CONVENŢIA CU PRIVIRE LA DREPTURILE COPILULUICONVENŢIA CU PRIVIRE LA DREPTURILE COPILULUI*
PREAMBUL
Statele părţi la prezenta Convenţie,
Având în vedere că, în conformitate cu principiile proclamate de Carta
Naţiunilor Unite, recunoaşterea demnităţii şi a drepturilor egale şi inalienabile ale
tuturor membrilor familiei umane constituite fundamentul libertăţii, dreptăţii şi păcii
în lume.
Având în vedere că în Cartă popoarele Naţiunilor Unite au proclamat din nou
încrederea lor în drepturile fundamentale ale omului, în demnitatea şi valoarea
persoanei umane şi au hotărât să promoveze progresul social şi condiţii mai bune de
trai în contextul unei libertăţi sporite.
Recunoscând faptul că Naţiunile Unite, în Declaraţia Universală a Drepturilor
Omului şi în pactele internaţionale privind drepturile omului, au proclamat şi au
convenit că fiecare poate să se prevaleze de drepturile şi de libertăţile enunţate de
acestea, fără nici o deosebire de rasă, culoare, sex, limbă, religie, opinie politică sau
orice altă opinie, naţionalitate şi origine socială, situaţie materială, statut la naştere sau
alt statut.
Amintind faptul că în Declaraţia Universală a Drepturilor Omului Naţiunile
Unite au proclamat dreptul copiilor la îngrijire şi asistenţă speciale.
Având convingerea că familia, ca unitate de bază a societăţii şi ca mediu
natural destinat creşterii şi bunăstării tuturor membrilor săi şi, în special, a copiilor,
trebuie să beneficieze de protecţia şi de asistenţa de care are nevoie pentru a-şi putea
asuma pe deplin responsabilităţile în cadrul societăţii.
Recunoscând că pentru dezvoltarea plenară şi armonioasă a personalităţii sale
copilul trebuie să crească într-un mediu familial, într-o atmosferă de fericire, dragoste
şi înţelegere,
Ţinând seama de faptul că un copil trebuie să fie pe deplin pregătit să trăiască
independent în societate şi să fie educat în spiritul idealurilor proclamate în Carta
Naţiunilor Unite şi, în special, în spiritul păcii, demnităţii, libertăţii, toleranţei,
egalităţii şi solidarităţii.
Având în vedere că necesitatea de a extinde protecţia specială acordată
copilului a fost enunţată în Declaraţia de la Geneva din 1924 privind drepturile
copilului şi în Declaraţia drepturilor copilului, adoptată de Adunarea Generală la 20
noiembrie 1959, şi a fost recunoscută în Declaraţia Universală a Drepturilor Omului,
în Pactul internaţional privind drepturile civile şi politice (în special art. 23 şi 24), în
Pactul internaţional privind drepturi economice, sociale şi culturale (în special art. 10)
şi în statutele şi instrumentele aplicabile ale instituţiilor specializate şi ale
organizaţiilor internaţionale preocupate de bunăstarea copilului,
Având în vedere că, aşa cum s-a arătat în Declaraţia drepturilor copilului, „dată
fiind lipsa sa de maturitate fizică şi intelectuală, copilul are nevoie de protecţie şi
îngrijire speciale, inclusiv de o protecţie juridică adecvată, atât înainte cât şi după
naşterea sa“,

* Adoptată de Adunarea generală a Organizaţiei Naţiunilor Unite la 29 noiembrie 1989. Intrată în
vigoare la 2 septembrie 1990.
România a ratificat Convenţia prin Legea nr. 18/1990, publicată în „Monitorul Oficial al României“,
partea I, nr. 109 din 28 septembrie 1990 şi republicată în „Monitorul Oficial al României“, partea I,
nr. 314 din 13 iunie 2001.
Reamintind dispoziţiile Declaraţiei cu privire la principiile sociale şi juridice
aplicabile protecţiei şi bunăstării copiilor, cu referire specială la practicile în materie
de plasament familial şi de adopţie pe plan naţional şi internaţional, precum şi
Regulile minimale standard ale Naţiunilor Unite privind administrarea justiţiei în
cazul minorilor (Regulile de la Beijing), Declaraţia privind protecţia femeilor şi
copiilor în caz de stare de urgenţă şi de conflict armat,
Recunoscând că în toate ţările lumii există copii care trăiesc în condiţii extrem
de dificile şi care au nevoie de o atenţie deosebită,
Ţinând seama de importanţa tradiţiilor şi a valorilor culturale ale fiecărui
popor în protejarea şi dezvoltarea armonioasă a copilului,
Recunoscând importanţa cooperării internaţionale destinate îmbunătăţirii
condiţiilor de trai ale copiilor din toate ţările şi, în special, din ţările în curs de
dezvoltare,
Convin după cum urmează:
PARTEA I
ARTICOLUL 1
În sensul prezentei Convenţii, prin copil se înţelege orice fiinţă umană sub
vârsta de 18 ani, exceptând cazurile în care legea aplicabilă copilului stabileşte limita
majoratului sub această vârstă.
ARTICOLUL 2
1. Statele părţi se angajează să respecte şi să garanteze drepturile stabilite în
prezenta Convenţie tuturor copiilor din jurisdicţia lor, indiferent de rasă, culoare, sex,
limbă, religie, opinie politică sau altă opinie, de naţionalitate, apartenenţă etnică sau
originea socială, de situaţia materială, incapacitatea fizică, de statutul la naştere sau de
statutul dobândit al copilului ori al părinţilor sau al reprezentanţilor legali ai acestuia.
2. Statele părţi vor lua toate măsurile de protejare a copilului împotriva oricărei
forme de discriminare sau de sancţionare pe considerente ţinând de situaţia juridică,
activităţile, opiniile declarate sau convingerile părinţilor, ale reprezentanţilor săi legali
sau ale membrilor familiei sale.
ARTICOLUL 3
1. În toate acţiunile care privesc copiii, întreprinse de instituţiile de asistenţă
socială publice sau private, de instanţele judecătoreşti, autorităţile administrative sau
de organele legislative, interesele copilului vor prevala.
2. Statele părţi se obligă să asigure copilului protecţia şi îngrijirea necesare în
vederea asigurării bunăstării sale, ţinând seama de drepturile şi obligaţiile părinţilor
săi, ale reprezentanţilor săi legali sau ale altor persoane cărora acesta le-a fost
încredinţat în mod legal, şi în acest scop vor lua toate măsurile legislative şi
administrative corespunzătoare.
3. Statele părţi vor veghea ca instituţiile, serviciile şi aşezămintele care
răspund de protecţia şi îngrijirea copiilor să respecte standardele stabilite de
autorităţile competente, în special cele referitoare la securitate şi sănătate, la numărul
şi calificarea personalului din aceste instituţii, precum şi la asigurarea unei
supravegheri competente.
