Organigrama/ Regulamentul de organizare și funcționare al unității/ Regulamentul intern

 

Mai jos gasiti disponibil pentru consultare

Regulament de ordine interioara(descarca)

si

Regulament intern(descarca)

 

 

 

Grădiniţa cu Program Prelungit Neghiniţă

CUI 17965650

400235 str. Corneliu Coposu nr.20

Loc.Cluj-Napoca, Jud. Cluj, Romania

E-mail: neghinitacluj@yahoo.com

Nr. 1917/8/07.09.2022

 

REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ȘI FUNCŢIONARE AL

Grădiniţei cu Program Prelungit Neghiniţă

 

An scolar 2022-2023

Capitolul I

Dispoziții generale

 

 

I.1 GeneralI.1 Dispoziții generale

Article 1. Art. 1. – –   ((1) These Rules of organization and operation of school level was developedPrezentul Regulament de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preşcolar a fost elaborat pursuant to art. în temeiul: Legii educaţiei naţionale nr.1/2011, cu modificările și completările ulterioare, Ordinului 4138/04.07.2022, a  Legii nr.87/2006 pentru aprobarea  OUG 75/2005 privind asigurarea calităţii în educaţie, Codului Muncii, Legii nr.40/2011, Ordinului MECTS nr. 5550/2011 privind aprobarea Regulamentului de organizare  şi funcţionare a consiliului Naţional de Etică din învăţământul preuniversitar, Contractului Colectiv de Muncă Unic la nivel de sector de activitate, învăţământ preuniversitar, aprobat prin Ordinul MMFPS nr.59276/2012; O.M.F.P. 946/2005, Ordinului MECTS nr.5233/2008 privind aplicarea Curriculumului pentru învăţământul preşcolar, Ordinului MECTS nr.3851/2010 privind aprobarea Reperelor fundamentale în învăţarea şi dezvoltarea timpurie a copilului de la naştere la 7 ani.

Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar, denumit în continuare regulament, reglementează organizarea şi funcţionarea unităţilor de învăţământ preuniversitar, denumite în continuare unităţi de învăţământ, în cadrul sistemului de învăţământ din România, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, şi se aplică în toate unităţile de învăţământ.

((2)   Regulation of organization and functioning of the school level, hereinafter Regulation, constitutes a unitary system of binding rules for management, teaching staff, support staff and administrative / non-teaching school units, as well as primary beneficiaries of education and training for parents or their legal representatives and ensure the application of LaRegulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preşcolar,  cu personalitate juridică şi a structurilor arondate, denumit în continuare regulament, constituie un sistem unitar de norme obligatorii pentru personalul de conducere, personalul didactic, didactic auxiliar şi administrativ/nedidactic din unităţile de învăţământ preşcolar, precum şi pentru beneficiarii primari ai educaţiei şi formării profesionale, pentru părinţii sau reprezentanţii legali ai acestora și asigură aplicarea prevederilor Legii nr.1/2011, national education law and other legal norms regulating whose object is the legal relationships that are established in relation to the organization, operation and evaluation of school level. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare şi a celorlalte norme legale al căror obiect de reglementare îl constituie raporturile juridice care se stabilesc în legătură cu organizarea, funcţionarea şi evaluarea unităţilor de învăţământ preşcolar.

(3)(3)   The provisions of this regulation shall be construed and enforced in accordance with the Universal Declaration of Human Rights, the Convention on the Rights of the Child, the European Convention on Human Rights, European Social Charter and the Charter of Fundamental Rights of the European Union Charter of Regional or Minority Languages ​​and to the Constitution of Romania,Dispoziţiile prezentului regulament vor fi interpretate şi aplicate în concordanţă cu Declaraţia Universală a Drepturilor Omului, Convenţia cu privire la drepturile copilului, Convenţia Europeană a Drepturilor Omului, Carta Socială Europeană şi Carta Drepturilor Fundamentale ale Uniunii Europene, cu Carta Limbilor Minoritare și Regionale, precum şi cu prevederile Constituţiei României.

Art. 2- În România, învăţământul preşcolar face parte din sistemul naţional de învăţământ şi este integrat în structura învăţământului preuniversitar

Art. 3 – Învăţământul preşcolar este coordonat de Ministerul Educaţiei.

Art. 4 – În România, învăţământul preşcolar de stat este gratuit.

ArticlArt. 5. – –   Schools education is organized and operates independently of any ideological, political or religious, their premises being forbidden any political establishment and operation of the organization and activities of political propaganda and religious proselytism and any form of activity that violates rules moral conduct and social life-threatening physical and mental health and integrity of students, teaching staff, support staff and administrative / non-teaching. Unităţile de învăţământ preşcolar se organizează şi funcţionează independent de orice ingerinţe ideologice, politice sau religioase, în incinta acestora fiind interzise crearea şi funcţionarea oricăror formaţiuni politice, organizarea şi desfăşurarea activităţilor de propagandă politică şi prozelitism religios, precum şi orice formă de activitate care încalcă normele de conduită morală şi convieţuire socială, care pun în pericol sănătatea şi integritatea fizică şi psihică a copiilor, a personalului didactic, didactic auxiliar şi administrativ/nedidactic.

Article 3.Art. 6. – –   (1) The institution with legal personality has the following key elements: (1) Unitatea de învățământ preşcolar, cu personalitate juridică, are următoarele elemente definitorii:

 1. a) act of creation;a) act de înființare;
 2. b) tax identification code (CIF);b) cod de identitate fiscală (CIF);
 3. c) bank account;c) cont în bancă;
 4. d) seal / stamp insignia Ministry of Education, Youth and Sports and the exact name of the school, corresponding to the maximum level of education in the school trained.d) Sigiliu/ştampilă cu însemnele Ministerului Educaţiei Naţionale şi denumirea exactă a unităţii de învăţământ.

(2) Each public school has legal personality management, personnel, budget and their heritage, having, within the limits and conditions provided by law, institutional autonomy and decision-making. (2) Fiecare unitate de învăţământ preşcolar cu personalitate juridică are conducere, personal, buget şi patrimoniu proprii, dispunând, în limitele şi condiţiile prevăzute de lege, de autonomie instituţională şi decizională.

(3) Unităţile de învăţământ preşcolar, fără personalitate juridică, sunt arondate altor instituţii de învăţământ (grădiniţe, şcoli primare/gimnaziale, licee/grupuri școlare/colegii) şi se subordonează acestora.

 

I.2 principles underlying the organization and operation of school levelI.2 Principiile care stau la baza organizării şi funcţionării unităţilor de învăţământ preuniversitar preşcolar

 

Article 4.Art. 7. – –   Undergraduate units are organized and function according to the law on Unităţile de învăţământ preşcolar se organizează şi funcţionează, conform legislației în vigoare, pe baza principles: principiilor:

 1. a)a) equity – under which access to learning is done without discriminechităţii – în baza căruia accesul la învăţare se realizează fără discriminare;
 2. b)b) quality – under which educational activities related to benchmarks and best national and international practicescalităţii – în baza căruia activităţile de învăţământ se raportează la standarde de referinţă şi la bune practici naționale și internaționale ;

c)c) education centering on its beneficiariecentrării educaţiei pe beneficiarii acesteia;

d)d) efficiency – under which it aims to obtain maximum educational outcomes by managing existing rselor resu;eficienţei – în baza căruia se urmăreşte obţinerea de rezultate educaţionale maxime, prin

gestionarea resurselor existente;

 1. e)e) recognize and guarantee the rights of persons belonging to national minorities the right to preserve, develop and express their ethnic, cultural, linguistic and religiousrecunoaşterii şi garantării drepturilor persoanelor aparţinând minorităţilor naţionale, dreptul

la păstrarea, la dezvoltarea şi la exprimarea identităţii lor etnice, culturale, lingvistice şi

religioase;

f)f) transparency – resulted in providing total visibility and decision outcomes through regular communication and appropriate them;transparenţei – concretizat în asigurarea vizibilităţii totale a deciziei şi a rezultatelor, prin

comunicarea periodică şi adecvată a acestora;

g)g) social inclusion;incluziunii sociale; h)

 1. h) partiparticipării şi parental responsibility.responsabilizării părinţilor.

 

I.3 Objectives school education I.3 Finalităţile învăţământului preşcolar

 

ArtArt. 8. – (1) Education and training of children and young peopleDezvoltarea liberă, integrală şi armonioasă a personalităţii copilului, în funcţie de ritmul propriu şi de trebuinţele sale, sprijinind formarea autonomă şi creativă a acestuia ;

(2) Dezvoltarea capacităţii de a interacţiona cu alţi copii, cu adulţii şi cu mediul pentru a dobândi cunoştinţe, deprinderi, atitudini şi conduite noi. Încurajarea explorărilor, exerciţiilor, încercărilor şi experimentărilor, ca experienţe autonome de învăţare ;

(3) Descoperirea, de către fiecare copil, a propriei identităţi, a autonomiei şi dezvoltarea unei imagini de sine pozitive ;

(4) Sprijinirea copilului în achiziţionarea de cunoştinţe, capacităţi, deprinderi şi atitudini necesare acestuia la intrarea în şcoală şi pe parcursul vieţii.Article 6.

Art. 9. – –   The objectives of university education is achieved through modern teaching strategies, based on discoveries in science education and adapted to various contexts of school practice.Finalităţile educaţiei timpurii se realizează prin intermediul obiectivelor cadru şi de referinţă formulate pe următoarele domenii experienţiale : Limbă şi comunicare, Știinţe, Estetic şi creativ, Om şi societate, Psihomotric, precum şi a unor strategii didactice moderne, fundamentate pe descoperirile din domeniul ştiinţelor educaţiei şi adaptate la contexte variate de viaţă.

Art. 10 – Educaţia preşcolară asigură stimularea diferenţiată a copilului în vederea dezvoltării sale în plan intelectual, socio-afectiv şi psihomotric, ţinând cont de particularităţile specifice de vârstă ale acestuia.

Art. 11 – Învăţământul preşcolar asigură şanse egale de pregătire pentru şcoală tuturor copiilor care frecventează grădiniţa, potrivit legislaţiei în vigoare.

Art. 12 – Educaţia preşcolară se adresează tuturor copiilor, inclusiv celor cu cerinţe educaţionale speciale. Pentru copiii cu cerinţe educative speciale, care participă la programul educațional derulat în învățământul preșcolar, se respectă în totalitate legislaţia în vigoare, precum si principiile care fundamentează protecţia şi educaţia acestor categorii de copii.

Art. 13 – În toată activitatea desfăşurată în învăţământul preşcolar se respectă dreptul copilului la joc ca formă de activitate, metodă, procedeu şi mijloc de realizare a demersurilor educaţionale.

 

 

Chapter IICapitolul II

A rganizarea schools

II.1  Organizing schoolsArticle 7.Pre-university school network is constituted in accordance with law.

A rganizarea schoolsOrganizarea unităților de învățământpreşcolar

 

II.1 II.1 Organizing schools Organizarea unităţilor de învăţământpreşcolar

 

Art. 14 – Unitatea de învatamânt preşcolar este grădiniţa de copii.

Article 7.

Art. 15 –  (1) Pre-university school network is constituted in accordance with law. Rețeaua unităţilor din învăţământul preşcolar se constituie în conformitate cu prevederile legale şi este formată din totalitatea unităţilor de învăţământ preşcolar acreditate, respectiv autorizate provizoriu, de stat şi particulare.

(2) Unităţile de învăţământ preşcolar se organizează de către autorităţile publice locale cu avizul conform al inspectoratelor şcolare.

(3) Persoanele juridice şi fizice pot înfiinţa, conform legii, unităţi de educaţie timpurie.

(4) Unităţile de învăţământ preşcolar de stat funcţionează astfel :

 1. unităţi preşcolare cu personalitate juridică, cu minimum 150 preşcolari/ antepreşcolari  şi 100 preşcolari, în cazul unităţilor de învăţământ special ;
 2. unităţi preşcolare arondate altor instituţii de învăţământ.

(2)Art. 16  – (1) Formele de organizare în învăţământul preşcolar şi structura după care acestea functionează sunt:

a)grădiniţe cu program normal (5 ore pe zi), care asigură educaţia şi pregătirea corespunzatoare a copiilor pentru şcoală si viaţă socială.

 1. b) gradiniţe cu program prelungit (10 ore pe zi), care asigură educaţia şi pregătirea corespunzatoare a copiilor pentru şcoala şi viaţă socială, precum si protecţia socială a acestora (hrană, supraveghere şi odihnă).
 2. c)  grădiniţe cu program saptamânal, care asigură educaţia şi pregătirea corespunzatoare a copiilor pentru şcoala şi viaţă socială, precum si protectia, hrana, supravegherea si odihna celor proveniți din medii sociale și familii defavorizate, pe durata unei săptămâni(de luni până vineri).

 

(2) În cadrul grădinițelor/grupelor cu program săptămânal serviciile pot fi furnizate pe timpul nopţii numai în situaţii deosebite şi de urgenţă ale părinţilor/reprezentanţilor legali, respectiv:

 1. a) program de lucru pe timpul nopţii pentru ambii părinţi/reprezentanţi legali sau pentru familiile monoparentale;
 2. b) urgenţe medicale ale părinţilor/reprezentanţilor legali sau a altor membri din familia acestora;
 3. c)deces în familie.

(3) Se recomandă părinţilor ca în limita posibilităţilor, să nu lase copilul în grădiniță  mai mult de 10 ore pe zi.

Art. 17 – (1) În situaţii deosebite, grădiniţa de copii poate funcţiona cu grupe integrate (orar normal cu orar prelungit şi/sau orar săptămânal) indiferent de programul solicitat de părinţi, respectându-se prevederile legale în vigoare. Organizarea acestora se face în funcţie de solicitările părinţilor, de condiţiile materiale de funcţionare şi de nivelul de protecţie şi educaţie pe care le necesită copiii.

 

(2) În situaţii obiective, cum ar fi epidemii, intemperii, calamităţi, alte situaţii excepţionale, cursurile şcolare față în  față pot fi suspendate pe o perioadă determinată, potrivit reglementărilor aplicabile.

