scop.
#B
ART. 343
(1) Centrele comunitare de învăţare permanentă se înfiinţează de către autorităţile
administraţiei publice locale în parteneriat cu furnizorii de educaţie şi formare.
Acestea au rolul de a implementa politicile şi strategiile în domeniul învăţării pe tot
parcursul vieţii la nivelul comunităţii. Funcţionarea centrelor comunitare de învăţare
permanentă se reglementează prin hotărâre a Guvernului*), iniţiată de Ministerul
Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului.
(2) Unităţile şi instituţiile de învăţământ de sine stătător sau în parteneriat cu
autorităţile locale şi alte instituţii şi organisme publice şi private: case de cultură,
furnizori de formare continuă, parteneri sociali, organizaţii nonguvernamentale şi
altele asemenea pot organiza la nivel local centre comunitare de învăţare
permanentă, pe baza unor oferte de servicii educaţionale adaptate nevoilor specifice
diferitelor grupuri-ţintă interesate.
(3) Finanţarea centrelor comunitare de învăţare permanentă se face din fonduri
publice şi private, în condiţiile legii. Toate veniturile obţinute de centrele comunitare
de învăţare permanentă rămân la dispoziţia acestora.
#CIN
*) A se vedea Hotărârea Guvernului nr. 598/2017 pentru aprobarea Metodologiei
de acreditare, evaluare periodică, organizare şi funcţionare a centrelor comunitare
de învăţare permanentă.
#B
ART. 344
(1) Atribuţiile centrelor comunitare de învăţare permanentă la nivel local sunt
următoarele:
a) realizează studii şi analize privind nevoia de educaţie şi formare profesională
la nivel local;
b) elaborează planuri locale de intervenţie în domeniul educaţiei permanente;
c) oferă servicii educaţionale pentru copii, tineri şi adulţi prin:
239
(i) programe de tip remedial pentru dobândirea sau completarea competenţelorcheie, inclusiv programe educaţionale de tip „A doua şansă” sau programe de tip
„zone de educaţie prioritară” pentru tinerii şi adulţii care au părăsit timpuriu sistemul
de educaţie ori care nu deţin o calificare profesională;
(ii) programe pentru validarea rezultatelor învăţării nonformale şi informale;
(iii) programe de dezvoltare a competenţelor profesionale pentru
calificare/recalificare, reconversie profesională, perfecţionare, specializare şi iniţiere
profesională;
(iv) programe de educaţie antreprenorială;
(v) programe de dezvoltare personală sau de timp liber;
(vi) organizarea de activităţi de promovare a participării la învăţarea permanentă
a tuturor membrilor comunităţii;
d) oferă servicii de informare, orientare şi consiliere privind:
(i) accesul la programe de educaţie şi formare profesională;
(ii) validarea rezultatelor învăţării nonformale şi informale;
(iii) pregătirea în vederea ocupării unui loc de muncă;
e) oferă servicii de evaluare şi certificare a rezultatelor învăţării nonformale şi
informale;
f) asigură accesul membrilor comunităţii la mijloace moderne de informare şi
comunicare;
g) promovează parteneriatul cu mediul economic;
h) implementează instrumentele dezvoltate la nivel european, Europass şi
Youthpass, paşaportul lingvistic, precum şi portofoliul de educaţie permanentă;
i) gestionează informaţii cu privire la participarea beneficiarilor la serviciile
acestora.
(2) Metodologia de acreditare, evaluare periodică, organizare şi funcţionare a
centrelor comunitare de învăţare permanentă se aprobă prin hotărâre a Guvernului*).
#CIN
*) A se vedea Hotărârea Guvernului nr. 598/2017 pentru aprobarea Metodologiei
de acreditare, evaluare periodică, organizare şi funcţionare a centrelor comunitare
de învăţare permanentă.
#B
ART. 345
(1) În înţelesul prezentei legi, termenii referitori la procesele de identificare,
evaluare şi recunoaştere a rezultatelor învăţării se definesc după cum urmează:
a) rezultatele învăţării reprezintă ceea ce o persoană cunoaşte, înţelege şi este
capabilă să facă la finalizarea procesului de învăţare şi sunt definite sub formă de
cunoştinţe, abilităţi şi competenţe;
240
b) identificarea rezultatelor învăţării reprezintă procesul prin care indivizii, singuri
sau cu sprijinul personalului specializat, devin conştienţi de competenţele pe care le
deţin;
c) evaluarea rezultatelor învăţării reprezintă procesul prin care se stabileşte faptul
că o persoană a dobândit anumite cunoştinţe, abilităţi şi competenţe;
d) validarea rezultatelor învăţării reprezintă procesul prin care se confirmă că
rezultatele învăţării evaluate, dobândite de o persoană, corespund cerinţelor
specifice pentru o unitate de rezultate ale învăţării sau o calificare;
e) certificarea rezultatelor învăţării reprezintă procesul prin care se confirmă în
mod formal rezultatele învăţării dobândite de persoana care învaţă în diferite
contexte, în urma unui proces de evaluare. Aceasta se finalizează printr-o diplomă
sau un certificat.
(2) Recunoaşterea rezultatelor învăţării reprezintă procesul de atestare a
rezultatelor învăţării validate şi certificate prin acordarea de unităţi de rezultate ale
învăţării sau de calificări.
(3) Identificarea, evaluarea şi recunoaşterea rezultatelor învăţării în contexte
nonformale şi informale se realizează pe baza unei metodologii elaborate de
Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, de Ministerul Muncii,
Familiei şi Protecţiei Sociale şi de Autoritatea Naţională pentru Calificări şi se
aprobă prin hotărâre a Guvernului.