2
ARTICOLUL 4
Statele părţi se angajează să ia toate măsurile legislative, administrative şi de
orice altă natură necesare în vederea punerii în aplicare a drepturilor recunoscute în
prezenta Convenţie. În cazul drepturilor economice, sociale şi culturale statele părţi se
obligă să adopte aceste măsuri, fără a precupeţi resursele de care dispun şi, dacă este
cazul, în cadrul cooperării internaţionale.
ARTICOLUL 5
Statele părţi vor respecta responsabilităţile, drepturile şi îndatoririle ce revin
părinţilor naturali ai copilului sau, după caz şi conform tradiţiei locale, membrilor
familiei lărgite sau comunităţii, tutorilor sau altor persoane care au, prin lege, copii în
îngrijire, de a asigura, de o manieră corespunzătoare capacităţilor în continuă
dezvoltare ale copilului, îndrumarea şi orientarea necesare în exercitarea de către copil
a drepturilor recunoscute în prezenta Convenţie.
ARTICOLUL 6
1. Statele părţi recunosc dreptul la viaţă al fiecărui copil.
2. Statele părţi vor face tot ce le stă în putinţă pentru a asigura supravegherea şi
dezvoltarea copilului.
ARTICOLUL 7
1. Copilul se înregistrează imediat după naşterea sa şi are, prin naştere, dreptul
la un nume, dreptul de a dobândi o cetăţenie şi, în măsura posibilului, dreptul de a-şi
cunoaşte părinţii şi de a fi îngrijit de aceştia.
2. Statele părţi vor veghea ca aplicarea acestor drepturi să respecte legislaţia
lor naţională şi obligaţiile pe care acestea şi le-au asumat în temeiul instrumentelor
internaţionale aplicabile în materie, în special în cazul în care nerespectarea acestora
ar avea ca efect declararea copilului ca apatrid.
ARTICOLUL 8
1. Statele părţi se obligă să respecte dreptul copilului de a-şi păstra identitatea,
inclusiv cetăţenia, numele şi relaţiile familiale, astfel cum sunt recunoscute de lege,
fără nici o imixtiune ilegală.
2. În cazul în care un copil este lipsit în mod ilegal de toate sau de o parte din
elementele constitutive ale identităţii sale, statele părţi vor asigura asistenţa şi
protecţia corespunzătoare pentru ca identitatea acestuia să fie restabilită cât mai
repede posibil.
ARTICOLUL 9
1. Statele părţi vor veghea ca nici un copil să nu fie separat de părinţii săi
împotriva voinţei acestora, exceptând situaţia în care autorităţile competente decid,
sub rezerva revizuirii judiciare şi cu respectarea legilor şi a procedurilor aplicabile, că
această separare este în interesul suprem al copilului. O astfel de decizie poate deveni
3
necesară în cazuri particulare cum ar fi, de exemplu, în cazul copiilor maltrataţi sau
neglijaţi de părinţi sau în cazul în care părinţii trăiesc separat şi se impune luarea unei
hotărâri cu privire la locul de reşedinţă a copilului.
2. În toate cazurile prevăzute la paragraful 1 din prezentul articol toate părţile
interesate trebuie să aibă posibilitatea de a participa la dezbateri şi de a-şi face
cunoscute punctele de vedere.
3. Statele părţi vor respecta dreptul copilului care a fost separat de ambii
părinţi sau de unul dintre ei de a întreţine relaţii personale şi contacte directe cu cei
doi părinţii ai săi, în mod regulat, exceptând cazul în care acest lucru contravine
interesului suprem al copilului.
4. Când separarea rezultă din măsuri luate de către un stat parte, precum
detenţia, închisoarea, exilul, expulzarea sau moartea (inclusiv moartea, indiferent de
cauză, survenită în timpul detenţiei) ambilor părinţi sau a unuia dintre ei ori a
copilului, statul parte va furniza, la cerere, părinţilor, copilului sau, după caz, unui alt
membru al familiei informaţiile esenţiale despre locul unde se găsesc membrul sau
membrii familiei, exceptând cazul în care divulgarea acestor informaţii ar aduce
prejudicii bunăstării copilului. Statele părţi vor veghea, de asemenea, ca prezentarea
unei astfel de cereri să nu antreneze prin ea însăşi consecinţe dăunătoare pentru
persoana sau persoanele interesate.
ARTICOLUL 10
1. În conformitate cu obligaţia ce revine statelor părţi potrivit art. 9 paragraful
1, orice cerere depusă de un copil sau de părinţii acestuia, în vederea intrării într-un
stat parte sau a părăsirii acestuia în scopul reîntregirii familiei, va fi examinată de
statele părţi cu bunăvoinţă, umanism şi cu operativitate. Statele părţi vor veghea, de
asemenea, ca depunerea unei astfel de cereri să nu antreneze consecinţe nefaste asupra
solicitanţilor şi membrilor familiei acestora.
2. Copilul ai cărui părinţi îşi au reşedinţa în state diferite va avea dreptul de a
întreţine, în afara unor situaţii excepţionale, relaţii personale şi contacte directe, în
mod regulat, cu ambii săi părinţi. În acest scop şi în conformitate cu obligaţia care
revine statelor părţi în temeiul art. 9 paragraful 1, statele părţi vor respecta dreptul
copilului şi al părinţilor săi de a părăsi orice ţară, inclusiv propria lor ţară, şi de a
reveni în propria lor ţară. Dreptul de a părăsi orice ţară nu poate fi îngrădit decât de
restricţiile prevăzute în mod expres de lege şi care sunt necesare pentru protejarea
siguranţei naţionale, a ordinii publice, a sănătăţii publice sau a bunelor moravuri ori a
drepturilor şi libertăţilor altora şi care sunt compatibile cu celelalte drepturi
recunoscute în prezenta Convenţie.
ARTICOLUL 11
1. Statele părţi vor lua măsuri pentru a combate acţiunile ilegale de transferare
şi de împiedicare a reîntoarcerii copiilor în, respectiv din, străinătate.
2. În acest scop statele părţi vor promova încheierea de acorduri bilaterale şi
multilaterale sau aderarea la acordurile existente.
ARTICOLUL 12
1. Statele părţi vor garanta copilului capabil de discernământ dreptul de a-şi
exprima liber opinia asupra oricărei probleme care îi priveşte, opiniile copilului
4
urmând să fie luate în considerare ţinându-se seama de vârsta sa şi de gradul său de
maturitate.
2. În acest scop copilului i se va da, în special, posibilitatea de a fi ascultat în
orice procedură judiciară sau administrativă care îl priveşte, fie direct, fie printr-un
reprezentant sau un organism competent, în conformitate cu regulile de procedură din
legislaţia naţională.
ARTICOLUL 13
1. Copilul are dreptul la libertatea de exprimare; acest drept cuprinde libertatea
de a căuta, de a primi şi de a difuza informaţii şi idei de orice natură, indiferent de
frontiere, sub formă orală, scrisă, tipărită sau artistică ori prin orice alte mijloace, la
alegerea copilului.