Art. 18 – La organizarea gradiniţelor şi a grupelor de preşcolari se respectă prevederile în vigoare referitoare la spaţiul aferent sălilor de grupă, la terenurile destinate jocurilor şi activităţilor în aer liber, la mobilierul şi instalaţiile necesare asigurării condiţiilor de funcţionare, igienico-sanitare şi de securitate pentru viaţa şi sănătatea copiilor.

Art. 19 – Este interzisă funcţionarea grădiniţei sau grupelor de copii preşcolari în subsoluri insalubre, în spaţii care prin destinaţia anterioară sau prezentă pot dăuna sănătăţii şi protecţiei copiilor.

Art. 20 – În situaţii deosebite, grădiniţa poate funcţiona în spaţii destinate altor instituții de învățământ preuniversitar sau în alte clădiri amenajate, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

Art. 21 – Pentru copiii aparținând minorităților naționale, organizarea grădinițelor, grupelor, secţiilor se face cu respectarea prevederilor Legii nr. 1/2011, precum şi a altor acte normative legale aflate în vigoare.

(3)Art. 22.-School consortia constitute the basis of a partnership agreement between two or more educational institutions, state and private authorized / accredited.Autorităţile administraţiei publice locale şi inspectoratele şcolare asigură condiţiile pentru generalizarea treptată a grupelor din învăţământul preşcolar.

Art. 23.- (1) Învăţământul preşcolar cuprinde copii cu vârste între 3 și 6 ani, organizaţi pe grupe de vârstă: mică (copii de 3-4 ani), mijlocie (copii de 4-5 ani), mare (copii de 5-6 ani).

(2) În învățământul preșcolar se pot constitui și grupe eterogene și recomandă repartizarea fraţilor şi prietenilor de vârste diferite în aceeaşi grupă.

Art. 24- Efectivele formațiunilor de studiu în învățământul preşcolar se constituie între limite minime și limite maxime, conform legal provisions. prevederilor legale ; formaţiunile de studiu în învăţământul preşcolar au în medie 15 preşcolari, dar nu mai puţin de 10 şi nu mai mult de 20.

Art. 25-   The undergraduate units, formations study constitutes the proposal of the Director, by decision of the Board, under theÎn unitățile de învățământ preşcolar, formaţiunile de studiu se constituie, la propunerea directorului, prin hotărâre a Consiliului de administraţie, cu respectarea prevederilor legale and include groups, classes or years of study. şi cuprind grupe de preşcolari omogene/eterogene.

(ArticArt. 26- -(În activităţile cu preşcolarii se respectă Planul de învăţământ prevăzut de Curriculum pentru învăţământul preşcolar şi Metodologia de aplicare a acestuia.

Art.27 – (1) Procesul instructiv-educativ se desfăşoară după structura anului şcolar, aprobată de M.E.N., de luni până vineri. În situaţii speciale (calamităţi, greve, epidemii) şi pe o perioadă determinată, durata programului cu preşcolarii poate fi modificată sau suspendată la propunerea bine fundamentată a directorului, prin hotărârea Consiliului de Administraţie şi cu aprobarea inspectoratelor şcolare. Activităţile din perioada suspendării cursurilor vor fi recuperate după un program elaborat de director şi aprobat  de către consiliul de administraţie.

 

(2) În situaţii obiective, cum ar fi epidemii, intemperii, calamităţi, alte situaţii excepţionale, cursurile şcolare față în față pot fi suspendate pe o perioadă determinată, potrivit reglementărilor aplicabile.

 

Art. 28 – În situaţia în care în timpul programului instructiv-educativ se organizează activităţi în afara instituţiei de învăţământ, ( instituţii de învăţământ, de cultură, economice, sănătate, administrative), cadrele didactice vor depune la secretariatul grădiniţei, cu 48 de ore  înainte de derularea activităţii o cerere însoţită de documente care oferă date relevante despre acţiunea respectivă (nr. copii, cadre didactice implicate, responsabile, scopul activităţii, parteneri educaţionali, acord de parteneriat cu instituţia la care se face deplasarea, etc.).

Art. 29 –Activităţile, altele decât cele prevăzute în programul grădiniţei (formale, nonformale) se pot organiza în instituţie, numai cu aprobarea directorului și pe baza unei cereri depuse cu cel puţin o zi inaintea acţiunii.

Article Art. 30- –   The enrollment of the school education is based and shall, as specified in institutional development projects is coordinated by the Director, after consultation of teachers, parent representatives, economic and approved by the Board of Directors of it, with the assent of the county school inspectorate / Bucharest. Planul de şcolarizare al unităţii de învăţământ preşcolar se fundamentează şi se întocmește, în conformitate cu proiectele de dezvoltare instituțională, este coordonat de către director, după consultarea Consiliului profesoral, a reprezentanţilor părinţilor și se aprobă de către Consiliul de administraţie al acesteia, cu avizul conform al Inspectoratului şcolar județean/al municipiului București.

Article 10.

Art. 31- –   (1) (1) Under the law, local authorities În condițiile legii, autorităţile administraţiei publice locale have an obligation to ensureau obligația de a asigura, the proper conduct of university business schools in the localities in which they exercise authority. desfăşurarea optimă a activității unităților de învăţământ preşcolar, în localităţile în care acestea îşi exercită autoritatea.

(2) (2) Organizarea, funcţionarea şi, după caz, dizolvarea unor structuri de învăţământ, fără personalitate juridică, se realizează de către autorităţile administraţiei publice locale, în baza avizului conform al Inspectoratelor şcolare județene/al municipiului București.

Article 11.

Art. 32 – Pentru asigurarea hranei copiilor aflaţi în gradiniţele cu program prelungit sau săptămânal părinţii sau susţinatorii legali plătesc o contribuţie stabilită de legislatia în vigoare, de comun acord cu Consiliul reprezentativ al părinţilor şi Consiliul de administraţie.

Art. 33 – (2Recalcularea contribuţiei părintilor pentru hrana care se asigură copiilor în gradiniţele cu program prelungit şi săptămânal, determinată de absenţa copilului din unitate, se face prin reportarea sumei rămase în cont pentru perioada imediat următoare.

Art. 34 – În situaţia retragerii copilului de la o grădiniţă cu program prelungit, părintele beneficiază de returnarea  sumelor plătite anticipat pentru asigurarea hranei, cu aprobarea directorului, în urma înaintării unei cereri scrise.

Art. 35 – În perioadele de vacanţe şcolare, la solicitarea scrisă a părinţilor şi cu  plata contribuţiei pentru hrana copiilor,  grădiniţele cu program prelungit pot funcţiona, cu îndeplinirea următoarelor condiţiilor specifice :

 1. stabilirea locaţiei potrivite pentru activităţi de vacanţă
 2. planificarea personalului didactic şi nedidactic în activitate
 3. (planificarea activităţilor de vacanţă
 4. asigurarea condiţiilor de microclimataasigurarea condiţiilor de microclimat
 5. asigurarea meniuluiasigurarea meniului
 6. asigurareaa    aasigurarea efectuării concediului de odihnă pentru personalul grădiniţei
 7. asigurarea timpului necesar pentru efectuarea unor lucrări de reparaţii, igienizări ale clădirilor.

 

II.2 Organization staff schools II.2  Înscrierea copiilor în învăţământul preşcolar

 

Art. 36 –  (1) Schools Primary and secondary education are required to educate, with priority within the school plan approved, students residing in the scope of the school concerned. Unităţile de învăţământ preşcolar sunt obligate să şcolarizeze, cu prioritate, în limita planului de şcolarizare aprobat, copiii care au domiciliul în aria de cuprindere a unităţii de învăţământ respective şi a celor de vârstă preşcolară mare. Enrollment is following a written request from the parent / guardian. Înscrierea se face în urma unei solicitări scrise din partea părintelui/tutorelui legal.

((2)   Parent / legal guardian has the right to request enrollment of your son / daughter to another unit primary or secondary school, than that to which his residence is ascribed. Părintele/tutorele legal are dreptul de a solicita şcolarizarea fiului/fiicei sale la o altă unitate preşcolară decât cea la care domiciliul său este arondat. Enrollment is following a written request from the parent / guardian and approved by the board of education of the school where enrollment is sought, within the school plan approved by ensuring school students are in the scope of drive those undergraduate education. Înscrierea se face în urma unei solicitări scrise din partea părintelui/tutorelui legal şi se aprobă de către Consiliul de administraţie al unităţii de învăţământ preşcolar la care se solicită înscrierea, în limita planului de şcolarizare aprobat, după asigurarea şcolarizării copiilor aflaţi în aria de cuprindere a unității de învățământ  respective.

(3) (3) Circumscripţia şcolară arondată fiecărei unităţi preşcolare este stabilită de Inspectoratul şcolar judeţean.

(4) (4)   Public school units that have covered high school classes tuition plans, may include in the curriculum and classes for primary and lower secondary (middle school), with the county school inspectorates / Bucharest. Unităţile de învățământ preşcolar,  cu personalitate juridică cu sprijinul autorităţilor locale şi al serviciului de evidență a populaţiei, au obligaţia de a face, anual, recensământul copiilor cu vârste cuprinse între 3-6 ani.(

Art. 37 – (1) Înscrierea copiilor în gradiniţe se face, anual,  având la bază cadrul legal existent şi documentele emise de MEN.

(2) La înscrierea copiilor în grădiniţele de stat nu se percep taxe de înscriere.

(3) La înscrierea copiilor este interzisă discriminarea după orice fel de criteriu.

Art. 38 –(1) Unităţile de învăţământ preşcolar, pe baza adreselor/notelor MEN referitoare la etapele de reînscriere/înscriere a copiilor în învăţământul preşcolar, stabilesc anual, în cadrul comisiei de mobilitate, calendarul privind reînscrierea/înscrierea copiilor pentru anul şcolar următor, precum şi criteriile de înscriere (specifice fiecărei unităţi) şi documentele necesare fiecărei etape.

(2) Calendarul elaborat, însoţit de criteriile stabilite sunt supuse spre aprobarea Consiliului de administraţie al unităţii.

(3) După aprobarea în consiliul de administraţie al unităţii, calendarul de desfăşurare a reînscrierilor/înscrierilor, a criteriilor şi documentelor necesare pentru fiecare situaţie în parte  vor fi aduse la cunoştinţa celor interesaţi prin: afişare la loc vizibil, site-ul grădiniţei, flyere,cu 30 de zile înaintea perioadei de reînscrieri/înscrieri.

(4) De reînscrierea/înscrierea copiilor răspunde comisia de mobilitate, care centralizează datele  după fiecare etapă.

(5) Datele centralizate după perioada de reînscriere, capacitatea instituţiei, planul de şcolarizare stau la baza stabilirii numărului de locuri pentru perioada de înscriere.

(6) Pentru înscrierea copiilor în grădiniţe vor fi afişate următoarele date:

 1. a) capacitatea grădiniţei
 2. b) numărul de locuri aprobat prin planul de şcolarizare
 3. c) număr de locuri ocupate în etapa de reînscriere
 4. d) numărul de locuri disponibile pentru etapa de înscriere, pe grupe de vârstă.

(7) Actele necesare înscrierii copiilor în grădiniţe:

 1. a) cerere de înscriere specifică instituţiei
 2. b) copie după certificatul de naştere al copilului legalizată de director
 3. c) aviz epidemiologic eliberat de medicul de familie, adeverinţă vaccinuri.
 4. d) după caz, rezultatele analizelor stabilite de ASP (valabile pentru grădiniţele cu program

prelungit)

(8) În situaţia  în care locurile rămân neocupate după perioada de înscriere, aceasta poate fi prelungită până la începutul anului şcolar.

(9) Datele personale extrase din actele cuprinse în dosarul de înscriere a copiilor se consemnează în Registrul de evidenţă a înscrierilor copiilor şi catalogul grupei.

Art. 39 – (1) Transferul copilului de la o grădiniţă la alta se face la cererea părinţilor sau a sustinatorilor legali, cu avizul unităţii primitoare, în limita locurilor planificate.

(2) Transferul se realizează de regulă la începutul anului şcolar sau în timpul anului şcolar în următoarele situaţii :

 1. a) la schimbarea domiciliului părinţilor, susţinătorilor legali ;
 2. b) în cazul unor probleme sociale, emoţionale, de sănătate, dificultăţi de adaptare.

(3) Pentru efectuarea transferului copiilor dintr-o unitate de învăţământ în alta nu se percep taxe.

Art. 40 – Scoaterea copilului din evidenţa grădiniţei se face în următoarele situaţii:

 1. a) în caz de boală infecţioasă cronică, cu avizul medicului.
 2. b) în cazul în care copilul absentează două săptămâni consecutiv, fără motivare.
 3. c) în situaţia în care părintele/tutorele nu poate suporte cheltuiala privind plata contravalorii alimentelor (la grădiniţele cu program prelungit, săptămânal).

Art.41 – Pentru menţinerea frecvenţei copiilor, conducerea grădiniţei va lua măsurile necesare care vor fi aduse din timp la cunoştinţa părinților şi a cadrelor didactice, direct răspunzătoare de aceasta.

II.3 Accesul în unitățile de învăţământ preşcolar

 

Art. 42 – (1) Accesul și fluxul de persoane vor fi gestionate la intrarea în instituția de învățământ de către persoane desemnate din unitate , prin intrarea stabilită; distanțarea fizică va fi menținută la intrare folosind orice mijloc posibil(panouri,marcaje aplicate pe sol,dispozitive de distanțiere,bariere,etc); se recomandă intrarea eșalonată la intervalele orare stabilite în funcție de zone sau clădiri(etaj,aripă, etc); copiii vor fi însoţiţi de către părinţi/tutori legali, fraţi, bunici și preluați de la poarta instituției, de către persoanele desemnate; fiecare cadru didactic va face cunoscut acest lucru părinţilor, într-o şedinţă, cu semnătura de luare la cunoştinţă.

(2)  Intrarea se face prin mai multe uși de acces pentru a reduce fluxul de elevi; orarul este stabilit conform planului de măsuri din unitate astfel: 7.30-7.45 grupele mari  și grupa maghiară  7.45-8.00-grupele mici , 8,00-8,20- grupele mici și grupele combinate; la plecare părinții preiau copiii la următoarele ore: 13-13,30- cazuri aprobate, ,15,30-16- grupele mici, 16-16,30- grupele mari, 16,30-17- grupa maghiară, 17-17-30- grupele mijlocii.