(4) Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului elaborează şi aprobă
prin ordin al ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului metodologia de
recunoaştere a rezultatelor învăţării în contexte nonformale şi informale a cadrelor
didactice şi de echivalare a acestora în credite pentru educaţie şi formare
profesională.
ART. 346
(1) Serviciile de identificare, evaluare şi recunoaştere a rezultatelor învăţării pot
fi oferite de instituţii de stat sau particulare autorizate în acest sens.
(2) Diplomele şi certificatele acordate de instituţiile autorizate în urma evaluării
rezultatelor învăţării în contexte nonformale şi informale produc aceleaşi efecte ca
şi celelalte modalităţi de evaluare şi certificare a cunoştinţelor şi competenţelor din
sistemul formal de educaţie şi formare profesională în vederea ocupării unui loc de
muncă sau continuării educaţiei şi formării profesionale în sistemele formale.
(3) Rezultatele învăţării în contexte nonformale şi informale pot fi recunoscute
explicit prin evaluări în centre de evaluare şi certificare a competenţelor sau implicit
prin finalizarea unui program formal de studii.
ART. 347
(1) Programele de formare profesională iniţială şi continuă, precum şi sistemele
de evaluare a rezultatelor învăţării în contexte nonformale şi informale vor respecta
241
asigurarea mobilităţii ocupaţionale pe orizontală şi pe verticală prin utilizarea
sistemului de credite transferabile pentru educaţie şi formare profesională.
(2) Metodologia de acordare a creditelor transferabile se elaborează de Ministerul
Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, de Ministerul Muncii, Familiei şi
Protecţiei Sociale, de Ministerul Culturii şi Patrimoniului Naţional şi de Autoritatea
Naţională pentru Calificări şi se aprobă prin hotărâre a Guvernului.
(3) Rezultatele învăţării şi creditele asociate acestora, dobândite anterior în
contexte formale sau ca urmare a evaluării rezultatelor învăţării nonformale şi
informale, sunt transferate şi integrate în programul de formare profesională pe care
îl urmează persoana care învaţă.
ART. 348
(1) Persoanele care doresc să fie evaluate în vederea recunoaşterii competenţelor
profesionale obţinute în alte contexte de învăţare decât cele formale se adresează
unui centru de evaluare acreditat pentru ocupaţia sau calificarea respectivă.
(2) În funcţie de procesul de evaluare desfăşurat, centrul de evaluare acreditat
eliberează următoarele tipuri de certificate cu recunoaştere naţională:
a) certificat de calificare – se eliberează în cazul în care candidatul a fost declarat
competent pentru toate competenţele asociate unei calificări sau unei ocupaţii,
conform standardului de pregătire profesională ori standardului ocupaţional;
b) certificat de competenţe profesionale -se eliberează în cazul în care candidatul
a fost declarat competent pentru una sau mai multe competenţe asociate unei
calificări ori unei ocupaţii, conform standardului de pregătire profesională sau
standardului ocupaţional.
(3) Certificatele se eliberează însoţite de o anexă a certificatului, denumită
„Supliment descriptiv al certificatului”, în care se precizează unităţile de competenţă
pentru care candidatul a fost declarat competent.
ART. 349
(1) Portofoliul de educaţie permanentă reprezintă un instrument care facilitează
identificarea şi formularea abilităţilor şi competenţelor personale şi valorificarea
acestora în parcursul şcolar şi profesional şi în inserţia pe piaţa muncii a fiecărui
individ.
(2) Portofoliul de educaţie permanentă conţine dovezi ale rezultatelor învăţării
dobândite în contexte formale, nonformale şi informale de educaţie.
(3) Portofoliul educaţional integrează şi instrumentele europene care evidenţiază
rezultatele învăţării unei persoane, cum ar fi Europass şi Youthpass.
ART. 350
(1) Consilierea şi orientarea carierei pe tot parcursul vieţii se referă la totalitatea
serviciilor şi activităţilor care asistă persoanele de orice vârstă şi în orice moment al
existenţei lor să facă alegeri în sfera educaţională, de formare sau muncă şi să îşi
gestioneze cariera.
242
(2) Serviciile de consiliere şi orientare în carieră se realizează prin unităţi şi
instituţii de învăţământ, universităţi, instituţii de formare, servicii de ocupare a forţei
de muncă şi servicii pentru tineret. Ele se pot realiza şi la locul de muncă, în serviciile
sociale şi în sectorul privat.
ART. 351
Statul asigură accesul gratuit la servicii de consiliere şi orientare în carieră tuturor
elevilor, studenţilor şi persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă.
ART. 352
(1) În sensul prezentei legi, consilierea şi orientarea în carieră includ următoarele
tipuri de activităţi:
a) informarea cu privire la carieră, care se referă la toate informaţiile necesare
pentru a planifica, obţine şi păstra un anumit loc de muncă;
b) educaţia cu privire la carieră, care se realizează în instituţiile de învăţământ prin
intermediul ariei curriculare „consiliere şi orientare”. Sunt oferite informaţii despre
piaţa muncii, se formează abilităţi de a face alegeri privind educaţia, formarea,
munca şi viaţa în general, oportunităţi de a experimenta diverse roluri din viaţa
comunităţii sau din viaţa profesională, instrumente pentru planificarea carierei;
#M48
b^1) instituţiile şi unităţile de învăţământ pot să angajeze parteneriate cu agenţi
economici publici sau privaţi sau alte instituţii, cu scopul de a testa şi aprofunda
aspectele privind consilierea şi orientarea în carieră a elevilor şi studenţilor;
#B
c) consilierea în carieră, care ajută persoanele să îşi clarifice scopurile şi
aspiraţiile, să îşi înţeleagă propriul profil educa