2. Exercitarea acestui drept poate face subiectul restricţiilor, dar numai al
acelor restricţii expres prevăzute de lege şi absolut necesare pentru:
a) respectarea drepturilor sau a reputaţiei altora; sau
b) protejarea securităţii naţionale, a ordinii publice, a sănătăţii publice şi a
bunelor moravuri.
ARTICOLUL 14
1. Statele părţi vor respecta dreptul copilului la libertatea de gândire, de
conştiinţă şi religie.
2. Statele părţi vor respecta drepturile şi obligaţiile părinţilor sau, după caz, ale
reprezentanţilor legali ai copilului de a-l îndruma în exercitarea dreptului
susmenţionat, de o manieră care să corespundă capacităţilor în formare ale acestuia.
3. Libertatea de a-şi manifesta propriile convingeri religioase sau alte
convingeri nu poate fi îngrădită decât de restricţiile prevăzute în mod expres de lege şi
care sunt necesare pentru protecţia securităţii publice, a ordinii publice, a sănătăţii
publice şi a bunelor moravuri sau a libertăţilor şi drepturilor fundamentale ale altora.
ARTICOLUL 15
1. Statele părţi recunosc drepturile copilului la libertatea de asociere şi la
libertatea de întrunire paşnică.
2. Exercitarea acestor drepturi nu poate fi îngrădită decât de restricţiile
prevăzute în mod expres de lege şi care sunt necesare într-o societate democratică, în
interesul securităţii naţionale, al siguranţei sau ordinii publice ori pentru a proteja
sănătatea publică sau bunele moravuri ori pentru a proteja drepturile şi libertăţile
altora.
ARTICOLUL 16
1. Nici un copil nu va fi supus unei imixtiuni arbitrare sau ilegale în viaţa sa
privată, în familia sa, în domiciliul său ori în corespondenţa sa, precum şi nici unui fel
de atac ilegal la onoarea şi reputaţia sa.
2. Copilul are dreptul la protecţia garantată de lege împotriva unor astfel de
imixtiuni sau atacuri.
5
ARTICOLUL 17
Statele părţi vor recunoaşte importanţa funcţiei îndeplinite de mijloacele de
informare în masă şi vor asigura accesul copilului la informaţie şi materiale provenind
din surse naţionale şi internaţionale, în special cele care urmăresc promovarea
bunăstării sale sociale, spirituale şi morale şi a sănătăţii sale fizice şi morale. În acest
scop statele părţi:
a) vor încuraja difuzarea, prin mijloacele de informare în masă, de informaţii şi
materiale de interes social şi educativ pentru copil şi care sunt în conformitate cu art. 29;
b) vor încuraja cooperarea internaţională în procedura, schimbul şi difuzarea
de astfel de informaţii şi materiale provenind din surse culturale, naţionale şi
internaţionale;
c) vor încuraja producerea şi difuzarea de cărţi pentru copii;
d) vor încuraja mijloacele de informare în masă să ţină seama, în mod
deosebit, de nevoile lingvistice ale copiilor autohtoni sau ale celor care aparţin unui
grup minoritar;
e) vor favoriza elaborarea unor principii călăuzitoare adecvate, destinate
protejării copilului împotriva informaţiilor şi materialelor care dăunează bunăstării
sale, având în vedere prevederile art. 13 şi 18.
ARTICOLUL 18
1. Statele părţi vor depune eforturi pentru asigurarea recunoaşterii principiului
potrivit căruia ambii părinţi au responsabilităţi comune pentru creşterea şi dezvoltarea
copilului. Părinţii sau, după caz, reprezentanţii săi legali sunt principalii responsabili
de creşterea şi dezvoltarea copilului. Aceştia trebuie să acţioneze, în primul rând, în
interesul suprem al copilului.
2. Pentru garantarea şi promovarea drepturilor enunţate în prezenta Convenţie
statele părţi vor acorda ajutor corespunzător părinţilor şi reprezentanţilor legali ai
copilului în exercitarea responsabilităţii care le revine în legătură cu creşterea
copilului şi vor asigura crearea instituţiilor, aşezămintelor şi serviciilor de îngrijire a
copiilor.
3. Statele părţi vor lua toate măsurile corespunzătoare pentru a asigura copiilor
ai căror părinţi muncesc dreptul de a beneficia de serviciile şi aşezămintele de îngrijire
a copiilor, pentru care ei îndeplinesc condiţiile cerute.
ARTICOLUL 19
1. Statele părţi vor lua toate măsurile legislative, administrative, sociale şi
educative corespunzătoare, în vederea protejării copilului împotriva oricăror forme de
violenţă, vătămare sau abuz, fizic sau mental, de abandon sau neglijenţă, de rele
tratamente sau de exploatare, inclusiv abuz sexual, în timpul cât se află în îngrijirea
părinţilor sau a unuia dintre ei, a reprezentantului ori reprezentanţilor legali sau a
oricărei persoane căreia i-a fost încredinţat.
2. Aceste măsuri de protecţie vor cuprinde, după caz, proceduri eficiente
pentru stabilirea de programe sociale care să asigure sprijinul necesar copilului şi
celor cărora le-a fost încredinţat, precum şi pentru instituirea altor forme de prevenire
şi pentru identificarea, denunţarea, acţionarea în instanţă, anchetarea, tratarea şi
urmărirea cazurilor de rele tratamente aplicate copilului, descrise mai sus, şi, dacă este
necesar, a procedurilor de implicare judiciară.
6
ARTICOLUL 20
1. Copilul care este, temporar ori permanent, lipsit de mediul său familial sau
care, pentru protejarea intereselor sale, nu poate fi lăsat în acest mediu are dreptul la
protecţie şi asistenţă speciale din partea statului.
2. Statele părţi, în conformitate cu legislaţia lor naţională, vor asigura protecţie
alternativă pentru un astfel de copil.
3. Această protecţie poate include, mai ales, plasamentul familial, „kafalah“
din dreptul islamic, adopţia sau, în caz de necesitate, plasarea în instituţii
corespunzătoare de îngrijire a copiilor. În alegerea uneia dintre aceste soluţii este
necesar să se ţină seama în mod corespunzător de necesitatea unei anumite
continuităţi în educarea copilului, precum şi de originea sa etnică, religioasă, culturală
şi lingvistică.