(3) Uşa de la intrare va fi menținută deschisă în timpul primirii elevilor pentru a limita punctele de contact, se  închide în  intervalele de timp în care se desfăşoară activităţile specifice cu preşcolarii, servirea mesei şi activităţile de relaxare, odihnă;

(4) Accesul oricăror persoane străine va fi interzis în afara cazurilor excepționale, unde este necesară aprobarea conducerii unității de învățământ.

Art. 43 – (1) Accesul personalului didactic, didactic auxiliar şi nedidactic (cu excepţia personalului angajat la bucătărie de la grădiniţele cu program prelungit) se face prin aceeaşi intrare cu copiii, în intervalul de timp corespunzător funcționării unității de învățământ și în conformitate cu turele stabilite de conducerea unității;

(2) Personalul de conducere, didactic, nedidactic poartă pe durata programului de lucru ecusonul personalizat și mască;

(3) Personalul angajat are un comportament adecvat faţă de copii, părinţi, cadre didactice, alte persoane, pe toată durata programului, respectă orele de program, precum și codul de etică profesională.

Art. 44 – (1) Accesul părinţilor, tutorilor legali în unitatea de învăţământ se face pe uşa de intrare a copiilor,  pentru aducerea copiilor/plecarea copiilor acasă;

(2) În afara acelor ore stabilite, „vizitatorii” – părinţii, alte persoane nu vor mai avea acces in unitate, decât cazurile excepționale, unde va fi necesară aprobarea conducerii unității de învățământ.

(3)  Activităţile educative, extraşcolare, şedinţe şi lectorate cu părinţii, alte evenimente la care sunt invitaţi părinţii precum şi reprezentanţi ai comunităţii,nu se vor mai desfășura în unitate, va fi posibil online;

Art. 45 – (1) Accesul în curtea grădiniţei nu  va mai fi posibil ; poarta va fi închisă pe durata programului.

(2) În perioada din  zi în care copiii desfăşoară activităţi în aer liber, în curtea grădiniţei, poarta de intrare va fi închisă;

Art. 46- Este interzis accesul în instituţia preşcolară a persoanelor aflate sub influenţa băuturilor alcoolice sau însoţite de câini;

Art. 47 Personalul care monitorizează intrarea persoanelor în unitatea de învăţământ aduce la cunoştinţa conducerii unităţii, orice problemă identificată care poate perturba liniştea, poate aduce atingere copiilor, personalului angajat.

 1. 4. Organizarea personalului unităţilor de învăţământ preşcolar

Article 19.

Art. 48- – (1) Staff structure and organization are established by organization, by the functions / staff and project classification scheme of each educational institutions. Structura de personal şi organizarea acestuia se stabilesc prin organigrama, prin statele de funcţii/personal şi prin proiectul schemei de încadrare a fiecărei unităţi de învățământ preşcolar.

(2) (2) The organization chart is set: internal management structure and hierarchy, advisory bodies, departments / department and other working groups, specialist departments or other functional structures under the laws in force, which acts undergraduate units to apply legal rules general and special and specific goals and tasks. Prin organigrama instituţiei se stabilesc: structura de conducere şi ierarhia internă, organismele consultative, comisiile metodice şi celelalte colective de lucru, compartimentele de specialitate sau alte structuri funcţionale prevăzute de legislaţia în vigoare, prin care unitatea de învățământ preşcolar acţionează pentru aplicarea normelor juridice generale şi speciale şi pentru îndeplinirea obiectivelor şi atribuțiilor specifice. Organization is proposed by the Director at the beginning of each school year, approved by the Board and shall be recorded as an official document. Organigrama se propune de către director la începutul fiecărui an școlar, se aprobă de către Consiliul de administraţie și se înregistrează ca document oficial.

(3) (3)   Coordinating the school level, constituted as structures within institutions with legal personality, is performed by a coordinator appointed from among full professors, by decision of the Board of Directors, at the proposal of the DCoordonarea activităţii unităţilor de învăţământ preşcolar, constituite ca structuri în cadrul unor instituţii cu personalitate juridică, se realizează de către un cadru didactic, numit dintre profesorii titulari, prin hotărâre a Consiliului de administraţie, la propunerea directorului.

(4) (4)    At the school level subordinated structures with legal personality may form their own working gro(Plans vacancy and staffing of positions shall be made ​​by the director, the department secretariat, based on proposals heads of departments / department and approved by the Board, with the assent of the county school inspectorate / BucharePlanurile de vacantare a posturilor și încadrare cu personal se întocmesc de către director,  se aprobă de către Consiliul de administraţie, cu avizul conform al Inspectoratului şcolar județean/al municipiului București.

(6) (5) The teaching staff is organized in chair / department and teams / committees working on various fields in accordance with the statutory rules and provisions hereof. Personalul didactic de predare este organizat în comisii metodice şi colective/comisii de lucru pe diferite domenii de activitate, în conformitate cu normele legale în materie şi prevederile prezentului regulament.

(7) (6) The teachers’ staff is organized into specialized departments which are subordinated to the Director / Deputy Director in accordance with its own organization and internal decisions of individual educational institutions. Personalul didactic auxiliar şi nedidactic este organizat în compartimente de specialitate care se află în subordinea directorului, în conformitate cu organigrama proprie şi hotărârile interne ale fiecărei unităţi de învăţământ preşcolar.

(8) (7) La nivelul fiecărei unităţi de învăţământ preşcolar cu personalitate juridică, funcţionează compartimente de specialitate (financiar-contabil, administrativ şi alte compartimente obligatorii, potrivit legislaţiei în vigoare).

II.5.1. Personalul didactic

Art. 49 – Personalul didactic din  grădiniţe cuprinde persoanele responsabile cu instruirea educaţia şi evaluarea (educatoare, profesor pentru învățământul preşcolar).

Art. 50 –Personalul didactic este organizat pe comisii metodice,  fiecare comisie fiind condusă de un  responsabil ales dintre cadrele didactice cu performanţe profesionale.

Art. 51 – Cadrele didactice din învăţământul preşcolar  au următoarele drepturi:

 1. a) beneficiază de concediu anual cu plată, în perioada vacanţelor şcolare, cu o durată de 62 zile lucrătoare. Perioadele de efectuare a concediului de odihnă pentru fiecare cadru didactic se stabilesc de către Consiliul de administraţie, în funcţie de interesul învăţământului şi al celui în cauză. Cadrele didactice care redactează teza de doctorat sau lucrări în interesul învăţământului pe bază de contract de cercetare ori de editare au dreptul la 6 luni de concediu plătit, o singură dată, cu aprobarea Consiliului de Administraţie al instituţiei;
 2. b) beneficiază de gradaţie de merit acordată prin concurs, potrivit metodologiei şi criteriilor elaborate de MEN;
 3. c) lansează proiecte şi participă la desfăşurarea lor;
 4. d) au dreptul la iniţiativă profesională, care constă în:

– conceperea activităţii profesionale şi realizarea obiectivelor educaţionale ale categoriilor de

activităţi de învăţare, prin metodologii care respectă principiile psihopedagogice;

– utilizarea bazei materiale şi a resurselor învăţământului, în scopul realizării obligaţiilor profesionale;

– punerea în practică a ideilor novatoare pentru modernizarea procesului de învăţământ;

– organizarea cu preşcolarii a unor activităţi extracurriculare cu scop educativ sau de cercetare ştiinţifică, cu respectarea prevederilor legale;

– înfiinţarea în grădiniţe a unor  cabinete, cercuri, formaţii artistice şi sportive, publicaţii, conform legislaţiei în vigoare;

– participarea la viaţa organizaţiei, în toate compartimentele care vizează organizarea şi desfăşurarea procesului de învăţământ, conform deontologiei profesionale şi, după caz, a Contractului colectiv de muncă;

 1. e) de a nu fi perturbate în timpul desfăşurării activităţii didactice de nicio autoritate şcolară sau publică. Prin excepţie, nu se consideră perturbare a cadrelor didactice în timpul desfăşurării activităţii didactice intervenţia autorităţilor şcolare sau publice în situaţiile în care sănătatea fizică sau psihică a copiilor ori a personalului este pusă în pericol în orice mod, conform constatării personalului de conducere, respectiv în timpul exerciţiilor de alarmare pentru situaţii de urgenţă;
 2. f) de a i se cere acordul pentru înregistrarea, prin orice procedee, a activităţii didactice.
 3. g) să participe la viaţa socială şi publică, în beneficiul public şi în interesul învăţământului şi al societăţii româneşti;
 4. h) să facă parte din asociaţii şi organizaţii sindicale, profesionale şi culturale, naţionale şi internaţionale, legal constituite, în conformitate cu prevederile legii;
 5. i) personalul didactic poate exprima liber opinii profesionale în spaţiul instituţiei şi poate întreprinde acţiuni în nume propriu în afara acestui spaţiu, dacă acestea nu afectează prestigiul învăţământului şi al grădiniţei, precum şi demnitatea profesiei de educator;
 6. j) poate beneficia, din fonduri extrabugetare sau din sponsorizări, de acoperirea integrală sau parţială a cheltuielilor de deplasare şi de participare la manifestări ştiinţifice, cu aprobarea Consiliului de administraţie al unităţii.

Art. 52 – (1) Cadrele didactice din  învăţământul preşcolar  au următoarele obligaţii:

 1. a) să participe periodic la programe de formare continuă, astfel încât să acumuleze, la fiecare interval consecutiv de 5 ani, considerat de la data promovării examenului de definitivare în învăţământ, minimium 90 de credite profesionale transferabile;
 2. b) să prezinte la secretariat certificatul medical eliberat pe un formular specific elaborat de MEN, împreună cu Ministerul Sănătăţii, care să ateste starea de sănătate necesară funcţionării în sistemul de învăţământ, la angajare;
 3. c) să vină la timp la orele de curs, iar la intrarea la activităţi să aibă întotdeauna documentele completate la zi : Managementul grupei, catalogul, schiţe de proiecte didactice, scenarii pentru activităţile integrate, etc. Întârzierile repetate la orele de curs ale cadrelor didactice sunt considerate abateri de la acest regulament şi se sancţionează conform legislaţiei în vigoare;
 4. d) să observe zilnic starea de sănătate a copiilor, să anunţe şi să colaboreze cu asistenta medicală pentru a fi preîntâmpinate anumite aspecte privind sănătatea colectivă, să verifice ţinuta copiilor. În situaţia apariţiei unor simptome de boală la copii, educatoarea anunţă cadrul sanitar  care are obligaţia de a lua măsuri de prim ajutor, de a anunţa părinţii sau după caz Salvarea.
 5. e) să semneze zilnic condica de prezenţă; sunt interzise orice fel de consemnări/modificări în condica de prezenţă, cu excepţia celor efectuate de către director;
 6. f) să prezinte conducerii grădiniţei în maximum 10 zile de la începerea anului şcolar planificările anuale şi pentru orele de dirigenţie/consiliere a părinţilor, avizate de responsabilul comisiei de curriculum;
 7. g) să anunţe conducerea instituţiei în cazul absenţei de la cursuri din motive medicale, pentru a se lua măsuri de suplinire a orelor;
 8. h) să se îmbrace decent, să aibă o ţinută morală demnă, să-şi respecte toţi partenerii educaţionali, să folosească serviciile instituţiei numai în scopuri educaţionale;
 9. i) să respecte şi să sprijine colegii/personalul unității de învățământ în îndeplinirea obligaţiilor profesionale;
 10. j) să participe la şedinţele Consiliului profesoral ;
 11. k) să deţină un portofoliu personal; conţinutul portofoliului personal al cadrului didactic se găseşte în secţiunea Anexe a prezentului regulament;
 12. l) să ducă la îndeplinire obiectivele din cadrul comisiilor din care fac parte anual, să prezinte rapoarte periodice, la solicitarea directorului ; inactivitatea cadrului didactic într-o comisie duce la diminuarea punctajului acordat, în vederea obţinerii calificativului anual.

(2) Sunt interzise cadrelor didactice următoarele activități și comportamente :

 1. a) activităţi incompatibile cu demnitatea funcţiei didactice, cum sunt:

– prestarea de către cadrul didactic a oricărei activităţi comerciale în incinta instituţiei sau în zona limitrofă;

– comerţul cu materiale obscene sau pornografice scrise, audio ori vizuale;

 1. b) condiţionarea obţinerii oricărui tip de avantaje de la părinţii copiilor; astfel de practici, dovedite, se sancţionează conform legislaţiei în vigoare;
 2. c) angajarea de discuţii cu părinţii sau cu alte persoane referitoare la competenţa profesională a altor cadre didactice;
 3. d) fumatul în unitatea de învăţământ;

Art. 53 – În funcţie de gravitatea abaterilor, personalul didactic poate primi următoarele sancţiuni:

 1. a) observaţia scrisă
 2. b) avertisment
 3. c) diminuarea salariului de bază cu până la 15%, pe o perioadă de 1- 6 luni;
 4. d) suspendarea, pe o perioadă de până la 3 ani, a dreptului de înscriere la un concurs pentru ocuparea unei funcţii didactice superioare sau pentru obţinerea gradelor didactice ori a unei funcţii de conducere, de îndrumare şi de control;
 5. e) destituirea din funcţia de conducere, de îndrumare şi de control din învăţământ;
 6. f) desfacerea disciplinară a contractului individual de muncă.

I

II.2.2.II.5.2. Administrative Department Compartimentul administrativ

Article 21.

Art. 54 -–   ((1) Administrative department reports to the Director / Board of Directors of the school education is coordinated by administrator heritage and is made ​​up of the administrative staff of the school education (maintenance and cleaning, guards, porters, Magaziner, management, staff room, boarding and supply). Compartimentul administrativ este subordonat directorului/consiliului de administrație al unității de învățământ preşcolar, este coordonat de administratorul de patrimoniu (la grădiniţele cu program prelungit) și este alcătuit din personalul administrativ al unităţii de învățământ preşcolar (de întreţinere şi curăţenie, paznici, portari, gestionari, personalul de cantină, spălătorie).

(2) (2) Administrative staff working in accordance with the law. Personalul administrativ îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu prevederile legale.