ARTICOLUL 21
Statele părţi care recunosc şi/sau autorizează adopţia vor veghea ca interesele
supreme ale copilului să primeze şi:
a) vor veghea ca adopţia unui copil să fie autorizată numai de autorităţile
competente care verifică, în conformitate cu legea şi cu procedurile aplicabile, precum
şi pe baza tuturor informaţiilor pertinente şi credibile, că adopţia se poate realiza
luând în considerare statutul copilului în raport cu părinţii, cu rudele şi cu
reprezentanţii săi legali şi, dacă este cazul, că persoanele interesate şi-au dat
consimţământul cu privire la adopţie în cunoştinţă de cauză în urma unei consilieri
corespunzătoare;
b) recunosc că adopţia în străinătate poate fi considerată ca un mijloc alternativ
de asigurare a îngrijirii necesare copilului, dacă acesta, în ţara de origine, nu poate fi
încredinţat spre plasament familial sau spre adopţie ori nu poate fi îngrijit în mod
corespunzător;
c) vor asigura că, în cazul adopţiei în străinătate, copilul beneficiază de
garanţiile şi standardele echivalente celor existente în cazul adopţiei naţionale;
d) vor lua toate măsurile corespunzătoare pentru a se asigura că, în cazul
adopţiei în străinătate, plasamentul copilului nu conduce la obţinerea de câştiguri
materiale necuvenite pentru persoanele implicate;
e) promovează obiectivele prezentului articol, încheind aranjamente sau
acorduri bilaterale ori multilaterale, după caz, şi se străduiesc, în acest cadru, să
asigure ca plasarea copiilor în străinătate să fie efectuată de autorităţile sau organele
competente.
ARTICOLUL 22
1. Statele părţi vor lua măsurile necesare pentru ca un copil care caută să
obţină statutul de refugiat sau care este considerat refugiat în conformitate cu
reglementările şi procedurile internaţionale şi naţionale aplicabile, fie că este singur
sau însoţit de mamă ori de tată sau de orice altă persoană, să beneficieze de protecţia
şi asistenţa umanitară corespunzătoare, pentru a se putea bucura de drepturile
recunoscute de prezenta Convenţie şi de celelalte instrumente internaţionale privind
drepturile omului sau ajutorul umanitar la care respectivele state sunt părţi.
7
2. În acest scop statele părţi vor contribui, după cum consideră necesar, la toate
eforturile întreprinse de O.N.U. şi de alte organizaţii guvernamentale sau
neguvernamentale competente cooperând cu O.N.U., pentru a proteja şi ajuta copiii
care se găsesc într-o astfel de situaţie şi pentru a găsi părinţii sau alţi membri ai
familiei oricărui copil refugiat, în vederea obţinerii informaţiilor necesare pentru
reîntregirea familiei sale. În cazul în care părinţii sau alţi membri ai familiei nu pot fi
găsiţi, copilului i se va acorda aceeaşi protecţie ca oricărui alt copil care este temporar
sau total lipsit de mediul său familial, indiferent de motiv, în conformitate cu
principiile enunţate în prezenta Convenţie.
ARTICOLUL 23
1. Statele părţi recunosc că pentru copiii handicapaţi fizic şi mental trebuie să
se asigure o viaţă împlinită şi decentă, în condiţii care să le garanteze demnitatea, să le
favorizeze autonomia şi să le faciliteze participarea activă la viaţa comunităţii.
2. Statele părţi recunosc dreptul copiilor handicapaţi de a beneficia de îngrijiri
speciale şi încurajează şi asigură, în măsura resurselor disponibile, la cerere, copiilor
handicapaţi care îndeplinesc condiţiile prevăzute şi celor care îi au în îngrijire, un
ajutor adaptat situaţiei copilului şi situaţiei părinţilor sau a celor cărora le este
încredinţat.
3. Recunoscând nevoile speciale ale copiilor handicapaţi, ajutorul acordat
conform paragrafului 2 al prezentului articol va fi gratuit ori de câte ori acest lucru
este posibil, ţinând seama de resursele financiare ale părinţilor sau ale celor care îi au
în îngrijire, şi va fi destinat asigurării accesului efectiv al copiilor handicapaţi la
educaţie, formare profesională, servicii medicale, recuperare, pregătire în vederea
ocupării unui loc de muncă, activităţi recreative, de o manieră care să asigure deplina
integrare socială şi dezvoltare individuală a copiilor, inclusiv dezvoltarea lor culturală
şi spirituală.
4. În spiritul cooperării internaţionale, statele părţi vor favoriza schimbul de
informaţii relevante în domeniul medicinei preventive şi al tratamentului medical
psihologic şi funcţional al copiilor handicapaţi, inclusiv prin difuzarea şi accesul la
informaţii referitoare la metodele de recuperare, educare şi formare profesională, în
scopul de a permite statelor părţi să îşi perfecţioneze capacităţile şi competenţele şi să
îşi extindă experienţa în aceste domenii. În această privinţă se va ţine seama, în mod
deosebit, de nevoile ţărilor în curs de dezvoltare.
ARTICOLUL 24
1. Statele părţi recunosc dreptul copilului de a se bucura de cea mai bună stare
de sănătate posibilă şi de a beneficia de serviciile medicale şi de recuperare. Ele vor
depune eforturi pentru a garanta că nici un copil nu este lipsit de dreptul de a avea
acces la aceste servicii.
2. Statele părţi vor depune eforturi pentru a asigura aplicarea efectivă a acestui
drept şi, în mod deosebit, vor lua măsurile corespunzătoare pentru:
a) reducerea mortalităţii infantile şi a celei în rândul copiilor;
b) asigurarea asistenţei medicale şi a măsurilor de ocrotire a sănătăţii pentru
toţi copiii, cu accent pe dezvoltarea măsurilor primare de ocrotire a sănătăţii;
c) combaterea maladiilor şi a malnutriţiei, inclusiv în cadrul măsurilor primare
de ocrotire a sănătăţii, recurgând, printre altele, la tehnologii accesibile şi la
8
aprovizionarea cu alimente nutritive şi cu apă potabilă, luând în considerare pericolele
şi riscurile de poluare a mediului natural;
d) asigurarea ocrotirii sănătăţii mamelor în perioada pre- şi postnatală;
e) asigurarea că toate segmentele societăţii, în mod deosebit părinţii şi copiii,
sunt informate, au acces la educaţie şi sunt sprijinite în folosirea cunoştinţelor de bază
despre sănătatea şi alimentaţia copilului, despre avantajele alăptării, ale igienei şi
salubrităţii mediului înconjurător şi ale prevenirii accidentelor;
f) crearea serviciilor de medicină preventivă, de îndrumare a părinţilor şi de
planificare familială, şi asigurarea educaţiei în aceste domenii.
3. Statele părţi vor lua toate măsurile eficiente corespunzătoare, în vederea
abolirii practicilor tradiţionale dăunătoare sănătăţii copiilor.
4. Statele părţi se angajează să favorizeze şi să încurajeze cooperarea
internaţională în vederea asigurării, în mod progresiv, a deplinei înfăptuiri a dreptului
recunoscut în prezentul articol. În această privinţă se va ţine seama, în mod deosebit,
de nevoile ţărilor în curs de dezvoltare.
ARTICOLUL 25
Statele părţi recunosc dreptul copilului care a fost plasat de către autoritatea
competentă pentru a primi îngrijiri, la protejarea sau tratarea afecţiunilor sale fizice ori
mentale, dreptul la verificarea periodică a tratamentului respectiv şi a oricăror alte
aspecte legate de plasarea sa.