(3) (3)   Administratorul de patrimoniu are următoarele atribuţii:

 1. a) gestionează baza materială a unităţii de învăţământ preuniversitar;
 2. b) coordonează activitatea personalului tehnic şi administrativ, de întreţinere şi curăţenie;
 3. c) întocmeşte fişele postului pentru personalul din subordine şi le prezintă directorului spre aprobare;
 4. d) întocmeşte proiectul programului anual de achiziţii cu privire la capitolul bunuri şi servicii şi documentaţiile de atribuire a contractelor împreună cu compartimentul de achiziţii publice;
 5. e) aprovizionează blocul alimentar cu alimente, ţine gestiunea acestora, participă la scoaterea alimentelor din magazie, completează fişele de magazie ;
 6. f) întocmeşte fişele de magazie şi ţine evidenţa consumurilor de materiale aprobate de factorii de conducere, cu justificările corespunzătoare;
 7. g) supraveghează realizarea reparaţiilor şi a lucrărilor de întreţinere, igienizare, gospodărire;
 8. h) pune în aplicare măsurile stabilite de către conducerea unităţii, pe linia securităţii şi sănătăţii în muncă, a situaţiilor de urgenţă şi P.S.I.;
 9. i) realizează demersurile necesare obţinerii autorizaţiilor de funcţionare ale instituţiei;
 10. j) asigură întreţinerea terenurilor, clădirilor şi a tuturor componentelor bazei didactico-materiale;
 11. k) întocmeşte documentaţia pentru organizarea licitaţiilor şi monitorizează execuţia contractelor de închiriere încheiate de instituţie cu persoane fizice sau juridice;
 12. l) înregistrează, pe baza aprobării factorilor competenţi, modificările produse cu privire la existenţa, utilizarea şi mişcarea bunurilor şi prezintă actele corespunzătoare compartimentului financiar-contabil pentru a fi operate în evidenţele şi situaţiile contabile;
 13. m) propune conducerii unităţii de învăţământ preşcolar calificativele anuale ale personalului din subordine, măsuri de stimulare sau sancţiuni disciplinare;
 14. n) solicită emiterea/adoptarea hotărârilor care vizează administrarea în condiţii de legalitate şi eficienţă a patrimoniului, organizarea activităţii, drepturile şi obligaţiile angajaţilor din compartimentul administrativ;
 15. o) prezintă un raport anual privind activitatea compartimentului administrativ pe linia asigurării integrităţii şi a utilizării eficiente a patrimoniului unităţii de învăţământ preşcolar, raport ce va fi supus validării consiliului de administraţie, odată cu rezultatele inventarierii anuale ;
 16. p) alte atribuţii prevăzute în fişa postului.

(4) Întregul inventar mobil şi imobil al instituţiei se trece în registrul inventar al acestuia şi în evidenţele contabile. Schimbarea destinaţiei bunurilor care aparţin instituţiei se poate face numai cu îndeplinirea formelor legale.

 

II.5.4.Personalul nedidactic (de îngrijire)

 

Art. 55 – Răspunde de asigurarea curăţeniei pentru spaţiul repartizat de către administrator sau director. Programul personalului de îngrijire este stabilit de către administrator şi aprobat de director. Sarcinile îngrijitorului sunt prevăzute în fişa postului. Personalul de îngrijire îndeplineşte şi alte sarcini trasate de director.

Art. 56 – Personalul nedidactic beneficiază de următoarele drepturi:

 1. a) dreptul la salarizare pentru munca depusă;
 2. b) dreptul la concediu legal de odihnă, la zile libere plătite pentru evenimente familiale deosebite, precum şi la zile libere de sărbători legale, conform prevederilor legale în vigoare;
 3. c) dreptul de a beneficia la cerere de concediu fără plată, conform prevederilor legale în vigoare;
 4. d) dreptul la egalitate de şanse şi tratament;
 5. e) dreptul la sănătate şi securitate în muncă;
 6. f) dreptul de a lua parte la determinarea şi ameliorarea condiţiilor de muncă şi a
  mediului de muncă;
 7. g) dreptul de a fi informat, consultat şi cooptat, direct sau prin reprezentanţii săi
  legal aleşi, în stabilirea deciziilor importante pentru activităţile instituţiei;
 8. h) dreptul la formare profesională;
 9. i) dreptul de a constitui sau de a adera la un sindicat;
 10. j) dreptul la grevă.

Art. 57 Personalul nedidactic  are următoarele obligaţii:

 1. a) personalul nedidactic este obligat să respecte programul zilnic stabilit de conducerea instituţiei împreună cu şeful compartimentului administrativ;
 2. b) personalul nedidactic are obligaţia de a asigura securitatea grădiniţei, conform programului de lucru şi atribuţiilor din fişa postului;
 3. c) personalul nedidactic asigură igienizarea şi întreţinerea grădiniţei la nivelul sectoarelor repartizate de administrator şi în conformitate cu fişa postului;
 4. d) personalul nedidactic are obligaţia să răspundă la toate solicitările venite din partea conducerii instituţiei, considerate de interes major pentru instituţie;
 5. e) personalul nedidactic este obligat să aibă un comportament civilizat faţă de cadrele didactice, personalul didactic auxiliar, preşcolari, părinţi şi faţă de orice persoană care intră în unitatea de învăţământ;
 6. f) este interzis personalului nedidactic să utilizeze baza materială a grădiniţei în alte scopuri decât cele legate de interesele instituţiei;
 7. g) întreg personalul nedidactic are obligaţia de a prezenta la începutul anului şcolar carnetul de sănătate, vizat la zi.
 8. h) obligaţia de a realiza norma de muncă şi/sau atribuţiile ce-i revin din fişa postului;
 9. i) obligaţia de a respecta disciplina muncii; normele de sănătate şi securitate în muncă, de prevenire a incendiilor şi situaţiilor de urgenţă;
 10. j) obligaţia de fidelitate faţă de angajator în executarea atribuţiilor de serviciu;
 11. k) obligaţia de a respecta măsurile angajatorului în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă;
 12. l) obligaţia de a respecta secretul de serviciu şi confidenţialitate;
 13. m) obligaţia de a urmări perfecţionarea proprie, detectarea eventualelor disfuncţionalităţi şi propunerea de soluţii pentru înlăturarea acestora.

(4) Atrbuţiile, sarcinile, competenţele şi responsabilităţile personalului nedidactic sunt cuprinse în fişa postului.

Art.58 – Nerespectarea prevederilor actualului regulament, a prevederilor altor legi şi regulamente în vigoare cu referire la personalul nedidactic, cât şi a sarcinilor, atribuţiilor şi responsabilităţilor prevăzute în fişa postului personalului nedidactic, atrage după sine aplicarea următoarelor sancţiuni, în funcţie de gravitatea şi numărul abaterilor:

 1. a) avertisment scris
 2. b) reducerea salariului de bază cu 5-10%, pe o perioadă de 1-3 luni;
 3. c) desfacerea disciplinară a contractului individual de muncă.

a)

II.2.4. II.5.5. Financial Department Compartimentul financiar

 

Art.59 -–((1) Financial department is subordinate to the head of schools. Compartimentul financiar este subordonat directorului unităţii de învăţământ preuniversitar.

(2) (2) This section represents the organizational structure of the school with legal education is organized substantiation and implementation of the budget, keeping accounting records, preparation / submission of financial statements of the funds and property unit and other activities provided by law on the finance and accounting institutions. Acest compartiment reprezintă structura organizatorică din cadrul unităţii de învăţământ preuniversitar cu personalitate juridică în care sunt organizate: fundamentarea şi execuţia bugetului, ţinerea evidenţelor contabile, întocmirea/transmiterea situaţiilor financiare asupra fondurilor şi patrimoniului unităţii, precum şi celelalte activităţi prevăzute de legislaţia în vigoare cu privire la finanţarea şi contabilitatea instituţiilor.

(3) (3) Financial compartment part financial manager and other employees assimilated tool provided by law generally referred to as „accountant” or „chief accountant”. Din compartimentul financiar fac parte administratorul financiar şi ceilalţi angajaţi asimilaţi funcţiei prevăzute de legislaţia în vigoare cu denumirea generică de „contabil” sau ”contabil şef”.

(4) (4)   Financial Manager has the following duties and responsibilities: Administratorul financiar are următoarele atribuţii şi responsabilităţi principale:

a)organizează, îndrumă, conduce, controlează şi răspunde de desfăşurarea activităţii financiar-contabile a unităţii  de învăţământ, în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare;

 1. b) gestionează întregul patrimoniu al unităţii de învăţământ preşcolar, în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare, regulamentul intern şi hotărârile Consiliului de administraţie;
 2. c) întocmeşte proiectul de buget şi raportul de execuţie bugetară, conform normelor metodologice de finanţare a învăţământului preşcolar, elaborate de MEN ;
 3. d) organizează şi coordonează contabilitatea veniturilor şi cheltuielilor ;
 4. e) răspunde de consemnarea în documente justificative a oricărei operaţii care afectează patrimoniul unităţii de învăţământ preşcolar şi de înregistrarea în evidenţa contabilă a documentelor justificative, în conformitate cu prevederile legale în vigoare ;
 5. f) răspunde de efectuarea inventarierii generale a patrimoniului, în situaţiile prevăzute de lege şi ori de câte ori Consiliul de administraţie consideră necesar ;
 6. g) organizează şi participă la întocmirea lucrărilor de închidere a exerciţiului financiar-contabil ;
 7. h) asigură şi răspunde de îndeplinirea obligaţiilor patrimoniale ale unităţii de învăţământ preşcolar faţă de bugetul de stat, de bugetul local şi faţă de terţi ;
 8. i) supervizează implementarea procedurilor de contabilitate cu ajutorul programului informaţional ;
 9. j) avizează, în condiţiile legii, proiectele de contracte sau de hotărâri ale Consiliului de administraţie, respectiv de decizii ale directorului, prin care se angajează fondurile sau patrimoniul instituţiei ;
 10. k) asigură şi gestionează documentele şi instrumentele financiare cu regim special ;
 11. l) întocmeşte, cu respectarea normelor legale în vigoare, instrumentele privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor bugetare, realizând operaţiunile prevăzute de normele legale în materie ;
 12. m) exercită orice alte atribuţii şi responsabilităţi, prevăzute de legislaţia în vigoare sau stabilite de către ordonatorii de credite, respectiv de către Consiliul de administraţie.

(4) Alte sarcini ale membrilor compartimentului contabilitate sunt stipulate în fişa postului aprobată de director.

 

II.3 Rules II.6  Regulamentul intern

 

Article 24.Art.60- –   (1) (1) Rules are developed by a working group appointed by the Board of Directors him in to sit and representatives of parents and students, led by a teacher. Regulamentul intern se elaborează de către un colectiv de lucru, numit de consiliul de administraţie, din care să facă parte și reprezentanții părinților, sindicatelor, coordonat de un cadru didactic.

(2) (2) Regulamentul intern se supune avizării comisiei paritare, consiliului reprezentativ al părinţilor, care emit avize consultative, în conformitate cu prevederile legale.

(3) (3) For approval of internal regulations and subsequent amendments, by open vote, a simple majority is needed. Pentru aprobarea regulamentului intern, precum şi a modificărilor ulterioare, prin vot deschis, este nevoie de majoritate simplă.

(4) (4) Rules is issued under this Regulation for organizing and functioning of pre-schools and the laws that govern the rights and obligations of the primary beneficiaries of education. Regulamentul intern este elaborat în temeiul prezentului Regulament de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preşcolarși a legilor care reglementează drepturile şi obligaţiile beneficiarilor primari ai educaţiei.

(5) (5) Rules and regulations contain specific schools (eg school day, the school anthem, distinguishing marks to students, other statutory provisions) and other provisions that are not present in this Regulation. Regulamentul intern conţine şi reglementări specifice fiecărei unităţi de învăţământ (de exemplu: ziua grădiniţei, imnul grădiniţei, însemne distinctive pentru copii, alte prevederi statutare) și alte prevederi care nu sunt prezente în prezentul regulament.

(6) (6) Compliance with internal rules is mandatory for all staff, for all school students and their parents, as well as other individuals who directly or indirectly under the rules which it contains. Respectarea regulamentului intern este obligatorie pentru întregul personal, pentru toţi copiii şi părinţii acestora, precum şi pentru alte categorii de persoane care, direct sau indirect, intră sub incidenţa normelor pe care acesta le conţine.

(7) (7) Rules will be reviewed annually at the beginning of each school year. Regulamentul intern va fi revizuit anual, la începutul fiecărui an şcolar. Proposals to revise internal regulations will be subject to approval by the Board, in writing to the secretariat registration number of school education. Propunerile pentru revizuirea regulamentului intern vor fi supuse spre aprobare Consiliului de administraţie, în scris, cu număr de înregistrare la secretariatul unităţii de învăţământ preşcolar.

(8) (8) Primary teachers / professors will present masters in joint meetings of parents and students that the internal rules of educational institutions on which it will assume the signature. Profesorii pentru învățământul preşcolar vor prezenta în adunările generale ale părinţilor, regulamentul intern al respectivei unități de învățământ preşcolar, pe care și-l vor asuma prin semnătură.

 

 

 

 

 

 

 

Chapter III Capitolul III

 

M ANAGEMENT schools Managementul unităților de învățământ preşcolar cu personalitate juridică

III.1 General 

III.1 Dispoziţii generale

Article 25.

Art. 61- –   (1) (1) Management schools with legal education is provided in accordance with the law. Managementul unităţilor de învăţământ preşcolar cu personalitate juridică este asigurat, în conformitate cu prevederile legale.

(2) (2)    In accordance with the legal driving În conformitate cu prevederile legale conducerea school level with legal personality are driven by the boards of directors and, where appropriate, the Deputy Director. unităţilor de învăţământ preşcolar cu personalitate juridică sunt conduse de consiliile de administraţie, de directori.Driving school level acting jointly with the teachers, the committee of parents, school council of pupils, representatives of businesses and local authorities in the work they perform. Conducerea unităților de învățământ preşcolar acționează în comun alături de consiliul profesoral, comitetul de părinţi și autorităţile administraţiei publice locale, în activitatea pe care o desfășoară.

Article 26.

Art.62- –   (1) Legal advice and assistance of schools education is provided by the county school / Bucharest, through legal counsel and representation in courts of schools education is based on the mandate issued by the director. Consultanţa şi asistenţa juridică a unităţilor de învăţământ preşcolar se asigură de către inspectoratele şcolare județene/al municipiului București, printr-un consilier juridic, iar reprezentarea în instanțele judecătorești a unităţilor de învăţământ preşcolar se face pe bază de delegaţie emisă de director.

(2) (2)   În cazul reprezentării de către consilierul juridic al inspectoratului şcolar județean/al municipiului București, directorul unităţii de învăţământ preşcolar are obligaţia de a urmări derularea proceselor şi de a depune toate diligenţele necesare soluţionării corecte şi legale a dosarelor.

 

III.2 school managementIII.2 Conducerea unităţilor de învăţământ preşcolar

 

III.2.1.Consiliul of DirectorsIII.2.1.Consiliul de administraţie

 

 Art. 63 –Grădiniţa cu personalitate juridică este condusă de Consiliul de administraţie.  În activitatea pe care o desfăşoară, Consiliul de administraţie şi directorul conlucrează cu Consiliul profesoral, cu Comitetele  de părinţi şi Consiliul reprezentativ al părinţilor,  cu autorităţile administraţiei publice locale.

Art. 64 – Consiliul de administraţie îşi desfăşoară activitatea conform dispoziţiilor Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, art. 93 şi art. 96, şi Metodologiei-cadru de organizare şi funcţionare a Consiliului de administraţie stabilită prin ordin al ministrului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, conform OM 5619/11.11. 2010 și a Ordinuklui 4183/04.07.2022.

Art. 65 – Consiliul de administraţie este organ de conducere al instituţiei de învăţământ preşcolar şi este alcătuit din 7 membri, din care fac parte: directorul unităţii de învăţământ,  2 cadre didactice, 2 reprezentanţi ai părinţilor, 1 reprezentant al Consiliului Local şi 1 reprezentant al Primarului. Personalul didactic din componenţa Consiliului de Administraţie este ales de Consiliul Profesoral la propunerea directorului sau a celorlalţi membri ai acestuia, dintre cadrele didactice care au calităţi manageriale şi performanţe profesionale deosebite. Preşedintele CA este directorul unităţii. Secretarul este ales din rândul membrilor CA, prin vot, la prima şedinţă. Prezenţa la şedinţe este obligatorie. CA îşi desfăşoară activitatea după o tematică aprobată în prima şedinţă. La sfârşitul şedinţei, fiecare membru are obligaţia de a semna procesul -verbal.

Art. 66 – La şedinţele Consiliului de administraţie pot participa, ca invitaţi, reprezentanţi ai societăţii civile şi ai altor parteneri educaţionali interesaţi, în funcţie de problematica din ordinea de zi.

Art. 67 – (1) Atribuţiile Consiliului de administraţie sunt cele prevăzute în art. 96, al. (7) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, și în Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor din învăţământul preuniversitar

Board shall(2) Consiliul de administrație are următoarele atribuții:

 1. a)a) approved institutional development plan prepared by the head of school education; approving the management plan of the head of school education;aprobă planul de dezvoltare instituțională elaborat de directorul unității de învățământ preşcolar; aprobă planul managerial al directorului unității de învățământ;
 2. b)b) validează raportul general privind starea şi calitatea învăţământului din unitatea de învățământ preşcolar şi promovează măsuri ameliorative, conform normelor legale în vigoare;
 3. c)c)   avizează proiectul planului de școlarizare;
 4. d)d) aprobă procedurile elaborate, conform Sistemului de Control Managerial Intern;
 5. e)e) organized competition based employment and deputy director and issue the appointment order and deputy director;organizează concursul de ocupare a funcției de director și emite decizia de numire pentru director ;
 6. f)f) aprobă transferurile copiilor, în conformitate cu prezentul regulament;
 7. i)g)   adoptă proiectul de buget și avizează execuția bugetară la nivelul unității de învățământ cu personalitate juridică;
 8. j)h) adoptă proiectul de venituri și cheltuieli din surse extrabugetare și avizează execuția bugetară la nivelul unității de învățământ cu personalitate juridică;
 9. k)i) approve the rules of the school education, after being debated in the teachers, the peer committee and student council;aprobă regulamentul intern al unităţii de învăţământ preşcolar după ce a fost dezbătut în consiliul profesoral, în comisia paritară și în consiliul reprezentativ al părinţilor ;

l)j) ID Card approved of school education; determine the position of the school in relation to others; aprobă fișa de identitate a unității de învățământ preuniversitar; stabilește poziția grădiniţei în relații cu terți;

 1. m)k)   appoint the disciplinary investigation;numește comisiile de cercetare disciplinară;
 2. n)l) stabileşte componenţa şi atribuţiile comisiilor pe domenii de activitate din unitatea de învăţământ;

;q) m)      approve her conduct practical training schedule; aprobă graficul de desfășurare a serviciul pe unitate ;

 1. r)n)       control periodically rhythmic material and assessment of students, the synthetic reports from heads of departments / department;controlează periodic parcurgerea materiei şi evaluarea ritmică a copiilor, solicitând rapoarte sintetice din partea responsabililor de comisii metodice;

s)o)       administered by delegation from the local council land and buildings in which they operate school units and by uptake from the old board of directors, other components of the material, fixed assets, inventory, materials that are the right property of school education; administrează, prin delegare din partea consiliului local, terenurile şi clădirile în care îşi desfăşoară activitatea unităţile de învăţământ cu personalitate juridică şi prin preluare de la vechiul consiliu de administraţie, celelalte componente ale bazei materiale-mijloace fixe, obiecte de inventar, materiale care sunt de drept proprietatea unităţii de învăţământ preşcolar;

 1. t)p)       approved school curriculum at the recommendation of staff;aprobă curriculumul la decizia grădiniţei la propunerea consiliului profesoral;
 2. u)r)     approved staffing plan teaching and support staff and non-teaching staff establishmentaprobă planul de încadrare cu personal didactic și didactic auxiliar precum și schema de personal nedidactic;
 3. v)s)      develop, in consultation with unions, sheets and evaluation criteria of school education, administrative staff in order to provide annual ratings, the first monthly leave periods determined based on individual written requests all employees of school education ;elaborează, prin consultare cu sindicatele, fişele şi criteriile de evaluare specifice unităţii de învăţământ preşcolar, pentru personalul administrativ, în vederea acordării calificativelor anuale, a primelor lunare; stabileşte perioadele concediului de odihnă, pe baza cererilor individuale scrise ale tuturor salariaţilor unităţii de învățământ preuniversitar;
 4. w)ş)    approves the commission and validate the result of competitions, grants annual ratings for all staff employed on proposals resulting from the General Report on the status and quality of education in schools education, analysis departments heads / department, other functional departments, approves programs professional development of teachers at the recommendation of staff; awarded the title of „Professor of the year, the school units, personnel with outstanding results at the university, at the recommendation of staff;aprobă comisiile de concurs și validează rezultatul concursurilor; acordă calificativele anuale pentru întreg personalul salariat, pe baza propunerilor rezultate din Raportul general privind starea şi calitatea învăţământului din unitatea de învățământ preşcolar, a analizei responsabililor comisiilor metodice, a celorlalte compartimente funcţionale; aprobă programe de dezvoltare profesională a cadrelor didactice la propunerea consiliului profesoral; acordă titlul de «profesorul anului », personalului cu rezultate deosebite la catedră, la propunerea consiliului profesoral;
 5. x)t)      ethical or professional sanctioning misbehavior of teachers, according to law;sancționează abaterile disciplinare etice sau profesionale ale cadrelor didactice, conform legii;
 6. y)u)      assume public responsibility;își asumă răspunderea public;
 7. z)v)      perform any other duties and methodologies established by order of the Minister of Education, Youth and Sports.îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite prin ordine şi metodologii ale MEN.

Art. 68 – Pe parcursul exercitării mandatului, membrii consiliului de administraţie nu pot avea funcţia de preşedinte sau vicepreşedinte în cadrul unui partid politic, la nivel local, judeţean sau naţional. Article

Board meetings are held monthly or as needed, at the request of the Director or 2/3 of the members.Art. 69 – Ședințele Consiliului de administrație au loc lunar sau ori de câte ori este nevoie, la solicitarea directorului sau a 2/3 din membri. Depending on agenda decisions În funcție de ordinea de zi, adoptarea deciziilor by the Board of Directors shall be by simple majority or qualified by open vote or secret de către consiliul de administrație se face prin majoritate simplă sau calificată, prin votul deschis sau secret, the majority of those present law. al majorității celor prezenți, conform legii.

(4)(5)

Article 29.BoarThe III.2.2.DirectorIII.2.2.Directorul

 

Art. 70 – Ocuparea funcţiei de director se face conform prevederilor legislaţiei în vigoare, Legea educaţiei nr. 1/2011. Directorul exercită conducerea executivă a unităţii cu personalitate juridică  şi reprezintă unitatea de învăţământ în relaţiile cu terţe persoane fizice şi juridice, în limitele competenţelor prevăzute de lege:

 1. a) directorul  este direct subordonat inspectoratului şcolar având responsabilităţi conform fişei postului;
 2. b) directorul se subordonează Consiliului Local pe linia administrării clădirii, a terenului, a întregii baze materiale, precum şi a finanţării de bază şi complementare, conform Legii nr.1/2011;
 3. c) directorul dezvoltă relaţii de colaborare cu CEAC, SCMI în vederea elaborării raportului anual privind starea şi calitatea educaţiei şi pentru a sprijini ameliorarea unor aspecte;
 4. d) directorul are în subordine: personalul didactic, nedidactic şi didactic auxiliar
 5. e) directorul este preşedintele Consiliului Profesoral şi al Consiliului de Administraţie şi se supune hotărârilor acestuia;
 6. f) directorul reprezintă juridic grădiniţa în relaţiile cu alţi parteneri.

Art. 71 – Atribuţiile directorului sunt cele prevăzute în Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 şi în  Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor din învăţământul preuniversitar.

Art. 72 – Directorul unităţii cu personalitate juridică încheie un contract de management cu conducerea IŞJ.

Art. 73 – (1) În exercitarea atribuţiilor şi responsabilităţilor sale, directorul emite decizii, cu caracter normativ sau individual, note de serviciu cu caracter obligatoriu în limitele legalităţii.

(2) modifică fişa postului, în funcţie de strategia de dezvoltare şi necesităţile instituţiei, cu respectarea prevederilor legale;

(3) execută prin împuterniciţii săi controlul asupra, respectării programului orar de lucru şi a modului de îndeplinire a sarcinilor de serviciu;

(4) aplică sancţiunile disciplinare, potrivit dispoziţiilor legale;

(5) stabileşte atribuţiile şi competenţele fiecărei comisii constituite (PSI, CSSM, de mobilitate, marketing, curriculum,SCMI, etc.);

(6) aduce la cunoştinţa angajaţilor, sarcinile ce le revin concretizate în fişa postului;

(7) asigură permanent condiţii corespunzătoare de muncă;

(8) informează angajatul, anterior încheierii contractului individual de muncă asupra elementelor care privesc desfăşurarea viitorului raport de muncă;

(9) eliberează, la cerere, toate documentele ce atestă calitatea de salariat al solicitantului;

(10) asigură confidenţialitatea datelor cu caracter personal ale salariatului, în afara cazurilor prevăzute de dispoziţiile legale;

(11) soluţionează şi înştiinţează petenţii, în termenul prevăzut de lege, asupra modului de rezolvare a sesizărilor, reclamaţiilor şi contestaţiilor depuse de angajaţi. Cererile depuse de angajaţi la secretariatul grădiniţei, cu respectarea prevederilor legale, se vor soluţiona în termen de 30 de zile calendaristice.

(12) acordă angajatului toate drepturile ce decurg din contractul individual de muncă, şi din alte dispoziţii legale;

Art.74 – Directorul este preşedintele Consiliului profesoral şi al consiliului de administraţie.

Art.75 – Directorul elaborează Planul de dezvoltare instituţională (PDI) şi îl supune spre aprobare Consiliului de administraţie.

Art.76 – Directorul prezintă anual un Raport asupra calităţii educaţiei din  grădiniţa cu personalitate juridică în faţa Consiliului Profesoral şi al Consiliului reprezentativ al părinţilor şi îl aduce la cunoştinţa autorităţilor administraţiei publice locale.

Art.77 – Directorul grădiniţei ia măsurile necesare pentru prevenirea şi sancţionarea abaterilor de la ordinea şi disciplina muncii, contra neglijenţei şi risipei şi pentru prevenirea sau recuperarea pagubelor aduse înzestrării  grădiniţei.

Ar(ArticleArt.78- –   In exercise of the powers and responsibilities established in accordance with A(1)(Director is relieved partly by teaching hour teaching load, based on the norms approved by the Minister of Education, Youth and SpoDirectorul este degrevat, parţial, de ore din norma didactică de predare, pe baza normelor aprobate prin ordin al ministrului educaţiei naţionale.

(2)(4) –  (Period of annual leave shall be approved by the inspector genePerioada concediului anual de odihnă al directorului, se aprobă de către inspectorul școlar general.

 

III.3 Functional Bodies and responsibilities at school levelIII.3 Organisme funcţionale şi responsabilităţi la nivelul unităţii de învăţământpreşcolar

 

III.3.1.Consiliul staffIII.3.1.Consiliul profesoral

 

Art. 79 – Consiliul profesoral este format din totalitatea cadrelor didactice cu norma de bază dintr-o unitate cu personalitate juridică şi este prezidat de către directorul UPJ.

Art. 80 – Consiliul profesoral se întruneşte lunar în sesiuni ordinare sau ori de câte ori este nevoie, la propunerea directorului sau la solicitarea a două treimi dintre membrii personalului didactic. Temele pentru şedinţele ordinare sunt propuse de directorul grădiniţei aprobate în prima şedinţă a Consiliului Profesoral de la începutul fiecărui an şcolar. Procesele verbale ale şedinţelor sunt redactate de un cadru didactic ales ca secretar al CP.

Art. 81 – Atribuţiile Consiliului Profesoral sunt cele prevăzute în Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 şi în  Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor din învăţământul preuniversitar.