ARTICOLUL 26
1. Statele părţi recunosc dreptul oricărui copil de a beneficia de asistenţă
socială, inclusiv de asigurări sociale, şi vor lua măsuri pentru asigurarea exercitării
depline a acestui drept în conformitate cu legislaţia lor naţională.
2. La acordarea indemnizaţiilor prevăzute de lege se va ţine seama, când este
cazul, de resursele şi situaţia copilului şi ale persoanelor responsabile de întreţinerea
sa, precum şi de orice alte împrejurări care au legătură cu cererea de acordare a
indemnizaţiilor, înaintată de copil sau în numele său.
ARTICOLUL 27
1. Statele părţi recunosc dreptul oricărui copil de a beneficia de un nivel de trai
care să permită dezvoltarea sa fizică, mentală, spirituală, morală şi socială.
2. Părinţilor şi oricărei alte persoane care au în grijă un copil le revine în
primul rând responsabilitatea de a asigura, în limita posibilităţilor şi a mijloacelor lor
financiare, condiţiile de viaţă necesare în vederea dezvoltării copilului.
3. Statele părţi vor adopta măsurile corespunzătoare, ţinând seama de condiţiile
naţionale şi în limita mijloacelor lor, pentru a ajuta părinţii şi alte persoane care au în
grijă un copil să valorifice acest drept şi vor oferi în caz de nevoie asistenţă materială
şi programe de sprijin destinate, în principal, satisfacerii nevoilor de hrană,
îmbrăcăminte şi locuinţă.
4. Statele părţi vor lua toate măsurile adecvate pentru recuperarea pensiei
alimentare pentru copil de la părinţii săi sau de la alte persoane care răspund din punct
de vedere financiar pentru acesta, atât pe teritoriul statului parte, cât şi în străinătate.
Astfel, în situaţia în care persoana care răspunde din punct de vedere financiar pentru
copil nu locuieşte în statul în care locuieşte copilul, statele părţi vor încuraja aderarea
9
la acorduri internaţionale sau încheierea de asemenea acorduri, precum şi adoptarea
oricăror alte înţelegeri corespunzătoare.
ARTICOLUL 28
1. Statele părţi recunosc dreptul copilului la educaţie şi, în vederea asigurării
exercitării acestui drept în mod progresiv şi pe baza egalităţii de şanse, în special,
statele membre vor avea obligaţia:
a) de a asigura învăţământul primar obligatoriu şi gratuit pentru toţi;
b) de a încuraja crearea diferitelor forme de învăţământ secundar, atât general,
cât şi profesional şi de a le pune la dispoziţia tuturor copiilor şi de a permite accesul
tuturor copiilor la acestea, de a lua măsuri corespunzătoare, cum ar fi instituirea
gratuităţii învăţământului şi acordarea unui ajutor financiar în caz de nevoie;
c) de a asigura tuturor accesul la învăţământul superior, în funcţie de
capacitatea fiecăruia, prin toate mijloacele adecvate;
d) de a pune la dispoziţie copiilor şi de a permite accesul acestora la
informarea şi orientarea şcolară şi profesională;
e) de a lua măsuri pentru încurajarea frecventării cu regularitate a şcolii şi
pentru reducerea ratei abandonului şcolar.
2. Statele părţi vor lua toate măsurile corespunzătoare pentru a asigura
aplicarea măsurilor de disciplină şcolară într-un mod compatibil cu demnitatea
copilului ca fiinţă umană şi în conformitate cu prezenta Convenţie.
3. Statele părţi vor promova şi vor încuraja cooperarea internaţională în
domeniul educaţiei, mai ales în scopul de a contribui la eliminarea ignoranţei şi a
analfabetismului în lume şi de a facilita accesul la cunoştinţe ştiinţifice şi tehnice şi la
metode de învăţământ moderne. În această privinţă se va ţine seama, în special, de
nevoile ţărilor în curs de dezvoltare.
ARTICOLUL 29
1. Statele părţi sunt de acord că educaţia copilului trebuie să urmărească:
a) dezvoltarea plenară a personalităţii, a vocaţiilor şi a aptitudinilor mentale şi
fizice ale copilului;
b) cultivarea respectului pentru drepturile omului şi libertăţile fundamentale,
precum şi pentru principiile consacrate în Carta Naţiunilor Unite;
c) educarea copilului în spiritul respectului faţă de părinţii săi, faţă de limba sa,
de identitatea şi valorile sale culturale, faţă de valorile naţionale ale ţării în care acesta
locuieşte, ale ţării de origine, precum şi faţă de civilizaţii diferite de a sa;
d) pregătirea copilului să îşi asume responsabilităţile vieţii într-o societate
liberă, într-un spirit de înţelegere, de pace, de toleranţă, de egalitate între sexe şi
prietenie între toate popoarele şi grupurile etnice, naţionale şi religioase şi cu
persoanele de origine autohtonă;
e) educarea copilului în spiritul respectului faţă de mediul natural.
2. Nici o dispoziţie din prezentul articol sau din art. 28 nu va fi interpretată de
o manieră care să aducă atingere libertăţii persoanelor fizice sau juridice de a crea şi
conduce instituţii de învăţământ, cu condiţia ca principiile enunţate în paragraful 1 al
prezentului articol să fie respectate şi ca educaţia dată în aceste instituţii să respecte
normele minimale prescrise de stat.
10
ARTICOLUL 30
În statele în care există minorităţi etnice, religioase sau lingvistice ori persoane
de origine autohtonă copilul aparţinând unei astfel de minorităţi sau având origine
autohtonă nu va fi privat de dreptul la viaţă culturală proprie, de dreptul de a-şi
declara apartenenţa religioasă şi de a-şi practica propria religie, precum şi dreptul de a
folosi limba proprie în comun cu alţi membri ai grupului său.
ARTICOLUL 31
1. Statele părţi recunosc copilului dreptul la odihnă şi la vacanţă, dreptul de a
practica activităţi recreative proprii vârstei sale, de a participa liber la viaţa culturală şi
artistică.
2. Statele părţi respectă şi promovează dreptul copilului de a participa pe
deplin la viaţa culturală şi artistică şi încurajează punerea la dispoziţie acestuia a
mijloacelor adecvate de petrecere a timpului liber şi de desfăşurare a activităţilor
recreative, artistice şi culturale, în condiţii de egalitate.
ARTICOLUL 32
1. Statele părţi recunosc dreptul copilului de a fi protejat împotriva exploatării
economice şi de a nu fi constrâns la vreo muncă ce comportă vreun risc potenţial sau
care este susceptibil să îi compromită educaţia ori să îi dăuneze sănătăţii sau
dezvoltării sale fizice, mentale, spirituale, morale ori sociale.