Art. 82 – La şedinţele Consiliului Profesoral participarea cadrelor didactice este obligatorie; absenţa nemotivată de la aceste şedinţe se consideră abatere disciplinară. Secretarul consiliului profesoral ţine evidenţa participării cadrelor didactice la şedinţele Consiliului profesoral, iar la trei absenţe nemotivate propune Consiliului profesoral spre dezbatere sancţionarea cadrului didactic în culpă. Personalul didactic auxiliar este obligat să participe la şedinţele Consiliului profesoral atunci când se discută probleme referitoare la activitatea acestuia şi atunci când este invitat.

Art. 83 – (1) La şedinţele Consiliului profesoral directorul poate invita, în funcţie de tematica dezbătută, reprezentanţi desemnaţi ai părinţilor, ai autorităţilor locale şi ai partenerilor sociali. La sfârşitul fiecărei şedinţe toţi membrii Consiliului profesoral şi invitaţii, în funcţie de situaţie, au obligaţia să semneze procesul-verbal.

(2)Ședințele consiliului profesoral al unității de învățământ preşcolar se constituie legal în prezența a două treimi din numărul total al membrilor.

(3)Hotărârile se iau prin vot secret, cu cel puțin jumătate plus unu din numărul total al acestora și sunt obligatorii pentru întregul personal salariat al unității de învățământ preuniversitar.

(4) La sfârşitul fiecărei şedinţe a consiliului profesoral toţi membrii şi invitaţii, în funcţie de situaţie, au obligaţia să semneze procesul-verbal încheiat cu această ocazie. Failure to sign the minutes of the Board staff shall be considered misconduct. Nesemnarea proceselor-verbale ale consiliului profesoral se consideră abatere disciplinară.

(8) (5) Processes-ver bale is written in the Book of Minutes of the Board staff, which are recorded in the school education to become an official document, it files the and nuProcesele-verbale se scriu în registrul de procese-verbale al consiliului profesoral, care se înregistrează în unitatea de învățământ preşcolar pentru a deveni document oficial, se îndosariază şi se numerotează. On the last page, the head of school sign to authenticate and register number stamped pages. Pe ultima foaie, directorul unităţii de învățământ semnează pentru autentificarea numărului paginilor registrului şi se aplică ştampila.

(8) (6)  Processes-ver bale is written in the Book of Minutes of the Board staff, which are recorded in the school education to become an official document, it files the and number(9)Record minutes of council staff is accompanied necessarily the file that contains the annexes of reports (reports, programs, information, tables, lists, applications, pleadings, notices and so Registrul de procese-verbale al consiliului profesoral este însoţit, în mod obligatoriu, de dosarul care conţine anexele proceselor-verbale (rapoarte, programe, informări, tabele, liste, solicitări, memorii, sesizări etc.). The two official documents, registers and records are kept in a secure cabinet, whose keys are the Secretary and the head of schools. Cele două documente oficiale, registrul şi dosarul, se păstrează într-un fişet securizat, ale cărui chei se găsesc la secretarul şi la directorul unităţii de învățământ preşcolar.

Article 38.

Art. 84- –   Year faculty adviser duties are in accordance with legal and other duties and methodologies established by order of the Minister of Education, Youth and Sports. Atribuțiile consiliului profesoral sunt în conformitate cu prevederile legale, precum şi alte atribuţii stabilite prin ordine şi metodologii ale MEN.

Board staff shall:Consiliul profesoral are următoarele atribuții:

(A)(a) manage and ensure the quality of teachingestionează și asigură calitatea actului didactic;

(B)(b)  Board proposes measures to optimize the teaching process;propune consiliului de administrație măsuri de optimizare a procesului didactic;

(C)(c)analyze and discuss the internal evaluation report on the quality of education and the general report on the condition and quality of education in the school education;analizează şi dezbate raportul de evaluare internă privind calitatea educaţiei şi raportul general privind starea şi calitatea învăţământului din unitatea de învățământ preşcolar;

(D)(d)  elect, by secret ballot teachers board memalege, prin vot secret, cadrele didactice membre ale consiliului de administrație;

(E)(e)discuss and approve proposed Board for approval, the school development plan; dezbate, avizează şi propune consiliului de administraţie, spre aprobare, planul de dezvoltare al grădiniţei;

(F)(f)discuss and approve the activity reports, semester programs, the annual work plan and any additions or amendments theretdezbate şi aprobă rapoartele de activitate, programele semestriale, planul anual de activitate precum şi eventuale completări sau modificări ale acestora;

(G)(g)approve the composition of the committee / unit and departments of educational institutioaprobă componenţa nominală a comisiilor/catedrelor metodice din unitatea de învăţământ preşcolar; (H              validate

((h)established code of professional ethics and monitor its implementation; Board proposes initiating legal proceedings for teachers with poor performance or breach of professional ethicstabilește codul de etică profesională și monitorizează aplicarea acestuia; propune consiliului de administrație inițierea procedurii legale în cazul cadrelor didactice cu performanțe slabe sau pentru încălcări ale eticii profesionale; (J

(K)(i)decide on granting awards to students and staff of the school employee education, according to reguladecide asupra acordării recompenselor pentru copii şi pentru personalul salariat al unităţii de învăţământ preşcolar, conform reglementărilor în vigoare; (L

((j)Board proposes to the school curriculum, validate offer optional subjects for the current school yepropune consiliului de administrație curriculumul la decizia grădiniţei; validează oferta de discipline opţionale pentru anul şcolar în curs;

(N)(k)endorse the draft school plan; avizează proiectul planului de şcolarizare;

(A)(l)validated self-assessment sheets of the teaching staff of the school education, which establish the final average; validează fișele de autoevaluare ale personalului didactic al unității de învățământ preşcolar, în baza cărora se stabilește calificativul anual;

((( (m)Synthetic makes assessments on staff training activities and teaching practice, which calls for gradation of merit or other honors and awards, according to the law, based on self-report of work done by him;(Board proposes pr ogramele training and continuing professional development of teachers;propune consiliului de administrație pr ogramele de formare și dezvoltare profesională continuă a cadrelor didactice;

(G)(n)Board proposes award and the title of propune consiliului de administrație premierea și acordarea titlului de   „Educator of the Year” staff with outstanding teaching in the school education; “profesorul anului” personalului cu rezultate deosebite în activitatea didactică, în unitatea de învățământ preşcolar;

(S)(o)gives recommendations for the competition to obtain gradations of merit acordă recomandările pentru concursul de obținere a gradațiilor de merit ; ;

(T)(p)discuss and approve the internal rules of the school education; dezbate şi avizează regulamentul intern al unităţii de învăţământ preşcolar;

(U)(r)discuss the request of the Ministry of Education, Youth and Sports, the county school inspectorates / Bucharest or on its own initiative bills or regulations governing educational activities and school inspectorates transmit / Bucures your municipality proposed modifications or additions; dezbate, la solicitarea MEN, a inspectoratelor şcolare județene/al municipiului București sau din proprie iniţiativă, proiecte de legi sau de acte normative, care reglementează activitatea instructiv-educativă şi transmite inspectoratelor şcolare județene/al municipiului Bucureș ti propuneri de modificare sau de completare;

(V)(s)discuss issues related to the content and organization of educational activity in the school education; Board proposes measures to optimize the teaching process; dezbate probleme legate de conţinutul sau organizarea activităţii instructiv-educative din unitatea de învăţământ preşcolar; propune consiliului de administrație măsuri de optimizare a procesului didactic ;

(W)(ş)elect, by secret ballot, teachers members of the Commission for evaluation and quality assurance alege, prin vot secret, cadrele didactice membre ale Comisiei pentru evaluarea și asigurarea calităţii   ; ;

(X)(t)performs other duties determined by the Board of Directors. îndeplinește alte atribuții stabilite de consiliul de administrație.

 

III.3.2 educational advisor III.3.2 Consilierul educativ

 

Art. 85 – (1) Consilierul educativ sau coordonatorul de proiecte şi programe educative şcolare şi extraşcolare este numit de directorul unităţii, pe baza hotărârii Consiliului de administraţie, la propunerea Consiliului profesoral.

(2) Consilierul educativ îşi desfăşoară activitatea conform prevederilor legale, ale programelor şi strategiilor MEC privind educaţia formală şi nonformală şi reducerea fenomenului de violenţă în mediul şcolar.

(3) Consilierul educativ coordonează activitatea educativă din grădiniţe, iniţiază, organizează şi desfăşoară activităţile extraşcolare şi extracurriculare la nivelul unităţii în colaborare cu cadrele didactice, cu Comitetele de părinţi, Consiliul reprezentativ al părinţilor şi cu reprezentanţi ai comunităţii.

(4) Consilierul educativ prezintă Consiliului de administraţie un raport semestrial/anual de activitate, care este parte a Raportului privind starea şi calitatea educaţiei în instituţia de învăţământ.

(5) Atribuţiile consilierului educativ sunt precizate în Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor din învăţământul preuniversitar.

Article 40.

Art. 86- –   Educational counselor shall: Consilierul educativ are următoarele atribuţii:

 1. a)a) coordinate educational activities in the school;coordonează activitatea educativă din grădiniţă;
 2. b)b) develop program / ​​schedule their curricular and extracurricular educational activities in accordance with the project it institutional development, local development plan,elaborează programul/calendarul activităților educative școlare și extrașcolare proprii, în conformitate cu proiectul de dezvoltare instituțională, cu planul de dezvoltare locală, with the directions set by the county school / Bucharest and the Ministry of Education, Youth and Sports, in consultation with parents and ae Levi.cu direcțiile stabilite de către inspectoratele școlare județene /al municipiului București și Ministerul Educației Naţionale, în urma consultării părinților și a copiilor.

c)c)make proposals to the school’s educational offer education; face propuneri pentru oferta educaţională a unităţii de învăţământ preşcolar;

d)d)analyzes semester of school disciplinary status, absenteeism, prevention and intervention programs carried on issues related to juvenile delinquency, violence and so on; realizează programe de prevenire şi intervenţie privind aspectele legate de violență etc.;

e)e)the Director reports on educational work and its results; prezintă directorului rapoarte privind activitatea educativă și rezultatele acesteia;

f)f) coordinate the development and implementation of programs / education partnership projcoordonează elaborarea şi implementarea de programe/proiecte de parteneriat educaţional;

g)g) disseminate information on educational activities conducted in the school education;diseminează informațiile privind activitățile educative derulate în unitatea de învățământ preşcolar;

 1. h)h)facilitates the involvement of parents and educational partners in educational activities;facilitează implicarea părinților și a partenerilor educaționali în activitățile educative;
 2. i)i)develop thematic and formal proposal to conduct consultations with parents on educational issues;elaborează tematici şi propune forme de desfăşurare a consultaţiilor cu părinţii pe teme educative;
 3. j)j)propose / develop tools for evaluating educational activities held in school level education;propune/elaborează instrumente de evaluare a activităţii educative desfăşurată la nivelul unităţii de învăţământ preşcolar;

(k) m(elaborează programe/proiecte de educaţie civică, promovarea sănătăţii, programe culturale, ecologice, sportive şi turistice; stabileşte legături formale cu instituţii naţionale şi locale de cultură, biserici, inspectoratele pentru sănătate publică, organele de poliţie, pompieri, agenţii pentru protecţia mediului, direcţiile judeţene pentru tineret şi sport, ONG-uri, cluburi ale copiilor şi cluburi sportive şcolare;

n)l)iliului cons of Directors proposes extracurricular educational partnerships with palaces and children’s clubs, camps, touristic, sporting and other institutions / establishments accredited for extracurricular activities;propune consiliului de administrație parteneriate educative extrașcolare cu palatele și cluburile copiilor, tabere școlare, baze turistice, sportive și alte instituții/unități acreditate pentru activități extrașcolare;

 

o)organizes national and international academic exchanges with students, carried out educational partnership prograArticle Art. 87- ((1) School management education will be taken as the schedule of the institutions they lead, be provided one day methodical same for all undergraduate units in a county in which the project coordinators and school educational programs and extracurricular activities will be conducted training activities, activities methodical curricular and extracurricular activities. Conducerile unităţilor de învăţământ preşcolar vor lua măsuri ca, în orarul instituțiilor pe care le conduc, să fie prevăzută o zi metodică, aceeaşi pentru toate unităţile de învăţământ preşcolar dintr-un judeţ, în care coordonatorii pentru proiecte şi programe educative şcolare şi extraşcolare vor desfăşura diferite activităţi de formare, activităţi metodice, activităţi educative şcolare şi extraşcolare.

(2)(2) The work of the counselor education is reflected in the annual activity report presented to the board of directors and is part of the school development plaActivitatea desfăşurată de consilierul educativ se regăsește în raportul anual de activitate, prezentat în consiliul de administrație și care este parte a planului de dezvoltare a grădiniţei.

 

III.3.4 tutor III.3.4 Profesorul diriginte

 

Art. 88 (1) Cadrele didactice deţin funcţia de profesor diriginte şi sunt retribuiţi conform legislaţiei în vigoare ;

(2) Profesorul diriginte are următoarele atribuţii şi responsabilităţi:

 1. a) coordonează activitatea grupei de copii;
 2. b) repartizează sarcini şi stabileşte împreună cu copiii responsabilităţile, recompensele, pedepsele, afişându-le la vedere în sala de grupă ;
 3. c) prezintă părinţilor/tutorilor acestora prevederile Regulamentului intern la începutul fiecărui an şcolar;
 4. d) completează catalogul grupei şi răspunde de exactitatea datelor înscrise şi de starea fizică a acestuia;
 5. e) întocmeşte planificările calendaristice pentru orele de consiliere şi de suport educaţional pentru părinţi şi le predă spre avizare conducerii unităţii;
 6. f) urmăreşte frecvenţa copiilor, cercetează cauzele absenţelor şi înformează conducerea unităţii ;
 7. g) consemnează în catalog cauzele absenţelor, la sfârşitul fiecărei luni, centralizează absenţele/prezenţele copiilor şi le raportează coordonatorului comisiei de mobilitate/ administratorului de patrimoniu ;
 8. h) analizează periodic gradul de atingere a comportamentelor vizate, consemnează progresul copiilor şi stabileşte măsuri ameliorative pe care le înregistrează în caietul Observator;
 9. i) informează periodic familiile copiilor despre dezvoltarea psiho-fizică a acestora, comportamentul observat, despre  proiectele tematice, activităţile educative, extraşcolare iniţiate, în vederea colaborării cu familia ;
 10. j) completează portofoliile copiilor cu diplome, desene, lucrări practice, etc.;
 11. k) organizează, săptămânal sau ori de câte ori este necesar, întâlniri şi discuţii cu părinţii pe teme de interes pentru aceştia;
 12. l) recomandă directorului, spre aprobare, participarea organizată a copiilor la activităţi extraşcolare;
 13. m) propune conducerii unităţii acordarea unor diplome pentru copiii care au participat la concursuri, s-au evidenţiat la diverse activităţi ;
 14. n) îndeplineşte alte atribuţii şi sarcini stabilite de către conducerea instituţiei, în conformitate cu reglementările în vigoare sau cu fişa postului.

Article

III.3.5 Commission undergraduate units 

Chapter IV Capitolul IV

 

Părinţii

 

Art. 93 – Părinţii sunt beneficiari indirecţi ai educaţiei şi parteneri educaţionali ai instituţiei de învăţământ.

Art. 94 – La începutul perioadei de şcolarizare, instituţia de învăţământ, prin reprezentantul său, directorul, încheie un Contract educaţional cu părinţii/tutorii legali ai preşcolarului, care este valabil pe toată durata frecventării grădiniţei. Obligaţiile părţilor sunt stipulate în contract, condiţiile în care contractul educaţional  încetează de drept sunt:

 1. a) în cazul transferului copilului la o altă unitate preşcolară;
 2. b) dacă părintele semnatar decade din drepturile părinteşti, urmând a se încheia un nou acord cu celălalt părinte al copilului sau cu reprezentantul legal al acestuia;
 3. c) în situaţia încetării activităţii unităţii de învăţământ;
 4. d) la terminarea perioadei de şcolarizare a copilului în instituţia preşcolară.

Art. 95 – Părinţii au următoarele drepturi:

 1. a) au dreptul să fie informaţi periodic referitor la dezvoltarea şi comportamentul propriilor copii;
 2. b) au dreptul să se intereseze numai referitor la situaţia propriilor copii;
 3. c) au dreptul de acces în incinta grădiniţei doar în cazuri excepționale și doar cu aprobarea conducerii unității de învățământ

– au fost solicitaţi sau programaţi pentru o discuţie cu directorul, cadrul didactic de la grupă ;

– plătesc taxa pentru alimente online prin Trezorerie;

– depun o cerere/alt document la secretariatul grădiniţei;

 

 1. d) au dreptul să se constituie în asociaţii cu personalitate juridică, conform legislaţiei în vigoare, care se organizează şi funcţionează după statut propriu.
 2. e) au dreptul să solicite rezolvarea unor stări conflictuale în care sunt implicaţi propriii copii, prin discuţii amiabile cu părţile implicate; dacă în urma acestor discuţii nu s-a ajuns la niciun rezultat, părinţii pot solicita în scris conducerii unităţii rezolvarea situaţiei sau, în caz de nerezolvare, ISJ;
 3. f) au dreptul de a propune meniuri pentru copii cu respectarea normelor sanitare specifice vârstei ;

Art. 96 – Părinţii au următoarele obligaţii:

 1. a)au obligaţia de a plăti lunar în primel 15 zile din lună contravaloarea taxei pentru alimente stabilită de comun acord cu Consiliul reprezentativ al părinţilor la începutul anului şcolar şi adusă la cunoştinţa părinţilor sub semnătură. Plata se poate face într-o singură tranşă, în funcţie de posibilităţile de plată ale părinţilor. Obligaţia părinţilor este ca la sfârşitul fiecărei luni să aibă achitată taxa pentru alimente. Părinţii care nu plătesc la termen vor fi informaţi punctual pentru a fi recuperată suma neachitată. În caz de neachitare se va solicita consiliului de administraţie şi Consiliului reprezentativ al părinţilorsă adopte o hotărâre cu privire la condiţionarea rămânerii copilului în grădiniţă numai dacă plata se efectuează integral de către părinte.
 2. b) au responsabilitatea de a informa unitatea de învăţământ asupra problemelor de sănătate ale copilului (boli), pentru a preîntâmpina anumite situaţii privind  sănătatea colectivă, de a lua toate măsurile de izolare a copilului în situaţia unor îmbolnăviri, evitând astfel degradarea stării de sănătate a celorlalţi copii.
 3. c) au obligaţia de a asigura frecvenţa copilului, de a anunţa cadrul didactic dacă absentează pe motiv de boală sau  pentru o perioadă mai lungă de timp, din alte motive,  printr-o cerere adresată directorului menţionând motivul absenţelor ( concediu de odihnă părinţi, boală, alte motive) ; după 2 săptămâni de absenţă nemotivată, copilul va fi scos din evidenţele grădiniţei;
 4. d) au obligaţia ca, cel puţin o dată pe săptămână să ia legătura cu educatoarea de la grupă pentru a cunoaşte evoluţia copilului;
 5. e)  au responsabilitatea de a se comporta civilizat în relaţiile cu salariaţii instituţiei, fără a aduce atingere demnităţii acestora; este interzis părinţilor să agreseze fizic, psihic sau verbal preşcolarii şi personalul instituţiei;
 6. f) au obligaţia de a respecta programul grădiniţei afişat la intrare şi Regulamentul intern;
 7. g) au obligaţia de a respecta perioada de reînscriere/înscriere a copiilor în instituţie, conform etapelor stabilite şi anunţate pe site-ul grădiniţei, afişe, etc.;
 8. h) au obligaţia de a păstra curăţenia/ordinea în instituţia de învăţământ;
 9. i) au obligaţia de a respecta programul de activităţi la grupe, fără a deranja cadrul didactic în timpul orelor de program, cu excepţia unor probleme deosebite ( îmbolnăvirea copilului); părintele poate solicita prezenţa în sala de clasă în timpul activităţilor cu preşcolarii, cu depunerea unei solicitări în scris, adresată directorului instituţiei.

Art. 97 – (1) La începutul fiecărui an şcolar, în primele 2 săptămâni, cadrele didactice  au obligația de a desfãşura ședințe cu caracter online cu pãrinţii, în scopul constituirii Comitetelor de pãrinţi pe grupe. Comitetele de pãrinţi pe clase se aleg prin vot, cu majoritate simplã.

(2) La nivelul fiecărei grupe funcţionează un comitet al părinţilor, compus din  3 persoane, 1 preşedinte şi doi membri, aleşi de adunarea generală a părinţilor grupei.

(3) Preşedinţii comitetelor de părinţi ai fiecărei grupe alcătuiesc Consiliul reprezentativ al părinţilor. Acesta îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu propriul statut de înfiinţare, organizare şi funcţionare.

(4) Consiliul reprezentativ al părinţilor desemnează reprezentanţii părinţilor în Consiliul de administraţie al grădiniţei, în Comisia pentru evaluarea şi asigurarea calităţii (CEAC) sau în alte comisii, potrivit legislaţiei în vigoare.

Art. 98 – Comitetul de părinţi are următoarele atribuţii:

 1. a) sprijină conducerea grădiniţei şi cadrele didactice în întreţinerea, dezvoltarea şi modernizarea bazei materiale a clasei şi a unităţii de învăţământ;
 2. b) sprijină cadrul didactic în organizarea şi desfăşurarea unor activităţi extraşcolare;
 3. c) are iniţiative şi se implică în îmbunătăţirea condiţiilor de studiu ale copiilor;
 4. d) atrage persoane fizice sau juridice care, prin contribuţii financiare sau materiale, susţin programe de modernizare a activităţii educative şi a bazei materiale din clasă şi din grădiniţă.

Art. 99 – Consiliul Reprezentativ al Părinţilor are  următoarele atribuţii:

 1. a) propune unităţilor de învăţământ preşcolar  domeniile care să se studieze prin curriculumul la decizia grădiniţei;
 2. b) identifică surse de finanţare extrabugetară, constând în contribuții, donaţii, sponsorizãri etc.,  şi propune consiliului de administraţie al  unităţii de învăţământ preşcolar, la nivelul căreia se constituie, modul de folosire a acestora, în scopul dezvoltării bazei didactico-materiale, a realizării unor reparaţii, organizării unor activităţi, participării copiilor la concursuri specifice, festivaluri, etc.;
 3. c) sprijină parteneriatele educaţionale dintre unitatea de învăţământ preşcolar şi instituţiile/organizaţiile cu rol educativ din comunitatea locală;
 4. d) susţine unitatea de învăţământ preşcolar în derularea programelor de prevenire şi de combatere a absenteismului şi a violenței în mediul şcolar;
 5. e) promovează imaginea unităţii de învăţământ preşcolar în comunitatea locală;
 6. f) se preocupă de conservarea, promovarea şi cunoaşterea tradiţiilor culturale specifice minorităţilor în plan local, de dezvoltare a multiculturalităţii şi a dialogului cultural;
 7. g) susţine unitatea de învăţământ preşcolar în organizarea şi desfăşurarea tuturor activităţilor;
 8. h) susţine conducerea unităţii de învățământ preşcolar în organizarea şi în desfăşurarea consultaţiilor cu părinţii, pe teme educaţionale;
 9. i) colaborează cu Comisia de protecţie a copilului, cu organele de autoritate tutelară sau cu organizaţiile nonguvernamentale cu atribuţii în acest sens, în vederea soluţionării situaţiei copiilor care au nevoie de ocrotire;
 10. j) sprijină conducerea unităţii de învăţământ preşcolar în întreţinerea şi modernizarea bazei materiale;
 11. k) susţine unitatea de învăţământ preşcolar în activitatea de consiliere şi support educaţional oferit părinţilor;
 12. l) se implică direct în derularea activităţilor din cadrul parteneriatelor ce se derulează în unitatea de învăţământ preşcolar, la solicitarea cadrelor didactice.
 13. m) sprijină conducerea unităţii de învăţământ preşcolar în asigurarea sănătăţii şi securităţii copiilor;
 14. n) are iniţiative şi se implică în îmbunătăţirea calităţii vieţii şi a activităţii copiilor, în spaţiul grădiniţei;
 15. o) susţine grădiniţa în organizarea şi desfăşurarea festivităţilor anuale (“Ziua grădiniţei”, )

Art. 100 – Personalul didactic nu operează cu fondurile Consiliului Reprezentativ al Părinţilor.

 

Capitolul V

 

Sistemul de Control Managerial Intern

 

Art. 101 – SCIM reprezintă ansamblul politicilor şi procedurilor concepute si implementate de catre managementul şi personalul entitaţii publice, în vederea furnizării unei asigurări rezonabile pentru: atingerea obiectivelor entităţii publice într-un mod economic, eficient şi eficace; respectarea regulilor externe şi a politicilor şi regulilor managementului; protejarea bunurilor şi a informaţiilor; prevenirea si depistarea fraudelor şi greşelilor; calitatea documentelor de contabilitate şi producerea în timp util de informaţii de incredere, referitoare la segmentul financiar şi de management. Este un instrument managerial utilizat pentru a furniza o asigurare rezonabilă că obiectivele managementului sunt indeplinite.

Art. 102 – Cadrul normativ care reglementeaza sistemul de control intern managerial este Ordinul Ministerului Finanţelor Publice nr. 946/2005, modificat şi completat prin Ordinul nr. 1649/17 februarie 2011 al Ministerului Finanţelor Publice pentru aprobarea Codului controlului intern, cuprinzând standardele de management/control intern al entitităţilor publice şi pentru dezvoltarea sistemelor de control managerial.

Art. 103 – În cadrul grădiniţei cu personalitate juridică funcţionează Comisia de monitorizare, coordonare şi îndrumare metodologică a dezvoltării sistemului de control managerial constituită prin Decizia directorului.

Art. 104 – Comisia are în componenţa sa  5 reprezentanţi ai structurilor organizatorice cu impact economic din cadrul grădiniţei cu personalitate juridică(administrator financiar, secretar, administrator de patrimoniu, cadre didactice).

Art. 105 – Atribuţiile comisiei SCIM sunt:

 1. a) elaborează programul de dezvoltare a sistemului de control managerial al grădiniţei, program care cuprinde obiective, acţiuni, responsabilităţi, termene, precum şi alte măsuri necesare dezvoltării acestuia cum ar fi elaborarea şi aplicarea procedurilor de sistem şi a celor operaţionale specifice pe activităţi, perfecţionarea profesională, etc. Elaborarea programului ţine seamă de regulile minimale de management conţinute de standardele de control intern aprobate prin Ordinul Ministrului Finanţelor Publice nr. 946/2005, cu modificările şi completările ulterioare, particularităţile organizatorice, funcţionale şi de atribuţii ale personalului şi structurile acestora, alte reglementări şi condiţii specifice;
 2. b) supune spre aprobare conducătorului grădiniţei cu personalitate juridicăprogramul de dezvoltare a sistemului de control managerial, în termen de 30 de zile de la data elaborării sale;
 3. c) urmăreşte realizarea obiectivelor şi acţiunilor propuse prin program; acordă alte termene de realizare la solicitarea compartimentelor care le-au stabilit;
 4. d) asigură actualizarea periodică a programului, o dată la 12 luni sau mai des, după caz;
 5. e) urmăreşte elaborarea programelor de dezvoltare a subsistemelor de control managerial  ale compartimentelor; acestea trebuie să reflecte şi inventarul operaţiunilor/activităţilor ce se desfăşoară în compartimentele respective;
 6. f) primeşte trimestrial, sau când este cazul, de la compartimentele grădiniţei cu personalitate juridicăinformări/rapoarte referitoare la progresele înregistrate cu privire la dezvoltarea sistemelor/subsistemelor proprii de control managerial, în raport cu programele adoptate, precum şi referiri la situaţiile deosebite şi la acţiunile de monitorizare, coordonare şi îndrumare, întreprinse în cadrul acestora;
 7. g) acolo unde se consideră oportun, îndrumă compartimentele din cadrul grădiniţei cu personalitate juridicăîn elaborarea programelor proprii, în realizarea şi actualizarea acestora şi/sau în alte activităţi legate de controlul managerial;
 8. h) prezintă conducătorului grădiniţei cu personalitate juridică, trimestrial, informări referitoare la progresele înregistrate cu privire la dezvoltarea sistemului de control managerial, în raport cu programul adoptat, la acţiunile de monitorizare, coordonare şi îndrumare metodologică întreprinse, precum şi la alte probleme apărute în legătură cu acest domeniu.