2. Statele părţi vor lua măsuri legislative, administrative, sociale şi educative
pentru a asigura aplicarea prezentului articol. În acest scop şi ţinând seama de
dispoziţiile aplicabile ale celorlalte instrumente internaţionale, statele părţi se obligă,
în special:
a) să fixeze o vârstă minimă sau vârste minime de angajare;
b) să adopte o reglementare cu privire la orele şi la condiţiile de muncă;
c) să prevadă pedepse sau alte sancţiuni corespunzătoare, pentru a asigura
aplicarea întocmai a prezentului articol.
ARTICOLUL 33
Statele părţi vor lua măsuri corespunzătoare, inclusiv măsuri legislative,
administrative, sociale şi educaţionale, pentru a proteja copiii contra folosirii ilicite de
stupefiante şi substanţe psihotrope, aşa cum sunt acestea definite de convenţiile
internaţionale în materie şi pentru a preveni folosirea copiilor în scopul producerii şi
al traficului ilicit de astfel de substanţe.
ARTICOLUL 34
Statele părţi se angajează să protejeze copilul contra oricărei forme de
exploatare sexuală şi de violenţă sexuală. În acest scop statele vor lua, în special, toate
măsurile corespunzătoare pe plan naţional, bilateral şi multilateral, pentru a împiedica:
a) incitarea sau constrângerea copiilor să se dedea la activităţi sexuale ilegale;
b) exploatarea copiilor în scopul prostituţiei sau al altor practici sexuale
ilegale;
11
c) exploatarea copiilor în scopul producţiei de spectacole sau de materiale cu
caracter pornografic.
ARTICOLUL 35
Statele părţi vor lua toate măsurile necesare, pe plan naţional, bilateral şi
multilateral, pentru a preveni răpirea, vânzarea şi traficul de copii în orice scop şi sub
orice formă.
ARTICOLUL 36
Statele părţi vor proteja copilul contra oricărei forme de exploatare dăunătoare
oricărui aspect al bunăstării sale.
ARTICOLUL 37
Statele părţi vor veghea ca:
a) nici un copil să nu fie supus la tortură, la pedepse sau la tratamente crude,
inumane sau degradante. Pedeapsa capitală sau închisoarea pe viaţă fără posibilitatea
de a fi eliberat nu va fi pronunţată pentru infracţiunile comise de persoane sub vârsta
de 18 ani;
b) nici un copil să nu fie privat de libertate în mod ilegal sau arbitrar.
Arestarea, deţinerea sau întemniţarea unui copil trebuie să fie conformă cu legea şi nu
va fi decât o măsură extremă şi cât mai scurtă posibil;
c) orice copil privat de libertate să fie tratat cu omenie şi cu respectul cuvenit
demnităţii umane şi de o manieră care să ţină seama de nevoile persoanelor de vârsta
sa. Astfel, orice copil privat de libertate va fi separat de adulţi, cu excepţia cazurilor în
care se apreciază ca fiind în interesul major al copilului să nu se procedeze astfel, şi va
avea dreptul de a menţine contactul cu familia sa prin corespondenţă şi vizite, în afara
unor cazuri excepţionale;
d) copiii privaţi de libertate să aibă dreptul de a avea acces rapid la asistenţă
juridică sau la orice altă asistenţă corespunzătoare, precum şi dreptul de a contesta
legalitatea privării lor de libertate, în faţa unui tribunal sau a unei alte autorităţi
competente, independente şi imparţiale, şi dreptul la judecarea în procedură de
urgenţă a cazului respectiv.
ARTICOLUL 38
1. Statele părţi se angajează să respecte şi să asigure respectarea regulilor
dreptului umanitar internaţional aplicabile în caz de conflict armat şi menite să
garanteze protecţia copilului.
2. Statele părţi vor lua toate măsurile posibile pentru a garanta ca persoanele
care nu au împlinit vârsta de 15 ani să nu participe direct la ostilităţi.
3. Statele părţi se vor abţine de a înrola în forţele lor armate persoane care nu
au împlinit vârsta de 15 ani. Atunci când încorporează persoane mai mari de 15 ani,
dar mai mici de 18 ani, statele părţi se vor strădui să înroleze, cu prioritate, pe cei mai
în vârstă.
4. Conform obligaţiei care le revine în virtutea dreptului umanitar internaţional
de a proteja populaţia civilă în caz de conflict armat, statele părţi vor lua toate
12
măsurile fezabile, astfel încât copiii afectaţi de conflictul armat să beneficieze de
protecţie şi de îngrijire.
ARTICOLUL 39
Statele părţi vor lua toate măsurile corespunzătoare pentru a facilita
recuperarea fizică şi psihologică şi reintegrarea socială a copiilor, victime ale unei
forme de neglijenţă, exploatare sau abuz, de tortură sau pedeapsă ori tratamente crude,
inumane sau degradante ori victime ale unui conflict armat. Această readaptare şi
această reintegrare se vor desfăşura în condiţii care favorizează sănătatea, respectul de
sine şi demnitatea copilului.
ARTICOLUL 40
1. Statele părţi recunosc oricărui copil bănuit, acuzat sau cu privire la care s-a
dovedit că a comis o încălcare a legii penale dreptul la un tratament conform cu simţul
demnităţii şi al valorii personale, care să întărească respectul sau pentru drepturile
omului şi libertăţile fundamentale ale altora şi care să ţină seama de vârsta sa, precum
şi de necesitatea de a facilita reintegrarea sa în societate şi asumarea de către acesta a
unui rol constructiv în societate.
2. În acest scop şi ţinând seama de dispoziţiile în materie ale instrumentelor
internaţionale, statele părţi vor veghea, în special:
a) ca nici un copil să nu fie bănuit, acuzat sau declarat vinovat de o încălcare a
legii penale datorită unor acţiuni sau omisiuni care nu erau interzise de dreptul
naţional sau internaţional în momentul comiterii lor;
b) ca orice copil bănuit sau acuzat de o încălcare a legii penale să aibă
garantate cel puţin următoarele drepturi:
(i) de a fi prezumat nevinovat până la stabilirea vinovăţiei sale conform legii;
(ii) de a fi informat în cel mai scurt termen şi direct despre acuzaţiile care i se
aduc sau, dacă este cazul, prin intermediul părinţilor săi sau al reprezentanţilor legali
şi de a beneficia de asistenţă juridică sau de orice alt fel de asistenţă corespunzătoare,
în vederea formulării şi susţinerii apărărilor sale;
(iii) dreptul la examinarea, fără întârziere, a cauzei sale de către o autoritate
sau o instanţă judiciară competentă, independentă şi imparţială, printr-o procedură de
audiere echitabilă şi conformă cu prevederile legii, în prezenţa celor care îi asigură
asistenţă juridică sau de altă natură, iar dacă acest lucru nu este considerat contrar
interesului major al copilului, ţinând seama mai ales de vârsta ori de situaţia acestuia,
în prezenţa părinţilor săi sau a reprezentanţilor săi legali;
(iv) de a nu fi constrâns să depună mărturie sau să mărturisească că este
vinovat; dreptul de a interoga sau de a cere interogarea martorilor acuzării, de a obţine
aducerea şi interogarea martorilor apărării, în condiţii de egalitate;
(v) dacă se dovedeşte că a încălcat legea penală, dreptul de a recurge la o cale
de atac cu privire la decizie şi la orice măsură luată în consecinţă, în faţa unei
autorităţi sau a unei instanţe judiciare superioare competente, independente şi
imparţiale conform legii;
(vi) dreptul de a fi asistat gratuit de un interpret, dacă nu înţelege sau nu
vorbeşte limba utilizată;
(vii) dreptul la respectarea deplină a vieţii sale private, în toate fazele
procedurii.