Art. 106 – Preşedintele Comisiei are următoarele atribuţii:

(1) asigură desfăşurarea lucrărilor Comisiei şi ale Secretariatului acesteia în bune condiţii.

(2) monitorizeză, coordonează şi îndrumă metodologic dezvoltarea sistemului de control managerial intern.

(3) aprobă şi asigură transmiterea în termenele stabilite a informărilor/raportărilor întocmite în cadrul Comisiei către părţile interesate: Conducătorului grădiniţei cu personalitate juridică şi Compartimentului de monitorizare, coordonare şi îndrumare metodologică a implementării şi dezvoltării sistemului de control intern/managerial al Primăriei.

(4) urmăreşte respectarea termenelor decise de către Comisie şi decide asupra măsurilor ce se impun pentru respectarea lor.

(5) propune ordinea de zi şi conduce şedinţele Comisiei.

(6) decide asupra participării la şedinţele Comisiei şi a altor reprezentanţi din compartimentele grădiniţei cu personalitate juridică, a căror participare este necesară pentru clarificarea şi soluţionarea unor probleme specifice.

(7) decide asupra constituirii de subcomisii sau grupuri de lucru pentru desfăşurarea de activităţi cu specific în cadrul Comisiei.

Art. 107 – (1) Deciziile comisiei se iau prin consensul membrilor prezenţi.

(2) În situaţia în care consensul nu poate fi obţinut, preşedintele Comisiei poate propune luarea deciziei prin votul a jumătate plus unu din totalul membrilor prezenţi.

(3) În cazul în care se constată egalitate de voturi, votul preşedintelui Comisiei este decisiv.

Art. 108 – Nerespectareaatribuţiilor comisiei şi neimplementarea sistemului de control intern managerial conduce la imposibilitatea de a constata abaterile de la obiectivele propuse pe fiecare compartiment în parte, nu se pot analiza cauzele care le-au determinat şi nu se pot dispune măsuri corective sau preventive. De asemenea, nu se pot monitoriza riscurile de la nivelul compartimentelor şi nu se asigură administrarea fondurilor insituţiei în mod economic, eficient şi eficace.

Capitolul VI

 

Evaluarea internă a calităţii educaţiei

 

Art. 109 – Evaluarea internă se realizează potrivit legislaţiei în domeniul asigurării calităţii în învăţământul preuniversitar.

Art. 110 – (1) În conformitate cu prevederile legale, la nivelulgrădiniţei cu personalitate juridicăse înfiinţează Comisia pentru evaluarea şi asigurarea calităţii (CEAC).

(2) Pe baza legislaţiei în vigoare Consiliul de administraţie al grădiniţei elaborează şi adoptă regulamentul de funcţionare a Comisiei pentru evaluarea şi asigurarea calităţii.

(3) Conducerea grădiniţei împreună cu CEAC sunt direct responsabile de calitatea educaţiei furnizate.

Art. 111 – (1) Comisia pentru evaluarea şi asigurarea calităţii elaborează strategia şi planul operaţional de evaluare internă a calităţii educaţiei şi prezintă un raport anual de autoevaluare internă a calităţii precum şi un plan de îmbunătăţiri.

(2) Componenţa, atribuţiile şi responsabilităţile Comisiei pentru evaluarea şi asigurarea calităţii se realizează în conformitate cu prevederile legale.

(3) Activitatea membrilor Comisiei pentru evaluarea şi asigurarea calităţii poate fi remunerată, cu respectarea legislaţiei în vigoare.

(4) Orice control sau evaluare externă se bazează pe analiza raportului de evaluare internă a activităţii din grădiniţei cu personalitate juridică.

Art. 112 – Misiunea CEAC este de a efectua evaluarea internă a calităţii educaţiei oferite de instituţia de învăţământ preuniversitar ,grădiniţei cu personalitate juridică cu scopul de a:

 1. a) răspunde cerinţelor ARACIP, propune politici şi strategii de  ameliorare a calităţii învăţământului preuniversitar.
 2. b) măsoară capacitatea organizaţiei furnizoare de educaţie de a satisface aşteptările beneficiarilor şi standardele de calitate, prin activităţi de evaluare.
 3. c) contribuie la dezvoltarea unei culturi instituţionale a calităţii în învăţământul preşcolar

d)asigură o educaţie de calitate înaltă pentru toţi, care să contribuie la dezvoltarea personală, astfel încât să se realizeze dezvoltarea coeziunii sociale.

Art. 113 (1) CEAC este formată din 3-7 membri. Conducerea ei operativă este asigurată de conducătorul organizaţiei sau de un conducător desemnat de acesta.

(2) Componenta Comisiei pentru evaluarea şi asigurarea calităţii în unităţile din învăţământul preşcolar cuprinde, în număr relativ egal:

 1. a) reprezentanţi ai corpului profesoral
 2. b) reprezentantul asociaţiei părinţilor
 3. c) reprezentantul consiliului local sau reprezentantul uneia dintre agenţii economici cu care unitatea preşcolară are convenţie de colaborare.

(3) Membrii Comisiei nu pot îndeplini funcţii de conducere în instituţia respectivă cu excepţia persoanei care asigură conducerea ei operativă.

Art. 114 (1) Atribuţiile Comisiei pentru evaluarea şi asigurarea calităţii sunt:

a)elaborează şi coordonează aplicarea procedurilor şi activităţilor de evaluare şi asigurare a calităţii, aprobate de conducerea organizaţiei furnizoare de educaţie, conform domeniilor şi criteriilor:

Capacitatea instituţională care rezultă din organizarea internă şi infrastructura disponibilă definită prin următoarele criterii: structurile instituţionale, administrative şi manageriale; baza materială; resurse umane.

Eficacitatea educaţională care constă în mobilizarea de resurse cu scopul de a obţine rezultatele aşteptate ale învăţării, concretizată prin următoarele criterii: parcurgerea conţinutului programelor de studiu, rezultatele eficiente ale învăţării; activitatea metodică, activitatea financiară a organizaţiei.

Managementul calităţii care se concretizează prin următoarele criterii: strategii şi proceduri pentru asigurarea calităţii; proceduri privind iniţierea, monitorizarea  parcurgerii curriculei şi a activităţilor desfăşurate conform fişei de evaluare; proceduri obiective şi transparente de evaluare a rezultatelor învăţării; proceduri de evaluare periodică a calităţii corpului profesoral; accesibilitatea resurselor adecvate învăţării; baza de date actualizată sistematic referitoare la asigurarea internă a calităţii, transparentă informaţiilor de interes public, cu privire la programele de studii, şi, după caz, certificatele, diplomele şi calificările oferite; funcţionalitatea structurilor de asigurare a calităţii educaţiei, conform legii.

 1. b) elaborează anual un raport de evaluare internă privind calitatea educaţiei în organizaţia respectivă. Raportul este adus la cunoştinţa tuturor beneficiarilor prin afişare sau publicare şi este pus la dispoziţia evaluatorului extern;
 2. c) elaborează propuneri de îmbunătăţire a calităţii educaţiei;
 3. d) cooperează cu Agenţia Română de Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar specializată pentru asigurarea calităţii, cu alte agenţii şi organisme abilitate sau instituţii similare din ţară sau din străinătate, potrivit legii.

(2) În funcţie de activităţile derulate, în cadrul CEAC se pot constitui şi alte echipe de lucru speciale.

Art.115 – (1) CEAC este alcătuit din 7 membri, după cum urmează (se reactualizează anual):

 1. a) 4 cadre didactice;
 2. b) 1 reprezentant al părinţilor;
 3. c) 1 reprezentant al Consiliului Local.
 4. d) 1 lider de sindicat (cadru didactic).

(2) Persoanele nominalizate la lin.(1) lit.(a), (b), (c) sunt membrii de drept ai CEAC şi sunt numite pe o perioadă de 1 an.

(3) CEAC este condus de un preşedinte desemnat în şedinţa de constituire. Secretarul comisiei este desemnat de preşedinte, dintre membrii comisiei în şedinţa de constituire.

(4) Atribuţiile cadru ale fiecărui membru al comisiei vor fi delegate de preşedintele comisiei.

(5) Comisia se întruneşte în şedinţe lunar, conform graficului, respectiv în şedinţa extraordinară, ori de câte ori este cazul, la cererea preşedintelui CEAC sau a două treimi din numărul membrilor săi. Şedinţele ordinare al CEAC sunt statutar constituite în cazul întrunirii a cel puţin două treimi din totalul membrilor.

(6) În îndeplinirea atribuţiilor sale, CEAC adoptă hotărâri prin votul a două treimi din numărul membrilor săi prezenţi. Hotărârile CEAC se fac publice pe site-ul  www.ro

(7) CEAC îndeplineşte următoarele  atribuţii principale:

 1. a) în conformitate cu prevederile legale analizează şi aprobă proiectul de strategie instituţională;
 2. b) evaluează modul de aplicare a standardelor, standardelor de referinţă, indicatorilor de performanţă, pentru evaluarea şi asigurarea calităţii în învăţământul preşcolar, precum şi standardele de acreditare, specifice fiecărei etape a procesului de acreditare în conformitate cu notele privind problemele transmise de evaluatorii externi.
 3. c) aplică şi respectă metodologia de evaluare instituţională şi de acreditare a organizaţiilor furnizoare de educaţie;
 4. d) aduce la îndeplinire propunerile venite din partea MEN sau/şi ARACIP, măsurile de asigurare şi îmbunătăţire a calităţii în învăţământul preuniversitar.
 5. e) întocmeşte şi publică rapoartele de autorizare, de acreditare, respectiv de evaluare internă a calităţii.
 6. f) aplică manualele de evaluare internă a calităţii.
 7. g) îşi îndrumă activitatea bazându-se pe ghidurile de bune practici publicate pe site-ul ARACIP.
 8. h) aduce la îndeplinire propunerile venite din partea MEN sau/şi ARACIP, măsurile de asigurare şi îmbunătăţire a calităţii în învăţământul preuniversitar.

(8) Membrii CEAC, cu excepţia preşedintelui pot fi revocaţi din funcţie prin decizia preşedintelui CEAC şi înştiinţarea conducerii unităţii preşcolare în următoarele situaţii:

 1. a) prin absenţa nejustificată de la două şedinţe consecutive, sau de la trei şedinţe într-un an calendaristic;
 2. b) dacă se află în imposibilitatea de a-şi îndeplini atribuţiile, din diverse motive, pe o perioadă mai mare de 90 de zile;
 3. c) ca urmare a neîndeplinirii atribuţiilor delegate de preşedinte;
 4. d) ca urmare a încălcării Codului de etică profesională în evaluare;
 5. e) la săvârşirea oricărei fapte de natură să atragă răspunderea disciplinară sau penală, cu repercursiuni asupra imaginii grădiniţei cu personalitate juridică, MEN sau ARACIP, după caz.

Art.116 – (1) Preşedintele CEAC asigură conducerea executivă şi conducerea operativă a comisiei.

(2) În îndeplinirea atribuţiilor sale, preşedintele emite hotărâri, note de sarcini, semnează documentele, adresele, comunicările care urmăresc îndeplinirea sarcinilor de asigurare a calităţii

(3) Preşedintele CEAC are următoarele atribuţii principale:

 1. a) reprezintă CEAC în raporturile cu conducerea unităţii, MEN, ARACIP, cu celelalte autorităţi publice, cu persoane fizice sau juridice din ţară sau străinătate, cu orice instituţie, organism interesat în domeniul de activitate al comisiei cu respectarea prevederilor legale  în acest sens.
 2. b) numeşte secretarul comisiei, în condiţiile prezentului regulament;
 3. c)  stabileşte sarcinile membrilor comisiei
 4. d) elaborează graficul anual de efectuare a monitorizărilor şi a evaluării
 5. e) realizează informări privind monitorizarea, consilierea şi îndrumarea unităţii preşcolare
 6. f) elaborează, împreună cu echipa, sinteze anuale ale rapoartelor de autoevaluare ale unităţii şi ale activităţilor desfăşurate prin inspecţie şcolară şi de evaluare instituţională, pe care le înaintează Directorului unităţii, Consiliului de Administraţie, Consiliului profesoral
 7. g) aprobă, împreună cu echipa, evaluarea anuală a performanţelor profesionale ale personalului din cadrul comisiei, propunând modificările legale.

Art. 117 – (1) Membrii comisiei elaborează sintezele anuale ale rapoartelor de autoevaluare ale unităţii, sintezele activităţilor desfăşurate prin inspecţie şcolară şi sintezele de evaluare instituţională.

(2) Secretarul CEAC consemnează în Registrul de procese verbale al CEAC, toate hotărârile, notele de sarcini, documentele, adresele, comunicările care urmăresc îndeplinirea sarcinilor de asigurare a calităţii.

(3)  Membri CEAC au următoarele atribuţii generale:

 1. a) definesc, în mod explicit valorile, principiile şi indicatorie de calitate;
 2. b) construiesc un consens între  părinţi, cadre didactice şi administraţie locală;
 3. c) urmăresc respectarea tuturor procedurilor de sistem, operaţionale, a valorilor, principiilor şi indicatorilor de calitate definite;
 4. d) evaluează impactul tuturor proceselor şi al activităţilor din grădiniţă asupra calităţii educaţiei oferite.
 5. e) raportează autorităţilor şi comunităţii modul în care în grădiniţă se asigură calitatea.
 6. f) propune măsuri de optimizare/creştere/dezvoltare a calităţii educaţiei oferite de unitatea preşcolară la nivelul conceptului, principiilor, indicatorilor şi standardelor privind calitatea, dar şi al procedurilor curente care privesc funcţionarea şi dezvoltarea şcolii.

 

Cap. VII

 

Dispoziţii finale

 

Art. 118 – Prezentul regulament va fi adus la cunoştinţa personalului angajat al instituţiilor de învăţământ preşcolar, părinţilor sau reprezentanţilor legali.

Art. 119 – În baza prezentului regulament se vor încheia Contractele edcationale si acordurile de parteneriat grădiniţă-familie.

Art. 120 –  Prezentul regulament se completează cu prevederi specifice, aprobate prin ordin de ministru.

Art. 121 – Prezentul regulament intră în vigoare la data de 07.09.2022.

Art. 122 –  La data intrării în vigoare a prezentului regulament, se abrogă regulamentul 2021-2022.