13
3. Statele părţi se vor strădui să promoveze adoptarea de legi şi proceduri,
înfiinţarea de autorităţi şi instituţii, special concepute pentru copiii bănuiţi, acuzaţi sau
găsiţi vinovaţi de încălcarea legii penale şi, în special:
a) să stabilească o vârstă minimă sub care copiii să fie prezumaţi ca neavând
capacitatea de a încălca legea penală;
b) să ia, ori de câte ori este posibil ca recomandabil, măsuri de soluţionare a
cazurilor acestor copii, fără a recurge la procedura judiciară, cu condiţia ca drepturile
şi garanţiile legale să fie respectate pe deplin.
4. Va fi prevăzută o întreagă gamă de dispoziţii, precum şi cele referitoare la
îngrijire, orientare şi supraveghere, la îndrumare, la perioadele de probă, la
plasamentul familial, la programe de educaţie generală şi profesională şi la soluţii
alternative celor privind îngrijirea într-un cadru instituţional, pentru a asigura copiilor
un tratament în interesul bunăstării lor şi proporţional cu situaţia lor şi cu infracţiunea
săvârşită.
ARTICOLUL 41
Nici o dispoziţie din prezenta Convenţie nu aduce atingere prevederilor mai
favorabile pentru realizarea acestor drepturi ale copilului care pot figura:
a) în legislaţia unui stat parte; sau
b) în dreptul internaţional în vigoare pentru statul respectiv.
PARTEA A II-A
ARTICOLUL 42
Statele părţi se angajează să facă larg cunoscute atât adulţilor, cât şi copiilor
principiile şi dispoziţiile prezentei Convenţii, prin mijloace active şi adecvate.
ARTICOLUL 43
1. În vederea examinării progreselor înregistrate de statele părţi în executarea
obligaţiilor pe care şi le-au asumat în virtutea prezentei Convenţii, se instituie un
comitet al drepturilor copilului, ale cărui atribuţii sunt descrise mai jos.
2. Comitetul se compune din 10*
experţi de o înaltă ţinută morală şi care
posedă o competenţă recunoscută în domeniul reglementat de prezenta Convenţie.
Membrii comitetului sunt aleşi de statele părţi din rândul cetăţenilor lor şi acţionează
în nume propriu, ţinându-se seama de necesitatea asigurării unei repartiţii geografice
echitabile şi a reprezentării principalelor sisteme juridice.
3. Membrii comitetului sunt aleşi prin vot secret de pe o listă de persoane
desemnate de statele părţi. Fiecare stat parte poate desemna un candidat dintre
cetăţenii săi.
4. Primele alegeri vor avea loc în termen de 6 luni de la data intrării în vigoare
a prezentei Convenţii, iar ulterior, la fiecare 2 ani. Cu minimum 4 luni înaintea datei
fiecărei alegeri Secretarul general al Organizaţiei Naţiunilor Unite va invita în scris
statele părţi să propună candidaţii lor într-un termen de două luni. Secretarul general

* Rezoluţia nr. 50/155 adoptată de Adunarea Generală a O.N.U. la 21 decembrie 1995, Conferinţa
statelor părţi la Convenţie a aprobat amendamentul la art. 43, paragraful 2, care constă în înlocuirea
cuvântului „zece“ cu „optsprezece“. România a acceptat amendamentul prin Legea nr. 183/2002
publicată în „Monitorul Oficial al României“, partea I nr. 273 din 23 aprilie 2002.
14
va întocmi apoi o listă alfabetică a candidaţilor astfel desemnaţi, indicând statele părţi
care i-au desemnat, şi o va comunica statelor părţi la Convenţie.
5. Alegerile vor avea loc la reuniunile statelor părţi, convocate de Secretarul
general la sediul Organizaţiei Naţiunilor Unite. La aceste reuniuni, la care cvorumul
se întruneşte cu două treimi din numărul statelor părţi, candidaţii aleşi în comitete sunt
cei care obţin cel mai mare număr de voturi şi majoritatea absolută a voturilor
reprezentanţilor statelor părţi prezente şi votante.
6. Membrii Comitetului se aleg pentru un mandat de 4 ani. Ei pot fi realeşi la o
nouă prezentare a candidaturii lor. Mandatul a 5 membri desemnaţi la primele alegeri
va înceta după 2 ani. Numele celor 5 membri vor fi trase la sorţi de către preşedintele
reuniunii, imediat după prima alegere.
7. În caz de deces sau de demisie a unui membru al Comitetului sau dacă,
pentru orice alt motiv, un membru declară că nu îşi mai poate exercita funcţiile sale în
cadrul Comitetului, statul parte care a prezentat candidatura membrului respectiv
numeşte un alt expert dintre cetăţenii săi pentru a ocupa postul vacant până la
expirarea mandatului respectiv, sub rezerva aprobării de către Comitet.
8. Comitetul aprobă regulamentul său de ordine interioară.
9. Comitetul alege biroul său pentru o perioadă de 2 ani.
10. Adunările Comitetului se ţin, în mod normal, la sediul Organizaţiei
Naţiunilor Unite sau în orice alt loc corespunzător stabilit de Comitet. Comitetul se
reuneşte, de regulă, în fiecare an. Durata sesiunilor sale se stabileşte şi, dacă este
cazul, se modifică de către reuniunea statelor părţi la prezenta Convenţie, sub rezerva
aprobării de către Adunarea generală.
11. Secretarul general al Organizaţiei Naţiunilor Unite pune la dispoziţie
Comitetului personalul şi dotările necesare acestuia pentru a-şi îndeplini eficient
funcţiile încredinţate conform prezentei Convenţii.
12. Membrii Comitetului creat în virtutea prezentei Convenţii primesc, cu
aprobarea Adunării generale, indemnizaţii din resursele Organizaţiei Naţiunilor Unite,
în condiţiile şi modalităţile fixate de Adunarea generală.
ARTICOLUL 44
1. Statele părţi se angajează să supună Comitetului, prin intermediul
Secretariatului general al Organizaţiei Naţiunilor Unite, rapoarte privitoare la măsurile
pe care le adoptă pentru punerea în vigoare a drepturilor recunoscute în prezenta
Convenţie şi la progresele realizate în exercitarea acestor drepturi:
a) în termen de 2 ani începând de la data intrării în vigoare a prezentei
Convenţii pentru statele părţi interesate;
b) în continuare, la fiecare 5 ani.
2. Rapoartele întocmite conform prezentului articol trebuie, dacă este cazul, să
arate cauzele sau dificultăţile care împiedică statele părţi să se achite pe deplin de
obligaţiile prevăzute în prezenta Convenţie. Ele trebuie, de asemenea, să cuprindă
informaţii suficiente pentru a da Comitetului o idee exactă asupra aplicării Convenţiei
în ţara respectivă.
3. Statele părţi care au prezentat Comitetului un raport iniţial nu vor repeta în
rapoartele pe care le prezintă ulterior conform prezentului articol, paragraful 1 alin.
(b), informaţiile de bază pe care le-au comunicat anterior.
4. Comitetul poate cere statelor părţi toate informaţiile complementare
referitoare la aplicarea Convenţiei.
15
5. Comitetul înaintează la fiecare 2 ani Adunării generale, prin intermediul
Consiliului Economic şi Social, un raport de activitate.
6. Statele părţi asigură difuzarea pe scară largă a propriilor rapoarte pe
teritoriul lor.
ARTICOLUL 45
Pentru a promova aplicarea efectivă a Convenţiei şi a încuraja cooperarea
internaţională în domeniul vizat de Convenţie:
a) Instituţiile specializate, Fondul Naţiunilor Unite pentru Copii şi alte organe
ale Naţiunilor Unite au dreptul de a fi reprezentate la analizarea modului de aplicare a
acelor dispoziţii din prezenta Convenţie, care ţin de mandatul lor. Comitetul poate
invita instituţiile specializate, Fondul Naţiunilor Unite pentru Copii şi orice alte
organisme competente pe care le va considera corespunzătoare să dea avize
specializate asupra aplicării Convenţiei în domeniile care ţin de mandatele lor
respective. Comitetul poate invita instituţiile specializate, Fondul Naţiunilor Unite
pentru Copii şi alte organe ale Naţiunilor Unite să îi prezinte rapoarte asupra aplicării
Convenţiei în sectoarele care ţin de domeniul lor de activitate.
b) Comitetul transmite, dacă consideră necesar, instituţiilor specializate,
Fondului Naţiunilor Unite pentru Copii şi altor organisme competente orice raport al
statelor părţi, care conţine o cerere sau care specifică necesitatea asigurării de
consultanţă ori asistenţă tehnică, însoţit, dacă este cazul, de observaţiile şi sugestiile
Comitetului referitoare la cererea sau specificaţia respectivă.
c) Comitetul poate recomanda Adunării generale să ceară Secretarului general
să dispună efectuarea, în numele Comitetului, a unor studii asupra problemelor
specifice care afectează drepturile copilului.
d) Comitetul poate face sugestii şi recomandări de ordin general, pe baza
informaţiilor primite în conformitate cu art. 44 şi 45. Aceste sugestii şi recomandări
de ordin general se vor transmite tuturor statelor părţi interesate şi se vor supune
atenţiei Adunării generale, însoţite, dacă este cazul, de observaţiile statelor părţi.
PARTEA A III-A
ARTICOLUL 46
Prezenta Convenţie este deschisă spre semnare tuturor statelor.
ARTICOLUL 47
Prezenta Convenţie face subiectul ratificării. Instrumentele de ratificare vor fi
înaintate Secretarului general al Organizaţiei Naţiunilor Unite.
ARTICOLUL 48
Prezenta Convenţie va rămâne deschisă aderării oricărui stat. Instrumentele de
aderare vor fi înaintate Secretarului general al Organizaţiei Naţiunilor Unite.
16
ARTICOLUL 49
1. Prezenta Convenţie va intra în vigoare în a treizecea zi de la depunerea la
Secretarul general al Organizaţiei Naţiunilor Unite a celui de-al douăzecilea
instrument de ratificare sau de aderare.
2. Pentru fiecare stat care va ratifica prezenta Convenţie sau care va adera la
aceasta după depunerea celui de-al douăcezilea instrument de ratificare sau de aderare
Convenţia va intra în vigoare în a treizecea zi de la depunerea de către statul respectiv
a instrumentului său de ratificare sau de aderare.
ARTICOLUL 50
1. Orice stat parte poate să propună un amendament şi să depună textul
acestuia la Secretarul general al Organizaţiei Naţiunilor Unite. Secretarul general va
comunica propunerea de amendament statelor părţi, cerându-le să îi facă cunoscut
dacă sunt în favoarea convocării unei conferinţe a statelor părţi, în vederea examinării
propunerii şi a supunerii ei la vot. Dacă în termen de 4 luni de la această comunicare
cel puţin o treime din numărul statelor părţi se pronunţă în favoarea convocării unei
asemenea conferinţe, Secretarul general convoacă conferinţa sub auspiciile
Organizaţiei Naţiunilor Unite. Orice amendament adoptat de majoritatea statelor părţi
prezente şi votante la conferinţă este supus spre aprobare Adunării generale.
2. Orice amendament adoptat conform dispoziţiilor paragrafului 1 al
prezentului articol va intra în vigoare după aprobarea sa de către Adunarea generală a
Organizaţiilor Naţiunilor Unite şi după acceptarea sa cu o majoritate de două treimi
din numărul statelor părţi.
3. La intrarea sa în vigoare amendamentul are forţă obligatorie pentru statele
părţi care l-au acceptat, celelalte state rămânând legate de dispoziţiile din prezenta
Convenţie şi de toate amendamentele anterioare acceptate de ele.
ARTICOLUL 51
1. Secretarul general al Organizaţiei Naţiunilor Unite va primi şi va comunica
tuturor statelor textul rezervelor formulate de state la data ratificării sau aderării.
2. Rezervele incompatibile cu obiecte şi scopul prezentei Convenţii nu sunt
admise.
3. Rezervele pot fi retrase în orice moment printr-o notificare în acest sens
adresată Secretarului general al Organizaţiei Naţiunilor Unite, care va informa, în
consecinţă, toate statele părţi la Convenţie. Notificarea va produce efecte de la data la
care este primită de Secretarul general.
ARTICOLUL 52
Orice stat poate denunţa prezenta Convenţie printr-o notificare scrisă adresată
Secretarului general al Organizaţiei Naţiunilor Unite. Denunţarea produce efecte la un
an de la data la care notificarea a fost primită de Secretarul general.
ARTICOLUL 53
Secretarul general al Organizaţiei Naţiunilor Unite este desemnat ca depozitar
al prezentei Convenţii.
17
ARTICOLUL 54
Originalul prezentei Convenţii, ale cărei texte în limbile arabă, chineză,
engleză, franceză, rusă şi spaniolă sunt autentice în egală măsură, va fi depus la
Secretarul general al Organizaţiei Naţiunilor Unite.
Drept care plenipotenţiarii subsemnaţi, împuterniciţi în mod corespunzător de
guvernele lor respective, au semnat prezenta Convenţie.
18